8 Eylül 1952 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

ü o Milsir BGŞDOKG"İ A DER Ş e li Üa ç u h a u 5 ğ — Mahir dün istifa etti ğ Yeni kabineyi Gl. Necip kurdu, Kahire'de | geniş ölçüde tevkifler yapıldı n P 'H / Tevkif edilenler arasında Seraceddin . Hilâli, Prens Halim de bulunuyor.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— —— B l amakürlarsi BAŞMUHARKİRİ VATANEVİ Ahmet Emin YALMAN A'i-unı yeniden mühim mi Zakereler oluyor. Köları iyi Müare ettiğine, menı DĞ yüksek menfanilerini ni| müşterek imxanlık | İ Buna, 'ğ:»u..,,. icaplarını geniş gi karşıladığıı Si sabit imanmak mevkiin- ; kleal derecede başarı ile de #lunsa, maksat ekde edilmiş alif partilerin bun- ikkımda tenvir edilmesi, b Rat S Ü EF dŞ h gazetelerin karanlıkta bi- lmaması lazımdır. Gazetecile- Yazılarını yazarken konuşulan n yarılmak istenilen hedef. ünü bilmeleri, umuml e- Yeni yeni merhaleler ve da- lar içi hazırlamaları icabeder. Ylece hareket etmek, bir 2f TTf eglttaket meselesi diye telâk-| e 'Ülemez, İş, hükünetin muha. | '__::'ıiıeıı ve gazeteleri adam h koyup koymaması ve hit Ahk görüp görmemesiyle Tn değildir. Demokrasi haya ÇÜN siyaset meseleleri, mut Tayililüi cepheye dayanmalıdır. Tan GN siyasetin başarısı, istll a bağlıdır. Milli dâvalar bani bu süretle müvüzeneli bir YŞCE yürür, halk mülli siyase. İagiçtaYede benimser, kötü »i ti Tei b yi önlenir, particilik gayretiy. tılmak istenecek anlaşmaz- b Bu usülle hiç olmazsa halif- Müyi'?, Karşımızdaki / devletlere Ti Yaretimizin İstikrarı hak- »__ı-ıcıı büöylece güven telkin Ş— Unutmamak lâzımdır ki İt yitmokrasi sisteminde muha- l.ı Tilerin ve gazetelerin rolü, Yayl alababk etmek - değildir. YA kendilerine m: Üeri vardır. — Vat da icra ve mürakabe v. Ü taksim etmek ve mesu- açt? müşterek olmak ürere, |. Mç'? fazla partiden — mürekkep llp. ASİ cihaza emanct etmiş- Yü Basına gelince, onun yü- Hü zeller de, siyasi hayatın YŞ" neticesinde, asırlık bir Taküilün mahsulü olarak, bu- İğy İ tekline varmıştır. Ortada: &“'- filân şahısların fazuli İy Ç Besrettikleri gazeteler de- adaşlar arasındaki takım evverlerin veya genliş Hltlerin meyillerini aksettiren Niy, Mtaları vardır. Unutma- Ki Siyasi partiler, milletin cak dört senede bir defn Nüt ikları halde gazeteler bu k'*m' her gün yeni baştan r. fti K KeSiyasi — hayatımızda milli ööbe hâlâ kurulamamıştır. ef K KĞN Tüzumumu kimse inkâr et | Ehsiyetler tarafından ve tören- kurulamamasının ——ıi, fakat 'ı::' Yoğrasu gadur Kİ yeni ik-| Mamıştır. İntikal safhası | Yü itlen fazla uzuyor ve mem. İuygArarlı oluyor. idarın derleri; — muhalif B ,'b':x' de, gazeteleri de beğen- ğ ÖT işbirliğine meğe Bliy örmüyorlar. Şunu unutu- (ÇU yalnız bir partinin de uny ” Türklerin hükümetl ol- Ve ŞN hatırlamak İslemiyerek, İağllüka demir perdesi içine | — Ahmet Emin YALMAN | | lu, Mollafenari Sok. 3032 —| 24207 — 29316 — 28813 | Telgrafi VATAN İstanbal — | ikümetin - Fakat temas ve müzakere | a kendilerine rol ayrıl | günü gününe basi- | Tin propagandaları bu su-| — PAZARTESİ 8 İtümat edilecek Delekle n Do | stand . Tantansle vi DA ; 1953 yılı bahi hrinde yapılacak olan dünya gürellik irleşik Amerika güzelinin seçilmesi hazırlıklarına hızla — deval mektedir. Bu müsahakaların Türkiyedeki şeçmeleri gazetemiz tarafından yapılacak ve yili Türkiye — güzel seçimi — hazırlıklarına — yakında — haşlanacaktır. — Resimde nada, Atlanta, Haval, Porto Riko ve Birleşik Amerikanın 1962 yılı gü: zelleri dahil olduğu halde 47 eyaletten gelen güzeller Newjersey'de bir arada görülmektedir. 1953 yılı dünya güzeli müsabakası —için seçilecek olan helli olacaktır. ? General Ridgway dün General, Erzurum hava alanında, Türk askerlerinin gözüne baktıkça gurur duyuyorum, dedi KRızürum 7 — Bu 30 da hususl aske Esenboğa ha reket eden ku al Ridgw | $. Kanatlı, Amerikan askeri yar dım beyoti başkanı Tümgeneral Arnold olduğu halde saat 11.05 de Ecmrüma gelmişti General Ridzwayı hava ala. nında, Erzarum. volis Göklan, üçüncü ordu müfettişi Örgeneral Nuürettin — Baransel, dokuüzüncü — kolordu. komutanı 1 Osman Güray, Bandamın şinı ve Amerika milli a lmasını müteakip, kı- ra kuvvetleri komutanı Orgene- ral Sükrü Kanatlı, başkomuta: Merasim kıtasını teftiş ettik- onra General Ridgway or du mületti t *Türk askerinin gözlerine baktıkça gu- r düyüyorüme demişti: General Ridgway ve diğer re- yat, etomobillerle döğrucu or- du komutanlığına gitmişlerdir. îA0rmeı;ı kanunu |Tasarısı Meclise | Verildi. Mecliste bu an ve zgeniş bir vatandaş kütlesini igilendiren Çarman kanunu tasarısı Meelisin önümüzdeki devri de müzake- ve ve kabul edilecektir. Bu tasatıda ormanın hukuki v tacifi yapılmakta, devlet iş- letmeciliği ormanlara müdaha- - - Fıl dildiği ilîllü GI. Wyman dün İzmir'e gitti Kızılçulludaki karargâhında çalışmalara başlı- tmeciliği ormanlara müdaha: yacak olan komutan, Türkiyenin NATO'da yer cın bakım ve korunması için bir ilâ . « Ççok e ulun- alması bu teşkilâtın kuvvetini arttırmıştır, dedi ŞöX Bükümler mevcut — bulun İzmir 7 — Kumey paktı güney - doğu Av vetleri komutanı — Korgenei

Wilard G. Wyman, bugün — saat 12 de Amerikan — bahriyrğine mensup husust bir uçakla şelh «Ankarada zeçen ikl gün zar- fında resmi şahsiyetlerinizle t maslarda bulundum. Burada si edeceksi rimize gelmiştir. le beraber bulunarak çılış: Gaziemir hava alamında birçok (eağım günleri büyük bir sabi Devamı Sa: 5 Sü: 5 de) Aysel ile Nermin İki kız, Amerikaya zorla götürüldüklerini iddia »: ocağında yapıl ı n - Toplantının saat 20 de yapıla- ediyorlar. Muhakemelerine yakında başlanacak cağının ilân edilmesine vatmen Bundaa bir müddet evvel A-|zetecileri karşılarında — görünce | 0cak binasının bulunduğu geniş merikan «Colombia Helghto. memnuniyetsizliklerini şu şekli- | bahçe çok erken saatlerde kala- T şilebi ile Amerikaya kaçırıl- | de ifade etmişlerdir: balık bir halk tarafından doldu- dıkları iddia edilen Nermin Özü. |. «— Bu gazeteler ne tuhaf şey- | Tulmuştu. Bal ile Aysel Kaynak isimlerinde- | ler, bizden hep kötü kız diye bah- | — Sast 20.20 de İnönü, berabe- ki iki kız dün saat © da «Adans» | setmişler. İzmirde Tesimlerimizi rinde eski Mülli Eğitim Bakanı Dü S şlapseden, temastan ka- vamı Sa: 5 Sü: 5 de) vapuru ile Hmanımıza gelmişler. çektiler. Ne oluyor yani? Ayıp| Tahsin Banguoğlu olduğu halde dür. İki kız, gemi yaklaşıp da ga- | (Devamı Sa: 5 Sü: 3 de) lokal binasına gelmiş ve parti ürleşik Amerika güzeli yakında | kuvvetleri kotnutanı Örgeterii- İnönü, haksız işe itiraz Kumkapı C.H.P. O toplantıda konuşan hatipler, iktidarı şiddetle tenkid ettiler R .- CHP. sem boakları tarafın Istanbula getirildi — <e e cim e gözerer İların ikincisi dün Kumaka- | ' Mısır Başb ua bi eeei L | COSSOR . İrgiliz Radyoları akanı Ali — Mahir dün istifa etti Yeni kabineyi Gl. Necip kurdu, Kahire'de | geniş ölçüde tevkifler yap ıldı Tevkif edilenler arasında Seraceddin af Prase üi kabinede —a nız General Necip'in li llerden seçi | Sözelinlin verdiği ta € malümata göre, egeçici ida ri kabine» tsmi verilecek ye. |ni bökümetin başında Genersl İbiltül çalışacak ve Mısırda ik tısadi, —i Si ve — sosyal alan- rda yapılması tasarlanan temiz iııx hareketerini bizzat idare e. derek bu işi bir an evvel cektir. General Necip m İlekette normal parlâmento haya- li başladığı zaman kabineden çe (Devamı 3 de) Başbakanlıktan istifa eden li M Başbakanlığı üzerine alan General Necip Garıy;de bir kız iple boğularak öldürüldü — Sevim Boşoy'ı;ı cesedi bir hendek kenarında bulundu. ! Genç kıza tecavüz edildikten sonra etlerinin sigara ile yakılmış ve vücudünün yer yer dişlenmiş olduğu görüldü.! Sevim Başay'ın hendeğe atılan cesedi, polis muhafazası altına alındığı vakit manlarda, çoğalan cina- yet salgını, dün gece Sarıyerde İişlenen yeni bir cinayetle, artız bu şehirde âsâyişin çok eiddi bir levlet meselesi olarak ele alın- ası İüzümunu ortaya koymuş. 4 SA Sariyerin Maden mahallesinde, |Çumartesi günü ssat 19 suların- da güzelliği iİle tanınmış Sevim |Başay adında 18 yaşında bir kız |meçhul şahıslar tarafından öldü- İrüldükten sonra cesedi (Devamı Sa: FO | niz, dedi | cağının tertip ettiği W arasında kondisi l Jlerin tezal için hazıralnan yere oturmuştur. | Toplantıya sast 2030 da ocak başkanının bir konuşmasıy aş. | |landı. Bundan sonra il idare ku. îrı iyelerinden Kemal Çilin. giro; W lida: vamla: — Bi hini lerden bahsedecekler. Hiçbir memleket (Devamı Sa: 3, Sü: 6 da) Boğazına ip takılmak suretiyle bağulan Sevim Başay, Sarıyerin en güzel kızlarından biriydi. . Hilâli, Prens Halim de bulunuyor. Nahas göz hapsine alındı. n Vaft Partisl has Gİ. Sunay Harp tehlikes Azalıyor, dedi Zarelikleri Pros Frankfurt, 7 — Türkiye Genel kurmay Harekât Dairesi Başi Bi Tümgeneral Cevdet Sunu gün burada yaptığı bir. konu, da, kendi memleki Göz hapsi vin askeri gü ticesi ba ta olduğunu s General Cevde deyam etmiştir «Şimdi Avrupada görmekte ol- vyetleri art anın geleceğinden ve bilhassa Gün DA ile yakın doğünün istil n çok daha ümgeneral Cevdet Sunay Ba- A ada yapılacak — olan müşterek Amerikan — FPransız ümtaz yabancı bir müşahitlı (Devamı Sa: 5 Sü: 1de) âra'da ficari Mevzular da Görüşülecek Londra, ? — Türkiye Başbaka ni Adnan Menderes jle Diışişleri Bakanı Fuad Köprülünün İngil- töreye yapncakları seyahat siyasi çevrelerde olduğu kadar iktısadl mahfilde de ehemmiyetle karşıe lanmaktadır Londranın siyas! mahiilindeki kanaste göre, Türk devlet adam ları yüksek İngilir makamlar hinde bulunan Türk aret muvazenesizli - T Ve bunun, iki menfaatini haleldar etmeden giderilmesi için çöreler arayacaklardı Türk ve'ti devlet adam. Tarının, iki memleket arasında. ki doöstluğu daha da kuvvetlen- dirmek için görüşmeler kiye ile İngi wektedir. — Sovyet Büyük Elçisi Dönmivecek Hasusi Wahabi n Ankara, 7 — Meranen Mosko- vada bulunan Sovyet Büyük Et. çisi Lavrişef'in şehrimize dönmi. yeceği, Sovyetlerin yeni Büyük Elcçiyi yıl başına doğru tayin e- decekleri söylenmektedir Lavrişef'in Birleşmiş Milletler nezdinde mühim bir vazifeye ta- yin edileceği de tahmin - edil. vektedir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler