28 Ağustos 1944 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

28 Ağustos 1944 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r a r Mei - d k 8 n Li > 2S Ağestos İ9S4A VAKIT —.— Ramazan konu muşmalarız. E Kit DiJsi, Komik Hasan Efendi. ifaplar arasında m - 5 i İ Çi Eski tulâatçılar: © Alılarrazzak, Büyük Şevki — Abaerraszak saruy- Ma TT) d ; da — Meşhar kantocatar: Peruz ve ilede — Havai çeime — Yalniz ra O arın a Vi A tiyatrolar — Hasanın Yabesi kimlır? — İlk hevesi: Karegözcülük — le m ir Hafani Jerek sevk a uyuyormunuz, mint Nikola Segür'den ceviren: | Ali Kemali Aksüt Ahmet Rasim ne diyo? — Has © eendinin burnu neden sak *— “| Reşid Tankut yurd iğ atın - | bü küçük ka a kadâr : inde Tiğ esir p Safa ne v yor? — Doktorla ne demiş? — Kemal baba tu'üat dün güzel örnekler getiren bu İbi büyük nâları mr ğe cudunun en derin köklerinden tutu. | mz e istedi ven »r kitap haline koymuş ol | için de im hayra, : k bir m fakat yağmur | yordu. Kler, artık elinden kurtula iğ! Yazan: M. Süleyman Çapanoğlu m ğu İçin ai sig | maka kendinizi ki ye vu, ft Kler evine döneceğine du alıyız. Sayın muhar endi i mn and abii nin misafir gürü ol - eski ar bahsederken | tım, Valide Dani rl RE tebdili a mp 20 Edtan Gemiyünsy mithtag oldı! ? Büğuki hatmadı okamak Jile Ör - meşhur talat komlğı Kel He. | için (Kızıltoprak) tarafda “Se.43- | orip; tanıtmak, ö z bir kitabı irfan hâyatımı- | , san'ı unutmak, ahsetmemek le hamem, dediğimiz bir öşünanen ©-| a yayı done iyle a e karl için tebrik e i Şi eedösine Mir hir günah ve Kalca olur, (1) vine gitmişti, Bikaği ben de berslier 17'E A m m Sulona birdenbire ( girerel 5 idi, dığı bu sahifelerin birinci mal NM . b Tulüat denli zaman ilk evvel rinde idim, Bu hanmin ben yoşta|, özel eriştiğini ay HAŞİYELİ VE MUADİLE i danberi hiç ı : O he, güz i — dolayı sitem eden arkadaşlarını şa. hatırmıza Abdurrazzak, Hasan ve bü benden küçük“iki oğlu verdı, Akçom | yı; olursak, ikinci maksadın di HUKUK USULU ğ z i > “İyük Şevki ili Abdümrazzak, haya- üstü gezmeğe çıktık, bükaç kunşa|, olduğuna hükmeliziş olu KANUNU pir şa DA di ai, e İ i a ge e m a Abdül | çocuğu de bize katlı, Bu aralık yö. | az e kürtuluş bayramını ece, |, Hukuki eserler serisimin bi ler'in ri : İn sarayda uza başında yağ, Şirk.k Bir Fer, | skran fatihası yapan duy. | kitakıdır. Necdet Salih $ i Di sne ve a ra dl m —i lm yi mi ilber laç eli EE e işüngen kalem. gidi | İS eA tara! Ri ndan hazırlan - iyacı üsbütün iz ZI at eğen Ki el Bir p lv narin e Mad ri piyasaya döndü, kırmızı bir kuşak, re Ni e ia İ bir sütçü imam hikâyesi, şimdi ss Ke hötrlanmanmda y e z Şale Kaaikoyünde tem. şalvar, k bii 3 erhan bağında bir köfte | teryİR m mii mesi arlarını © len Sentu ora önüne dur. Gi li 1 yor ve hayalin tacizi sil. dia? : İ ii İmuhtevi koleksiyonu esas tutul. j * takdir etti, sonra şafakla eN değişmez bi surette devam ediyor. Ya a a ee | n kras çam gre ereden İL maa püşka Düster > altın Fensinde olan elbiselerini X€| ay, alam inleç bı | Pirinç tarlasına geçe MM katlettiği # in ali beraber TİM tk nl Şe dediği gibi, uzun boylu, iri muş veya çıkmış, ön dişlerinden e air dağın ğer Sicili Ba nin, Resi azete, ğe ) BE yarı, gövdeli, ve bu gövdeden asla veya ikisinin tatsağından dolayı Gi in iyimserinlik | Adli ceride ley ie ile yam evye ei olmuyordu. 'mul olmıyan çevikirği, alâstük lâlfazuna örüz olan nn pısrıklık, re ie ii bla e mecmuaları. ile bir gösterişle ressa « Kederi çabuk zail Vi ve mu- Dub o i ” aklığını nal yoğ e e a me — kat tavsanış bir eda veren mi genç kadın: dini abana. rüçültüp nda geceleyen, Af-|, şerhi b dilmiştir. Eser, (© lı baş sargrlarının övdü. SontA | çnana hansi sayı « tam vi Ge AN ai ikra kiy olm e e a vw rpillinin bakim tüğlerile anın bağla öğren . Eshaba kehf, biliyorsunuz. Bir ei nün Herp fanl Tabstan işmizazları. sürmeli | e tahalık, çe Pey- Çep meliyettedir. Fiyatı 3 p rta çağa mahsus SETDUŞ | mesine yardım etmişti iü m rivayette Mera; | toprakla; ei : 2 biçim minde güzel şapkasınm "© | © çakaş eti ve kanı bir e lik ebedi bir uyaniklığa ime b n . tuldat üsta N e edi kuran, ba /dkzm | era sayı eşiği Banket, kiSAbiN çe “KAFKA AŞKI ile By e ei tahfink miz komik | geleceksiniz ha? ekme: ydi GLA Zübeyde Şbaplinin yes > O ayni zamanda hem görünmez liği pek üs Bü | Diyordu. Arkadaşlar bir ağızdun: | P a £ 1a , | bu güzel romanının birçok husu. isteyin | Sem üc ek anda kendi. | a Geliniz? ez bul Kyileğmde vi yeteri O dh Kalas de - iye z sy, akik adim Mini İ yürüdü, gitti, reel takiye x Dnik iie lerini bile değ, O ln ye - iz lm İ dolardr, Çünkü büyük | Sr Gi © İ tiştirdi muhi z sl üm (Peruz) vi büyük (Şamram) onun | — Karagöz mü oynatır? a i dir him le Memati birinin 2 çi alışıyorlardı, kantolar ri Ce >e sil kari sılmış ve İstan - | esere imza ko; ma şel 8 li cası inekçidir, Yo. bul ap a mahdut mil sa bir mukaddem iler,,e art ii Kel Hasan derıer, | 03 gelerek (Meraş Yollarısda) ca KAH Ziy Şagi yi vin mahalle kahvesinde iahafk eler, gö? en ği ni çiya ü tıyor. Onun Löşke “ anesinde faydalı bir ©ser | ypin kabilesi nl e) 3 , j korkuya Sli ui 8 i : ür > - meyi Yi 0. ine iktisap etmiş gibi gi olan bu iki “ş ce yemekten sonra gittik, On, mu 5 BR e vr çöçerek di la Ek a yali grisi rünüyerdü. harekeli, gözü sb ki Eyi zy iye a sd i a e lr ia e vay Dile deği berraklığı, ayı r, gi eler vardı, Aktardan tedarik et. | KUR j Sana lâkırdı söyleniy, Yavaş yavaş monden temayülle- | gelli,, yi fevkalâ, Pk oynamaları, kav. | diği kâğet takemiyle oynattığı. için DUNLUPNARA mey ye yaklaşan —şaştran ye sul | rinden, vaktiyle boşlica meş alesini İnn beli çalkaya çalkaya e aş | iler beli b lir a un Cem pi taradım > Ellik lğükrermililıei kat “töşkün edeni yi una güzel gÖrÜR- | hazı ihtiri ği b ii oğa k ve tefevruk etmek gayretinde yen ——— m Ve — v5 de kalın di iragöz, huci |den zarif bir vi — z akn e bü tek uzaklaş'yordu. için tiyatro ağuma kadar doü- | vat med şi halde iki: |olan eser, inkilâinmızn 5 kın, özür diledi, duyma. | Maaraafih, maddi şekil ve sureti Şa si İz ri gere in. Ma- İcıklar ilinde k: k S oldnö ğunu söyledi. hiç değişmediği ve kökleri pek de el Hasana gelince kend a gid lüyordak, | nesir parçaları bir kül halinde 2 Şiğa hesiz duyma. Tâktr. | çin'olan sevki tabilleri aynı Yolds | has nükteler ve hazırcevaplığiyl> sar Bine diner öle ti ses: kuyuculara sunulmuşt um. Ze Sanamamışsn .Şimdi. prenses | devumn ettiği İçin, görünüşü dalma | sılmaz biz mevki ve köhzet vi. « tataşta? Tupınara Doğru, muhtaç olduğu. aienkü; yy Şia iie ayy ve garamı ilham ediyordu. Ve | mişti, Tam elli yıl sahned - e edince, hepimiz yaral muz özlü hesir örnekleridir, Cüm tilşe bakılırsa yakında evlenecek, |'kendini e e İm vi bili İade 0 içeriden muttasıl bağ ve riyet çocuğu, bu ere tuu evet Midillide Mis Barton'u terket. | ka oi ni hâleler cevrelen- | ve coşkunluğu! luyor, Mik lan bir adamla evlenecek. Bu 'utuşmadı, Yağ atlimda o . günlerimiz, mil? bigi e ik larda oynadığı Şebzadeba yl gr siz i den bire hakikate dönmüş | edip duruyordu “Tubi cazibesiyiz şımdaki tiyatro baştan başa deler, im dinler? Onu perdesiyle İni o kadar candan bir duyuşla Kler kendini zorlryarak ko- | ve kulandığı tumaşların, Tenkleri, | kapılar kapanır, gişe bilet verm a a döndük ,, işlenmiştir, ki bir parçayı oku - e ya başladı. Lâkin sustuğu | rayihaların taktıt olunamaz ifi- İğe mecbur olurdu, Yaz gözleri onu üleyman ÇAPANOGLU dağunz kendi hislerinizin te - i in gözlerinin yâşla dolduğunu | giyle her vakitten ziyade parlamak. sevenler, çoluk çocuk, çe erkek, nnüm edilmiş olduğunu gö - i nine tsydı, Pund: a, Kler bu sira. Mn genç eli cuşdili, e (0), “Cum: : Sekebini bili EN sinirli sinir | da otaz yaşını takiteden ve kadi. | larbaşı, Çubuklu Giksa ve WU tidat Ale al 2. ce, | SAN m, DB Sprey di tam nzed N ad mukavemet edilemiyecek bir su- | nın yüzünde her şeyin omuvazene ii ri peri e) Yİ bime koyup pâzâr tatilinin yakı ve irade wşiyerek, | peyda 4 en parlak bir ça'ışma | tiyatrolarma ke ei er yi K gün a ün türlü bayer tesirine | devri sırada duyulan i aflıklar apn e, ili n gibi Şel şam) gazetesi, yıl: 033. rak, ağlamak üzereydi. tisasat yüzdeki eki b Jiri iğin sözlerini, mük'elermi, savurdu © ifasanla Şeh Kemalin bu sözünü ihityat İ ni ve o çizgilere bir l erler, gülmekten ka. | lede zikretmemi: iyor gibidir. © 2; er ırlardı. Hattâ (Macakyan) m ici derlimiyae ai bis cazi enk VeT- | ve acıklı piyeslerini, gözyaşı dök'ü- yük tu e ve gözlerin satn du ha- melodramları: © seyrötmekten | sanatkrlığnn E dei a O zevk m ei de Hasan | değil, aksetti bu yüzden sakatlandığın! söylemek eşarlar, onu | ve Dai oo istemediği dediğini da girer ve tani hilalin. bulan. ik e hamle çenli) ederlerdi, zümüze göste: kabül edelim. Ya, Ahmet Rasimin duğu hissedilerek teessür duyulu. | Aralarında, ir . Ne Hasan yeniyi ik Mişüir Dale Tİ S Ma eni ai için bir gün evvelinden bilet alanlar | aynanm tevazı, unda, Çe m yin si yaz. Bit- | da 5 z meyi arzu etmekle Me | re ii Sri ii mayan, görüşlerini, hatıralarını bir R tökderi GHnük dn m T sinema me erkel ii Gi e Lig amam elli yil, Hi güldü- | epi yapan simin toktada 8) EY e Ge Sk ren, gamdan uzakl kederle, ! İşte bu ni zenbere güni ei kaybelmişe bengiyoru creme tans. un: (Hasan: | Hasan) rh mi Je hileyi e ERRZYOYÜU | efendi) iyi, ar ve vi. namuslı | kir azatlık hissi veriyor... Halide E Vaktiyle hiyatmm başitca güyesi bir | İl ailenin çı n (Meh- dipadı Akşam) olanşey, indinde şimdi kıy- | met a enes vd nan EY z metini tamamiyle kaybetmişti, wi yari hut o gayeyi kendinde artık kuvvet nissetmiyor. bir © vati bir sıkıntı bir act telâkki ede. rek gitti ZArkası var) n başka, burnu da yas: | “ biraz ezikti. Bundan ölürü ona Haa “daha ini pri iken ze- vi “Burunsuz Hasan” da derlerdi, Bü. XIV VAKIT'A A8ONE ti çekmişti, dm Del heri 71 oyuncular, oyun sirasinda, firsat dürmüşti, Babanı, oğinnun parlak 20- | düştükçe, eye telmihen bu. kâsına şahit oldukça; pürlardi. Ve okuttu uracağımı adam €- | linde li n O, Antunnindı. OLUNUZ Bg Antuan ou vü. deceğim! | rikkat, çi a Hasan Mad Diyordu, irem küçük Hasan okur şöyle hitap AMMA KIZ we EKKEK KISIMLARI Ana - İlk - Orta «Lise - Hususi | Boğaziçi Lisesi Yağlı ve yansı 'alebe kuvdina ve eski talebenin kaydınm yenilenme Sie başlan vaştır, Ar in — ee Tel: 36210, jmak istemiy Onun en büyük | Ayık — a geçmiş vay, vay sevk, yoldan Deni seyyar satıcrların | Burnunu iş iki aümaralı taklitlerini yapınak, mahalle araların. tramva) da karagöz mi a m Efendinin bumünun Yassı. Hasa bağ ir iye geçirdiği bir kaza an g» vi rdeşi , söylemişt yokken kömiklik en komi maz mı? Hep bi ve görünce geldi. Ortaya * atılıp hiç tol | yapmaya başla. şaşırdık. e luyordu. Komiklik yapıyormuş ga) sin aşağı, m düştü. Bu esn milli üstüne kırıldı. Burnunun duğı kalktı, Hslikamdı ç al zaman burun şekle bildiğiniz san Fendi, nel dene gi ii “Efendi” b: Ameliyattan doktorların | Hasan Efendinin bir. rip söyledikleri sözleri Kemal B; nereden işitmiş? Bu hakikat dabi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: