5 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

5 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gr mmm» Ne 9776 KIRK UÇUNCU SENE > 5 ŞUBAT CUMARTESİ 938 # 44 - GAZİ BULVARI IZMIR - 44 — 5 liman erme ei RE m e al TR İmtiyaz sahibi: ŞEVKET BİLGİN | - ML Eeee Başmul İle e müdürü: | 4 Isveç kralı Pariste - o HA Paris, 4 (Ö.R) — Isveç krah Majeste | | ABONE ŞERA ii e a l f z | e yi led i v y ' b yor. FATI (5) ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet etermin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR Matbaasında Kablilei 5 Memirlar için mühim bir a TERAKKININ BIRICIK YOLU KABILIYETTİR JMENDERESİN COŞKUNLUGU DEVAM EDİYOR Artık âmirlerin arzusu ileBütün ova su altında kaldı memurlar değişmiyecek | ve bir köprü yıkıldı Dahiliye vekâletinin bu çok mühim tamimi, yeni Türkiyede bürok-| Tuğ yan bir dfet halindedir. Binlerce hayvan buğulmaktan kur- atik zihniyete kat'i olacak son veren: bir azmin mahsulüdür tulmak için Dele eme İnsanca zayiat yoktur. Musevi a Elektrik ucuzladı Vatandaşlar Kilovat Tarifesi on beş kuruş oldu : — 0 — , Türkleşmek için &y- ırılık ifade eden mü- “€sseseleri kaldır- malıdır Mi bül yhabilimiz Muse: vi adaşım yeni bir kararı: Vekâletin b DI bilelirdi y Mus ut Kii “AYDIN, 4 elan coşkunluğu de: mi 4 bilikte, krş e Mendr. luğ vam mike Bü- tuğyanı dadır. de ovalar su altın etmk istiyorlarmı k ifade | edil rlar ğ su baskını istiyor ış. Ayrılık ifade! © 2 i p len snücmeseleri ortad n kaldır Kad E iyor, Ay e ei kazmak | için dağlara çekil r, Türkleşme cereyanına kuv-| gösteren memur ikballerini: 5 ünakalât d SONU ALTINCI SAHİFEDE — Yet vereceklermiş. e re İtiraf e i — el yni zama ylemeğe mecburuz ki bu haberin len teeyytit eylemesini sa emi! halel kyn a haz lıkla bekliyoruz. Çünkü Türk eşim Ml eme zi hiliy, e Vekili B. Şükrü Kay alime il ira meri kapâliiğ Demirci - Salihli yolunda Fransa - Türkivos 3 m —Yanudı cemadli ; lerimi anla yuvarland Sahibi öldü e KY crm biz ağır yaralı 2 yet hay: e Bir genç Me iyor, Demirci - Salihli yolunda mea ir kamyon kazası e den Salihliye gelmekte olan iye ln yn nz da CATE ey ie er ir çek yerlerinde Mü- 2 vlan EA zi Y ahudi mekteplerinires. sn m vel Zsviçre - ii iye brke, iyedeki M süş- si ii z& “men bükümete devretti? e ea ——— ye i ati, Yahudi mekieplsii İl olmuştur £ Ankarada Hariciye Mele mm istanbul, 4 (Hususi) 5 Yahudi vam LE. müüacaik eti iel ime Salihiye gk e ii bed başl ii ii e in hükümete devri için inin binalarını ilk mektep. ettiği inti : ket eden şoför Hüseyinin kâletinde başladı ig a Ya paz ll Kğ Me gem nm m LE > Dış ülkelerde het beri Ma le th Yahudi cem cemi naatınım ileri gelenleri se e mea Türk am teviye nesin diye bii eye kiye Yahudileri eri tarafından e ler mü himaye ese Da ME olduğu ta- ee iç akal e Ve a ip bir endir ye ni —p azmini gi iK un e a a Di DRL ig İmam a sayi me an e tla Kam bulunan Yamyozt yah nl konsey dele- id ar. X Hi im “ede yöstermekted ir | aliyeti tarihe ae Miçe ilin sin ediyorlar. ki bizim -atandaşlarımız bugün€ iftihar ve sevinç duyacaklarını bi 7 h eylemişlerdir. , 7 Rus gazetecileri 'etnamesi vardır. aa pe Bale pm bam e ale i bu yalanda bir cehennem makina- ie rinde Pei Hüseyin müz vekâlete bildim örürüz ki, impa' sahibi| ret odaları istirahate li e e ni sür mi RDUNCU SAHIFEDE —* gönderme etmiştir. NE lar, Milhaloviç iç ed KİA br Ras ii — ii ş önkü. i iz k > t : ; in in ve ir Kayan pere yü öyle a İE 5 > iie mi, bodruma mı? e e izmir vilâyet meclisi heyeti dün mn izmir be hafriyatında incelemeler yaptı Kaçakçı mıdır? üm Amerikan tebaasındabir Türkün muhakemesi EM pie SR lan bu — “:minister vapurunun aleşçisi O b kli suçunu. gli reddiye |. ye İ Hafriyatın çok ilerlemiş olduğunu : £ gördü. Yeni bütçe-

Bu sayıdan diğer sayfalar: