23 Eylül 1944 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 6

23 Eylül 1944 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“VAKIT— Istanbul Levazım iri verilen (o Askeri Istanbul Levazım Amir liğinden verilen Harici kıtaat ilânları askeri kilaat ilânları keçi # Aşağıda yazılı mevadın o kapal zarfla eksileri! imi la e yazılı gin, Sant ve mahal- Aşağıda. — vorağil kapalı zarfla abilinelei Al arında yanlı sün. sani ve ppi bir. an) Terdeki askeri satın alma is yonlarında tr, lip lerin kanuni vesi; emi tek tm alma komi yapı vesıkalarile mektup! K mektuplarını ihale saa abir saat ev bey na vermeleri. Evaaf ve şart. bük sh Guy l N i ai 3 nı leminat nameleri ait olduğu komisyon larda görü! ve Mıktarı Tutarı Cinsi e Lira Ihale gün, saat ve Daballi Sertel 901,000 < Muhtelif nakliyat 20,000 29.9.944 15 Ardah Ayaktan siğır 24,000 > Patates 100,009 28,000 2.10.944 17 Gele Tel balyalı saman 464,000 le m Koyun eti, Hastahaneye 15,000 6,500 28. 9.944 15 Elazığ ik 250,606 ğ 312, Odun 500,009 30,000 210944 15 Elazığ Döküm halinde saman © 560,000 22,400 360 Kuru 465,000 —— 41,850 3i30,15 29. 9.944 16 Doğu Beyazit Saman 000 2,400 180 z b (99913054) yo 125,000 <İ *> 463,75 ... Kara 50,0 ilosu Kr, 5250 3 i i 156 şağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri o hizslarında yazılı gün, sant Ve ma Kuru ot 3v0,000 Rim vE 305 siye haldeki köri & i ko misyonlarında yapı'acaktır. Ta liplerin belli vakitierde ait ol. Saman 300,000 Şe liz duğu yonlara Mm Kuru ot 500,000 ei 2 Mikturı © Tutan Teminatı Kuru ot mo Kilosu Er. 5250 Cinsi iri Lira İhale gün, saat ve mahalli uru ot 504,600 ASA -ME, : > a 26.9,944 14- ee 0 Kese 20) Kilosu Kr. 3,9 1185 Odun. 7 paril 100000 3250 437,50 kl mek Sin 00.004 Kilosu Kr 35 MBS 9.944 13 K, Çekme meçeşme 1290 , Kuru ot, 2 parti 100,000 7000 50) Muhtelif nakliyat 4000000 609 23,994 14,30 i Kİ si yaln 66,000 0 al 27.9.944 14-15 Ge ee yn e Odun 1,900,099 42,5 3130 o 29994414 ELE Dayu k RE a yaktan sığır. adet. (o 150—-20 20 e olarak da alınır, hir san yazılı içelim ka yi apar. hiz > erin nani eşli va 5V0,V30 5625 kişi ir Jer askeri satın alma komis zi Ta nl m rk 009 5 hir imi e saatlerinden bir saat evvel ait olduğu kı yona vermeleri, Evsaf. v: Sığır eti 20,000 O 23,000 944 16 Çankırı e sömşyonle sında» görülür. Sığır eti 5,000 28.9.9044 16 Kartal uae 16059 Tutarı Tenine 4 Balyalı kuru ot 1,000,900 70,000 İ1,500 Oo 259.944 11 Sarıkamı öz ira Lıra (o Ihaje gün, saat ve manaih | Sağır si Rİ aki ia 210340 10 Sarıkamış Müdürlük binası ve an. Sığı 65,50, 375 577 29.9.944 11 Sarıkamış. kli 50,083,64 5736,28. 2.10.944 16 Afyı (1063 13202) Ayaktan od 600 29.994416 Çorlu, 3 ğ 1600 28. 9.944 17 Çorlu şağıda yiz mevağıs pazarlıkla eksiltmeler larında Yazılı gün, saat ve mahalierde- yi gi uğ 1015 29. 9944 17 Çorlu m ai satın alm kasalayonla rında yapılacaktır. İ Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu ko- LE Ke 6600 28 9944 16 Çorlu onlara müracantları, i Midi iii Tel balyalı kuru ot 1219 o 210 24 Çorlu Miktari kei vi İİ AA aliya İel balyalı kuru “ 4375 Te in e " Çin EE ike 4200 289944 15 Eskişehir Tel balyalı kuru e 27 > ri i iy ü Odun 325 Döküm bee kuzu ot ia io 65,000 4569 299944 1430 Erzurum. Mubterif Bakliyak , © 40000) e 102,060 ) Balyalı ku İMO ki adim Je Muhtelif nakliyat 4400000 süSE) 9350 309944 11 İzmir Tv. âmirli ipa kırma ii öder ye a > Si Yoğurt 5,300 406 — 299944 0 30 Çaki Taze f: ya Odun nakli 40000 12,500 940 (09.944171 Çanı Rİ sa Zi Sl) EE Patlıcaı 31,900) Domat ED) 10.000 tonluk mevad pakiyesi bir ay müddetle Dolmalık biber Lam) ASEL 12 mii ,KAYIPLAR konulmuştur. Tutarı 60.000 lira olup kavi teminat Si ag ti 0 75,000 11,250 Sa 11,30 K. Çekınece 79 a Vİ 9.944 paza Sia günü saat 15 de Anka ığır et ) » Z 107713370) İçinde askerlik kaydı bulunan ui 2 No.lu satın alma komisyonundadır. Şartnamesi her koye Görele nüfus menuri ğa ald. | kem si syonda görülebilir. Taliplerin belli gün ve Saatte komi şağıda aş mü orağın kapalı zarfla eksiltmeleri hilzşla rmda yazılı'gün, saat — ei pik ir disi iki yona müracaatları, (997 — 12945) lerdeki eri satn alma komis Yonlarında Za ır. Talip lerin kanuni vlan kr oklar is paralı ihale sadlisriaden bir saat evvel ait olduğu komis Vona vermeleri, Evsaf v eyazıt — Balabanağa © mahallesi meleri Min gö > — ” Feyziye caddesi Tip talebe yurd. 'utarı 'eminatı ci z ve e de Hasan oğlu 329 de. insi ” Lira ira İhale gün, saat ve mahalli u Haşim Özdemir (09841), un eti kavurması 409,000 960,000 42,159) 5 1,200,000 80.150 9.10.944 16 Erzurum : Sir eti kavurması o 20) ii 9.10.944 16 Gebze Beyoğlu rai aldi. oi 300,000 12,750 925 9,10.944 15 eebbeni Davutpaşa (o | Bim 7576/775 numara askorli Sığır 30,000 30,000 2250, 10.10.944 15 Erzinc maaş cüzdanımı kaybettim, Yenisini Patat 100.090, 7,000 1275 12.10.9044 15 ri e e ğımdan eskisinin hükmü yuk. z 35.00) 636 9.10.944 15 Ai n s5 AN 00 2550 9.10.944 16 kar Ümraniye, 6 alata: Azapkapı Emek Emez ma, Muhtelif nakliyat 1 009.000 40,000 6000 9.10.944 16 A: izim sez sokak 1 No.da Vira Tel balyalı kuru ot © 240,000 16,000 1200 13.10.944 10 Merkifon Eğ (48213) Pata 105, 31,500 4725 12.10.944 16,30 li Patates 70,002 21,000 3156 O 12.10,944 “ yi in Kumkapı mr memurluğundan Sığır eti 35,000 000 2632.50 — 910.944 almiş ein üfus — tezkeremi s APEİamiY. kayi Yann alacağımdan es. pi | kisinin ie yoktur. Pazarlıkla reş bin ton tel baya saman satn re e vve iy ii, 192 eğ Mustafa — izl ha az ekli ler > ale edilir. Evsaf ve biye şar DOKTOR zzez Erirtür! m istas pa garmiz HAFIZ CEMAL Eminönü kaymakam'ığmdan alar. ş 9.944 çarşamba cali. istekli'erin kat? sail b yede 77 No. lu tatın alma komisyonuna müracaa! (1069-14 3226) .. e mikdarı yazılı mevad kapalı zarfla satın 31. yak. bale 8 ye a günü saat 15 de Ankara — vi V.B , du Satın almı undadır. Süt ve Yoğurt bi "siye veza ayrı eyrı ihals edilebilir alpler in kanuni v lerle teki kapların iha.eden bir saat evveline kada: verm: Wikdarı Fiatı “Teminatı Cinsi Kılo Kuru: Lira Süt E 73,400 Kg. 67 3910 Yoğurt 112,000 Kğ. 80 6720 (1017.—13114)

... Pazarlıkla somisyonda mevcut evs: ve şartnamesine göle 104 kalem ecza ve sıhhi malzeme satın nacak Tu e 50,010 lira olup kat'i teminatı çölyak etme Parç; 1haissi caizdir. Pazarlığı 27.9.944 ç MW. V. 5 No. lu Satınalına komisyonda görülür. atları, ba günü va e 15 de iç M. kali yonundadır. Şartnamesi her gün Talipicrin belli vakitte ko (omisyonâ mürara- (1939 —15169) . 5 adet tahta hizarı, 15 Him çaprazı, 15 adet bizar eğe $i, 200 M. su tezyikini göstermi sait bir adet manvmetre ve bu manometreye uygun sekerle irikte iki ya sakır beru ve (5) adet ba badana ra ilo mesina sarısı 47 kilo siyah, YIR kil, Bg engi toz boya pazarlıkla satın amk Taliple- rin 28.9,944 güri Ha dımköydi Sant iy de'g eri posta 1iZ satın alma e e müra. aütla, vk “la 41 13192) .. Kapalı zarfla beş bin v7 inik er elbisesiyle beş bin adet er Kaputu ir, si şort: komisyonda görülebilir. Be e beş bin “bise tamirinin mubammen bede: (17500) lira, , teminatı (1343) Be ve la bin kaputun eagriz MN bin lira tenlünte (750) tirme 7. 9944 çar © da yapılacağından istekliler.n * le bilikte tl teklif meg gi 1'e kadar Harbiyede ? Ne p satım alma komisyonuna vermeleri. (913— 12152) #öş Demiri ciheti takeriğv'deni verilmek şartile beha: giyim içia im Nal No, 6 ve beher adet ma! Nc. 7 İmaliyesi 27.944 çarşamba günü saat 15 da Ankara M. M.V.3 No: ha sağın almı komisyonunda ihale ii afro Dürlde LOKMAN KIM Him askerlik müaş'mda kullandığım, DAHİLİYE MUTEHASSISI mühürümü kaybettim. Yenisini a" Divanyola 104 cağımdan eskisinin hükmü yoktur Bakirköy Ahmetçi sokak Ki 2 * Ayşe Akar i komisyonda gi ı 13,823 lira 80 e BN li ülür. demine dia hira i. ek iin ile belli gi ye s.. Ciheti öskeriyeye 14 bir tay satılacaktır. Taliplerin e Ge günü saat 14,17 de Küçükçekmece e e sta 7 19 sat a komisyonuna müracat za (0 76) rc kilosuna 25 kuruş abisi in edilen 10,000 kilo yaş üzüm paşarık ir alınacaktır. Teminatı 375 liradır, ire. e i günü saat 19 > a Ri ği (0 ey mi ka rallze müra misyon da api şartnamesine göre. 75, TEA EA e dince maden yağı, 20,009 kilo ağır maden yağı, 10,090 kıl a mek yan ke lesi 610944 ew; eşi 16da Ankari M. M. Vw ZNo.! satın m kom *. yapılacaktır. Hepsi sinin tahmin be: deli 161,750 lir: ii emin 18,675 liradır. Ta! a in belli vakitte komis; AYA müracaatlı 13242) elektrejen gurapu da mevcut şartnamesine gör li in tkr e ies se e a gün 15,30 da Ankar: .2 No, alma ua yap'lacaktır. ei teklif AK lat n kat e sp belli vakitts yi müracaatları. OLD Akköprüde Dae arasında vi köse np yel zarfla ekail!, meye konmuştur, İhalesi 11.10,94 ba günü 1 de Ar karada M. M. V. 4 No, lu a cak komis; ni a evi ir taa reel zi ös, ilk teminatı 2 ır, Keşif üsyonda görülür, Talip tahta KN ekl me ME ihale saa tinden saat Cwyej kö. yona vermeler a ha 513380) ... ie yi bali ve kauçuk gibi ya inme üske. IŞ BANKASI KUMBARASI i Çelikhane Bacaları tamir ettirilecektir DEMİR ida çin FABRİKALARI Paz: sr 28 Eta 1944 tarihine .. vazartesi günü saat 1 iessesemizde yapılaca! irinci keşif tuları 14895— muvakkst teminati adır, vb e pin görü arigrut ecek'eri; Bu ek bacalar; bereli yetle vadi) ir yan İ ettiklerini gös sa bir vesika ib- raz gtineleri Müe “ral vanmakta serhas şartile yüz a 5 türlü sebze Tadi 27. | 3 Yaş Ye il saz Bir Nü, lü Satın | alma alime unda pâza' kle ihale gülerek Beher kutu be deli 6 kurus olup kat'i teminatı 9000 Jira rinamesi komis- yanda görülür. Taliplec.n belli vakitte kamlıyona müracaatları. 408314378) Sahibi: ASIM US$ Umumi neştiyau idare ede;

Aynı gün çıkan diğer gazeteler