14 Haziran 1954 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

14 Haziran 1954 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N, .İ.;“..n; ! ;A?A;';ı ” 'ı GÜNÜN YAZISI : —ı Ahmet Emin YALMAN | K ç YaTanevİ M İstersek turizm yarafabiliriz îf,_"*'“ Mollalenari eh 3briz HAZİRAN * VATAN — İstanbal 1954 ğ İ K R YaBıan ; k0 K. G'O:Eİ:GER AYI 34700 — | piyatı'15 kuruş G .ü DOGRA DOGRU ugün ikinci sayfamızı ı H.P., seçim sistemi Tü ilegıştırılmelı diyor. Şmalctrını bitiren C.H.Partisi "'arıısı Buaşkanlığına $Ş. Günaltay” ©l Sekreterliğine de Faik Ahmet 'llq'u nun getirileceği bildiriliyor tünsisi 2özhabirimisden H. P. me )ı ki nar. İaki n |tır. Halk İhnesinin a | müzeakip ürük- tırlanacak- tisinin hakiki veç Parti — meclisi C. H. P. nin nından v ŞUK P. aeclisi An İpg ÇÜN süren — bir 'ı " Teplantının dün .-ıııı yayın- İ Sehrimizde çık, şimdiden partini ina Şemsettin Su satır Sekre: J Uı.,"': uın..ıı. kadar FPakat — üç beraber bu v oplar 8öre delegeler Gölu olarak git “enkidlerde bur 10/6/1854 4 de) P. meclisi 4 Sü: 4 de “Bakanlar Kurulu toplantı yaptı H a u KUN ARARIN ı Genel idare S . ) . V teğkrem se Başbakan'ın Amerika seyahati hakkın- gi HNŞ söZz söy- ;; Zenel Sekrete |— da izahat verdıgı tahmin ediliyor N Partisinde Bi e) . Buzün u ar netlcesinde ıi bulunanlar | © ŞHSi , ha dürüma | d bökaitö (e | İkisadi. DÜRYem, M aN lemleetie ha | sevaha anılan a| TamUNU anlamış v T sahadı i B a Ve R ;ı: n ıı-f.nl“..*:. K toplanlıda Adnan ]:ı; öre- | ürmeği taahbüz et İ AARN NM a şakane İsin temaslar ve neticeleri hak- | ikteşadi yardımın — arıtırılması ha * | kında geniş izahar verdiği tah-| kararlaşmıştı. Menderesin '!' yi ı"e ediyor | min ü — Bakanla mıumuıı A Söylen Amerika' se-| Washingtom ve Arina temasları ; .“M:":m:"; S Nmerika a Mda izahaı verdiği tahmin İena karşılan | ” liğın ve anlayı? edilmektedi arrağilşe B n| aa e z *rm bi yan OB AÇA ll.r NWlediğimiz gibi r'ecıııı € '—eıı vatan bunlar bu- **'—Rx a "u. ö Ti *î*hx ) SA SEE NDİN b hn sey | KAZA — Dün Florya - İstanbul asfaltı üzerinde —bir otomobil k.,._ Viyesinden | kazası olmuş, 14729 plâka mumaralı taksi fazla sürat yüzünden akikatler | — yot kenarındaki larlaya Saplanmıştır. Resim. otemobilin kazadan içim sonraki halini gösteriyor — Suudi Arabistan Kralı Ürdüm'e gitti Kralın Ammun a gelişinden bıını sonra nüma- yişler yapıldı ve Arap lejyonunun başına bir | Müslüman ge!ınlmesı ıstuıdı v aa BZ € Milli fakımımız Bugun İsviçre" ye Gıdıyor SŞ V Müyy ağktasın- “5"." ürönünde M. riyle hususi d x alanında Ür ün Krab Hüseyin, bakanlar izde | kalabalık bir halk kütlesi ara” | mn abal ak bir İsviçre Puppo Sandro, Masör Gökçen: Mu Rober, Naci, Özcan; Erol; Suat; Fetidut; Bu (Devamı Sa; 1 Sü: 3 de) (Devamı Sa: 4 Sü: $ de) (Sclisi, dün bir tebliğ yayınladı. Vumıxhlrı Te man, 13 (AP) — Suud! A bol Fede-|

an Kralının gelişindez bi Yenal, rvolsun siyonist Salm Seymener, An Türk - Pakistan görüşmelerinin tebliği dün yayınlandı Bayar veMenderesPakistana dâvet edildiler Pakistan Basbakanı Muhammed Ali, Ankara'dan sehrimize geldi ve bazı ziyaretlerde bulundu | .. Resmi tebliğ Anadelu Yansı gonla İstanbula ge afirler Türk — arı ve defne y Üslenmiş olan Hayda ında mebüsl. Vali veki akanı 10 kadaz yaret aonda, Paklır Cumhurbaşkan! ük — Millet Koraltan ta Pakistan Başbakanı Muhammed Ali, dün vilâyeti ziyarete gelirken Rusya, Batı Almanya ıle anlaşmaya çalışıyor anduğu h Âlı Çelti müştür. Eksi 5A Gi e Moskova ile siyasi i münasebetler kurmak fikrini ileri süren :: <e ._._İa Emirsin sr' Batı Almanya uHur Demokıatlar» ı Ioalıyefe geçtıle, Vdi "ıİ—Lİ..,.. skacar eden mer Fürk Pabısaa emiye | — Mosk Sovyeiler B A ede Ba dalenko Sislilek Dükis | 18 " :.',',fî Natna ",1';,:'_“"* Hürüaki ikinek büzüK per el bekani/ Ekselina Huhamme pemiğüdiyetle karşılamışır. Ma Ye aç arasında daba &; kurulması hakkınd Rene Coty de cuma gün | güğist pa: Pravda lslışare erine Pratda bu haberi v müreakip yayınlamıştır. Bu arada Pr k defa Do başbakanı Otto Gro | zörüş açık | Devam ediyor 6lu Ajamsı Cumhurbaşkam abah Köprünün tâmiri | İşi uzun sürecek ] Bir haftada ancak yirmi beşte biri tâmir edile-| bildi. Evvelce tayin edilen müddet uzayacak | Ceza verilen fakat cezası henüz tatbik edilmi yen fırın zunlü- | potreller! değiştirilip beton ö v ien Gre n e e zena) — Bütlü fırına kapatılma şeri dövam edilmektedir. Bilin| nüm önce bir yarım, müteakir S S Raslaş Kapealaydeş |e ol yare d eee | CEZASI hâlâ tatbik edilmedi oğlu cihe ı)lr l.yr.uıhı ciheti, | tir, Bin aleyh, şimdiye anasızda en. büyük _* Ka B ”'Cı_“ııd“* Sultanahmet'teki fırının ekmegının dün de pis, hamur ve eksik vözinli AYi Bd Vur. Bu hale gi mir işinin oldugıı görülerek zabıf turuldu aHa yapılecğıan Ve aai | “tüsldrkü.' reem! şahtiyeideri a ertesl günü, yüni oet Bir akıl hastası nv bey ettikli * 'r.' amir HS gö erden E 'a ii AĞ d bek van'bEe dör D S Z Konak Oteli'nin mire baj n dir. Bizi h.':,uk vıp “ıı" 3 İ önı ve b(ırlî»ıı Telit bçt Un pek myacağı | mirinde, “oid | kere Göğrece c Camlarını kırdı bulunan sa | lerle sik larızı Ga takip ediecekleri, |— Dün şehrimizde bir akıl Nas- kip o m- | ratle teki firina yapı*| ni ve giddetle cemlandırılacak- | 1981 kadın «Konak, otelinin cam diye k na İstanbul cihe- | larını yazmıştık. rı İstiklâl Cad- ti nöbetçi hükümet doktor ml Bu vakıalar ve neştiyatımız ve K k l ikl |lediye İktisat Müdürü Yardım: | zerine Vall ve Belediye Başka bir açakçılar Ka adai eöizlanlen 'N Şoi A | kelin müfettiş, Alemdar polis merke- — Beni mahvettil adam' kacırm qlar |sinden bir pol mzatemizden | Vatan gazetesi Yazişleri Mü- s (üç rırk:âlŞ işt büdi- | dürlüğüne : ——————— ve hiç bir inkâr ve teril e ? sü: 5 Kaçırılanlardan biri tekrar evine döndü. Diğer-| ——— L Ş 'Dm'_" y SAi ae leri aranıyor. İtalya'ya gönderilen pakette 8000| Men'i Ihhkar Bir artistin lira olduğu bildiriliyor bildiriliyor — | Kanunuyapılacak Ayağı kırıldı C.H.P. den üçlü üç kuyumcu, İtalyaya | Türktel Alamrı Şehir Tiyatrosunun — Gülhane | * — * mek ürere bir pakı — Aldığımız ma | Parkında oynadığı «Bir Yaz Ge- | İstifa Ankara Ajanız Ankara 13 — Esk lardır. Ku uçak ile Naj derun» meular din İlümata göre, bugünkü mevawat liye gidip «İsken | kâfi görülmediğinden, mu karşılayacağı | faatleri uğruna memleketi Saban oğlu Hasan | bepsiz fiyat yüksel unun kardeşinin ço- karşı, gide u gemici İdris oğlu —Hasan | Erbaştan paketi alacağını söy (Devamı Sa: 1 Süz 4 de) cesi Rüyasıs nin dün geceki ten sihi sır anda müessif bir hâdise Temsllin ikinci perde Kotya Bu ihbara vapuranda ocası Saban Alâaddin, Men'i Iht aması - için | leri indikten son | © karanlıkta bir ağı (Devamı Sa: 7 Sü: Z de) Ta etmi fasliyele geçilmiştir. irdir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler