27 Ekim 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

27 Ekim 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 — VAKIT 27 B. teşrin 1Y33 mm TUDKIYE Türkiye Ziraat Bankası Z£ | 0 A 1: Idare Meclisi Reisliğin- BANKASI den: Vilâyetler ve murahhasları ; Afyon Meb'usu ; Ali Cemal, Kemal Beyler Antalya Si Numen, Rasih Beyler Amasya vü Ankara Ticaret borsası sabık reisi Salih Bey Aydın İ, Adnan, Fuat, Mazhar Beyler Ankara Erzincan meb'usu Saffet, Ankara > meb'usu Rıfat ve Şakir Beyler KAAN e Balıkesir T, B. M. M. Reisi” Kâzım Pş, H. Z. Meb'us İbrahim, “ rtev Beyler Bilecik Meb'usu (Hayrettin Bey Bolu ii Dr. Emin Cemal ve Şükrü Beyler Burdur ğ Mustafa Şeref Bey ü Bursa zi Refet, Rüştü, Emin Fikri Beyler Çanakkale ” Ziya Gevher, Şükrü, Osman Ni- yazi Beyler Çankiri Maliye Vekili o Abdülhalik, Çankırı Belediye Reisi Sait Beyler Çorum Meb'usu. » Ismet, Mustafa Beyler Denizli s Necip Ali, Yusuf, Dr. Kâzım Beyler Diyarıbekir © Zülfü Bey Edirne e Faik, Şeref Beyler Erzincan id Abdülhak Bey Erzurum ai Aziz, Asım Beyler Eskişehir â Emin, Sivrihisar Belediye Reisi Ay ni Beyler G. Ayıntap ö Kılıç Ali, Nuri Beyler Gireson iv Ihsan Paşa, Münür Bey Gümüşhane ii Hasan Fehmi Bey Isparta » © — Kemal Turan, Mükerrem Beyler Istanbul si Salah Cimcoz, Ziyaattin. Inhisarlar Vekili Rana Beyler İzmir si Mahmut Esat, Kâmil, Rahmi Beyler Beyazıt # lasan Bey Kars ii Baha Tali Bey Kastamonu id Refik, Tahsin, Ankara Meb'usu Ha- lit Beyler K ; mmm mr rk Dalar saklama Kayseri — e d t Hi : e li ga EK, DA ; 1 Kırklareli v Şevket Bey Kırşehir Lütfü Müfit Bey ' . i Kocaeli 5 Ali, Ragıp Beyler

Bi Ri K | l 2 > N Konya ) Kâzım Hüsnü, Fikret, Ene. Vilayet- ten Mehmet Beyler : RAHAT Le DER Kütahya ö Recep, Hakkı, Ibrahim Beyler M Bâşvekil Is Talat B. alatya met Pş. Hz., Talat Bey Manisa Meb'usu Refik Şevket, Turgut, Aksaray Meb'- ki usu Yaşar Beyler Maraş > Mithat Bey Mardin > Ali Rıza Bey Ucuzluk sn temizlik nn Sür'at Mersin “ Hamdi, Süleyman Fikri, Ferit Ce- lâl Beyler Muğla w Nuri, Dr. Avni Beyler : Muş “ Hasan Reşit Bey Niğde » Afet Hanim ef. Meb'us Halit Beyler Ordu De Recai, Şevket Beyler Samsun b Ethem, Zühtü, Asım Beyler | Seyhan ih Naci Paâşa Ali, Münif, Ibrahim Beyler e Sinop “ Recep Zühtü, Hulusi Beyler Surt — Mahmut Bey Sıvas Rahmi, Abdülınuttalip Beyler | Tekirdağ vi Cemil, Faik Beyler Tokat " Süreyya, Mustafa Beyler Trabzon ii Daniş ve Kırzade Şevki Beyler Di Urfa Si Ali Saip Bey Basılacak Kitaplarınızı .. Van va pi şe a Yozgat o Avni Doğan, Ahmet Avni Beyler Yapılacak Cetvel işlerinizi .. Zoogu'dak 7 Çe Shi, Ragıp Ber Elâziz a u: a Bey Makbuzlarinızı .. Gön Dry Deiterlerinizi.. | Baskıya Ait Her işinizi .. i VARKIT YURDU Her Yerden Çok Ucuz Yapar (5908) Marmara üssübahri Kumandanlığı Satın Alma Komisyonundan: Kilo Tarihi 25000 No'ut 18: T. Sani - 933 Deniz efradı ibtiyacı için yukarda nevi ve mıktarı yazılı erza- kın münakesası hizasında yazılı tarihine: tesadüf eden cumartesi günü saat (4 te İzmitte Kumandan'ık Satınalma Komisyonunda | Gcra edilecektir. Şartname. musaddak suretleri komisyondan ve | Istanbu.'da Debiz Levazım Satınalma komisyonundan alınabilir. | Taliplerin “o 7,5 n'sbetinde teminatı muvakkateleri ile Komisyo- | na müracaatları ilân olunur. (5877)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler