14 Mart 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

14 Mart 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VA Adiyede : bi Mahakemenin #atiline dair Verilen karar, müddei umu- Mmilik ve davacı vekitleri İarafından temyiz edildi Geçende Marmarada bir mü- € neticesinde Bulgar kum- Yasına mensup Varna vapuru nan kumpanyasının Hrisis va- Püru tarafından batırılmış, Hir'sis *bep olmaktan maznun kaptan- lan, Yunenistana gidip verilen , Mühlete rağmen gelmedik'erin- j mbul ağır ceza mahke- muhakemenin tatilini ve “akın müddei umumiliğe iade- “Dİ kararlaştırınıştı. i ilik, mabkeme- de in istintak iresinde sorguya çekilmiş ol- larından, muhakemenin gr Yaplarında devam (edebileceği Mütaleasında bulunmuş, davacı | irket vekil eride bu mütaleaya | İştirak etmişlerdi. Gerek müddei umumilik, ge- rek davacı vekileri ağır Mahkemesinin muhakemenin ta: tile dair verdiği kararı temyiz *tmişlerdir. e a eş Muhtelit mahkemede ceza Tür, k- Yunan mahkemesinde |: cavalara bakıldı Türk - Yunan mahkemesinde İ dün Muhakemelere devam edil “iştir, E siriyadiş Mikael Ksan- topulos isminde bir Rum Gals- | tadaki rüveiver magazasındaki | “yanın hükümetimizce istimval *dildiğinden bahsederek tazmi- Mat istiyordu. Ajanımız müdafa- bulumuş, müddeinin 914 te Van tabiiyetinde bulunduğu- ! “pat edemediğini, dava is- al dolayısile açılmış olduğu- re tazminat İstenemiyece- iy' davanın reddedilmesini ta- *tmiştir. Muhakeme karara iştır, ua Mazarkinin o bükümetimiz indeki Otazminat davası, tinin ikametgâhı meçhul k ndan talik edilmiştir . İori Lâtorisin © hükümetimiz Me imdeiki davası da rüyet miş, fakat müddei Yunan Mit, ürk - Fransız mahkemesi a lirk - Fransız mahkemesi 30 — a faaliyete başlıyacaktır. Cem iyetlerde —— ————— Tip falebe kongresi 'P talebe cemiyetinden: in heyeti umumiye 1 i 18-3-930 salı günü saat 75 ta Tü ç.., 8 Türkocağında aktedi'e- e) <N azayı umumiyenin ba- ulunmaları ehemmiyetle teb- b Bigi; be, ifleri ilân olunur, Yetinde olduğunu İspat e- İnişi Dava karara kal- | “ ur, Sı pahi oca vukuu istifasına mebni yeniden bir reis intihap edilmek i muhteremenin 16-3-930 Yapurunun gark suretile ölüme | IN Hrisis davası | i 877 kental küru üzüm ithal €- i Türkiyeden alınmıştır. İli 2 Piyasada İyi havalar Himleri zarara soktu? Martin ortalarında bulunduğu- muz halde hâlâ şiddetli bir kış olmaması odun, kömür ve yu- murta tacirlerini büyük zarara sokmuştur, Havaların müsait git- mesi konserve ticaretini de buh- rana düşürmüştür. Bu kış konserve satışı pek az olmuş fabri«alar ziyanlara gir- miştir. Bundan başka konserve- lerimiz en ziyade Mısıra gönde- rilirdi. Mısır hükümetinin yüksek gümrük tarifesi tatbik etmesi yüzünden ihracat yapılamamış konserve sanayii de büyük teh- likeye düşmüştür. Almanların almak istedikleri Alman müesseselerinden bir çoğu ticaret odasına müracaat ederek Türkiyeden vasi miktar- da tiftik, bağırsak ve palamut almak istediklerini bildirniişler- dir. Oda Almanların bu müra- caatını tüccara bildirecektir. Üzüm ihracatımız Hamburg konsolosumuzun neş- rettiği bir rapora nazaran 92 senesinde Almanyaya 344 bin dilmiştir. Bunun nısfından fazlası meli Fiekirk Elektrik Şirketi Ve İstanbul Tramvay Şirketi ogi Sml abi terimi “ çmuası ... Mart nüshasının İ mündericatı: 1 — Silihtar fabrikasında vü- cuda getirilen tekemmülât, 2 — Asırlara göre şikemper- verliğin tarihçesi, 3 — Mağaza camekânlarının tenviri, 4 — Hanım sahifesi 5 — Evde sıcâk su 6 — Mizah sahifesi 7 -— Elektrik tulumbalar 8 — Halâ vasıtasile filiyatını ifa eden tathir cibazları 9— Mütenevvia 10— Elektrik müberritleri 11— Elektrik Şirketinin müş- terilerine temin ettiği menafi Muaddit kıraat memurlarından Ameli elektrik isteyiniz ve dikkatlice okuyunz Bu mecmua her nevi faideli malümatı, hikâyeleri, makaleleri ve müteaddit resimleri bavidir. İİ AM TEME EEERE TESİSE ŞAR EAER2E RES FERSESE AG EAEEBAEER Öksürük, maze, boğaz ağrtları ve brönşitin nusuline Mani aimek ve tedavi #tmek için VALDA PASTİLLERİ *ullaniniz Mdiün edine ve ecta depolarında ..rir VALDA İsmini taşıyan uutular derunünde talep ediniz sından: Çarşanba günü saat 17 de Musluk çaldılar Beşiktaşta Vişnezade mahalle- sinde 38 inci ilk mektebin mus- lukları o çalınmıştır, Maznun ola- rak Yasin ve Tosun isminde -iki adam yakalanmıştır. Üst kattan düştü | |! Kadıköyünde Şemsitop soka-

ğında 6 numaralı evde oturan Hüseyin “efendinin zevcesi Me- lek H. evinin üst katındaki s0- ba borusunu temizlerken müva- zenesini “kaybederek yere düş- müş, yaralanmış, tedavi edilmek üzere. Tıp fakültesi hastanesine kaldırı mıştır, İnrbul dürdüncü era memurluğundan: Hüseyin © Efendiğin' Mineciyan Efendiden borç a'dığı ceman | iki bin liraya mukabil birinci derecede ipotek irae eylediği Galatada Alaca mescit mahalle- si eski yaprak çıkmaz cedit Lâ- den sokağında kâin 13, 15, 17 | numaralarla murakkam, nısfı bi- lâ nısfı diğeri tevsii intikalli üç bap hane kırk beş gün müddet- le müzayedeye vaz edilmiş ise- de haddi lâyikinde görülemedi- ğinden bis ay müddetle tecdi- den müzayedeye vaz olunmuş- tur. Hududu umumisi iki tarafı ||| sokak diğer tarafları Ahmet ağa vereseleri ve Cezayerli: Mehmet ağa vereseleri menzillerile mah- | dut tahminen: seksen üç arşın | terbiinde arazi dahilinde yekdi- ğerinin ittisalinde. bulunan iki katlı ahşap Üç bap haneden 13 numaralı hanede zemini çini dö- şeli taş'ık üzerinde"*kuyalir"kur- «bağa renk “tulambağı we ocak mahalli merdiven alti bir kömür- lük bir aralık Üzerinde mus'uk mahali ve bir bâlâ ve bir sofa üzerinde trabzon mahallinde bir dolap yüklü ve dolaplı iki oda | ve aydınlık ' mahallini muhtevi olüp mahiye on iki lira icarla Mehmet Efendi kiracıdır, 15 m maralı hanede keza zemini kır- mızı çini döşeli taşlık üzerinde frenk kurbağa tulumbalı bir ku- yu bir ocak mahalli ve bir kö- mürlük merdiven altı bir ara'ık odunluk olup mezkür taşlığın sağ tarafındaki tahta yerden 17 numaralı haneye methali vardır. Mephus 15 numaralı hanenin üst katında bir sofa üzerinde derununda yükü bulunan bir oda bir halâ bir dolap zemini; .çini tahtapoş daha üst katta bir s0- fa üzerinde bir oda bir halâ ve merdiven üstü trabzon mahallin- de bir dolap vardır ve elektrik tezyinatile omücebhez medyun sakindir. 17 numaralı banede bir taşlık üzerinde bir halâ ve kömürlük yüklü bir oda. olup fevkanisi 15 numaralı hane -teş- kil etmektedir, müstakil “sokak kapısı. bulunan mezkür oda ve teferruatını yedi “lira icarla Sa- adet. Hanım; işgal etmektedir. Mezkür gayri menkulâtı satın almak ve daha ziyade öğrenmek için kıymeti mubammenesi' olan / iki bin beş yüz liranın yüzde onu nisbetinde pey akçesi ve 929-348 dosye numarasile İstanbul dör- düncü'icra memurluğuna müra- | caat etmeleri ve 19-4-930 tari- hinde saat 14 ten 19 za'kadar | ibalei kat'iyesi yapılacağı olunur. il “ilân VUKUAT ii Ihraz settiği azim muvaffakiyetlerle bütün dünyanm sinma (| âleminde muazzam bir inkilâp vücuda getiren AL JOLSON nun temsili CAZ MUGANNİSİ Chanteur de Jazz filminin iraesi yarınki 15 Mart Cumartesi günü matinelerde ELHAMRA SNENRSNDAŞ başlıyacaktır. İNEMASINDA göstermekte olduğu temamem sözlü SENİ SEVDİM düminin irae edildiği son gündür İldveten: Sözlü FOKS dünya havadisleri ve HAVAYEN Girarist ve megannileri, Bugün öğleden evel saat 1045 terzilârlı fatla matine DORASİDUİ Bugün MELEK SİNEMASINDA Son derece güzel iki filim birden KLAYV BRUK: ve EVELİN BRENT in HORTLAK Sinemalar: ———— Majik — Kamerde kadın Etuval — Bir yetimin zaferi Lüksenburg — Volga. Ekler — Gençlerin zaleri Melek — Hortlak Alkazar — Tarzanın. intikamı era, — Kraliçenin gerdanlığ. | ihtiras ve ıstırap dramı ve YENİ EVLİLER: gayet güldürücü ve-neşeli bir komedi Matine'er saat 1, 345 ve 9, 17 | “MU a e e e il Şık — ven ii oa.aaaananazaa Elhamra — Seni sevdim | m a | Bir pariöm değildir Bir roman “'dâğildir İİ BİR AN IÇİN. Yeni bir dans değildi İ BİR AN İÇİN Asri — Zehirli kadır Fransız — Şarlatan Alemdar — Nuhun gemisi | Hilal Nuhun gemisi İİ Beşiktaş Hilâl — Mel'un tüh | EROTİKON Warröları” Bb ITA RINA DLAE ERİCÖRD wn temeli e:ükleri gp derece açık. byjtiilmidir. Önümüzdeki hafta MLLEK SINEMAĞINDA Süküt . Aitındır “Dârülbediyi — Gelgderin Yarışı Bar ve Müzikhotler ! Garden — Elli Lis, İzena, Nandi | Balet | Maksim — Talmaç ve Siri, Jülyet İ irarden Kleo İris, Gillette traş bıçaklarının - Amerikada | . la değil merkezi Avrupada imal edilmekte 'İ Mulen Ruj a R evürü olduğu ve binaenaleyh. bıçakların cins — Arzon İ İ ve evsalın bayağılaştığını iddia etmi Dobo revü İl olan bir perakende sanet* kumpany Türkuvaz — Florel, Mezeyi | anrabdan mahkemeye verilmiştir. Satı Baleti İ ei mahkemede ispatı Yüçüt etmediğin. den kumpanyanın talebi üzerine “me serifle sair bir çok mühim: tezminata mahküm olmuştur.» Eseri hiflet olarak dermeyan ettiği bi iddiayı ispat edemiyen bu tacir. vahi olmasının avakıbını an'a his ve “ Söz çok dela gümüş ise bilmukabelr süküt altındadır. mealindeki eski darbı Tepebaşı tiyatrosunda bugün o matine saat 15,30da ve akşam saat 21,30 da Gölgele- şeHREMANETİ rin Yarışı İ yila İzi meselinin tamamen doğru olduğunu i tasdik etmektedir. P Meme PE (Viyana “Purfümöri Çaytung” “gaze. ön lie li tesihde okufımaştur. , Piraye Fuat umumi içtimamı nisanın altıncı H TN pazar günü saat on beşte Pera- i palas“ “otelinde * yapacağından, Turıng klğp içtimat 1930 senesi aidatını vererek Türkiye Turing klöbünden : | makbuz almış olan muhterem Türkiye Touring K'übü senelik | azanın teşrifleri rica olunur. Türk Spor | 24 üncü sayısı dün çık , “ Fuat Hüsnü ve Eşref Şefik Beylerin makaleleri, Avrupa ile yapacağımız futbol temasları, İzmirdeki acıklı hadise ve maçlar. İstanbulda ve Avrupada spor Avrupada takım kaptanı bir Türk kızı, vücut tenasübü, koca Yusuf, Karikatür, Roman. ** © 100 lira ikramiyeli müsabaka ö > z 5 ” . ;

Aynı gün çıkan diğer gazeteler