29 Nisan 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 3

29 Nisan 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gene taşkınlıklar bizdemi ? Aşk olsun ! Eski Babıâğlinin Cumhuri- yetfuruş matbuatı kendilerine bahşış verilmiş muazzam birer oyuncak olmaktan başka bir işe yaramıyan dev tüsseli ma- kinaları dibinde bedmest ava- zeler attılar : Bize (hürri ü diye bııın'lıl.ı:eı Baza Onlar — matbuat hürriyeti töyle olmalı, böyle olmalı, şöy- İe olsaydı da böyle olsaydı di- Y yeni bir sarhoş şarkısı tut- turdukları sırada, biz hürriye- U matbuatı filne yaptık. Onlar Cümhuriveti bir tür- lü hazmedemez ve geviş geti- Tir lerken, biz Cümhuriyeti fi'- Yaşıyoruz. Buna — taşkinlik diyenler teşkilâtı esasiyenin münkirleri olan Cümhuriyet düşmanları, *& uzun istipdat devirlerinden 'ma Cümhuriyet devşirme- leridir ! Taşkınlıkmı buyurunuz : Bir polis müdürü bir vali- Rin kızile evlenmek gibi en Meşru bir emelde bulunan bir 'llııdı.ın arkasından vapura Allayıp İstanbula gelmiş, ve Masum vatandaşa, hem de ka- Takolda dayak atmış, elini i"'llıııı sallayarak gitmiştir. Bir polis merkezinde üç M üç gün üç gece - birisinin patlayıncaya kadar-daya- çekilmiştir. Ki ul — valisi, bir şöföre hım' tereddüt etmeden to- İ Üstüne tokat yapıştırmış- istiyorsunuz, a ,_n" dayak, tokat istemiya- Kai Biz. Adliye, mahkeme, Anun, hak, Cümhuriyet İsti- AGI' taşkınlık bizde mi ? olsun ! Sanayiciler İ -- rmosge— zalar döndükten sonra kongre yapılacak W::klrıdı sanayi kongresine —llı..ı:d“ sanayi birliği mü- d"'îk Ti kâmilen İstanbula de bi ten sonra sanayi birliğin- B kongre yapılacaktır. hey, ü koöngrede mürahhaslar ümumiye azalarına An- k h::::kl faaliyetleri hakkında 4 mlanbulda (Yarım) gazetesi l yazan hiçbir Tumuz yoktur. bu namla ve aşka vesilelerle herkim herhen T Müesteseye müracaat ederse, Müracantının katiyen nazarı itibara alınmaması lâzımdır. Aynı zamanda hemen İş- tanbul (4243)e telefon edilmesi Tica olunur. Çünkü bir takım adamların iz namına gene öteye beriye müracaat ettikleri ha- ber alınmıştır. ye P? gibi müracaatlar idare- Yahut poliseshaber - veril- :H— idaremiz hiçbir mesu'liye etmiyecektir. ha; | Şehrimizde bir ecza fabrika- | sının açılıp (açılamayacağı hak- kında bazı havadisler neşredilmişti. | Bu meseleyi etrafile anlamak için dün bir muharririmiz eczaci- lar cemiyeti kâtibi umumis! Fuat beye müracaat ederek fikrini sormuştur. Fuat beyin bu bap- | taki beyanatını hulâsatan derc ediyoruz: — Malümdurki “ Prodül- şivmike , fabrikası tesis etmek bizim için pek sonra düşünülecek blr meseledir. Çünkü böyle bir fabrika tesis etmek için büyük sanayle, derin ilim ve tecrubeye ve büyükte bir sermayeye ihtiyaç vardır.'Bunun içindirki böyle bir fabrika tesisini | düşünmek fazla nikbinlik olur. Bi- | zim yapacağımız fabrika “ — <leni- k, müstahzarattır.! Buda e — bin liralık bir. sermaye ile vü ——— Çocırıkr İıaha; Dün muhtelif mekteplerde müsamereler verildi Çocuk haftasının altıncı gü- nü olması münasebetile Türk ocağında çocuk hastalıkları mü- tehassısı Doktor Ali Niyazi Bey tarafından çocuk bakımı hakkında bir konferans verilmiş ve muh- telif çocuk filimleri gösterilmiş- tir. Salonu dolduran yüzlerce çocuk anneleri tarafından alkış- lanmıştır. tiyatrosunda Şişli terakki Feyzi- ye ve Feyziatı mektepleri talebe- leri tarafından çocuklara 'pek eglenceli bir müsamere verilmiş- tir. Şişli tarakki |küçük talebeleri tarafından — “ Sebze bahçesi , namında |bir perdelik zarif ko- medi ile yine bir perdelik İ“ Mi- | safirlik , piyesi temsil edilmiş ve küçükler çok alkışlanmıştır. Dört kız talebe tarafından bir vals ve iki küçük hanım tara- fından Polka oynanmıştır. Bun- dan “mada daha çocuk dansları yapılmıştır. Erkek talebe tarafından “ Ben erkek olmak isterim , isminde muvaffakiyetli bir monolog söylen- miştir. Müsamereye iştirak eden Feyzi ati ve Feyziye mektepleri talebeleri tarafından — muhtelif danslar, monologlar yapılmış ve güzel komediler /temsil edilerek çocuklara pek eglenceli bir gün yaşatmışlardır. Çocuk polis müdürü Çocuk polis müdürlüğüne ta- Yyin edilen müteferrika polis me- ı——ı.,...ı._ Hikmet beyin oğlu Taklakkı bey pederi Hikmet beyi 'kı'— P. M. tayin etmiştir. ı; H."hh'! pederini Taksim T Iç ghe tayin ettiğinden pede- ri bir kaç #llüs kadar Takelm merkezinde vazif, Çocuki di M. Rörecektir. bey dün Tepe başında "'”'_' yi de verilen müsamerede LK bulunmuştur. da ! Dün Beyoğlundaki Tepebaşı | Ecza fabrikası BRüsn e | | — Haziran iptidasından itibaren [ | faaliyete başlanıyor | gelebilir. Böyle bir fabrika tesisi ı evvelce düşünülmüş lâkin para toplanamadığı için işe başlanma- mıştı. Şimdi ise elli bin lira ta- | ahhüt edilmiş ve bunun iki bin beşyüz lirası verilmiştir. Bu bir anonim şirkettir ve beher aksi- yonu yirmi bes liradır. Şirketin gayesi para kazan- mak değildir, yalnız eczahane- lere “Kodek , yani Düstürüled- viyeye muvafik ucuz ve temiz galenik müştahzarat temin et- mektir. Esasen hissedarlar bun- dan bir kâr beklemiyor. Sirke- timiz pek kanatkâr bir şekilde çalışacaktır. Hatta bu şekilde çalışan afyon tüccarı Tarantolar ile bir Japon mütehassısı ve birde — Fransız Şirketimiz mayıs zarfında tesisat ve alâtü edevatımız ikmal edile- cek ve haziranda da fabrika faaliyete başlayacaktır. . , * İmtihan mes'elesi : —rmemger — Yeni karardan maarif eminliğinin haberi yok! Dünkü “ Vakit , refikimizin Ankaradan — telefonla — aldığı malümata göre orta mektep | talebelerinin umumi imtihanla- i' rında her üç dersten 8 numara alanların sınıflarında ıpka edile- ceği ve her üç dersden 2 numa- ra alanların ikmale kalacağı esasından birer numara tenzil edilerek üç dersden 2 alanların ıpkası ve gene iki dersden 2 olanların ikmale kalacağı şek- linde tadil edildiği bildirilmiş isede bu hususta maarif eminli- ginden yaptığımız tahkikatta bu karardan resmen haberdar ol- madığı cevabını aldık, Bu sene orta mekteplerin imtihan tatilleri geçen seneye nazaran biraz daha evvel başla- yacağını haber aldık, İlk tedri- sata tabi mektepler ise her sene olduğu gibi vakti muayyende tatil olunacaktır. | — Her sene beş mayısta yapılması /mutat olan talebe bayrami ile ağaç ı bayramı — mayıs zarfında | pılacaktır. Dayak atan polislerin muhakemesi Su yolcu Mehmet agayi sopa ile darbeden Polislerin muhake- mesine agır cezada devam 'olun- muştur. Müddei hadiseyi şöşle anlatmıştır: Bundan bir müddet evvel Cerahpaşada hâkim Mus- tafe Halit B. in evindeki su yol- larını tamir etmek için gittim. Ben meşgul olurken hâkim B. in refikasına ait olan muşamba sir- kat edilmiş Bu sirkati benim yaplığımı zan ederek beni Aksa- ray Polis karakoluna sevk ettiler “orada sopa ile Polis 842 numara- h Ahmet, 1820 numaralı Muhar- rem ve 3471 Mahir efendiler ta- rafından darpedildim; tabibi ad-) liden gelen rapordada mumal leybin darp edildiği bildirilmek- tedir. Şahit İbrahim efendi ile Bedriye Fatma H. ların ve Keçi Hatun Bekçisi ile Polis Nuri fef. inin celpleri için muhakeme 25 Mayısa talik olundu. ya- l ! l Casuslar! Dün ağırcezada mahkum oldular Ağırcezada hafi olarak devam eden casusların muhakemeleri neticelenmiştir. Karar aleni olarak tefhim edildi. Bunlardan Osman Ceza kanununun 134 üncü madde- sinin delâletile 133üncü maddesinin birinci fıkrası birsene ağır hapse ve800 lira ağır cezayi naktiye, İvan zilezof da 138 üncü maddenin ikinci fıkrası mucibince 4 sene 2 ay ağır hapse ve 375 lira ağır cezayı naktiye, Mustafa Hasan ile Ivan Sivitkofun beraatlerine Müttefikan karar verilmiştir. Oda meelisi toplanıyor Ticaret odası meclisi yarın toplanacaktır. Yine Oktruva Krep döşin fabrikaları sahip- leri bu gün sanayi birliğinde top- lanacaklardır. Bu içtimaa sebep Şehremaneti tarafından ağır su- rette alınmakta bulunan oktru- va resmidir, Bu hususta alâkadar maka- mata müracaatta bulunulacaktır. Muhtelis müdir Pınar hisar posta müdürü Niyazi beyin postaya ait paraları | zimmetine geçirdiğini yazmıştık, Posta müfettişleri mes'eleyi tetkik ederek tanzim ettikleri raporu umum müdürlüğe göndermişlerdir. Mallarımız Bir çok piyasalardan geri gelmişlir Ticaret zahire borsası tara- fından ihracatımız hakkında bir rapor yapılarak Ticaret odasına verilmiştir. Bu rapor Ticaret odası meclisinde de müzakere olunacak, bundan sonra İktisat vekâletine gönderilecektir. Ra- porun tanzimi daha fazla İktisat prugramile alâkadar ve bunda temas edilen ihraç işlerine aittir. Raporda hülâsatan ortaya atılan ) fikir şudur: İhracat işlerinin tezyidi iste- niliyor. Bu suretle Türk ticaret bilançosunun menfi istikametten müspet istikamete — gidebilmesi mümkündür. Fakat ihracatı tez- yit edelim derken mücerret bir tezyit düşünmek bu gün için mümkün değildir. Bizim ihra- cat eşyamızdan bir çogunu rakip- ler çıkarmış ve bizim ihraç piya- samızı kısmen de olsa almıştır. Bu arada bir takım ihraç piyasalarına yolladığımız mallar- dan bir kısmı geri iade edilmiş ve bundan sonra da bizden mal alınmamıştır. Bu suretle piyasalar kaybol- muştur. Ticaret zahire hoı:ı.:: ;ın::- a ihracatın artırı - ::lı:ıken emtlanın — tasnif edil- mesi ve ayrı ayrı tiplere ayrıl- masını ileri sürüyor. Bu suretle Türk incir, üzüm ve sair malları (A-B-C) gibi muayyen tiplere ayrılacak ve Türk — mallarının — müşterileri Türk mallarının tipini anlamış bulunacaklarcır, Rapor vekalete gönderilecektir. Veznedar — inosle— İhtilâsından dolayi 5 sene hapis yatacak Tütün inhisar idaresinin Ciba- HK ihracat fabrikaları veznedarı Rağıp B,in muhakemesine dün ağırcezada devam edilerek neti- celendirilmiştir. Mumaileyh. ma- lum olduğu üzere kasa mevcu- dündan 4474 lira 50 ihtilâs etmiştir. Hey'eti hâkime Ragıp B. in ceza kanununun 2038 inci mad- desi mucibince 5 sene ağır hapse ve 3 sene devlet memuriyetinde istihdam — edilmemesine, ihtilâs ettiği kadar ağırcezayı naktiye ve murakıp Murat, muavin Kad- ri B. lerin beraatlerine — kabili temyiz <lmak üzere karar ver- D M. Ford ğ —momL4— Viyana gazeteleri şehrimi- ze geleceğini yazıyorlar Viyanayı ziyaret — etmekte olan maruf Amerikalı otomobil sanayii müessisi Milyarder Hanry Fordun Viyanadan sonra doğru- ca şehrimize geleceğini Viyana gazeteleri yazmaktadır. Bakırköy yangın kulesi Bakırköyündeki yanğın kule- sinin inşaatı bitmiştir. Kulenin tepesine altı metro tulünde bir | direk dikilecek ve yanğın çıktığı zaman bu direğin tepesine kır- mızı bir. fener asılacaktır. 'Poliste ÖSK z Bir serseri Edirne hududumuzdan geçen Avrupa tireninin altındaki boş- luğa saklanarak hududumuzu geçen bir serseri yakalanmıştır. Yakalanan şahsın hüviyetini isbat edecek resmi bir vesikası olmadığından yine hudut hari- cine çıkarılacaktır. Kaza Dün saat 10 da Bebekta Dere sokağında 29 numaralı evde oturan Sara hastalığıla malul Salahattin Haydar su çekerken kuyuya 'düşmüş isede başından yaralandığı halde kurtarılmıştır. Hırsızlık! Kanlıcada oturan dava hakimi Mazhar beyin yalısının demir parmaklığı kırılalak hırsız girmiş bazi eşya çalmıştır? Bir çocuk - yaralandı Dün saat 12 de şoför Ethemin idaresindeki 1954 numaralı oto- mobil eski salı pazarından ge- çerken —10 yaşında, Yahyaya Çarpmış çenesinden ve başından 1 yaralanmasına sebep olmuştur. | | | kuruş İ Mecruh çocuk etfal hastane- sine yatırılmıştır. Çıkamadılar! Mütareke senelerinde hırsız- lik ve yankesicilik yaparak mah- küm olan rumlardan kör Aleksi çakır Yani Pireden gelip lima- nımiza — cıkmak — istemişlersede zabıtaca çıkarılmamışlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: