10 Aralık 1946 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

10 Aralık 1946 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a ve soyadı üm ihbariae Senesi Sira “ Cinsi 1940 Znci ih, No:iy Şen Muhsine Hatun* > 7 Mimar Hayri - “Gedikpa: 39/41 Mahmutpaşa * Servili mesi 11/19 ” Çuhaci han 16/41 ISTANBUL AREEAG EMMA Manuk Marsıkyan Ali Önen Sabri Dedeoğlu Minas Özyıldız. w. kahveci bzeci 592 1113 Tavuk pazarı 21 40.00 ize Ali şk 23 34 Ali Şener Fenari Mamuel Fenari Cankurtaran Tülbentçi Molla Fenari Mil Elb Mehmet or 1941 Beli ih. Mermereller 66/68 1941 Zci ih, Bile; yo o 1941 N 1942 Mol ay 1942 Binbirdirek Divany yolu 1942 şapka tamiri Bini Mep irek fabrika İsakpaşa “ İshak kpaşa nalbur Molla Fenari. ıbirdirek Kaleci BERE İBemu sw me İsmail Erdem Madra. Mehmet Albayrak kahvehane Mehmet sim kundura ta. Halil İbrahii mi üteahhit e brahim Saryaprak kundura ta. Güven Hayeere rsenoğlu Hayik Giyen arşa e Hayik Hayik An irmiği vukpa. Sadi e cari Vem; Bani Estelyo ve Rıfat Molla ml İmaret sokak Celâl Mol gari Mimi paşa ni mi Mol Ee a Seyfi Tekiz Maliye Şubesi mükelleflerinden olup yukarıda isi ve iü zarethsne a lü olduklarından hizaları rda gösterilen yıllara ait vergileri havi ihbarnamenin ker Mine na EN Yy Bu sebeple 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek adresleri yazılı ödevlilerin terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebliğe salâhiyetli kimse gösteri ni iş yeri de tesbit.edilememiştir. Ml yazılı olan iz lerin — hizal bul Harbiyede M. 5. B.1. Nolu çil Komisyonunda ler ile ihaleleri yapılacak ki .Şartnamesi si her görülebilir. kli vaktinde lag bime ve teminât makbuzlariyle birlikte mez- kür komisyo) Teminatı Lira Kr. 35 00 size — Cinsi miktarı Ülektrik tenviratı tamiri Antakya 5. ). Er Okul Alayı Satınalma Komis ;onundan ; Muvakkat teminatı lira Cinsi Miktarı kilo Fasulya 1180 mi miktarı, muvakkat t ir kalem İlik Antakya zarfla gi —- Yukarıda. ayi luğu mahal ci na e sartname lunan . ız LX gesi alayı 97 Ya ihtiyaci in iğ ahi zarfik eksiltme 3 ocak 947 tarihine. raslayan cuma ünü Gi 16da Sr ei ayna ek ölan satınalma ko- isyonu huzuru i Şartname ve nitmuneler satınalma ma ülebi Bir ve tg mukabilinde şartname satın alin: gez ME 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. ge oi ya” nir. beyanname İle müracaat girmiye mani bulunmıyacağına di e günü sat 15 e e kdar kabul & yg Teklif soke 3. Ocak, 946 cum: (15548) GC. Eankası 4 6 plânı Ziraat ı Ikramiye Çekiliş günleri: 15 Şobat * 4 Nisan, 15 Ağustos, 25 Kasım, (kramiyeler, hesaplarındaki paralar vir yddz u 500 liradan aşağı fazlasiyle ödenecektir. emiri çıkmıyas (yerler için aynca yapacak çı ikramiyeler “verilecektir. Lirahk 1000 . 2DON #0 GARİP DEĞİŞİKLİK maz gibi Ba, ia fakat, BİZZAT V TECRÜBE Ancak: bir hafta zarfında, buru- lmuş ve bir ek | $ “binlerce di ii api ” EDİNİZ. neler gençleşm ayrandırlar. Cil er - BİOCE! yiniz, 4 nd Serin we e genleşir. ei 'iyanı tıp kadife gibi KAYIPLAR İçinde askertik i bulunan Ga. lata nüfus eli a aldığım nüfus ire ik Si Yenisini vaiz yoktur. ae emre 4 NG. Ahmet oğlu 324 tevellütlü Mahmut Niyazi Harmandar (54599) İstanbul El Tezgâhları Doku; vir kooperatifinin 587 sayılı ortaklık defterini zayi ettim. Yenisini çıkara - cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 567 sayıh ortak Kadri Pertez (51596) * bul Bemiyet Sandığındaki AAERE amal mba ai yeli — “Yenisi. alan. eskisi- sin bükmü olm ışı Hân Yama Na 10 hrehim Hası Zere Ki 598) * 11251 Sicil numaralı şoför ehiiyeti- min ve 2590 plâkalı karnemi zayi et. tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. (54591) Recep Campek ilan.“ mahalesi sokak No, 11 Şehremini * atlar Mr la aldi, gam tramvay olazımı enini Teni cida es, kisinin Ee (54601) A van No 4040) inşaat Malze nesi Satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel nm gi Emanet inşaatımızdan ai yazı siir Bire De ire kaba ie iza a b mall e saat in wi istanbul” türlü; ez “m de toplanacak komisyon önünde açık arttırma Sr ei satılac: çini cins demir ve ai ç ayrı birer arttırma konusudur. teklilerin yele a birlikte Şube müdürlüğüne p imzalamaları ve belirli günde, arttır- içüde silme lâma demiri 1210 kilo, inancası Eş — lir 2) Çeşiti dl ölçüde köşebend im ir 2 kile, b müş demir çubük(14 m/m li a kilo, 0 beğ 7 0 (15461) KÜÇÜK CARI HESAPLAR 1947 İkramiye Plân Çekilişler: 3 Mart, 2-Haziran, 25 Ağustos, 1 Aralık tarihlerinde yapılır. 4 aded ARSA (Ankara, İstanbulda Günepe, Ka Kadıköy, altepe 4 : : 3000 Liralık 2000 . ve Kumbarasız hesab- bm Dil eli lirası olanlar çe» dahil edilirler. i TR 5. başvura- N Kapanı 12 str eserleri pi) “13:00 Habe ii 15.15 Türkçe plâklar. niş, Açıl überler in Ni Haborler. 1215 eçmişte örün Şe ği ve saz. 20.15 R izi, e 30 Mandalin bielgi, 2s grkaştramı, 2248 8. Aya Kapanış. M VI a 4 —7 Kullanılmış eski kamyon lâstiği satacak Toprak Mahsulleri Olisi el a : Motörlü taşıtlarda kullanmış ve kamyon dış lâsti lerinder (327) tanesi (12. şerlik ear e açık arttirma Sai ie sarılacak tır. numara ve ölçülerini gösterir liste ile alar Ankarada Genel Müdürlük Mal- ibemizin mâlzeme * kısmından m marka, ört vi ira bedelle Satın alınabilir. atılacak lâstikler Ankara deri binasında görülebilir. a (Merkez Malzeme incelemeleri yap- şanmdaki erekli pazartesi gühü saat 15 t da toplanacak Genel olunur. tiklerin bulunduğu sözü edilen al Müdürlük Komisyonuna baş vurmaları il (15462) 145 1207 14.28 18,41 1820 529 1840) Muharrem (1366) 16 i Dünkü Borsa SHAM 265 rami ös an ivas Erzu, Mi 2 Ni Müdafaa MENKUL MAL SATIŞ İLANI m b Boat İcra Memurluğundan: Bir era ötürü haciz olunup se tulan 'üm bedellerle. müşterisi üstünde ihale olunan” beyaçıığıi ASIM'US AHİBİ: Şa "ilen idare eden yal leri müdürü REŞAT ENİS Idığı yer: ot

Bu sayıdan diğer sayfalar: