19 Nisan 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

19 Nisan 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 Nisan “HİKALIAHMER Sporcu D Diplomatlar İngiliz Başvekil Golf Sporcusu, M. Musolini De Motosiklet rında şampiyonluk kı zananlar bile vardır. Fakat şunu'da söyliyelim ki, bugün spor Avrupa ve Ameri- kada diplomatların hayatına bile takilmiş “bulunmaktadır. Meselâ İçler Başvekili Mister ak Donalt boş vakitlerini, po- litika masası yanından aşırdığı saatleri spor hareketi yapmak suretile geçirmektedir. yeli Ena onun en büyük zevkidi ir. Diğer diplomatlar; mahir bir ki eme Başvekil iken iştirak ttiği b fe- TEFRİKAMİIZ:6 k golf sporcusuydu, o kadar İtalyan Başvekili “ Musotini zamanlarını golf irirdi. Corcun müteveffa Fransız Baş- e M. Briyan ile vaktile Ce- ova eğ yaptıkları golf ii o zaman dillere des- tan sre san başka bugün İngil- terede siyasi bir mevkii bulunan sabık bakir Sir Emeri ço- ekeğuğğuneli iatöl ranslarda tatil akla YALAN! İngilizceden Tercüme Eden: A4. Adnan tuhaftır. Benim felâketli bir veç- he arzeden (o hayatımın “halka dedikodudan hoşlaşan halka temin ettiği zevkin olurdu. Karım da dınlar gibi Deyli zikir neşriyatile alâ- kadar oluyo: edu. Bir sabah, ma- ceranın . neticesini merak eden karilerin iyi — meşgulken karım yanıma Nedense bana ia ik | lü- zumun a z Conson ? — Teşekkür ederim kanım leşgul görünüyorsı — Gelen mektupları olen la meşgulüm — Bana hasredilecek birkaç dakikan var mı? Hazm mai üre sal Hayatımın 21 senin in içindir Evelin, her dakikası a bir çocuğumuz olacak Conson. Karımın yeisli bir sesle sarfet- tiği cömle se neden a meşe verdi. Karı ecanla elin. ol çörlğmizi lame miyee muydun 0 K rgundu. Onun bare- e pi de tenini etti- ğim lü ifade bana Ee yi verdi. Nihayet halki irilütn kavuşmak İkt elde ediyordu — Notların deyamı — Bir çocuğumuz na geldi. | Meraklısıdır İİ ee im bir muhacim bugün bile fut- . ve simi maçlarını hiç ka- çırmaz. Fransamn sabık Terbiyei Be- Nazırı > Da Pate meşhur kurdudur. M. 1 ii e rını spor sahalarında ge e M. manlarda av merakına düşmüş- e pa eskiden il a ge Da ei bile fili olarak (o koşu, gibi sporlarla lortlar eksik değildir. İtalyan Başvekili Sinyor Mu- > ile faal diplo- a çok düşkün- itlerinde ekseriyetle Kiri seviğrlime atlıyarak geniş asfalt yollarda idiyor. Burada OM. Masolininin üzerinde bir SUNUZ. motör resmini görüyor- Sıvasta Eski Tarihi Eserler Tespit Ediliyor Sıvas me Şehrimizdeki kıymetli asarı atika, Maarif Ve- kâleti e » daş er mi v — ettirilmek- tespit edilen eren fişleri Maarif “Vekâletine gönderilmiştir. Bunlardan 15 şi a 13ü Divrik kazasına, 2 — ile İ biri vee kazasına ail lerin bir kısmı Selek ğer kıs- mı Zülkadirlere aittir. Kangalda Aslan heykeli Hititlere aittir. Bu küçük haber hayatımda | vi e değişikliğe sebebiyet maş. hissettiğim sl hergün mi ei iğ yerini samimi. or ve şevkli ürik. u değişikliğe mukabil karımda ia bir tevkalâdelik vardı. fazla bana yak DK beni meşgul r buluyordu. Bir > yi Ka evimizde baş başa o gece Jaşmağa edec oturuyordum. samimiyet vardı. kendisine (| hitap e e <imediğimi en erinde idi. Sordum: — Bursuale ne sebep görü- “Eve elin. Aramızdaki mu- ve goli uğraşan yaşlı * bunm. tından İpe ec: Der si hita üzere öllgeda ilk mekteple- rin imtihan günleri > le ki 1 sna nabiyeler 12 mayr kaz va ve ley randa dersler kesilecektir. e içtimada Um ei Âli Bey de bulunmuştur. ie tedrisata imtik wam etmek V 5 çi Bu seneki leri iyi neticeler vermişlir. ağa sıhhi tedbirler alın- mıştır. aşra şube etmek (hususunda gayret ve yardımdan ai ken- dilerine teşekkür ederiz. > mucibince bunu emrede- bilirdi çıkık merika k © | arasında Eveline karşı mi * hiddet baş ger il si Karım cevap verm hkta mehtap ve ay ışığı elma- dığı dü. dın mıbunu söylüyor. Yoksa yan- e Ben hata iğ Şirket oakavelesinin bim dolayısle hali tatiyede ie AHTER “imar Bey eni YENİ erzihanesini ayni yerde İş ve idare takviye eden ucuzlati Kadın İşlerine de Elbisede zevk ve zara! Ankara caddesinde ( Milliyet Matbaası fet arayan takdirkâr m slez mesai irki *bi AHT Açtı. sistemlerini modern unsur ve imiz iü e ni e yon Mile elemi müşterilerine arzı çi ) ittisalinde No. » Büyükada Sanatoryomu bi Adanın en muvafık ve havi efon. Büyükada 75 Konyada Maarif Faaliyeti Doa (Hususi) — Bu mektu- da e e haya- bulmak tesbit edil- z ik İmti- 5, kâzalarda € salim Mektebi mu- içtima etmişler, Müfettiş Bisan # Millet Mektepleri x nisan: i hastalıklar dolayısile Teşekkür izi postahanesi mersi mında sal lerini siniz Beylerin Hilali, kısı ee ahmer ga- vakit ve zamanında veya bayilerine sevk telerini Katini yene İğ — Ceva Evelin. Seni e edi. Orta- halde elektiriği (o söndür- Büyük Obir samimiyetle Yanıma geldi : Dedi, Ol —Nei mein karı — Seni seviyorum! Conson. İlnetr mii ep bitti, Ma gösterdikleri | Pledör ceramızın san eri 5 klâ çalınmış Türk talebe ta Mantar Mehmet piyesi o) sonra Fransızca "oarak deki eseri F ismini li olarak temsil edilmiştir. ler çok muvaffak olmuştu kısmı ga tan sonra Al ; i kar: arşı emi 1 kedisi derim Muhabir con |

Bu sayıdan diğer sayfalar: