23 Ekim 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

23 Ekim 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pe ŞAŞMA YE — 2 — VAKIT 23 B. teşrin 1933 Gaziye Hayranlık Macar gazeteleri- nin neşriyatı Peşte, 22 (A.A.) — Matbu: at Macar devlet adamlarının An - kara seyahatine dair gelen haber- lere uzun sütunlar tahsis etmekte- dirler. Gazeteler bilhassa İsmet Paşa Hazretleri tarafından söyle - nen nutkun fevkalâde dostane ve samimi oluşunu (ve Macar misa- firi her tarafta yalnız resmi şahıs- larca da deği fakar bütün Türkiye halkınca gösterilen hararetli hüs - nü kabulü kaydetmektedirler, Pester İloyd gazetesinin hususi muhabiri Ankaradan gönderdiği telgrafta diyor ki: - met merkezinde bulunan halkı Ma car misafirlere hareretli resmi ka. da 1929 senesinde aktedilen bita- ; temenni eder, ve ber iki tarafı teb-| ibi saltanatı hazret eri; başvekil bul göstermiştir. Böyle bir kabul gayet tabidir. İki kardes mille - tin beynelmilel ( siyaseti bir çok noktalarda müvazi bir hat takiz et mektedir. Çünkü her iki memle- kette çok sıkı menfaat iştirakları ile biribirine bağlıdır. Macarlar Türklerin dostluğuna emniyetle is tınat edebilecekleri gibi Türkler de Macarların dostluğuna aynı em niyetle güvenebilirler. Türk ve Macar devlet adamları buru bana temin ettiler, İsmet Paşa Hazret- lerinin nutku Macarlarm ümitleri- ni yerine getirdi. M. Gömböşün cevabı uzak vatanda Ankara seya hatı safahatmı takip eden hislere | tercüman oldu. İki milletin dost- luğu ve aralarında iyi münasebet - te bulunmaları iki memleketin ha raretle hizmet ettikleri dünya sul- hu için hakiki bir siyasi kuvvet ve mühim bir âmil teşkil etmektedr. Budapesti Hirlap gazetesi di yor ki: Nazırlarımıza Türkiyede yapı» lan kabul ayni surette çarpan iki milletin kalbi duyguları ile ısınan bir hava içinde cereyan etmekte - dir. Son on sene içinde Türkiyede her şey değişti. Birkaç sene için-- de Türkiye birkaç asırlık terakki ler elde etti. Ankara cihan siyase tinin en mühim merkezlerinden biri oldu. Fakat Türkiyenin Macaristana olan büyük dostluğu (değişmedi. Bu dostluk fikri Macar devlet a - damlarının Ankara seyahati ve zi: | yareti müzakerelerinde tezahür eylemektedir. Ankarada yalnız — Giki hükümet değil fakat iki millet © görüşüyor deyebiliriz. Ankarada tarihin | © — görüşen devlet adamları © © tesis ettiği ve yalnız büyük bir ma © © ozisi değil ayni zamanda büyük bir | istikbali olan iki millet arasındaki | müttehit bir cepheyi teşkil etmek —tedirler. Nemzeti Ujsag gazetesi de dün yada hiç bir yıl dönüngünün Türki yede cümhuriyetin ilânmın onun - | cu Yil dönümü kadar tesit edilmiye | deriye ile Bahrrahmer (limanları | M. Robefi kabul etmiştir. Mülâ. | porlarının cevaplarını dinlemişler lâyik olmamış olduğunu kaydettik ten sonra Gazi Hazretleri hakkın- da diyor ki: “Mustafa Kemal katiyen zayıf lamıyan bir iradenin divasa ( bir kuvvetin ve milli duygularda sar- hi sılmaz bir şuür ve imanın remzi - - dir. Yeniden doğan Türkiye Mus © — tafa Kemalin ve Türk milletinin © — yüksek meziyetleri bu büyük gün- de bütün dünya Türk bayrağı ö- © nünde hürmetle eğilmelidir. Bu onuncu yıl dönümü münase > ON-H . a : » . ihtilâf git gide harar Hahire, (Hususi) — Yemen| habilerin orları arasında müsade - i kralr İmam Yahya ile (Hicaz ve| meler vukuudur. Asirdeki Veha - İ Necit hükümdarı Melik İbnissuut | biler, muhasara edilmiş bir halde İ arasındaki ibtilâflar had bir saf-| bulunuyorlar. İki taraf arasında | haya girmiş bu'unuyor. İhtilâfın | vuku bulan müsademelerin şimdi: ! habileriri orduları arasında müsa- ! ye kadar telef (o olanların sayısı demeler vukuudur. Asirdeki Veha | 1300 den fazladır. İ Türkiye ve Macaristan arasın « | mizin ebediyen mesut olmalarını raflık, uzlaşma ve hâkem muahe - İ desinin beş sene müddetle uzatıl- i ması hakkındaki protokol dün | saat 18 buçukta imzalanmıştır. İmza merasimi Hariciye Vekâ » | leti kütüphane salonunda yapıl - mıştır, rik ederim.,, Kâzım Paşa başvekillerle hari - ciye vekillerinin ellerini sıkmış - itir. İmza merasiminde Macar sefiri M. Tahy ile Türkiyenin Peşte elçi- isi Behiç ve Hariciye Vekâleti kâ tibi umumisi Numan Rifat Beyler ve jenerİ Gömböşün refakatinde Merasime (B.M. Meclisi reisi Kâzım Paşa hazretleri riyaset et- ABERL Yemen ve Hicaz hükümetleri arasında irk - Macar protokolu Dün Ankarada nasıl imzalandı “Yürkiye ciğukariyetinin hükü| - Hariciye Vekilinin bugün hazırla- miş ve protokol Türkiye namına Başvekil İsmet Paşa'Hz. le Hari - ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, Ma caristan namına da başvekil jene- i ral Gömböş ve hariciye nazırı M. de Kanya tarafından imza edilmiş tir, | Protokolun imzasını müteakip se Paşa hazretleri protokol - | lart her iki taraf — başvekillerine i tevdi ederken demiştir ki: “Macar başvekili ile Macar ha- riciye nazırı, Türkiye Başvekili ve nan protokolo burada imza etmele tini iki memleket münasebatında en mesut bir hâdise telâkki ede - tim. , Bu protokolun Macar ve Türk milletleri arasında mevcut dostlu- | ğu ve kardeşliği kuvvetlendirece- | retlerini, İzmir mebusu ve Harici» | ci teşrin 22 sinde iki nüsha olarak doktor Tevfik Rüştü | yapılmıştır . . ğine şüphe yoktur. £ Milletleleri - Çay ziyafeti | Beşinci Tıp kongresi şerefine Ankara, 22 (Hususi) — Bu - gün (dün) şehir lokantasında saat | on birde Sıhhiye vekili müderrris doktor Refik Bey, beşinci tıp kon | gresi şerefine (600) kişilik bir çay İ ziyafeti vermiştir. Ziyafette murahhaslardan baş. ka hükümet erkânı ve mebuslar da i hazır bulunmuş'ardır. iMısır bankası bir gemi aldı! kası, 'bir gemi satın alarak İsken- | arasında iş'etmeğe başlamıştır. On dört bin ton hacminde olan ye ni gemi, kâmilen Mısırlılar tarafın dan idare olunmaktadır. Yeni ge i mi hacıları taşımakla meşgul ola - caktır. arasan suan var en ur 910 Ana za kanan ANAMA ora betiyle Macaristan Türkiyeyi bir arkadaş ve bir dost © sıfatiyle se: lâmlar.,, Pestei Hirlap gazetesinin husu- si muhabiri de ayni şekilde br ma- kale göndermiştir. ki diğer zevat ve Hariciye Vekâle- ti erkânı hazır bulunmuşlardır. Protokolun metni Ankara, 22 (A.A.) — Bugün Ankarada imzalanan Türk — Macar protokolunu metni şudur: Türkiye Reisicümhuru ve faha- i metli Macar krallığı naibi-salta - natı hazeratı, samimi dostluk mü- nasebetlerini idame ve tarsinin iki memleketin karşılıklı menfaatle» rine uyğun olduğu mütaleasında bulunarak, 1929 da Budapeştede imzalanan bitaraflık, uzlaşma ve hâkem usullerini tanzim edici ay- ni tarihli protokolun mer'iyet müd detni uzatmağa karar vermisler , bu hususta murahhas olarak; Tür | rafı . kiye Reisicümhuru: Malatya meb | tır. usu ve başvekil İsmet Paşa Haz. ye vekili Tıp sergisi Dün Ankarada açıldı Ankara, 22 (A.A.) — Tıp kon- gresiyle birlikte dün tup sergisi de açılmışlır. Sergide memleketimiz « de yapılmakta olan tıbbi müstah - ! lanmış vı zerat ile levazımı tıbbiyeye ait e - devat ve malzeme teşhir olunmak» tadır. Sergiye iştirak eden firmaların yaptığı sayısı otuza yakındır. Bulgar komitecileri ve Romanya R Bükreş, 22 (A.A.) — Başvekil 'rı ve bu rapor üzerinde bizzat ver- | Kahire, (Hususi) — Mısır ban- | muavini ve hariciye nazırı vekili | M. Minoresco dün Bulgar sefiri kat Bulgar komitecilerinin cenubi Dobriceye yaptıkları akınlar üze - rinde cereyan © etmiştir. Rumen makamatı bu çetelerin Bulgar top raklarında teşekkül ettiklerini tes bit eylemiş olduklarından M. Mi- | milletler cemiyetinin Asuri'er me- oresko Bulgar makamatınım hudu | selesi hakkında vereceği kararı sa- du daha dikkatle nezaret altında | bırsızlıkla beklemektedir. Millet- bulundurmalarını ve iyi komşuluk | ler cemiyeti bir takım siyasi tesir» münasebetlerini ihlâl edecek mahi r | | Peşteden A Gaziye gelen Mektuplar Ankara, 22 (Hususi) — "© 2 İ İn car başvekili, Peştede Türk cemiyetiyle, Peşte ran cemiyetinden Reisicü” .) Hazretlerine iki mektup Set miş, bu mektuplar dün Gazi! (! ne takdim edilmiştir. Mektuplarda, her iki cem Gazi Hazretlerine tazima! bildirmekte, Türk — Macar letlerinin mevcut dostluğu de ha ileriye götürmek için if müzaheretleri rica ediln dir. Gazi Hazretleri, hareket! den Macar başvekiline bU”? cemiyete teşekkürlerini bildi ren iki mektup vermişlerdir. ji etleniyor Bir taraftan bu kanlı vakalar kral İbnissuut | cereyan ederken ile İmâm Yahya arasında müzake: ! Jİ (ii il a | reler cereyan etmektedir. Yemen hükümeti tahşit ile meşgul oluyor. askerlerini | | Beyefendiyi, fehametli Macar na» M. Vitez Yules Gömböş de Yahfa Ankarada bülunan Mai ca hazretlerini, hariciye onazırı M. l kabul etti! çe Coloman Kanya de Cania cenapla- arı Kabu i Ankara, 22 (A.A.) — ,* başvekili M. Gömböş bugün * 1 rimizde bulunan Macarları #* etniş ve kendilerine | söyl nwlukta ezcümle şu sözleri miştir: a “— Sizden ricam Türkleri? rını tayin etmişlerdir. Bu murahhaslar usulü dairesin- de tanzim edilmş olduğu görülen salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra aşağıdaki ahkâmı tesbit ey » lemişlerdir: Madde: i — 5 kânunusani 1929 da Peştede aktolunan bitaraflık , | Kardeşleri olmağa çalışınız li uzlaşma ve hâkem muahedesiyle | Jiniz ki parçalanmış pat bu muahedenin merbutu olan ve | mizde yaşayan Macar kardı uzlaşma ve hâkem usullerini tan « | İZ sizin için, istikbalde kendi zim eyliyen ayni tarihli protokol , tanınızda ekmeğinizi kazan? W | inkızası tarihinden itibaren beş mek için çalışıyorlar. Sizler Ti af İ sene müddetle uzatılmıştır. Macar kardeşlerinin birer P ai Bununla beraber beş sene müd. | laTısınIZ. Siz buradaki ee detin hitamından altı ay evel akit Macar milletinin şeref ve kıy” iki taraftan biri diğerini bu mun © Yi arltırmıya yardım — ediyo! hedeye nibayet' vermek arzusun « MUZ4, | © ———a— si dan haberdar etmezse, gerek, mez İkâr muahede, gerek protokol ken- Macar başvekili geliy diliklerinden daha bir sene müd- Dün akşam Ankarada" İ detle uzamış adolünacaklardır . | ayrıldı 4 Madde: 2 — Bu protokol tasdi- Ankara, 22 (A.A.) — > İ kinden itibaren mer'iyele girecek- : başvekili M. Gömböş ile h i itir. Tasdik keyfiyeti kit ta -| nazırı eksprese bağlanan ça yekdiğerine tebliğ olunacak | vağonla Ankaradan ayrılmı dır. Misafir'er istasyonda B | İsmet Paşa Hazretleriyle h vekili Tevfk Rüştü Bey, vekâleti kâtibi umumisi Rifat Bey ve hariciye vekâleti * kânı, Macar sefiri M. De Tabi”. sefaret erkânı ve diğer bii d vat tarafından selâmlanmışla” Bir asker ve polis müfrez€f mi selâmı ifa etmiştir. Tren. Macar marşı ve istasyonu do halkın alkış'arı arasında / etmiştir. Zehirli gazlarad i f > ; ör r Ankarada 1933 senesinin birin- yi “iie . Milli Tıp kongresi ML gp e Dünkü içtimada, muhtelif raporlar dinlendi | Ankara, 22 (A.A.) — Milli tıp kongresi bugün (dün) tekrar top- e müzakerelerine devam etmiştir. Öğleden evel saat dokuz da müderris Refik Bey ve Raşit Tahsin Beylerin reislikleri altında celselerde, Türkiyede bağırsak parazit'eri ve onlara kar- şı avaş hakkında (o doktor Osman Şerafettin Bey ve profesör Sedat ve profesör Ziya Beylerin raporla öldürmiyecek Ankara, 22 (Hususi) — ci tıp kongresinin yarınki ( kü) toplantısında kimyager i selâm Bey tarafından zehirli larm artık adam öldürmi gösteren ve burada büyük bir | ka uyandıran son © keşfiyat" bahis mühim bir konferans cektir. i ad gi” dikleri izabatı ve söz alan muhte - Nif murahhaslarm nutukları ve ra- dir, ? o ————< fi > Iraklılar Akvam cemiye- tinin kararını bekliyor Bağdat, (Hususi) — Iraklılar, Japon ordusunu teft ş a Paris, 22 (Hususi) — Te ol i dan alınan haberlere göre, 9” N ya imparatoru ayın 24 ünde 9 y sunu teftiş eder sk mane' j çi lıyacaktır. ar y Manevralar, Rus liman! divostokun karşısına tesadüf *” Yezo adasında yapılacaktır: e lere, ve büyük devletlerin tazyiki ne boyun eğdiği takdirde Irakın da cemiyetten çekilmesi için bü -| yük bir temayül vardır. sd M. Gömbös | 4 Tı 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: