17 Ocak 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

17 Ocak 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 — VAKİT 17 İKİNCİKANUN 1939 ' Milletler Cemiyeti Ispanya harbi şid- : konseyi toplandı Askeri komisyonun Ispanya hak- kındaki raporu tasvip edildi Cenevre, 16 (A,A.) — Milletler Cemiyeti konseyi bugün saat 17 © de İsveç heç'ciye nazırı R, Sand. lerin riyasetinde aleni celsesini aktetmiştir. İspanyol olmıyan muhariple - rin İspanyadan geri çekilmesini migşahedeye memur enternasyo - nal askeri komisyonun muvak. kat raporu okunmuştur. Bu riporda ezeimle deniliyor kis Halen cumhuriyetçi İspanyayı terkeden yabancı gönüllülerin a- dedi 4040 tır. Pek yakında yapı. lacak sevkiyat ile bu rakam 6 bin 490 a çıkacaktır. Eylül ayı zer. fında enternasyonal firkalarda 25429 subey, kliçlik subay ve e» mevcuttu, Ve bunların yüzde kır. kını gayri İspanyollar teşkil edi. yordu, İspanyol hükümeti tara - İfmdan yapılan geri çekilme tam olmuştur. Filhakika bu bahiste hudutten geri çekme ile İspanya. dan dışarı yollama arasında fark vardır. İspanyadan dışarı gön - dermenin tamam olması işin son sevkiysli da beklemek lâzımdır. Fakat, huduttan geri çekme bah. sinde komisyon halen geri çek . me keyfiyetinin tamamile vuku- bülduğuna kst'i kannat getirmiş bulunmaktadır. İspanyol hükümeti fazliyetine devam etmiştir. Yabancı gönüllü- lerin geri (o çekilmesi plânındaki tedbirler, İspanya ( Başvekilinin Milletler Cemiyeti assamblesi 5. nünde aldığı taahhlit dairesind. realize edilmiştir. Milletler Cemiyeti konseyi, cumhuriyetçi İspanyı yaban - cı devletleri geri ge i hak - kındaki raporunu kabul etmiş, İs panyağaki komisyonun salâhiyet lerini bir ay daha temdit etmiş ve cumhuriyetçi İspanya hükü - metile komisyonu tebrik eylemiş tir. Fransa hariciye nazırı B, Bone, bu münasebele söz alarak demiş. tir ki: Harp mıntakasından yabancı gönüllülerin çekilmesi, devletle. rin aylardanberi İspanya hakkım. da güttükleri gayretlerin ilk kıs. mm: teşkil eğiyordu. Pransız hü- kümeti, İspanya dahili harbinin her türlü harici müdahaleyi tek. bih eden ve bu harpten, bu harbi Avrupa milletleri arasmdaki iy! ablâşma bakmumdan çok tehlike. bir hale getiren bütün yabancı ufisurları çıkarmak politiksem - dan Kat'iyen şaşmamıştır. Fran. #iZ hükümeti, iki kardeş mücade- 18$i”olan bu harbin bududun her ii) ında İspanyol “olmıyan muğeripler sebebiyle gizlenmiş bir idenloji Ye rejim mücadelesi halini simasını daima kabul eğil. mez bir keyfiyet olarak telâkki etmiştir. Komisyonun vazifesinin ta- mamiyle”bitirilmesi için guüm- huriyetgi mıntakadan yabancı muharipterin tamamiyle çekil mesine, Burgos mıntakasındaki İspanyol olmayan mühariplerin de tamamen çekilmesi İnzimiğın pdilir. Ancak ozaman, hepi mizin nihayet bulmasını bütün kalbimizle arzu etmekte Oldu- #umuz bu bubran enternasyo- nal anlaşmamazlıklar ihilmal- lerinden tecerrüt edecektir, An- sak, o zaman, İspanyanın €sas- İr bir etatliko unsurunu teşkil ettiği Garbi Akdenizde salâhtan İ bahsedilmesi kabil olacaktır. Konsey, temin ederim ki, iki seneden fazla bir zamandanberi müesses pojlülkasına sadık olan Franşız hükfümeti bu salâlı o4e- rinin vukua gelmesine bütün kuvvetiyle çalışacaktır. Belçika hükümeti namına B. Spanak, B. Bonnet'nin sözlerine iştirak eylemiştir. Bilâhara söz alan Lord Hali- fax, ücler komileşinin (karar suren! müdafaa etmiş ve bu komigyonu tebrik etmiştir. Sevyetler Birliği mümessili İve Paris büyük elçisi B. Surlis İspanyol hükümetinin gösterdi gi hüsnüniyeli tebarliz ettirmiş ve Bovretler Birliğinin İspan- yol istiklâline karşı olan seam- patisini göstermiştir, Yeni Zelanda delegesi, 20 ni asırda sivil halka kurşı reva gö- rülen feci muameleleri takbih eylemiştir. En nihayet söz alan İspanya İ hariciye nazırı B. Alvarez Del- İvayo, İspanya hükümetinin ya- bancı gönüllllerin geri çekil - mesinde diğer memleketlerden İ umduğu diplomatik mahiyette kolaylıkları görememiş olduğu- nu kaydetmiş ve sözlerini şöyle bitirmiştir: Bugün hakikat tamamiyle tesbit edilmiş bulunuyor: YUz- de yüz İspanyollardan mürek- kep İspanya ordusu, memleke- tin istiklali için harp etmekte- dir. Komisyonun raporu bonu p derece kuvvetle isbat ediyor Ki, buna ilâve edecek bir gözüm yoktur. Bunun Üzerine umum! müze kereye nihayet verilmiş ve ko- misyonun raporu tasvip edilmiş” tir, Celse sant 15.20 de tatil olun- muştur. Konsey yarın bir içtima daha yapacaktır. detle devam ediyor Cumhuriyetçiler ısrarla mukavemet ediyorlar Burgos, 16 (A.A,) — Nagyo nalist İspanya radyosu dün ge- ce bütün demokrasi memleket- lerine hitaben yaptığı neş ta, General Frankonun, muarız orduya giniler her türlü silâh yardımızda bulunan memleket- lere diplomatik entrikalarla de. gli, 'Tarragone'un zapti gibi fij- M zaferlerle cevap verdiği Barselona hükümetinin .vaziye- Uni kuvvetlendirmeğe çalışan ve memigketleri pekâlâ bildiği kaydedildikten sonru deniyor ki: Bu memleketler hattı bare ketlerini değiştirmek hususun- | da artık geç kalmışlardır. Cep böler sarih şekli almıştır, Fran- ko İspanyası kendi mevkiini ken di kurvetlerişle elde etmiştir. Muhariplik hakları tanınam, ta- nınmasın vaziyet tgşvazzuh et- miştir, Saragossa; 16 (A.A.) — Fran- ko umumi karargâhımın bir teb- liğinde,. dünkü pazar günü ya pılan hatskâtta iki yüz binnü. fuslu bir kıtanın işgal edildiği va sahil boyunca elli kilometre- lik toprağın zaptolunduğu bildi- rilmektedir. Ele (geçirilen ima haller arasında Tarrsgone ve| Reus'dân sonra en mühimleri Mentornes ve Molla'dır. 1ŞGAL EDİLEN FRANKİST CEPHELER Madrit, 16 (A-A,) — Cumhu- riyet kıtaları Bstramudure cep- eşinde son günlerde sia yüzün- den durmuş olan İleri hareket- lerine devam ederek Fuente - O vajuna'nın 2ü kilometre garbin- da kâin Azuagoya kadar gelmis lerdir, Yalevers cephesinde cumhy- riyetçiler Talaverr dela Reins- nın şarkindan ve garbiüden a7”| ni zamanda taarruz ederek 'Ta- geyi baştanbaşa katetlikten son ra Caşlillo Villaalba önündeki | Frankist mevzilerini işgol e mişlerdir, Lerida, 16 (A.A,) — Havas a- Jansı inuhebiri bildiriyor: Frankistler şimalden yaptık» ları bir çevirme hareketiyle Tarragone'nun İşzelini hazırla” mışlardır. Frankist kıtaları Ga- ya nehrine kadar ilerledikten sonra Tarrâgone Üzerine yürü müşler Ye General Bantista Santhes'in kumandasındaki ilk islihkâm yapma işlerinde kulla. anılacaktır. istihsal ve endüstri sendikalarile birlikte çalışmaktadır, 4000 ka, dın şimdiden ize haşlamıştır. Der hal erkeklerin işine geçemiyecek kadınlar teknik kurslar takip et, mektedir, Askeri ve yarı resmi mahafil te ve Takut ayni zamanda sükü- faza eylemektedir. Fserjik ve 2. devam edilecektir. Ayni mahafil, sumhuriyetgiler tarafında mal - zem azaldığından ve bazı mal , xwmelerin tamamile yokluğun - dan bahsetmektedir. Frankistle , rin ilerleyişinin yegâne sebebi bu tarafta gerek harp malzemesi ge- rek muharip bakımmdan çok faz. lalık bulunduğundandır. Bu ma- hafilin tebarüz ettirdiğine göpe,! düşman 800 tayyareyi harekete geçirmiştir, Halbuki cumhuriyet şiler tarafından tayyare hemen he men yoltur. Topçu kuvvetleri . nin nisbeti de bire altı mesabe - sindedir. Çin kıtaları ilerliyor (Baş tarafı 1 inelde) Şunking. 16 (A.4.) —Çina, jansı bildiriyor: Çinin batı ce , nubunun müntehasmda bulunan Kuming . Yunanfu ile Çinin as - keri merkezi olan Şunking ara - sında bir telsiz telefon servisi a, gılmıştır. UMUMİ TAARRUZ Şunking. 16 (A.A.) —Çina., Şansı bildiriyor! Çin kıtaatı son günlerde Şansinin cenup batısım- da mukabil bir umumi taarruza geçmişler ve muvaffakıyetli neti, eceler almışlardır. Şinhsien, Ta - Çinin batı şimaline doğru bir ta,

arruzunun önüne geçmektedir. Ja geçirmeği ümit ediyorlardı. 41 bildiriyor: zimkâr bir supette mukavemete !sek bir mevki Tayyare kaçakçılığı (Baştarafı 1 encide) miş ve bu hususta yazı yazan muharrirlerin celbedilerek muh bir sıfatiyle malümatlarına mü- racaat edilmeşini istemişti. Istanbul Oo müddejumumiliği memuriyetimizin bu İsleğini ye. rine getirmiş ve bu hususta ya- Kadın sendikaları ve teşekkül |z( yazan muharrirlerin ifadele- leri, cepheye gidecek erkeklerin!rini alarak, yerlerine kadınların könmâsı işin, bize göndermiş bulunmaktadır. istinabe evrakinı İstanbul gametelerinin bazpla- rında İntişar eden ve bizim tah kikiyle meşzul bulunduğumuz hâdisedeki tahkikata nazaran bilmediğimiz noktalarla, bunla” ra verilen cevaplar hakkında ef. kârı umunm'yeyi tenvir etmeri vaziyetin vehametini gizlememek | faydalı görüyorum. Bi)farz Yeni Sabah gazetesi: neti ve soğukkanlılıklarmı muha! Ekrem Küönişin İstanbula sgel diğini ve vapura o şaman yük- gal eden bir za- tın'girerek Bkreme namı müş tearla bir pasaport tedarik et- mek suretiyle kaçırmış bülrn- duğunu ve hâdisede elyevm me- bus bulunan üç kişinin de iğim- leri geçtiğini ve bu İşte bazi sö ki devlet memurlarının da Tol oynadıklarını yazmış idi. Gazetenin sahibi bulunan Ah- met Cemaleddin Saracoğlu, Bu) hususta İstanbul müddeiumü- misine vermiş olduğu (fadede yazıyı kondişinin yazmadığını, İbrahim Hakkı Konyalı ile Mu- rat Sertoğlunun yazdıklarını, bu hususta kendisinin me bir malümatı, ne de bir delili oldu- gunu beyan etmiş, Murat Şert- oğlu İse, yazının “bazı eski dey- let memurlarının rol oynadık- ları bir hâdise” başlığını kendi- sinin koyduğunu, memur keli- mesinin bir yanlışlık eseri ola- rak yazıldığını, yazıyı İbrahim Hakkı Koyyalının (yazdığını. kendisinin hâdise hakkında bir delil ve malümati olmadığını i- Teri sürmüştür, İbrahim Hakkı Konyalı İse kendisinin hiç bir malümatı ol- madığını, yazıyı Murat Sertoğ- lunun kendisine vermiş olduğu notler Üzerine yazdığını, başkr hiç bir malâmat ve delili bu- ning, Puhsien ve Hsiangning'i is. İlunmadığıni beyan etmek #ure- tirdat eden bu kıtaat Sarı nehreİtirle yazı hakkındaki bilgisini, ve Fen ırmağma doğru çekilen);şi tamsmiyle inkâr eden Murat Japonları takip etmektedir. Bu| seştoğluna atfetmiğtir. mühim muzafferiyet Japonlarm| Diğerlerinin verdikleri ifa- deler de bunlara müşabih bu- ponlar bü taarruzla Şensih'i ele lungmaktadır. İfadelerine wi racaat edilen bütün muharrirler Şunking, 16 (A.A) — Çin ajan)tıhkikatı tenvir edebilecek ne bir delii, ne de bir fpucu göste- Cenup Çininde askeri vaziyette |romemiştir. Hâdise hakkında- mühim bir inkişaf beklermekte *İki malâmatı yekdiZerinden el. dir, Bu inkişaf Çinlilerin Kanto, |dıklarını ve yazılarını "böyle 0- motörlü kıtalar sast 12.30 da garp İstikametinden şehre gir- mişlerdir. Saat 14 de şehir ta- mamiyle işgal altına alınmış bu- lunuyordu, Şehirde tağriben 14 vin kişi kalmışlır. nun şarkında Kanton — Kovloon|labilir” tarzında tahminler yap, yolu boyunca yapacakları bir ile-İmak suretiyle yazmış oldukları- ri hareketi ile başlıyacaktır. Pilİnı ifade eylemişlerdir. Bunla” hakika Japonlar buradaki kuV »İrın bütün İfadelerini, biribirine vetlerini tedricen çok aasltmiş -İbenzedikleri için, burada zikret* lardır, wekte bir fayda gürmeyorum. Kantonun 50 kilometre gima - Görülüyor ki, sayın Adliye i Tedavile gi yeni parâ Ankara, 16 (A.A Cumhuriyeti Merke © dan: Bankamızın 15 937 tarihinden itibi le çıkarmağa bi harfli banknotlardığ © tarihine kadar: z Beş liralıklardan On ; gu Yuz 1 Cem'an yüz yeği yüz on dört bin bof : tadavüle çıkarılmış “ Li iinde eski harfli VAM 2 ayni miktar yani si N yon altı yüz on dört”. on lira tedavülden tır. Hatay mebusları © Parasız seyahal Ankara, 16 (Tele tay saylavlarının de? da parasız seyahat kında hazırlanan lâ; tarafından Meclise Prost'un pl& tatbik kadı” var ml: (Bat yordu. Yenikapı tün bu sahiller için metini görmesi dü Halbuki şimdi hudutları gibi b sadi vaziyeti de o betle çok deği: Istanbulda olan do Ankaraya gitmifi man memlekette Dİ yokken şimdi An nayi memleketi YE yep re A “1 : tir, Nihayet mem 9 müdafaa ihtiyaçlar" ” den değişmiştir, il Bütün bu değişik" © da iken bugün geri) manmı Yenikapıy? * 4 memleketin bürüt 4 burada vücuda ge” ge" mudur? İkinci mühim m0” pıda yapılacak ğ kete kaça mal olm je dir. Zira gene p ilk senelerinde Yi t için bugünkü par? yon lira sarfedile€ Tunmuaştur, i İstanbul beled dar yüksek bir ms” 4 ciz bütçesiyle kari Er malüm olduğun” ği? bir liman yapmak * ei, sa bile tatbik mahrum bir hay mr? Hattâ Sultani nın umumi ha, hane tarafındaki rı yıkayak, yla v X Lerida, 15 (A.A.) — General Moşcardonun kumandasındaki A- İ ragon kolsrdusu bu sabah, Cervera İ şehrine girmiştir. Cervera şehri, i Lerida » Barselon doğru yolunda - ki mahalleleri d€ rek bütün ceph* i bir anfiteatr Yi , a #erinde Murmar# ünde bulunan 'nn ce, Vekilinin Parti Grupu içtima. mubunda mühimi & ©“**İdaki beyanstı haricindeki neşri- veyan etmiş ve Çinliler Teengsin.| yat, uharrirlerin indi tab- " girmeğe muvaffak olmuşlar rİminierine ve daha doğrusu gaze İstiklâl madalyas' kanununa ek Ankara, 16 (Telefonla) — İstik' | tarihinden İzmirin istirdadı tarihi 16 satışini temin etmek gibi ti-İcek bir teras tiki, Hi madalyası kanununa şüzeyyel | clan 19 eylül 1338 tarihine kadar! ki” Prankistler, vk öğleden i işlem ie kia Mepa ve cari bir maksat ve gayeye ma-İsonra hm terms ği p kakiuna muvakkat bir madde ek-| milli orduda vazlle alan numara 0.147 #YVEİ girmişlerdir. sellere yy etmiş 10£ Uylummaktadır, devlet. matsllesi İyi ak lenfhesine dair hükümet Mec-| ve adları muayyen muhtelif sınıf) Cephenin bu muniakaşında, Kar-|Y9W arasında irtibatı tesis #İMİŞİ ekayıymumiyeye bu ciheti) tarihi bakımda i bulunuyorlar, Ni Mi İleri hareketi IK doğru vazıli ve kat'i bir surette ifsdolmasa bile, bel Lâ-İ alay sancaklarına birer İst klâl ma- | # taraf, hâlâ daimi bir mukave - öderken bazı gazetelerde mün-|tabakkuk grisi 4.ğ met göstermektedir. lise bir Jâyika verdi. | yiha esaslarına göre 15 mayıs 1335 | dalyası verilecektir. —- a ayşem i : > penup istikametinde devam et - ü ağ m” iş laraldan maf Sf m üni çk dama aç eve a i gı n ya se are hitaben bir beyanname neşredecek gani ar ml Pe müddet bırakıldığı” hakkın tasdik etmezler, ylğ, i z ” ', Katalonyayı silâlılarını teslime da: | "daki suale de ceyrp vermek iş“ imkân ve tatbik » i ve k on s00 shaneler vet eyliyecek ve mukavemetin fay e. KANUN LAYİHA - terim, tini de araştır" a. Ankar, 16 (Telefonla) — Bina vergisi kanununun üçüncü madde- si mücibinge, hükümetimizle siyasi münasebette bulunan ecnebi devlet lerin memleketimizleki yefaret ve konsolosluk binalarının mütekabi- liyet şertile vergiden muafiyetleri kabul edilmiş olduğu halde sefaret vergi mükgllefiyetinden istisna e- dilmiştir. Ecnebi şefarethanc ve konsoloslukların taht: tasarrufun - da bulunan binalara tanınmış olan vergi mükellefiyetlerinin miteka biliyet şartile mezkür sefaret ve dasızlığını bildirecektir. Malöm ol duğu üzere evvelce Asturya eya- letine ve Bask eyaletine de bu tar? da beyannameler yazılmıştı. Barselon. 18 (A.A.) — Sefer. berlik ve milletin temamile as - LARINI LÂĞVETPTİ Tokyo, 16 (A.A.) — Yeni dahi-| liye sazım B. Koişi Kido, selefi, romanında totaliter temayllü, muktevi olarak neşredilmiş olan bütün kanin Tfyihalarmı tama zaman haddine kadir o şahsrm!Ancak böyle Ceza uşulü muhakemeleri ka. nupupda, bir iki hal müstesna tedairdir, pal olmak üzere, giyabi muhakeme! tarzında ketiyef. İğ, usulü mevcut değildir. olan bir şahsın davası, konsolostuklara ait bilgili arazi Ve | kerleştirilmesi büyük bir hızla de arsalara teşmili tabii görülmüş ve|yam etmektedir. SİAh altma ge men ilga etmiştir. Bunlar arasında aranmasiyle iktifa olunarak bi-|ta sahip o! Firaril malümat gelini ik Muryru)dava, neticeler” gi Vİ Veri uyduk w, Üç seşim kanununun tadili, milli or, rakılır. krem Königin firari) halen meyli a, xanizasyon, matbuat kanununun bulunduğu anlaşılması ilzerine,)cürmünün dav gi vN İtadili. projeleri de mevcuttur. firar ettiği anlaşılan mahalden!rek mahkemri” ei Malbust kanunu gazeteler ve ga İadesi istenilmiş ve neticeye im-|tir. Bu cihetine) zeteciler hakkında çok siddetli ((izar, olunmustur, Gelen ce yees,bu gnreie di ; takyidatı ihtiva etmekte idi, vaplar suçlunun arandığına mü.İlıdir. hane veya kensolojhane yapılmak zere meccanen teiliz olunan veya bu maksatla satım alınan arazi ve arsalarla yanan veya yıkılan sefa- Te'hans ve konsoloshane ârsaları bu maksatla arazi yergini kanunu" İZırılan yedi sınıftan, 901, 900 ve nun ikinci maddesine bir fikra ek- 590 tevellütlüler şimdiden silâh lenmesine git hükümetçe hazırla - altında bulunmaktadır. 998 ve nan lâvika Meclise verilmiştir. — (597 tevellütlüler buyün çağırıl - mıştır. 8906 ve 895 tevellütlüler

Aynı gün çıkan diğer gazeteler