27 Ocak 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

27 Ocak 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iza“ or- “VAKIT ın Edebi Tefrikası NX“ da e...6 Ne tuhaf çocuksun!.. — Değil anne... Hiç bey var... Sen tanımıyor musun?. YAZAN: Selâmi İzzet t Fikriye bir sigara yaktı, otur- du ve tuhaf bir tebessümle: > — h-ftadır meydanlarda yok... Yeşilköye hasta bir ahpabı- Hemen elektriği ser kalktı: | nı ziyarete gitti, hâlâ gelmedi... (Iyi bi fedakârlıkla| idarı iyı aft; — Nereden geliyorsu Be imesin vim elde ml Ki w mütehassısm ta*-| lık ikiye ayırmak lâzım yeteri İ du. erecede ki kendisi niha- yak kıpkırmızı oldu. e sari sonia du. z | hayet ağır surette yaralanmıştı » Yalan söyliyebilirdi, fakat he- ye SEY d şilmesi noksan: İhtimal inş r esi > Ki : Yu i bü aime, Li meydanın - İmütehassıslara çar edilmiştir; unların birisi düşmanlı çar-| Gafur Efendinin yarası isk * Pertevden . ayrıla'ıdanberi, a bir ezme nlar. ge ir | pışmak ve diğeri teşkilâtı yn si | olduğu için > kımıldaya- di kendini yiyordu. Hiç ümit (olursa olsun göğsünde muhtelif nokta| sa | kaçaklı ariyle o uğraşma! İ mıyordu. O Çete efradnıdan da Ül din ey a pa Ya gibi etme! msi) h-ide kıskanmağa bi mü bn Bk ük) Çünkü firarilerin Oo mevcudu son | yanmdaı hiç kalmamış- io gel e gibi geldi ba- lamıştı. O Evet, Pertevi ti nde iaovalladi Glçniiyil ele zamanlırdı ce muştur. ii tı ki gelip bl kaldırsın. ener el söle yatak 9 yordu ve kalbinin yandığını hisse- veşier piyibt ii töhekünla) rm Yİ rmdan Zor ryeli Şimdi bi fur yattığı yer- EÇ boktan ” diyordu.. imarına | a Vasıf oğullariyle Çavuş 03” | den Ra n yavaş ; yaklaş» ebieienMtriyorekmk nl 5 Fi lw e ,Saime Hanımın haleti iban, çıra için kabul etmiş vam ha Glam on birinci günü İşhan- | m-kta olduklarını görüyor, onla- behil va " - oya bir kadın için, değdi aile zi İM İstai ri da hükümet dairesini basm-k eme | ra esir olacağını anlıy or ve esir ii ın biraz ehemmiyeti vardır mia na | Jiyle köylerinde ii zamandan | düşerse — olduğu rhal gör beri gizlenmiş olan bir cok firari- | kurşuna dizileceğini Kirik ölüm yım... Bir anne, ister günahkâr olsun, Perili izzeti nefsini İtem ister go ister budala olsun | sö;me de çılgına dönmüştü. Yet- m, bir > ii edem iki sat mde; odasındı karşı - lerin bir sö ye beli Fikriyenin de ram titriyen Bae Hizmetçisini kovmuş- lunun | di derin mı 'tu, ke de nıdır, aralarındaki fark zaman farkı ve kemiyet farkıdır, bazı a- nalar, çocuklarını daha sık sever- ler ve sevgileri daha uzun sürer. Ya kızmış- bü- mu$.,, Dediği zaman, Pertev tı... Şimdi ise mesele bütün bastırdı, du- | evinden kaçmıştı... daklarını saçlarının arasma sokup | (Hem bu Pertev Refik kendini onuştu: ne sanıyordu.. Neden bu iza slu dürmıyorsun.. Yara- | başma Den de, onun başına ge mazlık ediyorsun... Geceleri çok | mes indi? sayıklıyorsun... Eğer seni sevdiği- Kendi k ocasını düşündü.. mi istiyorsan, yemeklerini iştihalı casının canı yok muydu?. Halbu- yeyip, rahat uyu... Haydi git, yat.. o pekâlâ Pertevle yaşıyordu... ER sz AMMA: ese, ZU rtevin acisıni Fiktiyed yeden çı- çe mak s a ep Fakat düşman © kuvvetlerinin | Gafur Efendiye dost değil, de iz — Yatağımda — — Ne zaman gitti dedin? bi il olarak görmüşler ve müsabaka- Ga e vi , ii ae yı bi üzerine değil, muhtelif ve| çakçılarla meşgul olmağa imkân | büyük bir kin besliyorlardı. o O- co ere senin İssşerci — Yeşilköy cehen: bu e zl e — e i | i eşilköy emen ri > a a ” ei sie iri pon alık (Hopa ile (İskariş) | ca: niz 1 mütehassıslarından aral bie Mi alg me re Table 20 İİ TEA tani anilari İki “eb: LU yede düşman eline “— Hain aha ei la gırıldamağa, ışıldamağa başla- gün o ja tesadüf ettim.. /rislerdir. lk Sür il rms ay e gn mıştı.. Yattı, anasını yanma bü-| Biraz yürüdük. Sana selâm gön- “İkinci mühim bir nokta: hareket eden müfrezelerimiz düş | fur Efendi :avutlardan bir züldü, sıkı sıkı sarıldı.. Sonra bo- | derdim... Bana bir şey söylemedi. Müsabaka şartları ve mütehassıslarn| man taarruzu karşısında müte- | hayır beklememekle beraber uk, fakat samimi lari m biraz | Fikri sn meter ? ri ne olursa ( olsun) madiyen ric'at siyer e Rıza | ra yalvarmağa başla ş .. azırlamış — oldukları plânları! Bey cephesinde yapılan hü-| “ — Merhamet ediniz, beni titriyen bir sesle 80 — Pertevi Ami. değil mi anne? ma doğru zun boylu ehemmiyetli eleme mesele için, meslekim a Ni oka i Bili ye “© İdimde biraz salâbiyet gördüğüm cihetle! an filân gi iz erin ikriyenin | yüsnü niyeti ğışlanmak © şartiyle! edili wd una sarıldı ü - YARN PAZ P kendi meki n mazarımı bildirmekten ken-| köprüsünde de bir kesit kolu w Yavru odadan çı einen den: Maşak en Vİ ülmüş ve üzerine açılan ateş , İve rnemleket işi oldu eğlen kendimi vic- Saime Hanım hayretle sordu: mb zerine keşif k — Beyefendi . hazretleri yok | Fikrime ve Avru; e hemde müsaba- | yerde bırakarak ri çmıştı kalarda tün ciddi bir şekil almıştı. Pertev dg — ar? A bir şey soracağım a- yle. O a | onun | Bir “mühendis ş A istanbu'un ımarı hakkında, EK YA AE h VAKIT'In. oil Tet Ge . 3 fikrini an! a” zi ldan yapılan bir di ven | Bu tenkitler ara:| usların her an bigi etme- leri bekleniliyordu. urada bura- da onların keşif > tesadüf du, Me ibariyle çel görülen een nazaran işin| lar iğtinam. edilmi emelinden o kadar kuvv ir iyimi ol eğin inanmıyoru! * İpek Bi — Sin belediyesi olduk. ii göz e a ME lerle köprü Karisini baskın mühim bir fedakârlığı a İnelmilel we sabaka in tmiş idi.) vermişlerdi. Bunun aran simdilik lilerin D üşman kuvvetleri t irarilerin geleceğini ha: ngiliz, da İsveçlilerde: al ii yeğin ein min de kati ii eşleri müessese mi mamasına Taj e iş him bir Ee her noktai nazar- dan mütehassıslarına am yaptır-| köyünde çok firari bulunuyordu.. | Mi ğı tetkikat üzerine a m hazırlatmış! Diğerlerinin bu köydeki kaçakçı- izi gr id serim: larla birleşerek (o daha büyük bir dürlerinden iştim, Bu, . hususta) KU cude İmezkür şirketin müge fennisi geni es-| korkulduğu çin köprü li ü Bey) lundan yem arkasmı çevirmek üzere Yusufe - linden derhal bir sin gönde e- rilmesi doktor Bahaettin Beyden rica ediliyordu. inin kıymetli AKİMMindiğ istifa- ölebilir. ereği bilgi ve sanat noktasından yanın en ileri milletlerinden ları halde kendi kudretleriyle iktifa et- eee beynel ilmilel şö in İri heyeti Yel YA e rp cumlar hiç bir fayda ies Bir iş içi Bu vaziyet yapılan jüriyi EA ds zevatın İşte! ge) Beyin daha uzun müddet — VAKTI 2)i1 aci künawiY3i ie) ap »UMUMİ HARPTE “ Firarilerin geleceğini haber alan GERİlee man an Efendiyi (Murgul) d le gideceğini ifade etmişti. teveccihen Artvind ri tiği zaman He kolu meri Bibeği | Gafur Efendi çetesi harp ge Ga kre ea ediyordu: Ef nin ami olarak yerde yattığını getirmelerinden | görmüş olacaklardı. Çünkü karako- | larını değiştirerek firarilerin | ğu tarafa doğru gelmeğe baş- lamışlardı. karşısında: (Stan- | Yalv: Art | almacak yer değil! Karşımızd 3 Yazan: A. MiL anı olan Hafız Süley- a terk- Efendi ço! 1 aşlar, düşman geli- mız, Allahmı se- Bunlardan başka bir de (Ofer) — su esmek dalar ek onun buladı: Hain herif daha gebermedin mi? gelen bu (Arnavutlar ili : man müşterek düşmandır!., — Hayir yavrucuğum hayır... Ondan sonra konuşmadılar. — Sor e, Pmepee Re ye mem-| vinde kalması caiz olamazdı. O- | düşmi ugüne kadar şehircilikle ta- — Bilire ben kı İ: * | uun çin Starge ubetın on tekrar annesine a ilirsin ya, ben kocanla ar“ | anmış bir kimse bilmiyoruz. halde dö Ş ş Fakat Arn“vutlar Gafur Ef sordu: adaş gibiyim .... Acaba . mi projelerini nasl temyiz re ae miley ” | dinin bu yalvarmalarma hiç ku- — Hiç Beyli diyeisim olur yiye mey? üzmedin mi? Jedebil kım ermedi. Eğer raber (Murgul) a hareket etmişti. | jak asmadılır.. Onlar çeteleri, KE öiked; -- Ben kyn ai önedeekini bir, Bur e “e geri püskürtme | eeisi olan Gafur Efendiyi Söfrada Kâhvalti ediyorlardı. v sre ellerini tuttu?. denemezdi; alt tarafı teşkil ederi zar . a Elendi çetesi (u rape kırar vermişlerdi. k biraz d eliydi. 82 aramızda Fileriye, fakat |mütebasenlarn münakaşalarından bostl > en birisir Kaşlar ere bol ça Vk beceriksizlik Ka İn olacak intibaa göre bir fikir edinebilirler.) « (Stengs) Bey hareketinden ev. “— Düşmün eline geçersen del b $ ağn ok keyfini yapar üzülsteklere di, Fakat e a d keyfiyette ol. vel Milo tabur kumandanı Hakkı İ'lar seni tamamiyle haklarla & yor, şen bir «aydınlık otralı ? madığından bu çe sayılamaz. Me-| Beyi Artvine kumandin tayin et-| bu iiş biz kendimiz görmek barada. Güzel kadın bir ei Kocana ihanet edi İlde kenet pe keyfiyet hakimdir , 1 i kahkahayla güldü... n.. Kiminle? diye © soracak İşin'ehemmiyeti çok büyük alduğu mişti, Kat'i mecburiyet halinde yoruz. Biz seni Di W diye isim olur mu değil im... acele ve noksan tetbirlerle tabiatin müs- Mİ lâzım gelen yerler düşmana karşı LE mi 1 hiç?. Br dü da bah tesna meyen şıyan şekrimize müdafaa edildikten sonra en ni- ööğliydeğie Atina Hakkı Beye. Hiç | etti ii demek, a emk ea m bayt re-x mahalli (ben) olar eri milin martini si a EY vee iç yapılacak ârlıkların heder! caktı, ye doğru çevirmiş ve bey olmaz mı?, o beni fazla sem olmamasına dikat etmek İmdi. (Stanse) Beye ordudan verilen pr Zavallı Gotur | — Budalalık etme... Halki olur | Yalnız iki seni fe- air çel İ emirde (Murgul) daki müfrezeyi | 5 ana kadar etrafma amma, hiç bey olmaz. Ne 01, | na halde Kakığl anladım. Tiki miyav tetinend) | beraberine alıp gitmesi bildirildi. | “— imdat, imdat, Gene neden arım . Hiç bey! “Devamı var) A, Tiryaki $i halde (Stange) Bey o müfreze» Ç

Bu sayıdan diğer sayfalar: