25 Şubat 1941 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

25 Şubat 1941 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kupası ve Halkevi koşuları . ci Sahifede | uâyyen günde Kıymetli. bir teberru meb AL me > pps 1 çi kele kaleminden alımabilir. olmak tün o 33 95 3 Deri iel ğin eğecek iz- im günden: 1 mir Pamuk Men: çekini im ii zle emmi tiyatro tatbikat sahnesi alı sinema unun tiyatro taf at il ve şirketi idare Kyk ba ii e yak tadilen inğmat ve. ositatının eksiltme ildmdır za alicenap hamiyet eseri a nda daydan tebrik ve sök tekmeyi b Memleketimizde gi ü ke z siltmeye Asik a Ak Li öprü 1 cüddksinde İkizi vakıf apartman binası dahilinde bulunan Sia kai tadilen tiyatro tatbikat sahnesi inşaat ve tesi- salınım ikmal v U- iz ten örnek alarak ayni arar Öp sisalın keşif bedeli Kr e a A mi edeceklerini kuvvetle ümit ede- e at ve tes e ait ie mi ojeleri 1. ge e evrak vekıflar umum müdürlüğü in- bedeli » yüzbinde besi olan (863) kuruş bedel 4/8: saril sa duyan sali günü saat obez. vakıflar e toplanacı cak ihale komisyonu mari 4 eta Teklif ei Erme saatten bir vi eek Emet kal nde komisyon reisliğine verilmiş olacaktır. Pos- yanı kabul değildir. #ksiltmeye gireceklerin (9832) lira (45) kuruş muvakkat teminat leri ve aşağıda y sz vesikaları haiz olmaları şarttır. Bu vesikaları dimi Hiikmiyeklire eri maddede zikredilen evrak verilemez. a) 941 yılına ait ti Gele ane ai alınmış vesika. D Ke yekalatindar Mei iteahhitlik vesikası. sağı yüz m) ve bu kabil tesisat işi yapmış ve'mün vak lke Yalar di dair vesika. — Eksiltmeye girecekleri karalı zarfının ihzarında vı el larının. yazılışını nda Müpaiemetler terkin ve posta ile Yemleri iz dan Sant hine ren 'cunid ri İzmir e birlikte her DiKKAT umumi mide tetile yapıl ka: & de 2400 sayılı kanunun 32. 33. 34 üncü maddelerine ri riayet - . iâramdır. Timofuj vi — inşaat ve tesisatın bedeli vahit fiat sas Üzerinden ödene- cektir. 10, 16, 20, 25 (832) Jİ Zi LE eN RAE bile Köyü " Senet veya © Adı ve soya Gayri menku- “© Gayri metiku- Gayri menkulün hududu. taahhütname lün imevkii lün-cinsi YE Harmanlepe Bağ etöstden Ayas Ce. Armutlu © gg Bağ 3 hektar 6760 Osman ve 86 En iyi ingiliz Karbonatıdır (428) SODA-BERK Armutlu Ahmet oğlu İsma- © Paşa Timari Bağ 0433 il Uğurlu Armutlu 97 Ahmet oğlu İsme © İnlik Bağ 4595 #1 Uğurlu Armutlu O7 Ahmet oğlu İsmar © Çeşme altı Bağ 7852 il Uğurlü Armutlu 305 Mehmet oğğu Riza © Tepekli Bağ 8332 in İsmail kızı Zehra (Kuyruk pınar Bai 4136 Görece İsmail kızı Zehra Kuyruk pınar Bak 2151 256 Memutu sg Armutlu 255 İsmal O: ecii Kadı alanı Bağ 1 hekler 5785 93 SENEDENBERİ BÜTÜN DÜNYACA * rant, 233 İsmail Amik naked Bağ 9190 * gurlü armutlu 235 İsmail O. Ahmet © Arkalı Tarla 1838 Uğurlu rma 125 Hall O, Osman o Kemerya Bağ 3906 i e Sak nz Remütlu © 123 ali O, Osman Okuş tepesi Bağ 2981 An Armutlu 156 MN 2 Bak sm mr ei $ Armutlu 200 i NER Ml Bağ ila Armutlu 200 Km emi Ha- © Küklük Bağl ise Armuflı 296 o Mustafa kızı <2 eyi Mü. Harmantepe Bağ 9656 Armütlr” © 27. Osman oğlu Al Evran gülü Bağ Yılmaz yili 33 İbrahim K. Fatma (Adaiçi Bağ 1838 Arın Aslan au 62 Mehmet O. Meh: ( Cesmealt Bağ 4136 met Kemalettin Eskici yazılı “gayri menkulleri Satılan gayri menkullerin bödeli borçluların bankaya olan borele-

Bu sayıdan diğer sayfalar: