23 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

23 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m6 — VAKIT 23 HAZİRAN 1934 mma Meraklı bir sergüzeşi romanı umum Edgar Pip'in son maceraları Yazan : Arnold Galopen wt Felâket ve yoksulluk seri halinde geliyor, cebimde metelik yok! 'atron: — Tamam, dedi, karakola gö - tür. — > dedim, ben namuslu bir adamım. Herkes cüzdanını u- ma a iki buçuk frank bor. var. Şu nişan yüzüğünü ill da başıma iş açmayınız, ol- maz mı?, Nişan yüzüğümü Sag . Mani çıkarıp verdim. ie i züğü evirdi, çevirdi, ma al e ce- bilerinlen siması meme olan biirı terdi. It rne göstel altı çalan kanaat galon son- — Pek âlâ,dedi, iki frangı ödiyeceği ini; ğü il nz inan ne &diyebilir?. Borçluydum. Ödemem dı ve böyle oldu. lâzımdı n felâketi de a Sele, Kanbur hiç Beni soyanın kim olduğunu buk makta güçlük çekmedim. Bu, mü- iy heriften ben, vaktiyle “Hırsızlar anılan oOEdgar Pip, ın ibr taşralı gibi so - SUNUZ, . bir kadının sizi sabırsızlık | evin önüne geldim. Pencereleri - mi, daha doğrusu pencerelerimi- zi görüyordum. Tül perdeler ar « dında bir kadn hayali, ondan sonra da bir erkek hayali belir - di. Kadının kocası veyahut, ihti- mal sevgilisi.. Daha ziyade mu - kavemet edemezdim. Döndüm İn beni de ağlamak alçaklık addolunur. De- mek ki, ben de şıyorum.. Şanzelize caddesinde bir ka « napeye yıkıldım. Eerafımda her sey müthiş bir hareketle dönü - yor, dönüyordu. Gelen geçenlerin ayak sesleri otomobil gürültüleri aklarımda vızıldayıp duru - bu. Ş“E & N şkın, şaşkın, şuursuz (o bir halde bri seyrederken, ani ve kuvvetli bir hamleyle ayağa kalktım. Ruhumda ani bir istiha- er ikisi yan yana, elek- ö, ışıl li a parlıyan lüks ili tet zle sonra otomobile atladım, volanın başına oturdum ve gaza bastım. Motör derhal horuldamıya baş - ladı. Ondan sonra da birinci, da- tım. Etual İ rakarak Grand Arme bulvarına girdim rm aradığım hal çaresini ali m. Talih gene gülümsemeye Se mıştı. Şu g: delikanlı vesikalarını ire — kartı elimde cs saga Hiçbir şüphe uyandırmadan oto- si li satabilirdim. a kabil ol ne ettim. Rezervuarda yetmiş beş| litre benzin varmış. Demek olu - yor ki, yolda kalmak tehlikesi olmadan yoluma devam edebilir- dim. Defans meydanmı geçtikten sonra Röy yoluna girdim ve gaza bastım.. Altımdaki araba fevka - atle mukabele ediyordu. Markası nı bilmiyordum. Fakat “Sevilla olsa gerek, a. Artık deniz mevsimi basladı . Denizcilik şubeleri olan o bütün .İKlüplerimizde Bi sene için ha-| ri; sn e ama MR MA reketler var. Resmimiz yarış ha- e bir Amerikan yatmı göste- İstanbul, 22 (A.A.) — Galata- saray klübünün Beşiktaş, Fener - bahçe, Pera ve Kurtuluş atletleri- nin iştirakile tertip ettiği atletizm be ı, bugün Taksim Stadyo - munda yapıldı. ei bir e kütlesi tara- fından takip edilen bi sabaka- lara, İstanbulun en iyi öğüliğdz > yordu. Organizasyon cidden mü kemmeldi. Alınan teknik netice - ler şunlardır: 100 metre — Galatasaraydan Semih birinci 11.1-5. Fenerbahçe- den Hilmi ikinci, F Taksimde bie bayramı Mufahham üçüncü. 1500 metre — ye Fethi birinci 4. Garbis en a rü Ka rakaçan ü 400 bii — Galatasaraydan Haydar birinci 56, 4-5. 800 metre — Galatasaraydan (Devamı var) Ömer Besim birinci 2.4. 9-10. Fe- Dün yapılan atletizm müsabakalarından bir görünüş nerbahçeden Manol ikinci, ye — Sali Pera- A birinci 24. 3-5. mke dan Ahmet ikinci, Beşiktaştan Ke nan üçüncü, metre — Peradan Pana - kis birinci 10.7. 3-5. Peradan Riz ikinci, Fenerbahçeden Hayri en mühim bir kısmı iştirak edi -) Sü üncü. — Beşiktaştan Rem zi birinci ei 3-10. Kurtuluştan Ki santopulos ikinci, Beşiktaştan Nuri üçüncü. Yüksek atlama — Galatasa » raydan Sedat birinci 1.65. Beşik - taştan Melih e Kurtuluştan a üçün Gül bahçeden Ateş in ni 1 97. Pera- dan Kanglidis ikinci, Galatasaray. dan Naili üçüncü, Cirit atma — Galatasaraydan Orhan birinci. 42.25. Fenerbahçe- den Mufahham ikinci. Galatasa - Uludağda Çok güzel bir gezinti yapıldı Bursa, 22 (Hususi) — Bursa » e orun fayda ve heyecanını hissetmişlerdir. Son zamanlarda istirahat e! mek üzere Bursa m olan bir çok: Ankaralı ve İstanbullu sporcular da Uludağa çıkan kafile ile gezintiye iştirak etmişlerdir. Dağ klübü bu spora vu vermek üzere kafile ile beraber göndermiştir. Gezinti unutulmaz derecede iyi hatıralar bırakacak $ için- de yapılmıştı Gezintiye di edenler kah * Im; artlar valtılarını olduklarından yulmaz zevkinden şimdiye kâ' haherleri olmadığından Geler Bir çokları - şehre döndükleri ş, ke fi dağılırken herkes KE rkirni — Bu gezintimiz bir defalık olmasın!.. Her sene, her mevs sim burayı ziyaret EMİ demekt€ idi. Zameen Şeref stadında bir kavga Bugün eref stadında Beşikta$ > Eyüp maçı tekrarlandı. Sabah de" duzka yapılan bu müsabaka Beşik taşın 5 - 0 faikiyetiyle devam eder ken bir kavga yüzünden yar" rd kalmıştır, Ten İstanbul 22 ia Mi m tenis turnuv fi sani ün oynandı. Neticeler şunlar * 1 amayda Sedata 6-3 6-46” galip. Şirinyan Davit çifti baldini t* lugof Gfkine mağlüp. raydan Sudi üçüncü. Uzun atlama — ni den Tevfik (o biri Beşiktaştan Avni ln Pa Karabinidis üçün. rbahç€* rada” Kurtulut” ma Naili birini, 3 — rağ? em topulos ikinci, re an Sedat üçüncü, Müsabakalara gets ar ması yüzünden devam © miştir terin i # EZ 7: — e

Bu sayıdan diğer sayfalar: