23 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

23 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstasklde eti UcUZ- latmak için en ameli-çare TÜsterafi Vinci Fiy 1 Yani Cezreden alınan bir kadar ulda olur. Bu- koyun bir iasrafla mali- yet fintu Da rağm him ve meşak tarif bir dercede bazı £ larda emrazı is- tilâiyeye waruz kalan şer mayedarların. mahvolduğu- da görülmemiş hallerden değildir: İşte koyuncular ancak bu müddet zarfinda ve”yalnız Sylül ve Teğrinevvel 'ayla- ında mallarını İstanbula dakletmek © mecburiyetin- dedirler. Bu sebeple da ancak ve ve ; bu mevsimde İstanbulda ancak aylarda et fiatları şürülmüş bulunur. Bu aylar göçtikten sonra tabii kış düşmüş ve dü- tesirini göstermeğe başlar. Bu tarik kapanır ve bina- enaleyh fiatlarda | tetrici tereffü başlar. İşte işin düğümlü nokta- sı burada nazarı dikkate çarpmaktadır. Beri tarafta cenup vilâyetimiz, Mardin- den İstanbula kadar bir (demiryolu ) vardır. Bütün - şubai ticaret bu medeniyet vasıtasından isti- fade ettiği halde koyuncu- larin bundan müstefit ola- maması cidden şayanı, te- emmüldür. Bu teemmülde yalnız (Devlet demiryollar idaresine) taallâk etmekte- dir. Zira (Nusaybin demir- yolları | idaresi Suriyeye Ahal edilen koyuncular için çoktan bu meseleyi hallet- miş ve koyunculâra sevke- decekleri koyunlara en as- gari tarifeyi tatbik etmekte bulunmuştur ve bu suretle Ker zömani için Halep piya- sasını koyünsüz bırakma - mıştı Bugün (Devlet demir yol. İarı idaresi) de bu mesele- yi ele alarak şark vilâyet- leri koyuncularını bu hatta çevirmekte lâzım gelen tes- hilâtı gösterip asgari tari- | feyi tatbik etmek suretile büyük bir rağbet uyandı- rırsa hem müstabsiller, hem |: müstehlikleri bir hâlde müstefit etmiş olur. Artık Erzurum - Trabzon battı kapanarak ve Mardin- İstanbul hattı vaziyete hâ- «im olarak ber gün için İstanbul. piyasasında isteni- len miktarda et bulundurul- muş olur. Bu işe haftada bir kâtar tahsis etmek ve yahut yol- katarına birkaç vagon ilâve eylemekle mesele halledil- miş olur. Devlet demir yolları bu- gün beher koyuna sekiz lir, gibi bir ücret tesbit etmektedir. Halbuki yukarda dokuz ay içinde bir koyuna üç lira bir masraf yapıldığını söylemiştik. Hususi bir ka- tar tertip edilmiş olsa bile bir koyuncu her defasında > katarı temin &debilir ki bu da aşağı yukarı 800, 1200 koyundan aşağı dü- şemez. müsavi bu | gerek Yunanistana Bir koyuna üç lira bir t kon. olsa 2400. 3600 lira temin etmiş olur- halde bir katarın receği mebleğa tekabül er » Bittabi bu mesele ele takdirde — daha telsilât © verilebilir. daha vazıli've riyazi kat'i: yetler karşısında , mesele pek açık bir surette halle- dilmiş olur. (Devlet demiryolları ida- resi) koyunculara açıldığı günden. itibarendir ki, İs- tanbulda hergün için büyük mücadeleleri istilzam eden kasaplar ve et işlerini ta- mamen. kökünden temiz- ahındığı vazih emiş olur. Ucuz et yemk işte o vakıt İstanbullulara nasip olur. Bundan başka Suriyeye ithal eylediğimiz koyunlara verilen resim miktarı beher koyuna bir lirayı geçmek - tedir. Suriye | piyasasına arzolunan koyunlar Misir ve Yunanistan © piyasasına gitmektedir. Eğer demiryolu ! müsait bir vaziyete konul- muş olursa gerek Mısır ve vaki olacak ihracat “İstanbuldan yapılır ve her türlü resim ve saire, iktisadi mesarifât ye- | künn hududu milli dabilin- | de kalır. Arapöollundüğubakdlde şifahi izahatda verilebil Bu hususta zatı; alil azetenizin kıymet ına intizar ederiz elen- K Diyarikekir - Billie, koyuncu onuzade Halef Aleni teşekkür Refikamın uzün müddet- tenberi rahatsızlığını büyük bir hazaket ve ihtimamla mu- ayene ve teşhis ederek cer- rabi ameliyat icra eden ve neticede kendisini bu müh - lik hastalıktan o tamamen Mfayap eden © Haseki hastanesi öperatörlerinden Eyip Sabri, Halit ve Hasan Bey Eendilere tedavi es masında kiymetli yardım- larını esirgemiyen rontken asistanı “Ziya Beyefendiye alenen teşekkürü bir vicdan borcu bilirim. Kastamonu Posta havale memuru İ GÜNDE 4 10 PARA| Anadolünün her köşe İ sinde birer çocuk sara- Yin «Yükselmesi - için ? HİMAYEİ ETFALİN hepi: İ mizden beklediği. yardım. Mice NİZE Emniyet Sandığı müd iğne a bulülünde tesviyel deyn edil. mediğinden dolayı 28 teşrini- evel 929 tarihinde Şehremaneti | Sandal © bedeileninde ontulacağı evelce ilân edilmiş olan mücev- herat satışının besbellüzum te- hir edildiği ve teşrinisaninin 10 uncu günleri sandık satış amirliğindeki © camaklında veşbir edildikten sonra 11, inci pazartesi günü saat ondörtten itbarep gebremaneti Sandalbe- desteninde bilmüzayede sahlaca- öğ ilân olunur. Duydunuz mu? Satıyorlar ... Kiralık Maradiğ h ah 510 Fiat e Merkez gerajma deki benzin dükkâna müracan Kiralık. İr bir bane kiralı 1) Tele ara müshil mülev- Hulâsi korprimesi, Kony Dt.Hasan Rızu bey Hye ve kadın hastalıklar ve > ktaş ile Nişant ndaki, kabinesinde hastaları tedavi eder Kadn hastalıkları hekimi De. Ce ki musyenehanesini Ma köp 14 aamaraya nakle Her gün” İ geceleri hastaların Mekteplerde mol dir Fenerbahçe Aletleri cuma günü IRumlarla karşılaşıyorlar! Cuma günü Kadıköyünde eski ( İttihat spor ) ve yeni « ( Fenerbahçe stad ) ında Fenerbahçe atletlerile Rum atletler arasında bir karşı- laşma olacaktır. Fenerbah- çe geçen hafta neticelenen İstanbul atletizm birinciliği » | müsabakalarında 7 birinci- İlik elde etmek suretile at- denberi sarfedilen gayretin semeresini almıştı. Bu cu- ma Rumlarla yapılacak ve her gün bir az daha yükselen atletleri için yeni bir muvaffakiyet vesilesi olacaktır. Atletizm müsabakalarına sabahleyin saat onda baş- lanacak ve üçte nihayet i verilecektir. Atletizmden sonra Fener- bahçe birinci futbol takımı birinci sınıf bir futbol ta - şiktaşla bir maç yapacak - tır. Program şudur: 1— Atletizm: 100 metre 1,500 Uzun atlama 400 Sırık Bayrak 400 300 200 , x100 2 — Futbol: Fenerbahçe Beşiktaş bi- rinci takımları arasında maç saat 3,30 da, Yurt bilgisi Refik Ahmet Resmi ve hususi bü- tün ilk mekteplerin dördüncü ve beşinci sınıflarında okutulmak üzere Maarif vekâle- tincö resmen kabul edilmiştir. Sühulet küfüpanesi letizm sahasında bir sene: | maç Fenerbahçenin çalışan | kımıs ile ağlebi ihtimal Be- *İ pe YET YAKIT 9R Teşrinevvel Valktım mmznuzuzı sr bulmacası Dünkü O bulmacamızı (o halledemedinizs# “bugünkü halledilmiş “şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kâfidir: 123456789 2140 10' OEJAMLEN Bagünkü | balmecamısn balledilecek yeni gekli Soldan sağa: 1 — Bir nakil gölün aksi (3) Bir tualet aleti Yukardan aşağı: vasıtası (5), 1 — Müstakbel (3), Yunan kü- , uzun hâyvan(5) 3 — Utünç (2 4 — Dağhk yer (6) 5 — Beyaz (2), naz 3), bit edatı 6 — ağırlık (6) 7 — Iskanbilde nota (2) 8 istitham (2) 0 (6) bayağı — 5 — Hilâi (9), 8, farisi nefyedatı (2) Ö — Parmakta bulunan bir ber (2) zda o (2), mola (2) istikbal ya , istikbal Şimtli ($ bi- iş) 9 — Vunan payitaht eedat (3 DEğlenebilinecek yegâne salon (5) Rarisli Fil Moris Ş Görmekte olduğu az Kadıköy İskele üzerindeki Lokanta Gazino ve Dans Salonu Gazinomuz geçen sene olduğu gibi bu senede İstanbulun beş kişidân mürekkep en güzide cazbant takımını büyük fedakârlıklar mukabilinde getirterek kışlık programlarını tatbika başlamıştır. Salonumuz asri bir şekilde tezyin edilmiştir. ve teşrif edecek muhterem müşterilerimizin her suretle istirahatleri — te- Ke 0 vk iin ölen. NA dıköy iskele va bütün ailelerin geli e- dans salonu yebikcekier yel erip salondur. Cazbant ber gün saat 18 den 24 de ka- gönleri'de12 den 24 de kadar devam Salon Cumadan maada günlerde Nişan- lanma, Evlehme, Hususi merasimler için muayyen bir saatla kiraya verilir. (EN) Nüdüriyet GERE İstanbul: Şehremaneti ilânları alacının tekerlek bandajları dun. arzda olmiyataktir dığı takdirde behemehal Zabıtai be talimatna- bu kerre t edilen ibo altı ay sonra yök arabası muamelel, çezaiyenin tatbik Şehremanetin. alu sanümete reden: dar bandajlı tekerlek kullar lâstik bandaj kullamlacaktır.,, mesinin inci maddesine fikra hılâlında tarihi ilândan kullanan arabacılar hakkında y olunacağı alâkadarancı malüm olmak üzere ilân olunur. Alu santinet Tvapuri FİLMİNDE BİLLİ İHTİRAS Ba akşam komik Ci | semeri (hırs Sim mam azsa ese AA A ar| Seyrisefain Merkez. scentck: Galata Köprü | başında. Beyoğlu 2362 Şube acentesi; Mahmudiye Hare elünda hutanbul 2740 İzimir sürat postası (GÜLCEMAL) vapuru 25 Teşrinevvel Cuma 14,30da G nhümundan hareketle Cumartesi sabahı İzmire gidecek ve Pazar 1430 da İzmirden (o hareketle Pazertesi sabahı gelecektir. Vapurda mükemmel kesim ve cazbant mevcuttur. Yelkenci YAPURLARI Karadeniz Lüks Vatan ği yep 3 Çarşamba eşrinevvel İgünü akşamı Sirkeci Kişiye Sürmene; ve ir ij sun. Trabzo İİ Rize ) ye gideci İ) © Tesslâr için Sirkecide Yel- ve Şürekâsı Şirketi No. 2 E. Greyer Komandit Aksüray Millet caddesi li er, oteller a kalar ufak ve büy ir ORT U E daireler ve hanelerde TU ödün ve kömür yakmak için en mükemmel il en ncuz.ve en iktisadi sobadır. RAK O markrlı saksunya halis çini gobaşı rahatınızı temin eder. Her iki markaların Türkiye dipoziteri. k Istanbul Yeni postahane caddesinde No 20 Kok, antrasit ve her nevi soba, boru aksamı tedarik il. ve yerine işleri teahhüt eder. İİ Kesici hanında k namsna i) müracesı Tel. İstambul “1515. Muntazam Bartın Postası i ErcümendinurVers Ter na Çarşamba günü « 18 de Sirkeci nbtumından hörekele Ereğli, Bartın, Amasta, ve Cide ye edecektir Fazla Zonguldak; Kuruca... Şile, azimet d ve avdet için Eminöcü tahsili Rıhtım han 2 numaraya müracaat. Telefon: 2084 Karadeniz Muntazam ve Lüks postası! Sakarya "7 Pazar günü ak- şanı Sir keci nhtnundan hareketle Zon- guldak, İnebülu, Sarasun, Ordu, Giren, o Trabzon, ve Rize iskeldlerine (azimet ve avdet edecektir. Tafsilir için Sirkecide Mes'adet hanı altnda acentalı; Bina müracast Telefon: İstanbul 2104 teşrinevveli Tediyatta teslihat BEİ HTİRAS ESAD YEE LEE EZA KABAN EKABEOEBE ABALI ve Sürar Postasi ğ| lediğimi bütü i hareketle doğru (Zonguldak, : İl İnebolu, Samsun, Ordu, Gire- $ i LAZ EMME 2 iz ESERDEN EZME 2Zİ Sadık zarla hiradarler yapurlarıj!t Sinemalar Sinemasi Pek yakında gösterilmekte olan şarkıcı minde övalye » im muvaffakiyetlere binaef sinema âleminde misli görülmiyen bu filmin birkaf gün daha iraesine devam edilecektir. aaa e (a e emen DOV filminde sosananazami MİLLET TİYATROSU Şevki Bey temiilleri bu #Hf İstanbul çapkını komedi 3pE | Sinemada : ( Gece eman) * i devreleri, Duetto- Varyete “Di Rİ Tepebaşı tiyatrosunda Pİ akşam saat 21,30 da ŞEHREMANET ji fi N i v NN lll Cuma günleri metine sö 15.30 da. Her cumartesi # şamları için fiatlarda pir yapılınitır KUMAR Bl | TN 5 perde | Kendim orman fen memurleğ”| tayin edildiğim cihetle bundan sf Tokattaki (Halk kütüpanerain) resini kendi kefaletim altada # cem, Atiye Ney bugüne kadar bezlonunmasını rica ederim. Tekat halk kütüpenesi #9 Yusuf Neşet ww DOKTORM” Cerralıpaşa, Haseki öbrek, Mesane, İdraryoli mütebass's 5 Cağaloğlu Beha Bey apartı” imi Tel İse “2440 Mİ Namaz vakekleri Özin bitek Ak 1188 1 ai | Ri — Bazünkü bars eti Bugün rüzgir ledi” İİ hava bulutle atacakör. İşten arimaz dişler

Bu sayıdan diğer sayfalar: