May 22, 1940 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

May 22, 1940 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

C— Ba kuponu kesib saklayınız —— VAKIT KİTAP KUPONU h 1 den 21 e kudar bir sıra küpen top. kayıp İdaremize getiren okuyucularımız Dün ve Yarın Tercüme Külliyatmın llk 1 vud beş kitabını yüzde 50 ekxik fiat, ——| t alabilirler. Posta Ve İhllyenlerden ay. L"" ?21/2 kuruş almır. pt &—__ İ7 yaşındaki para Şütçünün ıtırafları HERYERDE 3 KURUŞ lAK.şAWHı 22 MAYIS 1940 TDAKE EVT: Ankara CadİSTANBUL “Telgraft: VAKIT* Posta kutuzu: Bir İngiliz kruvazörü battı Londra, 21 (ALA.) — Amlirallığın bir tebliğinde Effingham ismindeki İnziliz kru, zörünün Narveç sahillerinde bir karaya attığı bildirilmektedir, Ö, mnlük olan Effingham kruvazörü 19 e edilmiştir. Mürette. batı Dormal olarak 721 HA 749 kişidir. çarptıktâan sonra ı YIL: 28 * SAYI; 8088 46* Telefon: TI41N (Yazı) - 26270 (ldared Ş Bütün Alman hücumları her tarafta durduruldu I'lgılız kıtalarile Almanlar arasında şiddetli bir muharebe oluyor "HIanlaıın Amien ve Arras'ı İŞgal ettikleri teeyyüt elti “Uncu Fransız ordusu imha edilmiş Erce yarısına kadar gelen y:.' haberlerine göre: heyeti umumiyesi itiberile, 'w. "L'ı Zarfında mahaua surette ;::. ermiştir. da, Kambre ik k:; *'ınıı çok şiddetli çarpışma. | #tmektedir. Bütün bu mın- X_ğlh.. ezasen, müpkemdir. Zirbir. cüzütamlarından büyük bir kütleyi ileri sürdükleri a. nılmaktadır. Almanzlae ekseriyetle fa. aliyeti Gerinlik “istikametinde kendi. | sini gös hafif eüzütamlarla ha. reket etmektedir. Alman yürüyüşünün umuml veçhe- si, Somme ve Pus.de,Calats limanları lstikametdade, - dalma garktan garbe olarak kalmaktadır. (Devamtı 4 üncüde ) İtunn” ünaRi (rvnu nun ueyonaıı._ atan tehlikede Hiç bir hususi menfaatin artık Söz söylemek hakkı yoktur Suncular. korkaklar ve alçaklar için bun- sonra uzun sürecek muhakeme usulü "ın aa Bir İnsiliz müfreresi (Yazısı 4 üncüde) qikm,, Almanlara kargt Roğ A'“erıka erkânıharbiye reisi Ülgreden 10 bin tayyare mü- Yaası ıı;ın müsaade istedi «| Sinden yalnız altt binini kul, diğinı — söylemiştid. —Ayan isl ordu encümeni Relsi ha “Hürriyet için mücadele e. i. | denlere eophenin bulunduğu ası ve asşkerlerim!. epheye göndermek mec, 9 kalmaklığımız için malzemeyi — biçin | « Böndermiyelim?” ş,) Belhuna lılle e Cebelü h,ııınwl. € enajt, Dilende Tei .am—gıe ofurnes ongıu .ıı.' st O lİg.'.âı ılıı 0”"" leng ğ '0 ,ı",/!,.y .!uıe a uı#ned, * N :r VAN o . Sne oVillera Çotleret o Harp sahasını ve Alman ileri hatlarını gösteren harita ittarıktaki kadın ve çocuklar tahliye ediliyor Belfort'daki İtalyan kadınları Musoliniden Fransa ile harbe girişmemesini istediler Kont Ciano, bugün Ar- navutluğa gidecek Roma, Si (ALA.) — Koat Clanö, Çarşamba günü Tiranaya gidacek ve Arnavutluğun ekanomik merkezlerini ziyaret edeceklir. HABER | Bugün harp sahasının mufassal haritasını veriyor Haber refikimiz, bugün. den itibaren okırumlınııığ harp sahasını gösteren bü.j yük bir haritayı vermeye başlıyacaktır. 68 X 82 cb'a. | dında olacak olan bu harita, dört gün zarfında dört par. ça olarak verilecek, bu par. çalar yanyana getirilip bir. leştirildikten sonra harp sa. hasını köylerine varıncaya kadar gösteren bir harita meydana çıkacaktır. Bugünkü Haber'i al- mayı ihmal etmeyı'nı'z Talgrafo gazetesi diyor kli : “İtalya arazisini tevsi emelindedir. Biz Avrupa mukadderatı taayyün etmeden hareket edeceğiz,, Cebelllitarık, 21 (AA.) — Röy. )| keyliyecektir. Tahliye ter: hnuı Fasına I Cebelüttarıkta — kadınlar ve ço cuklar tahliye edilmektedir. lik | üzerine rlııınıH ır. Bu tebliğid ıı Brup, bugün Cebelüttarıkı — terkel, ı ik umümi valisinin, harp mişlerdir. Diğer gruplar, yarın ve ünden, Küzum hissettiği tak- müteakip günler Cebelüttarıkı ter. .Iırîe Cebelüttarıkı tahliyede ser, edilenler | best olduğuna dair — talimat almış bu uğu bildirilmektedir. bir meclisinin, hava mürakabesi komitesi ile linde terlip edilmiş o- mucibince yapılmak, (Devamı 4 üncüde) İzvestiya başmakalesinde diyor ki: A vrupa harbi bir dünya harbine doğru gidiyor Balkanların yakında harp harekâtına yeni bir sahne teşkil edeceği derpiş edilebilir Moskova, 21 (AAJ) — Tas ajan. , kunun Almanyaya karşı olan har- sı bildiri İzvesti, rı yazmaktadır: “Fransıt — İngilit askezli blo, dir. Herhangi bir mantıktan daha bir salhaya girmiştir. Bu | bakik? ve daha kuvvetli olan ken, » İlk emperyalist lerini pek çok tecavüz e. den bir genişlik iktisap etmekte- şmakalesinde şunla- harbin vüsat | di zatl mantıkı dahilinde inkişaf eylemekle devam ediyor. (Devamı Ş üncüde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: