15 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

15 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazeteye pörcercctk m aleve ÇY hasan zeytin yağı okkası ,. ra şa — e — # İmei * 8 KURU? SAYISI HER YER? | ISTANBUL, pe 1979 ( MATBAA VE İDAREHANZ YAKIT 100 ruşİul Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilâvda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytun yağı istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. uş giki a ri Hamıziyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. Mahlüt yağlardan tevekki etmek lâzımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek kâr! Kum, taş, böbrek ve bilhassa karaciğer, safra, sarılık hastalıklarında bol bo Bi'hassa içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorar tavsiye etmektedirler, ” zeytin yağı içiniz. Kiloluk şişelerde 60, bir ve b:ş ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan ecza deposudur, Toptancı'ara tenzilât. ............ Haşarat: muzahrafatarasın da tekessür ederlör, pis ten hoşlanırlar, naklettikle- ri mikropları yemeklerinize sirayet ettiririer. Onlar sizi öldürmeden evel siz onları öldürünüz ve bunun içın Fiiti istimal ediniz Fit sinek, sivri sinek, pire, güve, karınca, hamam bö- coği, tahta kurusu ve om- sali haşaratı itlâf Ve yum- urtalarını kat'iyen imha 6- der, Tehlikesizdir ve Kati- yen leke yapmaz, Ölüm habercileri / Fitil haşarat öldüren diger mayilarle karıştırmayınız. Sarı tenoke - siyah kuşağa dikkat ediniz. “Daha çabuk | öldürür Umumi Deposu: J. Beri ve ŞÜREKÂSI İstanbul - Galata Voyvoda Han Devlet Demiryolları ilânları Görülen ihtiyaç üzerine Devlet demiryolları cer ve atelyeler da- iresi emrine beş mühendis alınacaktır. Taliplerin vesaiki lâzimeleri- le Ankarada mezkür daire resisliğine müracaatları ilân olunur. * İM 12500 kilo delikli bakır antertuvaz çubuklarılın kapalı zarfla münakasası . 7 temmuz 1930 pazartesi günü sant 15 te Ankarada devlet demir yolları binasında yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat- larmı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver- meleri lâzımdır. Talipler münakasa şârtnamelerini beş lira mukabilinde Anka- rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler, e Eskişehir atelyesine muktazi beş tezgâhın kapalı . zarfla müna- kasası 21 Temmuz 920 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Demiryolları ideie .nde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa © şartoamelerini (Obeşer lira Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. Ma Haydarpaşa - Pendik aboneman karneleri hamillerinden alınacak köprü resmine dair Haydarpaşa-Pendik - Banliyö trenlerinde kulla- /5 nılmak üzere | haziran 930 tarihinden evvel satılmış olup ta 1596 numaralı kanun madibince istifası lâzım gelen köprüler resmi tedi- ye edilmemiş olan aboneman karneler.nin İ temmuz 930 tarihin- den itibaren kullanılmasına nihayet verilecek ve mezkür tarihe ka- dar bu karnelerin bamillerinden ber bilet için her def'asında ka- tarlarda muayene esnasında utuzar para istifa olunarak mukabilin- de köprüler resmine mahsus birer bilet verilecektir. Ellerirde bu kabil abonöman karneleri kalan yolcuların nihayet ” 30 haziran 930 akşamına kadar köprü ve Haydar paşa gişelerimize müracaatla aboneman defterlerini iade ve Karncdeki mevcut bilet- lerin bedellerini istirdat etmeleri rica ve 1 temmuz 930 tarihinden FİLİPS RADYOLARININ YENİ BiR ÖMUZAFFERİYETİ Londrada Olimpya salonundâ ve Çekoslövakyada sön telsiz sergisindeki mühâyyiç muvaflakıyetlerindön sonra SEVİLYA (İspanya) sergisinde en büyük mükâfatı kazanmışlardır. İsi is İBERO - ÂAMERİKEN SERGİSİNDE tevcih olunan en büyük TAKDİRNAME FİLİPS“RADYO (PHILIPS Rabro | - Emlâk ve Eytam bankası Istanbul şubesinden: a adar A Satılık arazi Kandillide 36, 49,50 ve 70 dönum miktarındaki arazi pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin şabemize müracaat eylemeleri, Türk makinistleri aranıyor Zingal şirketi Ayancık için dekovil: lokomotifi işletecek tecrübeli makinist arıyor. Taliplerin şahadetnamelerinin iki nüsha kopyasile birlikte çarşamba günü saat 11 * 12 ye kadar Bahtiyar hanında şirket merkezine müracaatları, oaodoodadddadddndodddodd0dd00Dd0dD0u mukabilinde 3 İstanbul Iiman şirketinden: o 4-6-930 tarihli gazetelerle' yapılan ilân mucibince Pınar O Yapurunun bilmüzayede furuhtu için kapalı zarfla teklif | abul O müddeti 17 haziran salı günü saat on dörde tehir edilmiştir. > Talipler mezkür gün ve saatle tekliflerile beraber şirket G müdüriyeti umumiyesine müracaatları. . 0000000000000 Umum Müdürlük nood0 JEOMETİR namzedi aranıyor Zonguldak yilâyetinin Kozlu mevkiinde vaki Türk'kömür madenler şirketinin Kandilli ocaklarında istihdam edilen bir ecnebi Jeomcür refakatinde yetişitilmek üzere bir Türk jeometir alınacaktır. Şersiti ayda seksen lira öcret ve ikamet için ev ile tenvir ve teâhin iza edilecektir. 'Taliplerin okadasero Müntesiplerinden ve &razi ımesahasırida ve harita tanziminde vukufu olanlar. Veya lânkal orin mektep mezunu olupta bü gibi" işlerde çalışdığına “dair vesika ibraz edenler kabul oluna cikur. Bu şeralşi haiz olan taliçlerin: Zunguldakta Ereğli. bavzal labmiye müdürü ğüne ve vessikinin biter Sürelerinin tevdii suretile müracaat eylemeleri lüzumu ilân Osmanlı bankası Sermayesi: 10,000,000' İngiliz lirası Istanbul acepteliğ. — Telelon İstanbul 1948 Beyoğlu dairesi — Teleton Beyoğlu 1303 ği Senedat ve-poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he: * sabi cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. Türkiye Gümburiyetinin başlıca şehirlerine ve memiliki ecne- ğ n biye senedat, çek;itibbar mektupları “ve telgrat emirnameleriğ Gg irsalânı itibaren kapları üzerinde hareket ve. hasılat “dairesinin resmi mühürü ile musadak olmak üzere ( köprüler resmi alınmıştır. ) ibaresini havi Oolmıyan kaplarile beraber gösterilmiyen karne biletlerinin hükümsüz addedileceği ilân olunur . / ir (kücük inan Küçük ilânla > Her gin meşeoleni? ..svssse Tarife *** 1 Defalık &w ihtiyaç kalmayın) i yo A cava kadar (azamt 100 10 defa) ilân edil mek üzere maklü : Abonelerimizin her üç #ylğ bir defa meccanen! satın geçen İlinların taxi e azimetin ral Satım Talipl kör bu Mehmet Efendiye müracaatlar, g Ucuz Ford. otomobili. “8 nılmış açık bir Ford otomobili görmek vE Galaradı a Yakot hanında | Şirketleri İş arıyorum— i ve sair ot / idir Eksersiz 0) röbeli bir zat Iş ek zevatın yazar Muhtelif mi ç Matmazel Anjej — M mötehassısu Taksi Gaip aranıyor — Ade. vs Berut küçük zabit mekşöbifi arideki © şa Eği / harbı umamiden evvel “ai met Efendi oğla Beki in Gazze muharebesim: kalmıştır. 78” bildirmeleri basin olunur Meraşız hükümet civar#f sokağında No 14 te Sabit e ytiel Dr.A. Müay ve eğer borstuvanı. Karnköy "Topçulif “Frofesör Doktor 2 Gülan ve Cerrahpapi Maras teri m sal Dahili ye inlani hastalarını e mada ber gin ikiden m Şekerdi Sokak N.?da ti 5 is Z “Tabıişlerinizi V Msul müdür: Refik ii)

Bu sayıdan diğer sayfalar: