10 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

10 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

V-A-.K-I-T İkinci tertip Hediye kuponu: No. İl Ümmi ki METELL MAR LZ Ldt Za Efkârı Umumiyeyi Tenvir: Gazi hz. Halk fırkasının basındalar & Büyük reisimiz bizzat EZ buyuru o 1 . 3 . e > ie halk fırkasının umud rel pa S. C. fırkası Lideri hiç bei asla Bu bağı çözmek için Aydın yollarında halka inhisarları p ve icap yoktur ve olamaz.. kaldıracağından bahsetti. Yeni fırka erkânı Adnan vapurile şehrimize ii Reisicümhur Hz. izmirdeki çirkin teca- vüzlerden çok müteessirdirler, ae vr Cümhuriyet gazetesinde bana hitaben Yazılan açık mektubu okudum. Bu mektupta | son günlerde İzmirde vukua gelen hadi, işaret olunarak beni Cümhuriyet a kasından başka fırkaların kendilerine mal etmeye çalıştıkları görüldüğünden bahis v. vaziyetin tavzihi namına bakikati h lin ifadesi talep olunuyor, İz Bu nokta üzerinde di we yazıları da okudum, er yerde halk arasında g şayialar ve tereddütler olduğunu İNN Hakikatı hali Fethi Beyefendiye yazdığı mektupta sarahaten ifade ettiğimi zannedi- yorum. Kendilerince hakiki vaziyetin tame- men -bilinmekte olduğuna şüphe yoktur. Ancak umumiyetle sui tefehhümler vâ esi telâkkiler olduğu anlaşılıyor. Hakikati hali bir daha ifde ve tasrih edeyim: Ben, cümhüciyet Halk fırkası- min umumi Reisiyim. Cümhuriyet Halk fırkası, Anadoluya ilk ayak bastığım andan itibaren teşekkül edüp benimle çalışan Anadolü ve Rumeli Mudafaai Hukuk Cemi- ğer bazı gazeteler- mek için. hiç bir sebep ve icap yoktur. Ve olmaz. Resmi vazife- min hitamında Cümhnriyet Halk fırkasivın başında filen çalışaca- &ım. Bu noktada tereddüde ma- hal yoktur. B:nim bu esasi yâzi- yetim. bir sene nihayetinde hıtam bulacak olan bugünkü muvakkat resmi vazifemin bana tahmil et- tiği bitaraflığı ihlâl edemez. İşaret olunan hadiseler meyanında .İzmirde bir gazete idarehanesine ve Cümhuriyet Halk fırkası merkezine her he sebep ve suretle olursa olsun vuku bulmuş tecavüzlerden ve hü- kümet ricaline ve esine karşı bazı idraksizler tarafından yapılan çirkin teca çok müteessir olduğumu tahmin etmek güç değildir. $ Bu teessürümü 'akah kanlar ve zayi olan Ş hayat şiddetlendirmiştir. Bu gibi ;müteca- vizler ve mubarrikler Cümburiyet kanunla” rının takiplerinden trbii kurtulamazlar. doğru hare Aydın yollarında Aydın, 9 (Vakıt) — Fethi B. saat 15 te Aydına hareket etti, Istasyonlarda hakkına bazı teza- hürat “ yapıldı. Lider Torbalıda inerek halkla basbuhalde bulndu. Söke Aydın heyeti kendisini karşıladı. Fethi B. her uğradığı yerde halka şunları söylemektedir: — Inhisarları kaldıracağız. Si- İ zi serbest ticarete kavuşturaca- ğız, Bu zengin topraklarda halk, bü zarurete düşmemelidir. Katar halkın tebacümünden geç vakte kaldı ve 12 de Aydı- na vasıl oldu. Fethi B. burada Manisadaki nutkuna müşabih bir nutuk söy- ledi, “Fırkam, bu inhisarların İ aleybindedir dediği zaman alkış- ladılar. Meclis Reisimiz Aydın, 9 (Vakıt) — Kâzım Paşa İzmir Halk fırkasıni ziya- ret etti. Badehu Serbest Cüm- huriyetçilerle Ocak heyetini ka- bul ederek dediki: rar romen san anama ket ettiler — Tek fırkalı mecliste devam eden skünet, milleti sıkmağa başlamıştı. Fırkanızın teşkilini memnuniyetle kaşıladık. Bu ha- reket, fırka mücadelelerini geniş» letecek, iyi neticeler temin ede- cektir, Bu fırka heyeti hakkında Izmir Halk fırkasından malümat istedim. Hepsinin kıymetli vatan” daşlar olduğunu söylediler, Mem- nun oldum. Lider müşteki Aydın, 9 (Vakıt) — Fethi B, Valinin dürüşt hareketini Gazi Hı. leri ve Dahiliye vekiline iş'ar etti. Yeni fırka erkânı dönüyor Aydın, 9 (Vakıt) — Yeni fırs ka erkânmdan Tahsin, Haydar, Nuri B.ler (Adnan) vapurile has reket ettiler, LAN tarafı 6 ıncı sayfada) * ZE a amman ği Başvekilimiz Ismet Pş. Hz. dün saraydaki dairelerinde meşgul olmuşlardır. ere Rİ Ekmel ucuzluyor Yakında ekmeği (8) kuruşa yiyebileceğiz Bu hadise iktisat ve ziraat vaziyetimizdeki salâha bir misaldir yetinin mevlüdudur. Bu teşekküle Bu sözlerim, Cü; i i yi tapir bağı gr m, Cümbhuriyet gazetesine ceva ben ,ve efkârı umumiyeyi tenviren neşredil- v Gazi M. Kemal Izmirde çok samimi kir edildi. İzmir defne dallar ette tesi arı ve bayrak. dairelerinde ai Gi k süslendi, hiç bir tarafa çıkmamışlardır. : HAFTALIK “WA KET Yarın nefis bir şekilde takdim edilecek larla baştan başa gi > İKPERATORLUKLARI SAR. SAN ÇIPLAK ADAM Yazan: Omer DÜNYADA YALNIZ ÜÇ NUS- HA OLAN KİTAP BİZE NE- LER ÖĞRETİYOR ? BU KADIN ve O KADIN Çok Güzel Bir Hikâye DARÜLBEDAYI hazırlıkları Edebi musahabe , Gelişi güzel, Musiki, Sinema, Varyete seyıfaları Memleketi tanımak yo- lunda yeni bir anket 2 Ucu yapmış. keriye, ve saire hazır bulunmuştur. mardaki kabristanma gitmişlerdir. 0. (A.A) — Kurtuluş ihti. Merasim tam bir sükün ve intizam e bir geler. konulmuştur. eli merasimi fevkalde tezahüratla a A yek a me pe » K el Kâzım Paşa Hazretleri ğr bahçesinde 200 kişilik bir ziyafet ve-| düğü gibi 9,5 kuruşa kadar sa- | bir muvaffakıyeti olarak telâkki —— irçok meb'uslar, erkânı mülkiye ve a9.) rilecektir. İ tılmaktadır. etmek mümkündür, Kuvvetli tahminlere nazaran bu ucuzlama devam edecek ve Bu sene buğday mahsulünün fazla olması hasebile son gün- lerde şehrimize gü ide 40-50 va- ! ekmek 8 kuruşa kadar inecek- gon buğday gelmektedir. Bu | tir ki memleketimizde hemen sebepten ekmek ve fırancala | hemen en ucuz satıldığı zamân fiatları dünden itibaren ucuzla- | ekmek bu miktara düşmüştür. mıştır. Bu hadiseyi tatbik edilmekte Ekmeğin narhı 10 kuruş isede | olan ziraat ve iktisat progra- Sesatı hususiye baştanbaşa defne dal. ker ve Mei ayal Müpenmiştn İz- Kıtal sökeri le mevcut cemiyet ve müesseseler. akeriye resmi geçit den İntihap edilen bir heyet ile bir kıt şile Li ai askeriye sabah saat sekizde İzmir)"©" nda şehit düç:nlerin Halkap ai ZMİR: 9;

Bu sayıdan diğer sayfalar: