2 Aralık 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

2 Aralık 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| ç pesin ' meme Nazif Ressamı : Münif Fehim te.. Şimdi her şey ayaklarımın rl .. Jstediklerini öğrenmek cür'etini gösteren Kim ?? .. —22— Üğn bazı şartlarınız var. e de erwrengiz bir tavırla) Yorsumu”.. o Zannedilir kil < lecek hürriyete bü- yaet vermek istiyorsu- . Yavrum geçti, . Geç Benden insanlık) ne ilaçi yillar olu - Hecey ağa Mi . Kim olduğun rim yok.. Öğrenmiye Bİ k seni. . Kim olur- : günleri, şu üs liğinden cuvan ısıkla saya “neleri dolduran ben çile çı- — Bugüne bugün Osmanlı e- linde sultan olan kimdir? Derviş paşa ile vezir Müseyin paşa bir ağızdan: — Efendimiz, şevketlü, retlâ padişahımız sultan hanı salis hazretleridir, — Ne tuhaf!. Bu zatın akıbeti sultan Müradın akibetiyle tıpatıp birdir.. O da bunun gibi bir haf- de ölecektir. Bakın şura- kud- Murat ya.. Derviş pasanm elinden meş'a- | leyi aldı. İci saman dolu şiltenin üstüne tuttu: — Bakın şuraya! Şu kireç çiz-! l gileri görüyor musunuz? terek, anl ilyelii zın kalmak-ansa; İyen, anlamıyan nee çürümek Ne dvrsin? Baki ona hayretle bakıyordu. bir müddet Derviş paşa söze bette ba- va Sen yıldızlardan! Mar misn? UN adın onu tepeden tırna süzdü de öyle cevâp ve >— Anlardım... — dedi Yidızım sön en sonra... ka unutmuş olsarı.. «Ne ç 7 İşittik ki sen Keler, anları > Aülardım.. Na Demek ey EN Kadınım yüzünde gene bir âdil öseme belirdi: he Şimdi — dedi — Ds! Öğ ülseldim Yıldızların ha; da beliren esrar ka | da nde saklanan sırların | £ö vede kalıyor. >> Gene anlıyorsun öyleyse | Kiran Elbette.. Gözlerimiz rhkların sırrma erdi. | yay, * ânt bir hareketle sırtındaki | MA örtüyü yere fırlatıp üstüne| k bağırdı: ki im, Fa- fa Cal : Gülmeyi - bu ici yanın- İşte!.. Şimdi her şey Yone altında... Ha i tüy lz.. İstediklerini öğrenmek! Nİ gösteren kim? Mumya suratın iki gözü, el üstünde birer dakika du- olaşlı: | Men İstikbalini öğrenmiye cüret| Yi m? Pp > Ben... bi, âdişah bu tek kelimeyi boğuk #esle ve ne hafif söylemişti. Bakan bir kolunu ona doğru Ig, Arak öbür eliyle gözlerini ört- onra, birdenbire acı bir takla örtünün üstüne kapana - 7 Ölüm! — deye bağırdı — Yari. hg Üsüncü Murat, yıldırımla vu- Lü maş gibi, hareketsiz kaldı.. Ba- kp d,) kolundan tutmasaydı, bel- Mi orkusundan yere yuvarla- li lm var.. — diye devam ar un — Bir ay?. Hayır hayır. ii içinde ölüm ve sonta ge- güm T var... * lâhza sustu. Sonra: Sen öleceksin — dedi — sonra gelen senden gelen- ini sana gönderecek. Şindar sana lânet edecek- ol yanındakiler hep cellât- Mindan ruha haşyet veren N İçinde, yerde kara bir ör- h zlerini dikip yalnız vlüm veren bu şom ağızlı ka- korkunçtu. Elini göz“ İN üstünden kaldırarak padi- uz ta Tol — Bunlar iki senedenberi gü: nü gününe yaptığın hesaplardır. Yarın şu yarıktan zindana vuran ışık bu çeki taşının üstünden geç“ tiği anda padişahın yaşıyacak da-l ha altı günü kalacak.. Muradı salisin sırtından buz gibi bir ter boşanmıştı. Kadın devam etti: — Kararlıklara baktım. Ye kine çöçktek oliin çak SASİ ka- reket edecek... Kardeşlerini öl - | dürecek, babasının © vezirlerini öldürecek.. Padi ahın AR e pa ta» ! etimi pıya doğru yürüdü; ah, en onu önledi: aymuk niyelinde /Bifnedi) Bugün hava Sulu kar yağması muhtemel Bir italyan şilepi karaya olurdu Dün de hava kapalı ve soğuk olmuştur. Kândilli rasathanesinin tesbit ettiğine göre dün azami hararet derecesi dört, asgari üçtü. Dün sabah saat (yediye kadar yağan yağmurun miktarı 54 milimetredir. Bugün rüzgâr poyraz, hava kapalı olacaktır. Yine rasathânenin verdiği ma» lümata göre bugün hava daha soğuk olacaktır. Bugün bir sulu kar da muhtemel görülmektedir. Karadenizdeki fırtına şidde- tini kaybetmiştir. Vapurlar mun- tazaman seferlerine devam et- mektedirler. Bir İtalyan şilebi karaya otutdu Dün Ticareti bahriye müdüri- yetinden öğrendiğimize göre man- ganez madeni yüklü olduğu hal- i de Karadenizden Akdenize ge- çen Şkenderi kumkanyasına men- sup Fortonston isimli bir Italyan şilebi Yeniköyde karaya otur- muştur. Şu satırları yazdığım dakikada henüz gemi kurtarılamamışlır, Tahlisiye vesaiti şilebi kurtarma- ğa çalışmaktadırlar, Halep vapurnnun geçirdiği kaza Dün gece Kadıköy postasmı i yakmak üzere (saat 21,10 da köprüden haaeket eden Seyrise- fainin Halep vapuru yolda dü- men makinesindeki bir bozuk- laktan dolayı limanda demirli bulunan Dalmaçya. © yapurunun üzerine düşmüştür, Her nekadar yolcular biraz korku geçirmişler- sede vapurda hasar olmadığı anlaşılmış makinesinin tamirin- den sonra vapur 20 dakika te- hirle Kadıköyüne varmıştır. Çin - Japon ihtilâfı hallediliyor mu? Tokyo, 1 — (A.A.) — Tien — Tin.) kd Son 'Akvam| since pek yalanda çin ve Japon hükümetleri tarafından kabul edile-| bilecek krar sakinleşmiştir. rdeki vukunt Cemiyeti şekilde bir karar sureti tanzi- İ mine ait mesainin nihayet bulacağını tahmin ettirmiye müsaittir, Tsitsikar taraflarmda duyulan tek tük tüfek sesleri müstesna olmak t- zere Mançurinin hiç bir yerinde hiç bir karışıklık görülmemektedir. Bü- tün bu haller buhranm en çetin saf- hasının nihayet bulduğu ve yakmda| »lsbi bir sökün hasıl olacağı hususun- da Tokyo mahafilinde ümit ve nik - binlik hislerinin hüküm sürmiye baş- lamasmı temin eden âmiller suretin:| de telâkki olunmaktadır. Paris, 1 (A.A.) — Cemiyeti Ak - vam meclisi tahrir komitesi Çin — Ja- pon ihtilâfmın halli hakkındaki pro- jeyi hazırlayıp bitirmiye çalışmakta - dır. İşte bunun için dir ki meclisin buğün içtima beklenmemektedir. İhtilâfın halli yolunda hissolunur derecede terakkiler elde edildiği ka- naati hüküm (sürmektedir. Çünkü Nankin hükümeti meclisin teklif et - tiği projeyi olduğu gibi ve Mançuri- nin tahliyesi hakkında hiç bir müd- det tayin etmeksizin kabul (etmiştir. Japon murahhas heyeti de evvelce şart koşmuş olduğu beş esas nokta hakkımda evvel beevvel bir anlaşma yapılması hususundaki talebinden vaz geçmiştir. Yalnız Mançuride sükün ve inzibatım temini çareleri hakkında bir fikir ihtilâfı hüküm sürmekte ol duğu söylenmektedir. Cemiyeti Akvam meclisinin bu hu- sustaki teklifleri hakkında Tokyo hü- yo mahafili “nikbinlik gösteriyor kümetinin göndereceği talimata inti- zar edilmektedir. Cemiyeti Akvam meclisinin mesai- sini iki üç güne kadar bitireceği riva- yet edilmektedir. Çin ve cemiyeti akvamın kararı Paris, 1 — (4.4.) — Çin murahhas heyeti Cemiyeti akvam meclisi tara- fından tanzim edilen ve bilhassa Chin — Chow havalisinde bitaraf bir mın. taka vücude getirilmesinden bahse den karar sureti lâyihası (hakkında meclisle mutabık kalmıştır. Çin mürahhas heyeti (o gazetelere vaki beyanatında Japon askerlerinin Chin — Chow'dan çekilmekte olduk- | larının bir hakikat olduğu anlaşıldı- ğı takdirde Çin hükümetinin Cemiyeti Akvam meclisinde hazırlanan karari suretini Mançurinin tamamen tahli. yesi için bir müddet tayin etmeksi - zin — kabule hazır olduğunu söyle - miştir. Japonyanın talebi mn bitaraf bir mıntaka tesisi hak - kındaki vazifesi, Japonyanın, yalnız Mançuride bulunan tebeasmın emni - yetini temin etmek istemesile değil, şimali Çine dair olan taleplerile de müşkülüt kespetmektedir. Japon heyeti murahhasasının, her zaman ve Mançurinin her tarafımda polis vazifesini ifa etmesi hususunda Cemiyeti Akvamın müsaadesini talep Kmat almış olduğu (söylenmektedir. nazarını meclis huzurunda izah et - miş fakat meclis bu talebi pek fazla bulmuştur. Paris, 1 (A.A.) — Cemiyeti Akva-! Japon kuvvetlerinin haydutlara karşı| eylemesine dair hükümetten yeni 1a-| Japon murahhası marki İto bu noktai| 5—VAKIT 2 Kânunuevvel 1931 — Hanımlar Nasıl Güzelleşebilirsiniz ? Yüzünüzü cerrahlık sayesinde iste- diğiniz sekle getirebilirsiniz! Ameliyattan evvel ve sonra Hanımlar! Bugün size bütün kadınlığı hatta bütün beşeriyeti kurtaran yepyeni bir cerrahiden, güzellik cerrahisinden bahsedeceğim. Bilmem bu ihtisas memleketi- nizde kâfi derecede taammüm et- miş midir? Yalnız şunu söyliyebili- rim ki şimdi yüzünde ufak bir ku- suru olan Avrupalı kadın dişçiye gidiyormuş gibi güzellik operatör lerine müracaat etmek için bir de- kika tereddüt etmiyor. Hatta kusurlu olmıyan yüzlü kadınlar bile çehrelerine istedikle- ri şekli vermek için güzellik ope- ratyrlerine müracaat ediyorlar. Bazı memleketlerde bir efsane gibi dinlenen güzellik cerrahisi bugün mevcuttur. Dikkat edin: Yüzünüzü istediğiniz e sekle | getirebilirsiniz diyorum. Ben de bir çokları gibi tbbm bu bulun -| maz kaşfi taammüm etmeden inan- mazdım. Yüzünü düzeltmek için kestirmiş kadının behemehal ya- rası gözükür zannediyordum. Hal buki binlerce tecrübelerini gö- zümle gördükten sonra inandım. Şimdi müşterilerim arasında çar- pık burunlu, çok buruşmuş alınlı bir kadına tesadüf ettiğim zaman, ilk işim ona bir güzellik cerrahına müracaat etmesini tavsiye etmek oluyor. Güzellik operasyonunun ıstırabı da büyük değildir. Ekseri cildin içinden ameliyat yapıldığı için yüzde iz kalması ihtimali de yok- tur. Yalnız yüzünüzün profilini 1s-| tediğiniz şekle getirmek için mü- racaat edeceğiniz doktorun o iş - lerde biraz tecrübesi olması şart- tır. Şimdi güzellik cerrahisinde: ki yaşıyan eserile şöhret bulmuş! yüzlerce operatör bulabileceğiniz için ayrıca doktor ismi vermek lüzumunu hissetmiyorum. Yalnız bu işi ilk defa keşfeden doktorun ismini veremem. Ameliyat ile yüzdeki kusurlar! rın tashih edilebileceğini Avru” pada ilk defa fenni (o bir şekilde! tigoes'tir. An'aneye sadık eski profesör- ler arasında ilk ortaya atıldığı za- man adeta bir ihtilâl yapan gü - zellik cerrahisinin makul olduğu- nu bugün eskiler de tasdik etmiş- lerdir. | resindeki ispat eden operatör; doktor Dar-| ; Kadınlar ekseri yüz buruşuklu” Zundan şikâyet ederler; bir kısmı da burunlarımın şeklini beğen mezler. Nadiren ağız çarpık olur. Çehredeki bu üç kusurun ame- liyatla iki günde tashih edilmesi işten bile değildir. Yüzdeki buruşukluklar için ey» velce başka bir usul kullanılırdı. Bu usulün ilk seneler fevkalâde neticeleri görülmüştü. Sonra bel- li oldu ki, Parafin şırıngasile bu- ruşuklar düzeltilince bir kaç sene sonra cildin altına şiringa edilen parafinler toplu bir halde yanak» ların bir köşesine kayarak yüzde ur gibi bir ceviz kabarıklığı hasıl ediyor. Onun için parafin şiringasile buruşukların tashihi O itibardan düşmüştür. Bazı güzel fakat çeh- küçük kusurlardan do- layı çok güzel oldukları belli ok mıyan kadınların mütehassıs bir operatöre müracaat etmemelerine hayret etmemek elden gelmez. Göz kenarlarındaki buruşuk « lukları saç arasından yapılan a meliyatla tashih ettikleri için yüz» de hiç bıçak izi kalmıyor. Size güzellik cerrahisinin haki- katen mevcut olduğunu ispat et « i mek için bir de resim veriyorum. İki fotoğraftan da göreceksi « niz; evvelce burnu köprülü olan bu kadın ameliyattan sonra hari- kulâde güzelleşmiş ve burnunun şekli tamamen değişmiştir. Ar » tık bu resmi gördükten sonra çeh- renizdeki kusurların tashihi için operatöre müracaat etmekten kork mazsınız değil mi?... (Bitmedi) | Kısa haberler mmm Taşınan evkaf daireleri — Bü müddet evvel Evkaf idaresine mezbut dairelerden $ nin taşınması kararlaştırılmış ve üçü nakledilmişti. An- karadan Evkaf gelen bir emre göre geri n levazım ve kuyudu il elerinin taşınması Ankarada ip bina bulunamadığından bırakılımı iştır. “ Belediye encümeninde — Belediyede günlerdenberi muamelesi, bi- yen bir takım yol insaat ve tas wlrâna mütesllik ihale (o müamelelerini yapmak üzere dün belediye daimi en- cümeni fevkalâde bir toplantı yapım ve bütün ihaleleri icra etmiştir. Ankaraya müdürlüğüne

Bu sayıdan diğer sayfalar: