26 Haziran 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

26 Haziran 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tu l "di UMUMI HÜKÜMLER ptıkları mk 5 Madde: 1 — istanbulda (İstanbul esnaf hastahanesini koru- ibi ih, Ve gard cemiyeti) adlı bir cemiyet kurulmuştur. inin i » Cemiye b stahanesinin bulunduğu binada çalışır işbu üstünde şu ei yek e niz Cemiyeti kurmaktan maksat, easy mehi e | e la al arın korumak, hastahane masrafların; İ yacak ı bulmak, hastahaneye bir bina temini için es an tari | » ve esnafa Tüzumlu bu kal bil sağlık Brsirindemi genişletmek | nn bare mia. yapılacak yardım çeşitlerini tesbit ve temin | Pm iretti “ 13 — — Kabul sikleri takdirde İstanbul vali ve beledi- | e isi Pi reis ve vilâyet reisi hâmi reisi intihap olu. dir inde e Mad - Cemiyet yardımlarından ve esnaf hostahanesin- arp © EĞİ itiade edebilmek için cemiyette kayıtlı aza bulunmak delin mdf er BOLUM: 1 laktat AZA KAYDI . “ il ie $ — Cemiyetin üç türlü azası vardır: a) Fahri aza. o b) Müzahir aza “ ©) Asli a bir e İadde: 6 — Esnaf hastahanesinin genişletilmesinde hizmeti nan ve biz defada nakden bin liradan fazla muavenette bulu» rt B el t Umumi heyet kararı ile (Fahri aza) olarak seçilirler, ER yardımda bulunan hükmi'şahsiyetlere de fahri azalık e ılar nn — Ticaret ve sanatla iştigal eden, ticari müesse, ik lere müzahir aza ie arde adde: 8 — Esnaf odasına kayıtlı her şahıs yılda en az yüz El kuruş verme k bal hh kdird i ( yi kabul ve taahhüt ettiği takdirde cemiyete asli aza ki “larak ka il pi i lie 0 Pak i enli asli azaya matb fotoğrafl i ; — Fahri, müzahir, asli azaya matbu ve fotoğraflı Sadi birer hüviyet sarkan İS i v Madde: 1 demi kii te aza ae medeni haklara sa - etmi PMP ve 18 Lİ bitirmiş bulunmaları 7 LIKTAN ir ai dir e sara — dei elik aidatını vermeyen aza cemiyetin yar. ba rardan ve esnaf haştahonesinde n JELİ e Mütebaki > içinde aidatını ödemeyen azanın kay: — k ROLM. ) (ÇAK. CEMİYETİN TEŞKİLATI NDİ va dina vi — Zen uzuvları şunlardır? il İmumi e ye b) İdare hi lu : ral emil an lin İde: 13 — Umumi Ebü cemiyete kayıtlı olup senelik imafak ei eki a olan aza ile esnaf odasının meslek heyetlerin - almaği K a ite 0 d 1 ol l blazer gal. e yeri, güni ruznamesi su in hüküm: Gİ een beraber üç 1 ve en az iki ea O wzete ile ilân alar b uretle. vuku bul dk ilk e davete kayıtlı tır ““ nısfı gelmediği aledirds toplantı en çok bi ta sonraya 16p ği 23 Ve keyfiyet yukarıda ie olduğu üzere mahalli hükü- 7 içi a ir, Ve tekrar ilân olunur. İkinci toplantıda ekseriyet $ eri dde: mi heyetin vazifeleri şunlardır: AN Mekke heyetinin raporunu dinlemek ve bunun üzerinde İ Börüşüp gi verme! abaks zİ ei Eye hee raporunu dinle ve mi eşklet iyetin İçen tetkik ve tastik etme! | - Teklif olunduğu takdirde nizamnamede tadilât ii yisiklet ) İdare heyeti azaları ile hesap müfettişlerini seç onluğu (Aİ si Cemiyetin ia i 'kınlda görüşmek ei göni al adde: 15 — Cemiyet azasınm enaz SE opkil, ee ilke terimi olarak içtimaa davet si al, — Alelâde ve fevkalâde toplantılarda yalnız Tuz nü | e dan ve yazı ile ruznameye arması istenen benli umumi i m ime Si ile ii ii mp ee neyetie İİ 17 Unan heyet eziyet keli taxSİNKİMR açılır vak çay Maş imi Vönie le bir biri bikini selale ei kâti e ip rğerii sonra müzaker Madde: 18 — İçtma bu Brie seçilen reis veya reis vekili Ünü Mein müzakere zabıtlarını reiş ve reis vekili ile kâtipler yapıdan imzalanarak saklanır. met Ji eyet kararları da ayrıca —VARKIT—- n) Umumi heyete arzolunacak bütçeyi çalışma ve hesap ra- porlarını hazırlamak, yeti. ve yardım müesselerinin dosya ve demirbaş efterleri mucibinge, e, Mletinden tamamen. alip ve e hazıf. üsnü muhafaza etmek 5 e 4 3 2 z 2 © 53 8$ a5 et idare İ miri ae arak ruznamesi ve an müzakere vi ar İt eder, İdare heyetince lüzum görüldüğü takdirde ide toplantı lrda yapılabilir. — ide 24 — Mazeretsiz olarak müteakip üç toplattıda bu - a idare heyetinden | istifa e inti. az: etmiş | saya ii "akalliye ette kalmış olanlar içinden alanlar çağırılır. Madde 25 Cemiyet reisi her hususta ve her yerde cemi- d astalığ y tâkdiri: ifi idare heyeti içinden tevkil edeceği zat tarafır dan görülür. Rei: hiç e oi tevkil etmemiş ise idâre heyetinin tensip edeceği aza- dan ekâleten reislik vazifesini ifa eder. miyetin mühürü, reis veya vekili elinde durur. Bu mühür ral reis veya vekilinin im3asını da havi olduğu takdirde mute. — Muhasip aza kabul olunacak usullerle nizam - heyetinin vermiş olduğu m etler dairesinde iş olarak t ve bunları temin eder. Sarfiyatın bütçe nirede ce arial © ak Tüzum idare heyetini tenvir & Aylı ei amme kat'i hesaba ait cet. velleri ve bütçe ra der, ırla Bunları see YAR terlikine arzeder. İlmi masraf Gi her ahsilât makbuzların reis ile birlikte imzalar. ev cemiyeti ke hsilâtı ai muhasiple sarfiyatın mumtaz: ebe erlere kaydını temin in idare eti kararile kendisine öwans reis ve muhasibin imzalarını taşıyan ita Bürrireie muhteviyatını ödemek üzer: i iş veya vekili, muhasip ve vez! Maddi nömenin ve idare sie akal ve ve altinda sklar li istanbul Esnaf Hastanesini koruma ve yardım cemiyeti nızamnamesi çekilde yapamıyan memurun cemiyetle alâkası; (kesmeye idare heyeti her ey iv ene r, Madde: murlar arasında iş bölümü yapmak ve cemi- yet işlerinin e gri yürütülmesini kovalamak idare heye- tine aittir. ALİ HÜKÜMLEN iie, — Cemiyetin geliri yo sapın her sene vE yuz yam nay: ) "Ticare iye sanayi ödAN, sena odalı vi ; ücürek » bötami ık » ? za lediye ve müess srrular faizi, şriyat geliri, 8 a faj Meli 37 — Her nevi tahsilât mukabilinae vemiyeur mu hürü ile reis ve veznedarın müşterek imzalarını havi dipkoçanlr e seteekisi vas numaralı makbuz verilmesi şarttır. Ma: Sarfi t bütçe dahilinde yapılır. Bütçe dat yeti müştereken mesuldür. Her are he ez karar almmak lâzımdır. hi i heyeti toplantısmda arzetmek üz ietiyak icin muhasibin de muvafakatile reis emir adde: 39 — Bütçenin tanzimi, aidat ve ridatı tahsili ve ni in tatbiki hesap kei a. siyle anmak bime idare heyetince tanzi tolimatı a. ıl Madde: 40 — Cemiyet idaresindeki hastahave ve diğer sağ” ik sapik müstacel masraflarınm ne suretle karşılanacağı Meadde:.41 — Cemiyetin hesap ve kayıt işleri umumi heyet- il > emi seçilmiş üç zat tarafından murakabe ve teftiş müştere le: 42 — ıp müfettişleri münferiden ve Müteti işlerin özden çeririrler. i sereki insalar akil ken diledikleri alim e a 7 ii ii Ya Mik en geç ayda bir defa taplanarak muamelât ve hesap işlerinde prisi i bilümüm işlerden müştereken mesuldürler. Her türlü zarar ve zi düleii bir bir Kari tesbit ve bunun bir örneğini idare heyetine yan için yekdigerlerine karşı müt İse kefildirler. Ancak veri- NN BOLUM : len kararlardan her himgi birine mü eti muhal kaldığın karör altıma den retle imza edenler © is rardan mütevellit tazmin MÜTEFERRİK HUKOMLE işti etmezle: Madde: 43 — Cemiyete kayıtlı asli Semi üçte ikisi yazı ile adde y iyi aştığı ver. 3 verdiği dan biri takı e cemiyet dağıtılabil takdirde haz heyetçe tefrik beyt niye Üni ve gayrı menkullerini cemiyet aa olarak tefrik ve tayin olunur snack tasfiye Madde: Mümessiller esnafın cemiyet irtibatını ve lü- Ni ülkümi e li ipine e para e pipe ş rİrma eyetçe kabul olunan borçları v Kere berdan ederler e Sali çekil srafları ialebir olarak İstanbul < esnaf odası muhtaç olunan cemiyeti hab: derler 'Medde: 31 — Vazifesini yapamıyan mümessil idare heyeti e eğ mii — - Cemiyet te ait kayıt ve muhabere a hiset. tirdiği mi ee esinç göre ve umumi eyi kabul maçak yeni dahilinde de icap eden memurlar idare heyeti kara Si tayin raya el sürecek 'k memurlardan idare heye - tince kabul cilek çöle EN ve e nur. Madde: Yolsu: ve vazifesini» istenildiği letmek ve arttırmak, ve ) aşşa e mevki M5 başkalarma yazı de ld yz tarihi 10-3-94) ei adar 10 Geniyet işle ea i Teşekkül tarihi: 3 serif) lu azalan mürekkep o e i im e e idare, merkezit Ze hastahanesi dahilinde si? arı al ait nee 20 — İdare heyeti azalarının mü: iddetleri Mir belli e intihapları caizdir. Ancak idare Heyeti raporu um çilem.” edilmediği takdirde müddeti biten heyet ua biş Hi ma kani deği de veznedar seçer, muamelât ve Me > hey: vi devir rak vazifesine başlar. köy ler ih heyet. amk devir ve tesellüm işi bir zabıt vara- a tesbit ol : adde; ie — lie heyetinin vazifeleri şi 2 İşbu nizamname ile tayi im ezikler şa ek, 2 EE varidatını tahsil ve bütçe ile tahdit olunan mas- ©) İstanbul esnaf hastahanesinin idaresine müteallik karar. ları verme! maf hastahanesinin inkişafını temin için icap eden ted- i birleri ie 'dım müesseseleri ile cemiyetin memur, re mügtakdimlern © tayin ve lüzumunda bunların “ mii bütçesi unu ve kat'i hesabatını ye O ve umumi heyetin tetkik ve tas- ! kine Mori ) iie ait pi menkulleri idare ve ihtiyaç görüldüğü mik cemiyet adına gayrı menkul mübayaasına karar ğ mamede taliline Lis lecek maddeler hakkında i sm heyete teklifte bi alalı soğ rim pi za if Mİ yerler için birer mıntıka d) Geriye a a di 7 ie işl üzumlu ii X a ? eni zırlamak ve ke bikini tenin maa iç Üni tanzim ve idare et £ hastahanesi ile yardım müm daimi surette » Me ve murakabes altında bulun ğı temi: leme şartile bütçeye e tvkallde veya mun yi a ku” tan ve dale arasında münakale kararları gep alı ve kuruuş maksa: gun görüldüğünden dolayı kanu, llmesir İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 942/269T Evvelce Sultanahmet? Üçler makalemde Zal a ne 8 No, da mukim iken hâlen adresi bulunmayan N; maliyeye izafeten İstanbul mali; maket ve na 3.11.987 lm taahhüt rsi yun fai yahsi ebiie "tanzim çek nizde Deri tx olaki zdan miş ve Yeşile adresiniz bulunamamış oldı nin bir ay Çar ve ilânen e karar ocieni ir n itibaren Render e in niz veya de yildirrmeniz 1 cağı ve yine bü müddet, içinde kate o beyanda bulunduğun izumu ödeme emri tebli ği a por öğretme el kitapları yazdırılacak © Maarif Vekilliği Beden Terbiyesi Umum Müğürlüğünde! — Maar'f Vekilliği Beden Terbi çeşitli spor şübelerine mahsus (öğretme el caktır, 2 —Bu Val — . pr çeyitleri şunlardır: (Atlara, atma Sri gir “ ra (Yüzme, eği vi — — ei . eltonu. Yüzme, voleybo!, el 3- si yol esnafa yapılacak yardım pri si il suf Yarar, Celâl Bozkurd. Alâ ettin Kuntiş, Fail ğer va Vilâyete un 4 'ü maddesine ilân nh we ai idürlüğünce itapları) yazdırıla.. emrine terkolun Madde: “> — e 3512 sayılı cemiyetler kanunu hüküm. lerine ee teşekkül etmiştir. İşbu müzamnamdde yaz li olmayan uglar akn seniyeter easy ı hül ler dahili * ml eş £, cemiyetler kanununun hükümleri da- hilinde gayrı menkul de iel eder. a — Cemiyetin müessisleri aşağıda isim ve adres - leri ya; ei ğe zatlardır. Adı ve soy adı Baba adı Doğum yer ve tarihi İş adresi Ev adres Yusuf Yarar ele) 324 Same İst, Balık pazar Kanaki han No.1 Lâleli No. 3 sp. Daire 2 a eb İbrahim 311 eni İst, Babrali cad. No.2 Cağaloğlu Çatalçeşme S. No. 46 Süleyman 317 NA ist. Çemberlitaş Vezir han 43 Nurosmaniye Gazi $. No, 18 Mehmet #3. İatanbul Galata Haci Mimi hisaryan han Galata Hacı mimi No. 222 Kemal Erel Hasan 303 üren Kızıltoprak İhlamur cad. 7 Kalamış iskele $ e iş Mehmet 319 İstanbul Ortaköy Dereiçi No. 62 Ortaköy Gürcü kızı S. 37 ii maher Na C.İ.H, azas T.C. mb ” i 472 C. ISTANBUL VİLAYETİ GE A e am ra anali pi ii korumak, hastahane mii si Kg bulmak hastaha! > bir bira temini için Eker ii ii a ye ri Ma simge ii , Kemal çk ve Fazıl Vulkan 12 sayılı a kanunu hü hü. tevdi i tevfikan faaliyette bulunmasına Gi Pul AMBALAJ !STiYENLERE İK AGIDI m ; (Kazanç vergisi mükelleflerine İstanbul Defterdarlığından: vi aksitinin, tediye ağ Bu Haziran Sam yk meei birinci z ni a a ia ini taksit bor: liği, iliği ve üçün ur, Bunlarda nl. Vi olar inni dlalukge bn tırılac: . müsveddeleri Umum müdürlüğe 30 Ağustos.1943 ie ar deler şartname da m dn te anak ger Mütehassıs bir heyetçe tetkik edilen kitaplardan birinci- mn aldırılabi a, il i il |

Bu sayıdan diğer sayfalar: