12 Haziran 1954 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

12 Haziran 1954 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ecliste ittifakla kabul edildi Milletler misakının ü, tasarının ayni zamanda <<Bırlesmı— ideallerini ve sulhu korumayı gaye edindiğini» söyledi İs'teki görüşmelerde Pakistan Başbakanı Muhammed —Ali | lundu ve kendisine gelişi sırasında tezahürat yapıldı | .. BU Menderes'le G — Muhammed Ali'nin demeçleri | Ankara, 11 (AA.) — Başba: kan Adnan Mendezrs fite verdiği xziyafetle bir Xot ima yapmış Ve Türkiye - Pak Pakistan Başbakanı Muhümmed Ali, Başbakan Adaan Mendereç tarafından verilen — ziyalelle Vzü dün n C . H. P. Meclisi'nde duıı — sıddetlı tartışmalar oldu. “ı . e| Sancar partide menfaafçıler bulundugunu Adalan da an- B layış bırlıgı olmadıgını soyledı Tashye istendi | Döviz için Maliye | Bakanlığı'nın Bır tebliği Ankara, 11 — münak Yurdün mu DA eşebb nde seyahatler t| &w için döviz t damayacakı fihaml | Vap ahzmad mem'e vapur, tay vasıtaları kiralandı eleri verildiği, bile: Bakanlığımır ardan ve| * alaşılmak- ma ve pfopaganda $ kitte k etmiş gibiydi Ra n de uzan yillar hükü- |met ve deviet İzmir il başkarı Şevket Ada- partinin erkânıharbiyes (Devamı Sa: Maliye . Bakanlığın: seyaha: ne süzetle olursa 0l sis olunmayacak u Tilay, t komutanları Türk komulamlarıyla tanışırken uçak filosu / NS dün geldi Yçakları pazartesi günü gösteri — | uc'lilaıı yapa:aklar Dünya Kupası / Maçları 14 Haziranda baslıyor Assorlated Prem mutasındaki | va Bür havalanan, . Filo, Yeşi ga muvasalatında, Al- va Ordusu — Komutanı| 'ardı. olanı C. H. P. genei sekreteri Kasım Gülek C, H, P. meclisi'ne gelen | deleğelerle Körüşürken Bir kadınm dövüldü ve kavgalar oldu | Emniyet Müdürlüğü, emrindeki motörlü | B vasıtaları devriye hizmetine sokacak —| $ / Yeni Emniyet Müdürü Alâad —— KA | | a aanm “raar | Fransa da buğday Fiyatını indiriyor | vermiştir. Bu cümleden olarak, dün gecedesi İtibaren, Emniyet irli Türk Haberler Afaam Paris, 11 — Fransa Tarım Ba tü emrindeki bülün mo | lar devriye Bizmeti- | caktır. — Bunün İçin kanlığı buğday fiyacını n geç S1

Temmuzda tesbit edeceğini İlâr ilâve edildiğine Üç dört gündenberi Anka! mıştır, Resimde bir fu Biriken kalabalık görülüyor, Ka 00 - 150 kuruşa satmışlardır. Han yıkildik tan sonra | Erniyet I, ci Şubesi, diğer gu belerden alınacak — memürli İ|takviye edilecektir. Bu suretle | etmiştir. Evvelki gece "'5 Olmalorındarı dolayı ver- rinin önlenmesine B Or, Motörlü ekipler irleşik Ameri> | 1 XX,_ N arını bugün infaz edecek ü . ellerinde —fazla | numaralı banın üçüncü katı Bi | yapı ve işçiler bulunduğundan, | bulunan Celâl Sarahan'ın | sinde bitişikte! di ğday fiyatında in| dükkânında yangın — çıkmıştır. | le diğer Üç gün evvel, $ ; Yangın söndürmek Üzere celbe | miş, . | sadüf ettikleri 13 Bi Amerikanın | dilen itfaiye hâdise yerine gel- | hasara | (Devamı Sa; (Devamı Sa: ? Sü: 1 .de) İ diği zaman, daha su sıkmıya va| (Devamı — (Deramı Sa: 6 aların camla: | Eniştesinin etinden zorla canını kurtaran Yüksel, başlamıştı. Hikmet Küçük de durmadan tavana bakıyor, : Hikmet Küçük duruşmada «Beni asınız» diye bağırdı Ağırceza Mahkemesinde, cinayetleri nasıl işlediğini anla- tan katil, «Kayınvalidem Müzeyyen, yuvamın üstünde ka- ra bulut gibi dolaşıyordu» dedi, isticvaba devam edilemedi Hikmet Küçük'ün ifadesi bugün tamamlanacak anbul Adliyesinin ka Çini- Harbine 1 Bir han bomba Od bilhassa plâj mevsiminin başla | bu xh:*'l.'— !9i fırınin kirli, imalâtın guyr,î dığı bu günlerde, şehirde artı mfilakiıe V lklldl ı" ğ ya başlayan sarkıntılık hdi : kit kalmadan müthiş bir $ katlı bina Şt | birtikte çıkarlarken —— ——— — lh::!:h%,; | Cumartesi -. min | y . ç YaATANEYİ | 12 | Vilâyet Umumi Meclis l“ı.'::" Mollafenart sok. 303 | HAZİRAN | ' | — seçimleri yaklaşırken... t 24207 — 29316 — 20815 — | / | * * VATAN — İstanbul 1954 / a — ğ ğ l 'Yazan : Hasan Refik Ertuğ Yi ; 14 — SAYI * 4698 Piyati 15 köruş ha İĞRİYE İĞRİ - DOĞRUYA DG RU Bugurn ikinci sayfamızda İ ı a1 T görünce — hıçkırarak — ağlamağa karısımı aradığını söylüyordu. onu Kıhnu Küçük gömleklerini parçalayıp, başını yerlere vurarak, nasıl sana kıydım - düye haykırıyordu. — Eyeeğe z *l)ulles, Cln Hindde Amerikanın harbe girme şartlarını bildirdi 56 | Bunlardan biri, Fransa'nın savaştan çekilmiyeceğine dair teminat vermesidir .. Çu En Lai'in, Kore İçin demeci Korey rmeye mâtuf bir eşirmeye çalışan 19 memleket emsi'cilerinden müteşekkil! ha etin bugünkü oturumunda ko- ş, Amerikan temsilci he Cenevrede herhangi bir n gerçekleşmesine mâ olmaya çalışlığını Üeri sür” e şunları ilâve ü birleye formül Sövyet Diş İşleri Bakanı Molo- | tof ve Amerika delegesi Bedeli | Sınilh Cenevre'de konleranstan sulhün yeniden ti önlemeye çalışmaktar Seçim anketimizin tasnifi sona erdi Neticelerle birlikte ıhamıye kazanan okuyu- cularımızın isimlerini birkaç güne kadar ilân edeceğiz 1054 seçimlerine dair n mız ankele gelen cevapların tasnifi sona ermiş ve neti v alımnmıştır. Anketimize, Yük- tek Seçim Kurulunun ilân ettti resmi rakamlara UyZün şe- külde cevap yollayan ve müküfat kazanan okuyucularımızın adlarını birkaç güne kadar ilân — edeceğiz.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler