12 Mayıs 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 2

12 Mayıs 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aptullah Cevdet B. gençlerimize pm“' iye 'lavet K, heyecanla hitap ediyor Bundan bir hafta evvel | nün odasında bulundum, ora- bir. gazete idarehanesinde | da Guyuudan tercüme ettiğim bulunuyordum; Burada iki | Vecibesiz. ve Müeyyidesiz gazete müdiri ile iki mu- | Ahlâkın ilk plânı adlı kita- allim bir de ismini ve mes- | bun — basılacak. Oğlumun lekini bilmediğim bir genç vardı; bu zatlar 30 - 40 yaş- ları arasında vatandaşlardı. Yaşı altmışı boylamış olan bizler bunlara gençler de- riz. Bunların çoğu meb'us mamzetliklerini H.F. umumi kâtibine gouııı— nişlerdi ve et hararetli us olmak ümüdi üzerin- de cereyan ediyordu. Ba mükâlemenin keli- melerini ve mebusluk nam- zetliklerinin müsmir olması için mülâzemetinde bulun- dukları meffizlerinin isimle kin Enis bey ismi gel bir yevmi gazetede 400 li- ra aylık aldığı da bu mükâ- lemc içinde söylendi. O za- man dedim ki, her iniz bu Enis beyin gördüğü mu- barrirlik, tahrir müdürlüğü işini görebilir. ve ayda 400 lira kazanabilirsiniz, şu hal- de mebus olmak - için bu tebalüğe ve sağa sola yüz suyu sunmağa ne mşhal var?. Köşede yazı masasının ba şında oturan gürbüz genç bana şu cevabı verdi: Evet ben de ayda d00 lira — kazanabilirim (fakat it gibi çalışmak lâzım hüner hiç çalışmaksızın pa- a kazanmaktır dedi. Bu genç vatandaş bir iki mekteplte edebiyat muah- limdir ve bir siyasi haftalık gazetenin başındadır. İt gibi çalışarak para kazanmak kelimesinin altına kal: siyah bir dikkat ba tüm ve perişan ve isyanlı bir ruhla kendisine hitap sttim; çalışmaksızın aldığı- mız parayı rahat yiyemiye- ceğinizi ümit ederim; çünkü çalışmaksızın alacağınız pa- ranın kanter dökerek çalışan kadın, erkek, ihtiyar, çocuk bir takım mükellifierin bir- çok mahrumiyete katlana- rak ve belki gıdalarından keserek verdikleri paralar- dandır; sonra çalışmak mu- kadderdir, onun itcesi ok maz, sây kudsidir. Bir la- ğaa temizliyen işci, bence, sırma işleyen, pırlanta yon" tan işel kadar temiz ve m emdir, çalışmanın si bir nimettir...Dedim üreğimden coşup gelen sitemleri idarehane- ve nlevle nln içine boşalttım. Bu bir sahne. Bundan üç gün evvel büyük bir matbaa müdürü- Karagöz — Acaba bu saatte mi? l mükâleme meb' Galatasaray mektebinde sı- nf arkadaşlarından — olan bir genç mebusla — kar- glaştım. Bu genç mebus muharrir ve mütereccimdir. Bir takim eserler - tercüme ediyor ve ME. Vekâleti ka- bul ve mubayaa — ederek bastırıyor. Bu vaziyetinden memlekete bir hizmet temin etmek — istedim: Thomas Carlyle nin maruf eserlerin- den intihap suretile topla- dığı ve tensik ettiği parça- ları bir Alman — (Arbeiten Und- Nicht — Verzvveifeln) yani (çalış ve yılma adile neşretmiştir. Bunun Alman- cası ve Türkçesi — kuvvetli bir arkadaşınıza tercüme ettirseniz ve M Vekâletince basılmasını — temin etseniz pek vatani bir hizmet olur, zira bu kitap enerjileri azal- miş milletler için çok mü- cesir bir davadır, — dedim; genç mebus protesto etti: “Biz her halde enerjisi azalmış millet değiliz. ben ahiren Anadolunun şehirle- cinde seyyahat ettim, demir yollar yapılıyor, şehirlerin hemen cümlesinde elektirik tenviratı var,. Bulunduğum yesin müsait olduğu kadar olsun bu genç mebusa cevap verdim : gözlerimizin önüne ne pembe renkli,ne vapur dumanı renginde camdan gözlük koymuyalım, eşyayı hakiki renklerile görmek için çıplâk göz yahut renk- iz camlı gözlükler kullan- malıyız : gençleri sâ'yi sev- miyen ve çalışmaksızın para ve refah elde etmek içln firil firıl dolaşan kavmlar kâfi derecede “energie,sini muhafaza — etmiş değildir. Maddi medeniyet işlerinde belki biraz ilerilemişizdir, fakat biz kendimizi yalnız mazimizle mukayese ederek Bakkallar İntihabı Kaldı! Bakkallar cemiyeti idare heyeti intihabatına dün de devam olunmuş ve akşam üzeri nihayet bulmuştur. Rey- lerin tasnifinde görülemediğinden yeniden yapılacaktır. Bu dakika — intihaba atgari 1500 kişinin iştirak etmesi icap ederken ancak S00zü iştirak etmiştir. Yeni intihap önümüzde- ki hafta içinde yıpılıuklır enaa Ceza! Sebepsiz para Alan Muhtara Ceza var! Muhtarların nüfus ve maaş ilmühaberlerinden mühür parasn almamaları hususu — kanun — mükte- zasından iken şehrimizin bil- ümum muhtarları bu kabil işlerden para aldıklarından baklarında takibat yapılma- ge başlanmıştır. Takibata mülkiye müfettişliğinin ver- diği emir üzerine başlanmış tır. Tahkikat — neticesinde bu kabil muamelâttan mü- hür parası almış olan muh- tarlar mahkemeye verile- ceklerdir. İlk tecrübe bugün! ekseriyet intihap İstanbul - Sofya telefo- nu tecrübe edilecek! İstanbul - Sofiya —arasın- daki telefon ikmal edilmiş tir. İlk tecrübe bugün yapı- lacaktır. Tecrübe muvaffa- kiyetle neticelenirse bir haf- ta sonra sofya ile umumi muhabereler yapılacaklır. _.,'nı zamanda kıyimetli bir tanzim ve tensik kudretini de gösterir. Genç meb'us oğlumuzun energie alâmeti olarak derme terakkimiz hakkında bir |yan etdiği bazı şehirlerimizdeki büküm veremeyiz. Avrupa — milletleri biz- den birkaç asır ileride idiler, aramızdaki bu farkı — sik mekden uzağız, biz inhitat devresinin başlangıcı sayılan Vişana muhasaramıza ta- kaddüm — eden zamanlar Türklerine kiyasen de daha az enerjili olmuşdur. Bağdat seferleri Kannije muhasarası İstanbulun muhasara ve fet- hi, Rusya imperatoriçası Catherine'yi amana getiren Türk zaferi, yalnız büyük bir energie bolluğunu değil elektirik tenviri ile demir yolları yapılmakta bulun- ması ve bu iki hâdiseyi ar- tık milletimizin fazla ener- jiye ihtiyaçsız görmesi faci- adır. Son yirmi sene esna- sında zevce birliği, hilei şer'iyye ile hüküm veren mahkemelerin ilgası, “the- ocratie, nin kaldırılması v.

. gibi hayırlı bazı terakki adımları atılmış olmasına rağmen, biz milletimizin enerjiye artık mühtaç ol madığına kail olmakdan çok | ' ketin millet meclisi azasın- uzağız: | Hasından Şehir meclisinde münakaşalı celse Aferin meclise! İktısat sırasında maaş zammı iste böyle reddedilir! Dün şehir meclisi saat on dörtte azadan Necip Be- yin riyasetinde içtima et- miştir. Birinci celsede bütçe ve sıhhat işleri görüşülmüş ve sıhhiye müdürü Ali Rıza B. bu sene 16 dispanser, 1 verem hastahanesi ve üç bakım — evinin açılmasına şiddetle ihtiyaç olduğunu uzun boylu anlatmıştır. Memleketin sıhhi - vazi- yetile alâkadar olan bu tek- Hf ve verem hastahanesi için bütçeye yeni bit fasıl ilâve- si ittifakla kabul edilmiştir. Bol keseden veriyor! Bundan #sonra - vilâyet Sanayi müdürünün maaşına 150 lira zam edilmesi hakkın- da vali ve belediye relsi Mu- hiddin beyin teklifi görü- şülmüş ve şiddetli münaka- şalardan sonra Tevfik Salim Paşanın teklifi veçhile bele- diye reisinin talebi ittifakla reddedilmiştir. İkinci celse: İkinci celsede bütçenin müzakeresine devam edile- rek vilâyet kısaı intaç ellil- miş ve kabul olunmuştur. Fevkalâde bütçe ile Be- lediye bütçerinin müzakeresi ise Tevfik Salim Paşanın: Evvelâ şehir proğramı müzakere edilsin ondan son* ra bütçenin müzakeresi ka- bil olur. diyerek itiraz et- mesi heyeti umumiyece ka- bul edilmiş ve ve bütçele- rin müzakeresi xtiye - talik olunmuştur. Bundan sonra müstahdi- min talimatnamesinin müza- keresine geçilmiştir. Bu me- selenin müzakeresi de şid- detli olmuştur ki, her mad- de üzerinde yarımşar saat münakaşa edilmiş ve saat- Terden sonra ancak iki mad- de kabul edilmiştir. Meclis | bugünde toplanacaktır. Satılabilir mi? Tıcaret ve zahire bor- saları — zeytinyağlarımızın borsada satılması için Tica- ret odasına müracaat etmiş- tir. Ticaret odası, borsanın bu talebini kabul etmiştir. Fakat zeytinyağ tuacirleri hem borsanın ve hem de Ücaret odasının bu husus- taki kararlarına itiraz — et- mektedir. Yağ tacirlerinin iddia- sına göre İstanbulda - satı- lan — yağlar yalınız. — ye- meklik olup ihracat em- madat — değil- dir. Ihracat — emtiasından olmayan her hangi bir l Bir kaç milletten, birkaç | enerji beyyinesi zikredeyim. Yunanistanın — Alhenes Darülfünununun 13000 mü- davimi var. Her tarafında toprağın- dan mamur köyler fışkırıyor. Hürriyet nimetinden bal bol mütena'imdirler. ROMANYA'nın hükümet merkezinde çıkan — yevmi UNİVERSUL ve DİMİNAT- ZA gazeteleri her gün ya- yımşar milyan nusha satar- lar. Danimarkanın merke- zi olan şehirde kadınlara mahsus ve kadınlar tarafın- dan idare olunur haftalık, 15 ve lâakal 80 er sayfalı mecmua çıkar, Bu memle: maddenin ise ticaret ve za- hire borsasında — satılması caiz değildir. Yağ tacirleri- nin bu iddiası ticaret rapor- törlüğü tarafından — tetkik edilmiş ve varit görülme- Raportörlük zeytin yağlarının borsada satılması için İzmir borsasını misal göstermekte ve zeytin yağ- larının ihracat emtiamızın başlıcalarından — olduğunu bildirmektedir. Raportörlük ile borsa ve tacirler arasındaki ihtilâfat salı günü Oda mec- Nsin de görüşülecek ve bir karara raptedilecektir. dan olup üç sene evvel bu- rayı ve beni ziyaret etmiş olan FRAU SCHULZ'un neşrettiği FRAUEN HEİMAT. ya'ni (Kadın Yurdu) mec- muasının tabı adedi 65,000 dir. Bizim yevmi ve bafta- hk gazetelerimizin basılış mecmu miktarı bu adedi bulur mu? Yunanistanda intişar edüp Beyoğlunda bayiler tarafın dan satılan Rumca gazete ve mecmuaların satış mik- tarı umum Türkiyede çıkan gazetelerin satış mecmu'un- dan fazladır. Japonyamın Tokyo şehrinde çıkan yevmi Cicisempo gazetesi 1,8(0000) basıyor! (Devamı var) Abdullah Cevdet Vali Beyle Avni Bey arasında münakaşa olmuş. Vali soruyor: —”Avni Bey bu bozanıtl acaba hangi saatte verdi? — Yoksa şu saatte mi? — Belki bu saatte! Salih Kemal B. Fabrikacılar toplanmışlar ve münhal İstanbul mebus- hklarından bizine namzet gör termeğe karar — vermişler ve aralarından bir atlasçıyı çıkarmışlar. Salih Kemal ismindeki bu zat vakıtlarını mutlaka papatyaları yolmakla geçi- riyor artık: — Oluyorum —Olmıyorum. Neyse Fabrikacılar gü- vene dursun Salih Kemal Beyde sevine dursun. İş burada değil, Ben olmadık- tan sonra bu ciheti düşün- mem bile, Fakat bu vaziyet aşağı yukarı kendi kendine gelin güvey olmak değil midir? Maahaza gelin var, Bir de güvey bulunursa. * Übeydullah Efendi üsta- dimiz bir çırpıda işi bitiri- verir olur biter. » » Destan Şahir Mehmet EminBe- ye Fırka hars' heyetinde bir vazife verildiğini okudum. Meb'uslukla hars azalı- ği pek aynı şey değil amma ne olursa kârdır. Fakat ben- €e şairin bu tayinden kayıp- iarı çok olacak ve herşeyden evvel bir kenara çekilip te saz şairleri gibi dertlerini destan edemiyecek. * * Damping varken Hazreti Alinin kabrin- den çıkıp camiye gittiği ve hademeleri dövdüğü şaylası olmuş ve oralar birbirine karışmış halkın heyecanını bastırmak için polisin ana-, larından emdiği süt bur- nundan — gelmiş. Biz bu haberi, inan- maklan — sarfınazar mevsi- msiz bulduk, Böyle astalıkta para — sıkıntası, — bilmem İktisâdi buhranlar ve en doğrusu Damping — vatken oradaki rahatı bırakıpta şu sırada çıkmağa heves eder mi hiç? Sergiye neler gidecek? Breslavda açılacak olan mekülâtı gıdalye — sergisine gönderilmek üzere üç kişi- Hk bir komistyon tarafın- dan nümune hazırlandığını yazmıştık. İktisat — vekâle- tinden gelen son bir emir- de nümüne hazırlanmaması ve sergi için Peşte sergisinde teşhir ettiğimiz malların gön- derileceği bildirilmiştir, ü

Aynı gün çıkan diğer gazeteler