12 Ekim 1946 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

12 Ekim 1946 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i HARBİNİN Yazan: Aziz Samih İlter İsti Di üniversitesi profesörlerinden Ahmet Caferoğlu tarafın- Unus Emniyeti Umumiye Müdürü a iyat ltesinin “Türk dili ve edebiyatı dergisi, de if se i 2 gm el lm iki mühim tavsiyede bulunuyor © Karad Türk değil, Rum iii iddia etmiştir. M. Fahrettin Kirzoğlu” “onun aşağıdaki ya: yazısma göre ise, dört Karadeniz Vie tarihin kaydettiği ilk zamanlardanberi, doğu ve iç Anadoludan b mumiye , sayıt, ni den kabilelerin teşkil ettiği sabittir. ihtiyar vir ana o ini, ye çe . atmış, 2 otesor me > aa r eskiden kuvvet ei ardan Karşı ilmak- n 1 şalismızı, hü aferoğluya cevap > ber vazifenizi istanbul Üniversitesinin. Edebiya! agi —2 yenir ama “Tünik. deli ie pro rej 7 mer fesörü ann Phil, Ahmet Cafer. — İnel, yl oğlu, “Trabzon, Rize, Giresun ve ir Azeri yapalı girmeniz dei ma Ordu nit miz e hak. yi “inik ilik hiç bir vesika — asır lasgarbe ii söyl aaa bir yazı neşretmiştir. mevcut değildir, Burada ancak yada Hükümetleri sona disli ie Sr a enem zbeie. Mi sites; HEdebiyai az m ren şikâ- kültes z Di e ve Büebiyatı M. Fehrettin i gisi,nin 1 1946 tarihi zırlan dinin 2. şonda 65... B0 in cara Türkleri mevzuu bahis ola- gal 'eden «bu yazı, siperi i ir ki, bunlar da yerli hayat üze- leri kuzey - doğu Anadolu gezisinden, (rine — olabilecek sayıdan «çok Ye başlığım taşımaktadır. nlık — halinde, sahile Da Üç gündenberi şehrimizdeki bazı Yüykağ Side Cs. 68). Yer, ün ilk gazeteleri meşgul eden profesör Ca 5). “Bunlarda “her ii Çepni *, Tür : feroğlunun bu Yazısının Ki Tabi “ LİN ) tarif edi ve mı uğrayıp reddedilen esasların: e Jındaki sayfalarını > gösteri ip end İfadelerini de tırnak içerisine alarak şöylece toplayabiliriz: ikea ve sanarlar ve say > eniz sahili sünni şii e, çoğrafik han bağı “Ben sar » vie r pa ii e e sansa da, g0 6 imekte,,di İn vi a mii et, 2 ayetin OT kazasında aşağı yu: ban 28 ik yöremiz Bine, az hir alnız * rümca. bildiği dek Miami Suret K m a üirkçeye vakıftırlar,, (8. 68). saha, işten Sazla dış, sö? deniz aşı lerini tizerin Xi de meş ei olmu Kyruklu yıldız ve şehap yağmuru emini 2) “Dürtü yilâyele gemil olmak), ii zari gesi ei Mİ zi indiki bir kuyruklu Tünüs hislar ii ok ra havalisinde, yeray yl üzümler temin GEN e, e bildiğimi yeğ a : tur. Zira bu dde ğ milyon kilometre mesâfeden mtlddef 3 a eğil . tutabileceğinizi düşümü. ; olan ri 3 9 sını yağtiriaktağir. Tü de te- a an-sahil, bölgesinde, | ta m 5 dn pe a — vi ittim. die he Mi mi mütehassısları er etlerin vi h ta ralarda Ki da an top < i eh Juluk, k, pl 2 veya Kali ve imiş a ek evlekin umut bir öl : in güneydi e az un be heyetidir,,. (s. 66-67). i bre er ae BA tanıştım, Tunuslular sert, atak, cesur nie 3 3) “Etmölojik bünye Da şehaplar kiz) me i tel a vim değildirler. Yürürken dört vilâyetin ahalisi içerisinde züm | Tometre mesafeden gö; savura, ediyor ii ede gelen gelen hiç bir “Türk boy, üruk ve ka a layan “Sak bilesine rastlanmamaktadir. Al inde bir feza hârikası ri ak) Tü ei m 4 "Anal İle meliniitpdtlafin Kadar buralara deki düzensizlik, buraya içten gele k herhangi bir kavim akirma ma | bu garip manzarayı görm yi Yen a ya gi çok re halinde varlığını Gebe ve düşündü ka ii ii M.Ö. Eleni : rinde müessir olabilecek herhangi b Fono me Siri i emiştir, > Olsa buralar deniz Tekel Bakanı dün ii e eş Si 118 gelen, vik tetek bazı göç lke eldi arına yerleşme Yürdü ola ttiğim az İz LE ek eğ Li Tekel ve ükler on Tahsin Coşkan ri ça kan birkaç gün Fil kalacak ve bu KiM Tekel idaresine ait işler- di 1e meşgul olacaktır. di gibi serbest ve açık Tekel mâddelerii zluk yapıla bileceği a ni henüz adlı mevsimsiz olduğu bildirilmektedir. olan gesi Riüş 3işi ln an Trabzon - dört 4 aa diler, asırlarca aaa bah İzinli bırakılan kısa rmı muhafaza ta, © iki hizmetliler , “aldeğ,, (Devam edecek) mevcudiyeti nda söyl İ As. le Fatih Yürütme Memurkığundan: aile alelâde rivayetten başka bir) * Yl a ai ge değildir. (s. 67). m jscde ter. > iğ “Bunlar dışında, 1957 yazmda leneğo gör: ai a i — yonkaraniar. geyrsinde m yap eni rl me: gm şlırma. esni işte bu Sumerlerle ni rin hatırasını taşıyor . ri si emiroğlu Osman paşa ile. ber GE ee sözel a Ni den yen tün Ni “içten İ ikeri me Bütün hğı S uştum, tvayet kal 39 Zanüstü. dı buralarda e £ hizmet ve göfmüşlerse o o kadar.hizmete; tâbi deli le imal ki bü beyler, “bir nevi ruhani #ytwlanakla sonra Emniyeti umumiyâ

Bu sayıdan diğer sayfalar: