25 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

25 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e man 936 25 İL A VR Aİ Z 3 tepisevvel 4929 kadar muteberdir ? Bu kuponu gazetemize getiren veya gönde renlerin üç satırlik- ticaret işlerinden başkâ* dlânları parasız bahılır. e) 1929) NE tarik pal yapı üncü sayıfamızı okuyunuz! m dm : | Yunanistan Cemiyeti Akvama bizi şikayet ediyor yvdarpaşaya İramvay işledi Teni Efgan kralı neler yapa- Üsküdardan Ha cağını anlatıyor | “İ Nadir Han 4 | | | “Saltanat yükünü ta- şımıya çalışacağım!, Demektedir Dünkü hareket tecrübesinde hazır Bulunanlar e e Emrazı entaniye hastanesi önündeki faaliyet İz > Ben Efganistana tahta N ek için gelmedim; çk memleketi kurtarmak | “a geldim; millet ve ricali iye bunu lâzım gör - iy serdi. Sıhhatımın mub- ayy vasına râğmen salta- , Yükünü taşımaya çalı - İ sağım, Ezanisian, terakki yo- x, #evkederek müstakil Mütemeddin. bir hükü- ni ine sokmak, mek- tül ** açmak, sanayii tekâ ve tirmek; şimendü e, İ Bugü api t harp malülleri gnin akdi geçen e bugüne tehir e» Nar Bu münasebetle du e bugün toplan « a tm gelir. Yalnız tu e “tahükkuku “ güç a bile hayli dağda - Yacağa benzemekte - mucibince Kanama Sa ozmenin teşrinevvel toplanması lâzım ve ve bulunmaktadır. Ün için kongrenin inde toplanması *tmiş ve alâka - NN iLâzım gelen tebl k, kaş ulmuştur. Bilâ- 1, “Erenin 25 teşrin - tehiri ilân edildi. Ne de cemiyet ida - dinin kongreye 29 ) Lr tehiri tasavvu- , ulunduğu şeyi ol da bu tasavvur malâl- ir e bir kısmını kong. etmemiştir. 2 m Harp malülleri n kongre halinde toplanabilecekler mi? niyet idaresi' kongrenin tehirine. taraftar fakat malüller bun Habibullah krala teslim mi oldu? ELİ sesi yim. Bu işleri yapmak için bütün milletlerin bana mü- zaharet edeceğine eminim. Bahusus hayatımın en tatlı beş senesini geçirdiğim ve birçok dostlar peyda eyle- diğim, Fransa ile pek sami- mi rabıtalar tesis edeceğim ümidindeyizi Memleket sükün bulduk- tan sonra iktisadi ve fikri inkişafımız «için Fransanın muaveneline müracaat ede- ceğim.,, Peshaver, 24 (A.A) — Efganistandan gelen son haberlere göre Habibullah ile-bâzi taraftarları Nadir Hana arzı teslimiyet etmiş- ler ve Kâbile gelmişlerdir. a razı değil! lerinden bir çok murah- sar ongünden beri bir çok masraf ihtiyar ederek şehrimize gelmiş bulunu- nüyarlar. Burada bir ay daha O izi tarda zararlarını mucip ber Bu murahhasların ek an nin tel ei pa bir iş değildir ve bu tehir bir takım o hususi maksatlarin temini alâkası işile alâkadardır. Diğer ta- raftan bu murahhaslardan Buran murahhas ile İstan- bul malâllerinden bir kı- sım dün istida ile vilâyete müracaatla vaziyeti hikâ - ye etmişler, yukarda işaret edilen < iddiaları tespitle kongrenin tehirini kabul edemiyeceklerini ve bugün için toplancaaklarını bildir. mişlerdir. Bugün vaziyetin ne şe- kil alacağı belli değildir. Fakat yukarki hikâye gös teriyo ki kongre,“ bugün yapılırsa çok hararetli ola- taktır, © Garip şey Haberimiz olmadan ne- ler yapıyormuşuz! Yunanlılar bizi cemiyeti) Akvama şikâyet ediyorlar Atina, 24 (Anek) — Yı. nanistan bir taraftan Boğazlar. dan geçen Yunan vapırlarına müşkilât çıkarıldığından ve öbür taraftan da vazıyet Muame. lina “devam olunduğundan Cemiyeti o Akvama MÜrAcaala karar vertüştir. Müracaainame yarn gönderilecektir. Diyaman- dopulum yerine Soliyanopulu- sun tayini kuvvetle muhteldir. He- yeti murahhasası reisi M. Diyaman. dopulus Yunan aleşenavali AL | Halkiopulusun riyasetinde Ay: uaya hereket etmiştir. Yeni sefir Yeni Yünan sefiri M. Po hhronyadis pazartesi günü şeh- rimize muvasalat edecektir. Mu. maileyh İstanbulda iki gün kal dıktan sonra Ankaraya gidecek. Ve Dominyon hükümeti İ- İngiltere badema müstemlekelerine ancak bu ismi verebilecek Son' posta ile gelen Lor. dra gazetelerinin verdiği ma. lâmata göre, İngiltere büşve. kii -M. Mâkdonuldin Kana. daya ; vuku bulan” ziyareti cs Kanada * başvekili M. King, İngiltere hükümeti. nin Kanadadan ve sulr müs. temlekelerden © bahsederken “ dominyonlarımız , yahut “müstemlekelerimiz,, . denil- mesine İtiraz * etmiş ve bü- nun tebdilini istemiştir. Filhakika İngiltere bükâ- meü, diğer devletlerle mü. zakerata giriştiği zamanlarda, Kanada, Avustralya We Ce. Cerrahpaşa hasta- nesi göz tedavisi için yeni bir maki- ne getirtti Cerrahpaşa © hastanesi için son günlerde “Elektromeni,, denilen bir makine getirtilmiştir. Henüz memlekette diğer bir | esi bulunmıyan bu makine göz a. lere © Kaçan “mevadi çıka rma © ameliyesinde © kullanı- maktadır. Şimdiye kadar göz- leri bu suretle hastalananlar, tedavi için yüzlerce lira sarfe- derek Avrupaya gidiyorlardı. Bu münasebetle bu alet hem mühim bir ihtiyacı tatmin et- mekle, hem de haşlaneyi son vesaitle mücehhez bir bale getir- mektedir. 25 kilogramlık mila- niki kuyveti haiz bu makinenin resmini dercediyoruz. — a iy nl Ltibba odası vanlarını tetkik edecek Teşekkül; eden Etıbba odası yakında ( kendisine bir merkez bulacak ve fa- aliyete başlıyacaktır' © Odanın ilk meşgul ola- cağı meselelerden — birisi diş tabipleri -ile- dişçilerin tabelâlarinı tetkik olacaktır. Malüm olduğu üzere per- mili dişçilerin yalmz dişci mektep” mezunu bulunan. larin da diş-tabibi ünvanını kullanmıya. hakları vardır, nubi Afrika gibi memleket lerden bahsederken ©“ Zay başmetpenahilerinin * domin- yonlar ,'yahut “müstemlekeleri , diye.bahseder. Bundan böyle bu hükümeder O hakkında “ dominyonlarımız » diye bahsölunmâmâsı takarrür etmiştir. İngiltere hükümeti domin- İyonldrdun bahsettikçe “domin- yon hükümetleri , . tabirini Kullanacaktır. İngilterenin diğer dömin- yonları di Kunada ile ayni Mikirde olduğundan bu karat bunlarin hepsine şamil Ola- cakür. Bu karar dominyonlafın vaziyete salt teşrila o tespit edilmek itibarile bir kiymeti halzdiı Si K » Edirne muhasarasında Bey tarafından * Freres, Neşretmekte olduğum Zip bir salhaya girmiştir. biriz bırakarak maziye karışan rine git olan gay, J ( Meçhul asker Katgöğoçla Doktor Kemal Cenap ler meklehinde açılan hastane heyeli N Fe gan) isimli terikamız. ca- aa! dikkat parcası yeniden SkuRuZ Haydarmaşa tramvayı Dünkü tecrübe mu- vaffakiyetle neticelendi Üsküdar - Haydarpaşa tramvay hattında dün ilk hareket tecrübeleri yapıl- mıştır. Bir araba saat üçte Bağlarbaşı garajından çık- mış ve Haydarpaşa Em- razı entaniye hastanesine kadar hiç bir arızaya ma- ruz kalmadan gelmiş ve tekrar Bağlarbaşına dön- müştür. Tecrübede tram- vay Şirketi idare meclisi azaları,” şehremini güstermek üzre karilerimi- ze bir kroki takdim edi yoruz. Krokinin tetkikin. den anlaşılacağı üzre yeni hat Üsküdardam Kısıklıya kadar zaten mevcut olan 4 kilometrelik hattan iki sabe halinde ayrılmakta ve Karacaahmette birle- şerek Haydarpaşaya inmek- tedir. Yeni yapılan hat da 4 kilometre imtidadında « İup kabulü muvakkati bir haftaya kadar Nafia vekâ- Dişçiletin tabelâ ve ün-| '<tince yapılacak ve ondan | sonrada halkın nakline başlanacaktır. Üsküdar-Haydarpaşa bat- tının vaz'ı eses resmi Baş- vekil İsmet Paşa Hz.nin şehrimizde. bulundukları sırda yapılmış, merasimde hazır bulunan Başvekil Hz. tramvay şirketinin elektrik fabrikasını ziyaret buyur- muşlardı. Yeni hattın vaz'ı esas resminde (şirket (Omeclisi ye reisi Emin ÂlB. LAltarafı 2 inci sayfamızdadır) ) tefrıkamız $on kışimlarile meşum barbinin Edirne harple Günlandırmaktadır. . Balkan İ yareci. Pavarol ilk defa ola- Köprülü zade Fuat Bey bugün Harkofa gidiyor Harkolla toplanacak olan şarkiyat kongresine iştirak et- mek üzre Köprülü zade Fuat B. bu gön şehrimizde hareket edecek, ve gelecek âyın 10 ün la avdet edecektir. Fuat B. “Adliye Vekili. Eskişehirden Kon- yaya hareket etti | Eskişehir, 24 (WAKIT- | Adliye vekili Mahmut Esat Bey bu sabah buraya mu- vasalat etti. Meb'uslar tem- yiz mahkemesi erkânı ve memürin tarafından istikbal -adildi. Vekil B. akşama kadar ziyaret ve teftişlerde bu. lündu. OO Temyiz mahke- mesi rüesa ve azalarıyla | içtima (oOederek görüşlü. Birinci reis Şereflerine öğ- le, temyiz azaları akşam bir çây ziyafeti verdiler, Teftişlerinden o memnun kalan ve tebrikâtta bulu- nan Vekil B. bu akşam konyaya hâreket | etti, ik; Pamir üzerinde tayyare Gazi Hz. ei Dün bir fabrikayı | ve Hakimiyeti Mil- liye matbaasını teşrif ve tetkik “Buyurdul Meclis gelecek cuma açılacak ve Gazimiz çok mühim nutuk- larını irat edecekler Ankara, 24 (A.A) — Re- isicümhur Hazretleri bugün öğleden sonra Akköprü yo- lundaki Selâhattin Refik Bey fabrikasına giderek bü- tün tesisatı, atelyeleri, De- po ve büroları tetkik bu- yurmuşlar ve Ankarada vü- cuda getirilen bu cidden kiymetli eserden memnun kalarak beyani takdirat bü yormuşlardır. Bu fabrika İş benkalarının tekmil te- sisatının yapmıştır. Ankara, 24 (A.A) — Re- isicümhür Gazi Mustafa Kemal Hazretleri bu akşam saat on sekizi ellide Haki- miyeti Milliye ve Ajans idarehanesini teşrif buyur- muşlardır, Müşarünileyh bir müddet istirahattan sonra gazetenin matbaasını yeni makineyi tetkik etmişler ve mülehassıslarından izahat almışlardır. Gâzi hazretleri on dokü- Şönt £ Aldanmayınız!: .— agam İstanbulda idareha- nesinden başka hiç bir yer ve hiç birkim- seye VAHIT namına neilân, ne abone'pâ- rası vermeyiniz J Dün gece telefonla yapılan müracaatlardan o anladık ki kendilerine gazeteci, Vakıt gazetesi süsü veren bir takım Moskova, 23 (AA) Tay: tak Pâmir üzerinde “ uçmuş bo bin beş yüz metreye kadar (yükselmiştir. Bu suretle Taşke ye Korok ve bazen hava yolu ağılmışar. » İzmir belediyesi hamam yaptırıyor İzmir, 94 (A.A Belediye tenzifat ameleşinin yıkanma- | larını teminen bir hamam || inşasına kârar vermiştir, o | Terzi köyünde bir facia Amasya, 24 (AA) Teizi « köyünde. çıkan bir yangunda” dolandıncılar gene faaliyete geçmişler, Londra, Panorama gibi bazı birahaneleri aldat- maşlardır. Doktor Habil , Nurullah adını kullandıkları anlaşılan bu dolandırıcılar üzerine Zz- bıtamızın bir kere daha dik- katini? celbederiz : Namuslu, dürüst gazetelerin itibar ve haysiyetini velev bir dakika için olsun bu serserilerin elinde Ooyuncak olmaktan kurtarsınlar, Karilerimizden de gazele- miz veya her hangi gezeleye mensubiyet iddiasile gelen- lerin elinde tasdikli hüviyet varakası görmedikçe yüz ver- mesinler. Kendimizden başka vatân- daşların masılsa aldanmala: | tn mani olmak ve Bu kabil sefillerin cezasını verdirebil- 'altı kişi ölmüş ve iki kişi yaralanmışur, ni mak buna bağlıdır. son zemanlarda Zirâat“ve - “©

Bu sayıdan diğer sayfalar: