6 Nisan 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

6 Nisan 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EEE — 2 — VAKTT 6 NSAN 1931 fezkereyi göndermişti: “Dahiliye vekâletinin tasdikine ar. #edilmiş olan beş aylık bütçeye müzey vel talimatnamenin 1 ci o maddesi mucibince konservatuvar ile Darülbe- dayi muamelâtı umumiye ve maliyesi- tin riyasetim ultında meclisi ümümideri müntehap altı azadan mürekkep bir he yet tarafından tedvir ve mürakabesi ve mezkür müesseseler namına bütce- ve mevzu tahsisatın toptan olarak isbir murakabe heyeti emrine tevdi olunm st vekâletçe belediye ve idarei husu ve kanun ve usulleri haricinde sarfi ta mezuniyeti tazammın eder bir ms hiyette o görüldüğünden mezkür 1? in-| ci madde bütçe talimatnamesinden tay edilmiş olmakla işbu müesseselerin be lediyece İdare olunmak a bütçe * çığı kapatılmak üzere bı eye raplı lâzım gelmisti ki ve sahne ihtiyaçlarının t müteşekkil olan işbu hars müess rinin tr belediye m idaresi bunların terakki o ve tekâm lerini müemmin olmadıktan başka sim diye kadar masruf bunca me dakârlıkla elde edilmiş ol; hazıralarını bile haleldar edebileceği den badema işbu müesseselerin beled ye tiyatrosu ve İstanh: var ve bando orkestrası mini İçin o rei ümumiyelerinin İstanbu) belediye ri| yasetine tevdii ve mahiyetinde bir ihtis kili münasip görülmüş ve buna © hasırlanan talimatname projesi berveç hiâti meclisi umumi heyeti muhtere- mesinin tasvibine arzolunmuştur.,, — Kava encümenine... Sesler işidiliyordu. Refik B. söz aldı: Bir talimatname olması itibarile| iptiğaen kavanin encümeninde tat. kiki icap ediyor, fakat esası itibarile de bir hars meselesi, irfan meselesi: işin içinde tiyatro ve müsiki mekteple- ri de var. Bu sebeple bu talimatname. nin daha evel maarif encümeninde tet. kiki lâzimdir. Biz muhtelif O işlerde © muhtelif encümenlerin o faydasını dük, zamanımız da dardır, bu iki en menden ayrı ayrı gecmesi Uzun sürer, ikisinden seçilecek azadan bir muhte lit encümen yapalım, oraya göndere lim, Avni B. — Çok muvafık olur. Galip Bahtiyar B. — Mu ıktır, fakat iş sade kanun ve maarif — işide “değildir. — Memleketin san'at ve bedi- iyat ihtiyacının tatmini isidir, hususi bir encü teşkili dah rudur, Bu teklif kabul edildi. “Şehit musiki ve sahne teşekkülleri €sa3 tfalimainamesini,, (o tetkik edecek heyete Salâh Cimcoz, Refik Ahmet, Ga lip Bahtiyar, mu encümeni Mustafa, Mitat Cemal, mülga müraka- be heyetinden Aptülkadir Ziya ve Tev fik Amir Beyler intihap olundular. NE PROGRAMI? Reis — Ruz Tik programın müzakeresi vardi Sağdan soldan kurşun kalemle lerindeki sıralara vurarak söz istiyer ler oldu. Vali ve belediye (reisi Mu-' hittin B. sırada oturduğu yerde ayağa kalkmıştı; önünde bir dosyu, Ahmet bazı kâğıtlar, notlar ve bir belediye ka'den kemal derecesinde istifade eden bu kadaşlarımız var, fakat celseyi on da- nin gelecek celsede bildirilec: nunu vardı. İ — Efendim, programımızın madde) madde münakaşasına girişmeden evel| umumi hatlar hakkında azı maru-' Ortaya yeşil çuha örtülü eni boyu-| na uygun heybetli kunt, mesif me şeden bir masa koydu. Şimdi, bütün zevki ömründe bu kadar intizama sokamamış olduğu kitaplarının karşısına geçip saatler ce onları seyretmekle ve hangileri- nin üzerinde derin tetebbülerini yü- rüteceğini tayinle mesgul oluyordu Namlarına (bibliyofil) denilen kitap muhibbi ve kütüpane merak- lısı bazı kimseler vardır. Bunların işleri, güçleri oradan, buradan par halr ucuz elde edebildikleri nadi- de, kıymettar ciltleri ve diğer nevi münteşir eserleri toplayıp kütüp nelerine dizmektir. Okumak için değil, filân kitap bende de vardır diye öğünmek için tıpkı camekânla rına çanak çömlek dolduran antika meraklıları gibi.. Bu atik evani ne yenir, ne kullanılır. Bunların yal- nız karşısında seyirlerine bakılır.. Bu kitap âşıkları içinde merak» larını pek ileriye götürenler de var dır ki bunlara (bilbiyoman) de: lir. Kelimeyi türkçeye kitap delisi şeklinde terceme edebiliriz. izaltd bulunacağım. Önce arzedeyim'di, reisi muhteremin samimiyetle hazır) -)ğZim mizin bir imar programı olmadığı nok- - girişmemiştik ! ki program tabedilirken o sonunda bir/layıp heyeti celileye takdim ettiği bu sayıfa münferit basılmış, dokuzuncu | programı tenkitten evel o kanunan bu ve onuncu sü ları bugün tevzi ede.) heyete tahmil ettiği ilk işi yapalım, be- cekler, (Bu sırada meclisin hademesijlediye verilecek şekli ön safta alalım. önü arkası basılmış bir yaprağı azaya! Beyefendinin reisi tabiileri olduğu ve duğıtmak İçin sıraların arasında (o do-|heyeti fenniyemizin dahil olacağı bir) laşmıya başladı, Muhittin B, sözüne de! heyet teşkilile bu işi yapalım. vam edivordu:) Tevdi ettiğimiz prog-| BELEDİY EREİSİNİN CEVABI rüm hakkında efkâri tümumiyede ve o Muhittin B. — Haritayı umumiye! nun mümessili olan —omatbualta ten) Beyoğlu, İstanbül ikmal edildi, Boğaz| at ve münakaşat cereyan etti. Tenli çalışlıyor, Erenköyü, Bakır-| ki n feyizli bir hareket olarak telâk yapılacak. Bu plân için hazırlık! kide tereddüt etmem. Tenkit mevzuu! messisidir. Plânı yapmak için de dür- «sas olan işin ıslâhını, muhatabın ten-|yanm belli başlı birkaç mütehassısın vir ve irşadını, heyeti içtimaiyeye fuy-Jdan birini çağıracağız. Teşkilini İste! da tem Fakat te; “)dikleri komisyon ne yapacak? Plânı ahiyette de.|biz mi yapacağız? Kanun diyor ki ha- ildir. Belki kendimizin de kabahafi-| rita, kadastro ve şekli müstakbel plânı var, kendimizi tamamen işe verdi. yapılır, ondan sonra imar plânı yapı. için lâf tarafını ihmal ettik. ihr. Biz şimdi bu hazırlıkla meşgulüz Tenkitlerin başlıca hedefi programı| Verdiğimiz program bir taraftan mis- İtakbel plân için icap eden mecburiyet. leri ihtiva ediyor, diğer taraftan o & İmana kadar ki icraatımızr tesbit edi.| yor, tasıdır. Zaten biz böyle (bir iddiaya (Muhittin bey gözlüğünü takti, mat bu programı eline alarak devam ett Programımızın başında inşaat por 4 demişiz: bunda memleketin ima rına taallük eder bir hedef aramak bi- az fazla bir vehme mağlübiyet olur. Evelce bilmünasebe aârzettim, şehrin müstakbel plânı yapılmadan imar prog râmt mevzuü bâhsolmaz. Bu programa neden mutlaka imor) MEĞER MATBAA YANLIŞI İMİŞ! | programı vasfı veriyorlar? Her işin) | Tevfik Salim Ps, — Reis Beyefendi.| porgtamı vardır. Şehrin (o müstakbelile Avni Beyefendi kanundan tamamen plânını yapmak için dört bes seneliklayrı şeyler anlıyorlar, Orada mesai zaman lâzım. Biz o zamana kadar yulimar programı (yazılı, Elimdeki bul pacağımız işleri sıraya koyuyoruz. Ojtabı d nlış mr bilmiyorum.) başka iş, bu buşka Ankastin imar) (Tebes öyle yazıyor. Ne d programına temâs etmedik, plân ya-İmek, anlamadım, yoksa bu iyi pılınek tanruz etmesin diye... (Muhit mar programı mı, bunu da anlamadım. tin B. gazetelerdeki bazı yazları mev.) Burada mesai ve imar kelimeleri ara-| zwubahsederek bunlara fıkra fıkra ce-|sında galiba bir (ve) varmış ta düşmüş ENCÜMEN YAPALIM! | Nazmi Nuri B, — Bir kişi hes geyi şünemiyeceği içindir ki vax'ı kanun heyeti celilenizi buraya topladı, makam tarafından ortaya atılmış bir kroki ivar. Pratik yoldan yürüyelim, bir en-| cümen teşkil edip bunun üzerinde İş-| iyelim. Vekiller heyeti ce- | Ban hisse yekânunun 4,200,000 Telgraf Haberler Borçlar Gazi Hz. . : 1: Listeyi tetkike başladılar Antara, 5 (Telefon) — Fırka mahafilinden aldığım malümata ! göre namzetliklerinin konulması icin müracaat edenlerin listesini İ Gazi Hz. tetkik buyurmıya başlamışlardır. intihap faaliyei epey ilerledi Ankara, 5 (Telefon) — Burada ikinci müntehip intihabı saat altıda bitti. Başvekilimiz ismet Pş. Hz. ile vekillerimiz reylerini bugün istimal ettiler. Altıda sandıklar açıldı, 13164 rey atık dığı ve Halk fırkası namzetleri- nin büyük bir ekseriyet kazan dıkları anlaşıldı. Ankaraya merbut kazalarde intihaba yarın başlanacaktır. Ankara da dahil olduğu halde tamon vilâyette ikinci müntehip intihabatı tamamlanmıştır. Halk fırkasının omeb'us namzetlerine ait listesi ayın 23 ünde neşre- dilecek, 25 şinde de memleketin her tarafın la meb'us intibabına başlanılacaktır. izmirde izmir, 5 (A.A) — izmirde bus | gün müntehibi sanilere ait nam" zet listesi ilân edilmişti. Çarşanı- vabı hazırladı Ankara, 5(Telefon) — Vekil- ler heyeli bugün ismet paşanın riyasetinde bir içtima yaptı, OÖğrendiğime göre o heyet bu içtimamda, Paristeki düyunu umumiye meclisi tarafindan gön- derilen cevabı tetkik etmiş ve bir cevap hazırlamıştır. Bu yeni cevabın yarın Parise bildirilmesi muhtemeldir. Merkez bankası Yalnız bir miyon 9 yüz bin liralık hisse senedi kaldı | Ankara, 5 (A.A) — Cümhu- riyet merkez bankasının teessüs | zamanı yaklaştıkça halk ve mü- essesat o tarafından (gösterilen rağbet de günden güne artmak- tadır. Muhabirlerimizden gelen | telgrafalar Türkiyenin her tara- fında hummalı bir faaliyetle ça- lışıldığını gösteriyor, Maliye ve- kâleti 26 Mart tarihine kadar yalnız ahali tarafından kaydolu- | | memizde beş sene- $ vap verdi, Sonunda dedi ki!) Progra.olacak ! Yoksa ötekisi benim ânlad İğım kadar türkeş değildir; Türkçe ol. mıyan kanun da B. M, Meclisinden içıkmaz. Demek ki iki program var. Bi- iri mesai programı, bu şimdi bize geti- irilmiş; bir de İmar programı lâzım, o da ayrıca yapılsın. Bir de bu progra. mın divaçesinde bütçemiz omüstakir İdeğildir, esaslı bir şey yapılamaz, bu programı arzuya binaen yaptık gibi bir şey yazılı, Program sırf istenili-| yor diye yapılıyorsa (hiç yapılmasın,! program yapılır. tatbik edilir. BİZE NE LAZIM? “ın heyeti umumiyesi hakkında os liyeceklerim bunli isterseniz mad delere geçelim, isterseniz madde mad. de münakasası esnasında söyliyeyim. IMAR PROGRAMI LAZ söylemiye baş- B. — Belediye reisi Beyin ge niş bir hüsnü niyetle tanzim ettiği programı kanunun yapılmasını emret. tiği mesai imar programı diye ele al- dım. Maksat ve vücubil (Okanuniyi ila için yapılması emredilen program şehrin cehresi ne olursa olsun hidema- ti mutadei belediyenin tarzı a ta allük eden program değildir. Kanun mesai programı emrelmiyor, Yazifeşi- has bir belediye reisi onu her zaman ta yor bez sane Male Yaş 1 olmamasını. ii in çehresinin meden ve asm icap ettiği sekle | İ safta istiyor. Belediyenin kalastro, müstakbel şekil imar programı. Bunun edvara tak- mali imkânları düşünmek yn mesele... Belediye reisi Beyefendi vaza- fi umumiyei belediyenin ifasına dair program yapmışlarsa bir mesaji valide muvacehesinde değiliz Fak ta yapılması eden bu d A delerle mali , tabtatin bahşayişin- sene yi ını on haritası, i ve me şehre en güzel şekli vermek vâzifemiz- ir. Bu imar programının ihzarında meclisin reisi tabiisi olmaları sıfatile meclise takaddüm kendilerine düşer. Filesof Hikmetullah Efendi ki- tabı rafa koymak için değil oku- mak aşkı ile sever ve beşer ömrü- nün birkaç kütüpaneyi tamamile o- kumaya müsait olmadığına teessüf ederdi. İstanbuldaki kütüpanelerin mevcutlarını, nevilerini, kıymetle- rini vazifedar hafız kütüplerden da! ha iyi bilirdi. Bazı bazı halinde gö İrülen akli taşkınlıklar belki de bu fazla mütalea yorgunluğundan ile- ri geliyordu. —44— Köşkteki yazlı kışlı ikametleri iki seneyi buldu. İnsan denilen mah lük temadi eden hangi (o halinden memnun kalır? Filesofla Uğur Ay- şeden başkaları kır hayatından bı- kar gibi oldular. Vakit buldukça) artık İstanbul eğlencelerine koşu- yorlardı. Bu iki senenin vukuatı sırasında daha bir çok cinayetleri meydana çıkan Uzun Şevkinin zabıta kuvvet lerile müsademesinde meyyiten isti salini ve Binti Betranın tevkifini igazetelerde okudular. lirayı tecavüz ettiğini bildirmek- baya intibaba başlanacaktır. tedir. 15 Nisana kadar vuku bulacak taleplerin bütün hisse senedatı yekünunu tecavüz ede- ceği zannolunmaktadır. Şimdiki halde 15 milyon lira İ üzerinden henüz kaydedilmemiş yalniz 1,900,000 liralık hisse | kalmıştır. m MR 4 140014 LAS Pena | bulun imarı meselesinin yirmi yıl Müzakere hayli uzamıştı, Muhittin Jık tarihçesini anlattı, o meşrutiyetin B. Tı k Sal Paşaya o cevap verdi, ilk senesinde Fransadan getirilen bas! isonra Galip Bahtiyar B. söz aldı mimar M. Duvarın tavsiyelerini; | ©— Bir sehrin çehresini Avrupadan |rünün nasıl yapıldığını, caddelerin igelecek kk ağlar e şehrin g£oğ-sıl açıldığını söyledi, programsız : e hi. mz güreimik v MA a e sl vezaltf belediye! gr ile uygun olmadığımı söyledi. programlara itmek Müzuakerenin kifayeti, raporun ipti- oğru olamaz, belediyenin âdi varida-| dâen tetkiki için muhtelit encümen tes İtile bir şehir imar edilemez. Avrupada (kili hakkında Necip R. ve arkadaşları. İHavsman plânı 1565 de başladı, dahanm takriri okunarak kabul edildi, her) İgeçenlerde bitti ve ne İstikrazlara mal|encümenin ikişer aza ayırması kara oldu! İlaştı, Muhittin B. gerek program, ge| Bugün bize ne lâzımı halk bize so-|vek bütçe için müstaceliyet istedi, kaklarısüpürün, o kaldırımları yapın, TEMENNİLER NE OLDU? fener asın, diyorlar! 1 — Şehrin me-| (o İçtima biterken Cevdet Kerim Bey 'deni ihtiyaçlarını tatmin edelim. 2 —«ğö7 aldı, geçen şubat içtimamda veri- Uzun programlara kendimizi kaptırmı-İlen karar mucibince temennilerin neti yalım! celeri hakkında riyaset (— diyanmdan| Reis — Efendim, daha söz alan ar- malümat istedi. Reis tetkikat neticesi Çeşme, Kuşadası ve Bergama kazalarında Halk fırkası namzet” leri kazanmışlardır. Trabzonda bir namzet Trabzon, 4 — Burada meb'us namzetliği için on kadar müra* caat vardır, Vilâyet “daimi âza” sından Yeniyol gazetesi başmu” harri ekir Süküti B.in meb'us* luğa talip olduğu soylenmektedir. İkramiye meselesi Devlet şurası son kararını verdi Ankara, 5 (Telefon) — ir! sinden tahsil ikramiyesi “alât Istanbul defterdar ile şube mü dürleri hakkında maliye ve da" biliye vekâletleri arasında çıka ihtilâf hakkında Devlet şura son kararını verdi, Bu karara göre, bu memur rn ikramiye almaları kanuni) mugayirdir. Başvekâlet kalemi mah sus müdürlüğü Gi Ankâra, 5(Telefon) — Haricd: kalemi mahsus müdür Bey Başvekâlet kale İ kika teneffüs için tatil ediyorum. di. Gelecek içtima günü “ IKINCI CELSEDE ikendir!,, şeklinde birçok gürültüden Ikinci celsede azadan esbak şelire-'sonra 12 nisan pazar saat (o 14 olarak| mini muavinlerinden o Hafız Raif B.'tesbit edildi, Jmasarifini filesof muntazaman tes-! (— Pencereden bir kerre dışarı viye ediyor, çocuk hafta tatillerin-'ya bak... de ve büyük vaki zama"! — imam... R ap nımı köşkte anasının yanında — Dışarsı ressamları, şairleri ve ad BN ar Bu lütfun aşırı sevincile| bütün san'atkârları sünuhatla coş-|!9” değil kâinattan sıkılıyorum: Karanfil dadı filesofun elini bıra»|turacak bir letafette.. kat artık bu sualleri kes... Şu <d kıp eteğini, eteğini bırakıp ayağı:| (o— Ben ne ressamım: Ne şairim..| saatimde bana zorla isyan ett nı öpüyordu. Mehtabın nurundan, bülbülün sü-|Git.. Git.. Bensiz eğlenmiye alıf Uzun Şevkinin vak'asını gazete! rurundan ruhuma bir gıda çıkara"! - Seni fasla üzmemek l s isıkılıyor gibisin İclâl?... — Yalnız senin yüzünü gör! o de okurken Karanfil titriyerek: — Orada kalaydım acaba beni| dım.. de Betranla hapse götürecekler miy! d — Üstüme varma... Sünline her ağızdan: — Eh peki burada oturalım... — Şüphesiz... y Cevabını aldıkça yaş dökerek ki tabiatın güzelliklerinden anlı Sırmakeş viraneliğindeki o haneye| Çık istifade et. kapatılan iki betbaht kadının çek- tikleri işkenceleri anlatıyordu. Filesof soruyordu: — Ne oldu o kadmlar? — Bir gece yarısı Uzun Şevki onları aldı. Götürdü. Nereye götür- lüyorsun... — Böyle iki kişiyi biribirine pe: kilmez oluyor. — Ne demek istiyorsun? Kır hayatından en evvel İclal! usandı. Üzerine bir sinir hali geli di. Vara yoğa öfkeleniyor hiçbir! n yiyoru şey ile eğlenemiyor gibiydi. Çelebi|ha açık söylemelisin... onu avutmak için gezdirmek iste-| dikçe ters pürs sözlerle redde uğ- Git bahçeye. rıyordu, demek istediğim meydanda.. Böyle sen üstüm bir bahar mehtabında Çelebi onalj. bana söyletiyorsun... yalvarıyordu: — Haydi karıcığım bahçeye çı- rek sorurtur... Çelebi hazin bir hitapla: Karanfilin oğlu Arifin mektep cak kadar henüz san'atkâr olama-| —— Haydi karıcığım üzme beni.. — Beni bırak sen git... Madem- Allaha şükrediyor. İclâlden evvel yorsun. Niçin burada oturacaksın? — Ah İclâl sensiz hiçbir zevk i- çime sinmez.. Niçin bilmez gibi söy çinliyen hayat bazan ne kadar çe: — Muamma söylemiyorum ne — Ben anlamıyorum. Bana da» — Bey Allah aşkına beni bırak. (vardıkça fena oluyorum.. Kalbim- ne ihsas etmelidir lüzum! Bülbüllerin hanendelik ettikleri'de olmıyan ve istemediğim şeyleri muzlarile canmı yakm gidiyorum. Lâkin sensiz eğleri, iye alışamıyacağımı bil, Bu beli İde teklifi tekrarlayıp düre | Çelebi yalnız başına be! ötekilerin yanma iner. Bütün ev halki baböndalağlk r | |ta ettin. ya bahane arıyan kısrağs Süvari daima dizginleri t8" e zapta muktedir olduğunu ds. “ yn tadi. pi */lesof, zevcesi, kaynanası hiz” © ize ile kocası, uzakça bir kai çekilmişler.. yaf” Çelebi — İnadı tuttu VA yor.. Fazla yüz verdin kadını zorl Kadın kısmı hırs” ler hepsi bir arada oturuyorl Filesof — Oğlum haniya Filesof — Çok üzerine si nl yeni”, kere zâafını belli eders€ lelâl yüzünü öbür tarafa döne-|mağlübiyetle makhur kaldıf' / dür... ; çime) , ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: