28 Şubat 1942 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1942 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4AŞWUM ARNİ) hmet Emin YALMA VATAN EVİ Cağnloftu. Molla Penari Sokağı 30 - 32 > Telef, 4136 - Telg. VAYAN İst Rauf Orbay, dün gece Londraya hareket etti Cumartesi 28 ŞUBA 1942 T Yıl : 2 — Sayı : 500 Yeni Londra B. Elçimizi istas-' yonda Vekiller, Meb'uslar ve Elçılıkler erkânı uğurladı mebuslar ve sela- Ankara, 27 Landra büyük &i caki Vekiller heyeti n olunan, monu mebusu Rauf Orbay, dü mütevoecihan Hareket etmişti: 'Trenin hareketi osnasında - güz: — “Tekalide ü Arasın yerina e bir sevkedilen İ ve Ki akfum Londteya | kalabalık yeni ekiyi uğurlamak fizere istasyonda hazır hulu- Bir olgunluk imtihanı Rauf Orbay'ın Londraya Büyük Elçi olmasının uyandırdığı düşünceler Yozan: Ahmet Emin YALMAN — Londraya — bü- ve vazifesi auf Örbay, yük elçi oldu başına gitmek üzere yola çıktı. Bu iseyi Londra sefaretine filânin yerine Yalasın — geçmesin- | den ibaret diye karşılamak yanlış olur. Bunun iki güzel manası var- dir ki umun yatımızın ahengi ve mönevi zenginliği bakimından bunları belirimek gerektir. Birisi şudur; Memleketimiz — az zaman içinde büyük değişiklikler | Beçirmiştir. Umuml hayatta vakit vakit mes'nliyetler kabul — etmiş| bulüftam veya styani-hayakla — yer alan biltün — vatandaşların - bunlar hakkında dalma ayni görüşte bu- Tanmaları beklenemezdi. Seri in- kıltplar geçiren her memlekette Börüş farkları yüzünden çarpışma- lar olmuş ve bunlardan ötürü o memleketin umumi siyasi kıymel- lerinden derece derece bedeller ödemek Jüzım gelmiştir. Biz de bazı bedeller ödedik. Ma- ziye gömülen bazı hareketler var- dir Ki bunları bugünkü normut ölçükerimizle hoş göremeyiz. — Fa- | kat bizim ödediğimiz bedellerle | başka “memleketlerin görüp geçir- dikderini kargılaştıracak olursak, Varacağımız netice, Türk — siyasi | bünyesinin iyi bir imtihan geçirdi- Bi, sıhhat ve zindeliğe çabuk ka. Vuşluğu've seri bir inkılâbın - be- delini diğer memleketler gibi ağır bir suzetle ödemediği yolundadır.- Dün ödediğimiz bu bedelin en elemli tarafı; Rauf, Halide Edip. döktor Adnan zibi, hertürlü siya- *İ ve şahsi ihtirasların — üstünde kalan, temiz ve çok kıymetli - va. tandaşların senelerce yurdun — s- yirları haricinde kelmiş olmaları: ar Yalnız şu var ki başka ketlerin evlâdindan da bö ler geçirenler oldu. Fakat tahsl ölçüye —kapıldılar, ecnebi diyarlarda yaşarken, memleketle. Fini değil, kendilerini düşündüler. Rauf, Halide Kdip ve doktor Ad- | nan: hariçte geçen uzun” sencleri dolduran ömürleri esmasında —da- ';"lı.!*ı:rd için titrediler, yabancı. Te konuşürken leketleri ".imıı a n memleketlerini | memle. le hal onlar kendi. hesaplı &h esaplar dançardan tihar ve Cihan Haş Seçiren sevinç binden sonra Inkılâp yolda Mtmaleketlerin da görüş far Bir. uçuru Kati ruml; tir v Bün goçtikçe fir. Türk siyazi en Meyli ve isti Sürette birli olmuştur. — ** genişlemiş. bünyesinde — beli. ve ahenge - doğru | Nihayet yet güni rbayı ara; ün birinde —Rauf izda, bir mürldet son. . |Filâdı ve demiştir. ki: — Mihverciler Amı Biltere arasına n hepsinde |mektedirli gitgide |rehirlemek m ha'ini almiş ve uçu: (Varmaktadır. Tngilterenin Lord Halifaks Halifaks diyor ki : kundakçılığa başladı Amerika ile İngiltere (Rus takviyeleri cenuba arasına nifak sokmak doğru gidiyorlar istiyorlar MA Yakında Kırımda şiddetli Biz Amerikadan aldığı- bir muharebe olacak mız silâhtan fazlasını ihrac ettik a ordularını takv Z ö $ dıkları tedbirler Vaşinglon, 27 (AA) — İngil. İgittikçe kuvvetlendi re B Halifaks dün gece Peark Harbour vak'esında oldu. ğu gibi düşman lda durmadan iagiltere — ve nifak sokmak (Devamı Sa, bir. nutuk J nuyordu. Bu meyanda vekiller, retler erkânı göze çarpımakta idi. Tren saat uf Orbaya yi Orbay, ’T tesinli liklarının ehem ve Sövyetlerir. i önünde hak bilbası lemektedir. n cephecilin bu zeme le nisbeten yet kıtalarına rini belirtmektedir. aa Vaşingten elçisi hver söylemiş | gölü Al, naştır. nan ordüşile İrt Opagandası çalışmaktadı Amerika — arastı için - mihvercilerin 3; Sü, 5 de) —— bu kuvvetleri Smolenti de — İlerlemeğe ehemrniyetli Rus Sibiryada Majino hattı kuruluyor Buna mukabil bu cephede Japon kuv- vetleri Sovyetlere üstündür 27 (ALA.) — Asahi gazeı müuhabiri Sibirya hududu bo- yetini Rus - Alman İzvestla — gazetok: devam yonda bulunanların Ra- vaffakıyet temen dileri arasında Adanaya doğru hareket etti. evvelâ Adanaya gidecek ve oradan | iraya müteveccihen yoluna devam edecektir yunda yapılan Sovyet aakeri hazır- belirtm Voroş n0 hati vücude getirdiklerini söy- | Buna mukabil hududu müdafaa eden Japon kıtala- Mtisnal kaymetinden ehemmi- yetle bahsetmlekte ve bu kıtaların Barp cephosine sevkedilmek üzere, kısmından zayıf düşar mü ran Üsti StrayaRussada 96 bin Alman çember içinde Stokholm, 27 (A-A-) — Alman- ye “için Rus başkışinın gösterir. Son günlerde bütün Alman demir. yollar: doğuya giden sakerleri * üğini slikame! enler ibat — kurama- | yaşıngton, 27 (A-A-) — Marbi- | Straya | | Nezgreti, General Mae Arthür İRussa'da çevrilmiş olan Alman a8- kuyvetlerinin cephe boyunca 1 ilâ kerlerinin 96 bin oldüğunu min ediyor. Deniz. kesiminde K İatiki eri takviyeleri (Devamız Sa. 3: 80' 5 te) () Straya- ” İbussa'da çevrilmiş bulunan 16 nc1 etin. İGirmektedir. VAl ' AxN ,;'ereddüdü hayatından at Yazan : Stefan Zweig *DOĞRUYA DOĞRU - İĞRİYE İĞRİ - Benden sana tavsiye Fiyat 5 Kuruş Bügün ikinci sayfamızda okuyunuz l Litvinof'un ilk beyanatı İlkbaharda yardım görmezsek,.. Hitler her şeye hâkim 0'acak Müttefiklerin mağlübi- yetlen kurtulması ihti- mali pek azalacaktır Savyet V gton elçisi Litvinof Nevyork, 27 (AA) Litvinaf, Bövyetler birliği elçisi aıfalile Bir- leçik Amerikada bulunduğundanberi ilk defa verdiği bir demeçte Anglo - Saksonlarla müttetiklerine Misp e- derek Ukbahardaki Alman - © taarruzunda kendileri ekte £ şeh| ÜTM İstemiştir Maji-| Ltvinor escümle demiştir. ki Hitlerin orduları, 1ki cephede bir- abir | 'den hattâ dahü fazla tephede yapı dacak taarruzlarla yenilebilir. Batıda bir mahalde iyi teçhizatlı büyük ordular bulunması, eğer. bu ordular doğudaki kati muharebe ca- nasında fanliyete geçmeslerse, Kü değildir. Bu muharebo bittikten san ra gâarp cephesi ardulu; hedet- İlerini tahakkuk ettirmek hususunda gmiş olacaktır. Sov- çoğumsamamalıdır Düşmanın küvveti sursılmıştır. Fa- kat hentiz edilmiş değildir. B- ger Kkbaharda lüzumlu olun maddi y k Hitler, eline geçi Teceği 'bütün servetlerle — her şeye hâkim 'alacak ve o Zaman müttefik- mal- | derin maşlübiyetter kurtulmaları ih | Mak Artür kuvvetleri ilerliyor Japonlar Rangoon varoşlarına geldiler Rangoon'un kurtulmasın: dan ümit kalmadı tine tah- İğ kilometrelik bir Sahadaki mev. Rüs izileri işgal ettiğini bir tebliğle bil ken| Changhal, 27 (A-A.) — Salâhi. de İyetil Japon kaynaklarından haber iğine göre, Japonlar Ran. ada Kasi Büyük Mile Hülide Bdi edebi. hayı Ddi ve Ü, kültezinde K Bakkal) MONU mebusu / sifatile 'et Meelisinde gördük D. Memleketin fiket ve | Çâtı içinde tabif — yeri niverelte Edebiyat — Fa- ver doldurdu g a a klâsik — kalacak T Vörlik kattı. Bu ese- mloıdlllerdekı nüshaları da *bDİ vazlığının haberelleri rağber ç SKUYUcURU. — tarafından M senelerlika ile — karşılandı. | erde yarattığımız eser- | r kaç gün KrÜİNi seçmek üzere T am bu sırada büyük bir alâka ile okunacak tarihi bir tefrika Yarınki sayımızda ABDÜLHAMİTye MİRADO Z) TARİHİ “TEFRİKA.. YAZAN: ZİYA ŞAKİR uwşın Kirmişlerdir. goon bayaltılıyor. er) ork, 27 (AA.) iay'dan Amerikan ujansın, İliyor: Japonlar, Rango: karşı yaptıkları büyük Ölçüde hava ta. Arruzu neticesinde 18 tayyare kay betmişlerdir. 6000 metreden fazla yükseklikte- bir hava muharebesi eereyan elmiş, Japonlarla İngiliz | ve Amerikan avcıları çarpışmış- | laydır. Hiç bir zarar görmiyen J8- pön tayyareleri Yarı yoldan dön. meğe mecbur kalmışlardır. Bu hava muzafferiyetine rağmen Rangoon'un kurtulması için pek Az ÜmiL vardır. Japon kara kuv. blanda- bildiri. ——— Buyünden itibaren —— 300 yram ekmek yiyeceğiz. Yeni kararname ile ekmek miktarı yüzde 25 indirildi etmekte olan yağmurlar do- naklinde bulunduru. sonra hâlâ devam edilmişti dahilden Hükümet, 28 şubat 142 evmartesi gününde yü- — uğramlar müşklller gözöcür *ÜĞK UK e A Z b le K üzere ağır işçi 4 vatn. | Amele çalıştıran arazi sahipleri çolıştırdık- Ankara, 27 (A-A.) — Ticaret Vekkletinden Lebilğ — dan sile hububatır tasyonlı den başka vatan daşiarn verilmeki ? Tumek mahssdile te oma güntüx | ları amele miktarını ve bunları- beslemek | ce muvakkat bir dK mükiki |i , i k müddet için alın Oa a S | için ellerinde bulunan hububat miktarlarını Ai nisbelinde indiril. retten teb. vilâyete bildirecekler. mesine karar ver ir. Bu karara göre, 1 — Beş kişi- 6 çalıştıran büyük arazi ve çiftlik tarib m 15 fazla atm gahipleri; da aşağıda isi şCilere günde der den itibaren üç gün x. mtr hir beyanname ile (Devamı Sat & Sü: 4 de) — % $ — j ha aşağı yaştaki çocuklara günde 150 gı verilecektir. — Bu tedbir, sürekli ve şiddetli bir kış- TARIHİ DAVA Koordinasyon hey'etinin kararları Daladier hesap | yerİyor İplik satışları için Ticaret Vekâletinin toahsisatı 2 milyona çıkarıldı ira, 27 (Raâyo Gazetesi (bugüt) Resmi — Gazetede |sası palamat hu üüftk, balıkyağı, n pamuk, bakı zeytinyağı yeniden bir kaç Koprdinssyon he- İkreozot maddelerinin fon hesapla. | yeti kararı neşredilecektir. ri Zirtat Barkaşında husüsi bi YKü ran BU e Gt e e Nn aa aaee eet Şa l e HİREİME İN AASEİ | Mna, 1942 tak- (edeceklerle yapılacak — tediyelerin aydınlanıyor | muhta kadar kadro mas. |miktarı, Petrol Ofisin gönderece- Ü karşılk olmak üzere Ği rapor üzerine Tictret Vekâle )689,500 Jire, idare masrafları kür* (Hia-tetki, karı Mi Jai lahkeme, Daladier ile şiliği olarak da 210,500 lira tah- tir- vetleri, hükümet merkezine doğru (Devamı Ba. 3, Bü. $ de kzi et İaşe müdürlükleri ve |müştekatınta mubayaası sırasında - |Petrol Ofisi bu fonlardan istifade yavaş yavaş Blumun istek ve iddialarını reddetti Üçüncü bir kararda pamuk ip- liğinin dağılım ve satışlarının bir isis edilmiştir Bi'hâssa ihracat tacirlerini alâ. kadar eden diğer bir kararda, 12 12/061 tarihli Türk - Rı ret anlaşması hükümle ithal odilecek petrol tina karşılık buri 13 milyar $ dolar, !20 milyonluk ıırdu, 125 e'den İdaresi için evvelce İktısat bir | Vekâleti emrine verilmiş olan İmüyon liralık tahsisat ikl m işlir. Bu kürür neş (Devamı Sa. 3, Sü. 8 de) Vekiller Heyeîı yeni bütçeyi | © kabul etti Bütçe bugün Meclise sevkediliyor Ankara, T nen tca, (AA) Edunnü Daladier killeri heyeti bügün saat T (KA Colse suz Doktör. Refi de açıldı. İçlerinde Daladier de bü- toplanarak 1042 bütçesini müzakere lunan suçluların hepsi orada id: n Bü-| Ki Başvekil, mubai |ve kabul etmiytir. Bütça yük Millet Meclisine gön Amerikanın sene sonunda elde ede- Bir İngiliz gazetesi FEARR n l £ A AA ceği — muazzam başmuharriri Bia Haa İaER dtenğa. Ca rakkamlar PN İ T ST Te aŞ sObscrvers gazetasinin 1908 un serdetliği idlayı Ve Daladier'nin İngilterenin 2 senelik :T,î_îtıîk;;m: ae Benlat ıı—lidl::iıl.ıln;(;nllj e n mMüuhakeme u ta- ânin bir masrafı 26 milyar (Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) v (Yazısı 8 üncü sayfamızda) Garvin beynelmilel bir yazıcı 1di, şlerde çok n Soön zamana kadür ön bin tayyare muazzam bir hava kuvveti Wli. Amerika her — şeyde — oldüğu — gibi harpte de ufak şeylerle uğraşmıyor. Ba küçük adet yüz bin.. Amerikan hava ordren resmini gördüğü: müz yeni tip tayyarelerden 125 bin tane yapama yino büyle müdafas vaziyelinde Mi kalarak — aeaba?

Bu sayıdan diğer sayfalar: