17 Ocak 1948 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 2

17 Ocak 1948 tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA: 2 İzmir İstiklâlMahkemesind. Atatürk'e e neler gördüm? suikasdın tafsilâtı ve içyüzü K z an — Damadıp da var m:î"dıî — Bayır o buraya geldi. — İsmi ne? — Şevket Turgud. Oğlum değil- di: İbrahim, — Senin Erzuruguda: “-Osmanlı barkasında oğluh vâr 'Ü? — Var Muhiddin. — Öğü Cavid beye, bir iş için müracani ıı;!lm, © da bankaya tavsiye etti. İmti- han verdi kabul olundu. — Memleket kurtulduktan son- ra İttihad ve Terakkici geçinen a» damlar, toplandımız n? — Hayır, yalnız bir sefgr Cavi- din'evinde, bir defa da — Mesadet hazında toplandık. — Cavid beyin evindeki i9tinaa i kim götürdü? — Edhem. — Ne diye götürdü? — Bir şey söylemedi. — Kimler vardı orada? Ahmed Nesimi, Canbulat beyler vardı, Hüseyin Cahid boy yoktu. Doktor Nüzim bey vardı. — Hüseyinzade Ali- bey - var; mıydı? — Hayır, yoktu. yalnız. şunu söyliyeyim ki ben gittikten sonra miş ise bilmem. Bu - içtiğada Kemal söyledi. Ali bey söyledi, A- nadoluya müzaheret edilecek, Nesine' müzaheret — edilecek- — Müzaheret değil, paşaya de- halet edilecek... Paşar İamitte idi, Kemal bey görüşmüş, yine' görüşe cekiniş, — Görüştü mü? — Hayır, bileriyorum. Bön kalk tım gittim. — Hülâsaten senin: anladığın nedir? — Benim-anladığım: Kemal İzs mitergidecek, paşaya' dehalşt edes cek. intihabdar ve sair işlerde müşe tereken çalışılacak. — Nasil oldu da bir araya top- landmız? — Nasıl değildi ki beyim:.. Be. ni çağırmaları ihtiyarlığıma; eski- den yaptığım hizmetlere' binaen- dir, yoksa benim aklımdan, fikrim den İstifade: için değil, — Ne'nam ile toplanıyorsunuz; ne sıfatla? — Anlattım” ya benim, paşa ile beraber çalışmak' için. — Onlar' n yolda onu bilinem, İkincisinde nereye - toplandı- nız? — Kemalin yazıhanesinda. Ora- da töplandığimız' yine pasa> mese- lesi. Yine Kemal orada söz söyle- di. Yine ben hastalandım gittim. — Hüseyin zade Ali bey de Ke- yazıhanesinde Bulunmuş, siz *“Yemen,, e dâir (Büştârafi 1 incide) kalmadı. Gürbette rastladığım ma kas dar” tanıdık” Arnavüt varsa” hepsi de Türk' idüresinde çok rahaf ettiklerini ve Oözamanları mümla — aratdıklarını söyleditor. Hattâ/ Atnavatlük - istiklâ- inlar eh tanmmış” simtalarından . biri olan Dörviş Himâ adında bir şahsiyet bir Münâsebötle memlketinin” siyasl mahikemesi Huzürüna — çıkmış — ismini lediği” zaman ” mahkeme — reisinin «Siz, Hanl şu Arnavutluk İstiklâli için pan Derviş Himâyımis cevabını ver- miştir. Ayıp'değli a.. Bunlar bir Çteş- fiye-i-sade) duymüyor değilim. Biz bu eyalet emedik, — yedir- dik... Giymedik, giydirdik. Fakat mak bule geçmedi. Yemen de bunlardan biridir. Vaktile orada Mustafa Asım paşa — Gyarındar bir «Tatar Foyzi paşar vardi; orayı titretmişti. Yemeni bu adamin sort Yakat kuvvetli İdaresi yesinde- eli- mizde tuttuk. Fakat dünyada hor şey' fânidir; Feyzl paşa'da-nihayet Yemen den ayrı Ondan: sonra”orası bir. maktel haline geldi. Rahmetli MahntudSadıkın «Hittasi- yemâniyeden: yaman haborler» baştık: ble makalosini hâlâ'unutmam. O 'kiz Bin kumlara az vatan eviğdi. gömme: dikt Bu itibarla şübhesiz ki eski bir e) letimizin — hükümdarını — kaybetmesini teessürle karşılarız... Fakat Yemon do diğim zaman da bir Türk sıfatile burs NumUN direği sızlamaz- dersem yatan Söylemiş olurum, Biz oralardan Istita- de odemedik... Demek- herkesin kenul evinde rahat etmesi- on sağr)m bir sir yazot imiş. huzür ve rahat versini O-halde Allan — cümleye Tefrika No. 147 orada, demişsiniz ki: «Ben İttihad- cıyım, İttihad ve Torakki dağılmış diyorlar, ya bizim yeminimiz nasıl olacak?» demişsiniz. O da göyle böyle demiş. Ne yemini etmiştin? — Ben İttihadcıyım. İttihad ve Terakkiye yemin etmiştim. Kümil paşa hükümeti tamim yapmış, ben gümrükte'idim: — «Memurlar - hiç bir cemiyete — dahil olmıyacaks lar, dahil olanlar çıkacak;» de «Ben İttihad ve Terakki cemiye- tinden başka bir cemiyete yemin etmedim.> dedim. — Sen karşısında - Kâmil paşa hükümeti mi var zannediyorsun, bu bükümet - senin — efendilerinin hepstai hıyapetlerinden dolayı as- üğtir Sön tevkif edileli kaç gün oldu ? — İki ay kadar. — Öyle ise haberin olsun: Bu hükümet efendilerini asmıştır, * nt göre döğru söyle! — Millete hıyanet etmedim. — Size kâğidı imza ettiriyor- lardı? — Rvet Kâmil paşa' hükümeti. — O Küinil paşa' İngilizlerte bir leşen bir hükümet idi. Pakat bu- günkü hükümet o değildir. — Evet. — Senin-arkasından - koştuğun adamlar milleti bıraktılar” kaçtı- lar. — Allah onların ceza: verir, — eMhişetini ne suretle idame edersin ?» diye sorulan suale <«Ku- ra Kemal» arada sırada yirmi o- tuz' lira' verir muavenet ederdi.> diyorsun. — Evet beyim bende yalan yok. Bünun üzerine Hüseyin zade A- li bey celb ve müvacehe edildi. Rets — (Hüseyin zade Ali be- ye) dünkü ifadenizde bahsettiği- niz Hamdi Baba bu mudur? — Bvet budur. — Biz İttihad' ve Terakkiye ye- mih ettik. «Sadık kalacağız> dedi- Bini söylemiştir — Evet söyledi, ben de eevaben Rüusyadaki askerlerin yemini me- selesini misal getirerek dünkü ifa- demde - söylediklerimi — söyledim. «Biz- Terakkiye yemin ettik, bu- gün' hükmü yoktur: dedim. — (Hamdi Babaya) ne dersin? — Vallahi hatırımda: kalmamış- tir. Böş senedir... Hatırımda kal- madı. Hüseyin zade Mi boy — Müsa- ad& ederseniz” bir gey — hatırlata- yım: Hamdi Baba demiş ki: «İtti- had' ve Terakki öldü, bu kadar döstlarımdân rica' ederim, beni o- aa türbedar yapsınlar» tarihe ge- çecek bir söz olduğu için söyle- dim. Reis — (Hamdi Babaya) Yani mütevellisi olarak: mi kalmak isti- yordun? Hamdi Bâba — Hayır, yalmz | | lesi Aynalibakkal/ sokağı: 32 numarali Haüç önünde Kale surlarından — sökülen — taşlar bir inşaat yapmak için yığlılk maktadir. Hor hangi bir şalıs surs lardan söküp aldığı — taşları tediği gibi kullanabilir mi? Böyle bir hakka sahip mif Bu şahsa bu taşları niçin söküp alıyorsun diyecek bir makam yok mu? Yoksa bu taşlar bir ücret mukabilinde- mi bu şalisa- satılmışlır? Sa- tilsa bile surlardaki taşların sahibi kimdir, satın almmış değilse çalınınış demektir. Her iki hususta ilgili ma- kamların nazarı — dikkatini gçekmek — içlü bu — ihbarımın taşlar hentiz mezkür bina ö- nünde yığılı bulunduğundan yerlndön halkından — tahlâki ni saygılarımla rica ederim. Karabaş mahallesi Ay nalibakkal sokak No, 33 Mustafa Karabulat | OkUYUCU DİYORKİ İlgili makamların ! * ŞİKAÂYETLERE CEVAB Emniyet 6 cı gube müdür- Tüğünden: Yeni Sabah gazetesinin 9. 11948 — tarihli — nüshasında «Âmmenin sükütunu — ihlâl» bağhğile intişar eden yazı İn- celenmiştir. ye Şehrin sükütunu — ihlâl e- denler hakkında polis vezife ve salâhiyet kanunu ile be- lediye zabıtası tallmatnamesi hüktümlerine göre — gereken muamele yapılmaktadır.» nazarı dikkatine ae Şoliremini Karabaş malinl. Ismarlama çocuk dâvasına dün de devam olundu Lk Tacirlerden Ahmed Kemal Temiz- kanın karısı Fatma Melâhat Temiz- kan İzmitte bir gingene- gocuğunu 5000 liraya satın âlarak kocasına ken di çocuğu gibi tanıtmış ve neticede hüdise meydana gıkmıştı. Buü gocu- # annesinden alip Fatmaya” veren ve doğüm ilmühabari — tanzim eden Ottaköy Şifa Yurdu sahibi Dr. Asım Ohur tle Başhemşire alayhine : açılan dâvanın durüşmasına dün 2 net ağır ceza mahkemesinde devam olunmuş: tur. Mahkemeye celbolunan şahidlerden Ahmed' Kemal Temizkan ile Viktör. ya dünkü celseye- gelinemişler — ve Dr. Asım Onurum karısı Mellha O: nurun evinde ahınan ifadomi dâvg dös yasına idhal edilmiştir. Bayan Onurç iradesindet <— Hâdiseden sonra, birkaç me- duna geldiler. Bünun üzerine hüdt- ebirşeyler oldu». dedi. İkimiz beraber Sanatoryoma giderek çocuğu — satin an Fatma Melâhati ziyaret ettik. Kendisine vaziyeti anlattık, Melâhat) Hânım bize: <— Ben kocamı aldattimigöizit dö' başınızı belâyarsoktum> dedi. Kocam hâdise hakkında bir kâğıda ifadesini ldüğünü söylemek için İstemiş tim. Hüseyin zade Ali bey — (Rews beye) Geçen ifademe ilâveten bir kaç söz söylemekliğime müsaade eder misiniz? (Devamı var) Türhanm - insantardan kaçan sessiz günlermden biri Idt Sofradan. Kal- Kkanca hemen odasına kapanmıştı, Tati bir müzik' odanın sıcak ha- vasına yayılırken, oymyanların tek tük- kelimeleri işitiliyordu: — Altmışaltı. — Beş yüz. — Tkinat vido, Verda” birdenbire döğruldü. İçinde görlb- bir sıkıntı İle nefesi kesilmiğ. yti Saate baktı. Dokuza yirmi- v dı, Daha birkag saat böyle geçecek, uzun gece bitimle bilmiyecekti Blindes KI küğıüları masamın Üstüne bırakti. — BSinemaya gider” misin” Metin? Gene adamın gözlüri derin bir h- adetle parladı. Hemen yörinden fir« İtadı, — Tabit, Anneler hayretle başlarını kaldır« dilar — Bu soğukta' dışarı mm çıkacaks İ mınız çocuktar? — Allah #ize akıl: versin. Tam s Cak- odayı : birakacak hava, Vorda yaşlı kadınlara- gülümsiye: rek- baktı. — Müsande edin de gidelim. Kadriye Hanım şefkafle genc kum süzdü. — Güle güle yavrum, Başına eşar. pıni bağlamağı unutmal — Peki anno, Metin sabırsız adımlarla — odada dolaşarak Verdayı beklemeğle' koyul: muştu. İçinde büyük bir sevino var: yazmasını söyledi. O da, <— Ben hastayım, siz yazın ben. imzalıyayım» cevabını verdi ve Asım da yazıp bi bilmiyorum> demektedir. « Celse gelmiyen! şalildlerin: calbi çin başkar güne bırakılmıştır. mocsa Aşk. ve his romanı M Tefrika:41 mür dösyaları tedkik için Şifa Yüre | senin mahiiyetini Kocamdan — sordum || ktı, Yazının mahiyetini | * Esnaf hastanesi Hastane büdcesindeki senelik 29 bin İira açığa. mukabil 3 bin Hralık teberruda bulunuldu İstanbul Esnaf Hastahanesinin genel Kurul toplantısı, dün saat 4 de-Eminönü Halkevi salonunda ya) pilmiştir, Toplantiya Esnaf — Comiyetlöri, Esnaf ve Küçük San'at Köooparatlf Tleri' sürülen — âllekler arasında; Ticaret Odasının — müsandesi alın mak suretile tüosarlardan — hasta- hane içim para topjanması; en kıza bir zamanda yeti bir bina' yapılma sı, Esnaf Odasınca: yapılan yardi. leri ile Esnaf Odası üyelertiüştürak| mın arttırılmAsı yalunda teşebbüş etmiş: bulunmaktaydı. lere geçilmesi ve her esnafin — ayrı Köngreye başkan seçildikten son| ce hastahaneye bit aldat vermeyi ra Atatlirkün hatırası amıltnış ve; kurulün bir. yıllıl (aaliyot' raporu Küzum Yorulmaz tarafınıdan olun. muştüur, Rapor, bir hayli münâkaşaya' se beb olmuş, datögelerden — bir kumm raporu tatninkâr bulmamış, - bir Kısinı ise, cemiyetlerin hastahane yetam manâsile yardım edambdiği halde hastahane idare kurulunun başarılı işler yaptığını ileri sürerek, diğer delegeler cevap vermişlerdir. Uzun münâkaşalardan sonra di. lekler faslına: geçilmiştir, / EKONOMİ; Sümerbank memur- larına prim verilecek irklğe: Prim tevzlatını durduran Bümçre bank müessesesi, önümüzdeki ay ba- #andan itibaren yeniden prim verme- Be başlıyacaktir. , — Bu defa prim, istiksal işlerinde ça- | lişknlara verilecek: ve göçem ayların primleri de> ödenecektir. Ticaret bakanı şehrimize- | geliyor Ticaret Bakamı — Mahmud' Nedipi Gündüzalp, bu sabah Ankaradan geh rimize gelmiş: olacaktır, Bakan gelirimizde bitkaş gün ka- taalihüt etmoti pulunmakta idi Yeni idare heyeti seçimi de - bir hayli tartışmalara sebep? olmuştur. Yeni idare heyeti D kişiden müte şekkildir ve bunlâra yardımcı ol rak Her esnaf' cemiyeti'iki üyostüi göndürecektir, Diğer — taraftan — hastahanenin büdoesindeki 29 bin liralık açığın bir kasmı; kongrede- hazır bulunan! cemiyet başkanları tarafından: ka, patilmış bulunmaktadır, Dün bu su retle yapılan tebarrulârın yekünu! 3000 bir lirayı Bulmuştur. TEKEL Tekel Neşriyat şubesi- lâğvedildi —— Tekel Gönel Müdürlüğünde bir müâ det övvel ihidas eğilen neşriyat şube. #L bugünden itibaren Kaldırılmıştir. Burada çalışmakta olân Bir kısım momürlür satiş ve reklâm şubesi mü dürlüğüntün emrinde mesal yapacak. tır) Diğer taraftan Hiaber aldığımıza gö re neğriyat gübesi ümiri -Kâmüran Çelebi levazam müdürlüğü em fine; Nertman y da satiş ve Teklâm' şubesi örürine- verilmiştordir. Gömel Müdürlük meşriyat Kıemı o8- kidem olduğu, gibi' gimdi de satiş: ve lTacaktır, reklâm şubesi tarafından deruhte e- dildoektir. POLİSTE Tekel Bakamanan dünkü ll i tetkikleri lercanda dün Bükkağ' öta övvek gahttinleeı güten rPr a Plmrük: ve Tekel Bakam — Şevket akşamki yangırl —| Yian örveki gün Cibali — Siça fabrikasında, dün de - yanında. Tekel Genel Müğürü EHtenti” Kortol olduğu; halde Büyükdere Ribrit fabrikasın- Ön! tedkiklerde bulanmuştur. ERELÖR İ ADLİYEDE Heybellada cinayetinin uruşması başladi lll Onbeş gün evvel Höybeli adada balıkçı Manolu öldüren arabacı-Rü geyin 9 Üncü sorgu hâkimliğine Şovkolunmuştur, Sânık — itadesinde Manolun kendisine küfür edip' çat tığını ve-gavza çıkardığını hitilse a- öi Dün akşam saat 18'de Mercanda Sümbüllü hanınıı zemin katında Viktora ait lâstilk top imalâlhans. sinde benzin ve masot patlarmasın dan yangın: çıkmıştir, Yangın itfalye taraf söndY Tülünceye kadar E::m& $ odası ve gömlekçi ait ilğ yanmıştır, Hâdisp hakkında kata- başlanmıştır, Cemlile, sorgusunu müteakâb tevkif edildi Beyoğlunda Şehid Muhtar desinde Sümer apartmamında ran tüocar Mustafa Gençayım- yize metnisi Cemile Göktaş ıvvı.ı.l mındir sarhoş olduğumu ileri sürmüş, evde kimse yokken 9820'lira Iâl tür.. cevherat ve oşya galmış, aşıkı. Sankı: Hüseyin-bu-haftaiçinde 3- mad Başkanın yanına. k: Bir ceza: e verilöcektir, Zabıta, sıkı bir tahkikat nn::g | Camileyi: yakalamış ve çalinat Pa | a ilö mücevhorat sahibine tade ö dilmiştir, Dün akşam üzeri" Sultanahmed Sulk Ceza, mahkemesine verilen Cemile, sorgusunu müteakip tevkit edilmiştir, DÜZELTME Bövelld' günkü sayımızda <Meyva Hklindeki sullatimali — muhakemesi neticelondi> bağlığı altında çıkan- ya- fıda sanıklardan. Bay — Mükerreme atfan mahkemede: geçen. Konuşma vüki yazlıştikla sütunları- mrtar o gekiide. geşmiştiri” Düzeltirin. ———i A — W dı, Soğuk bir gecede, onunla yanya- Na yürüyorek dinomaya — gitmek, 0- nunla birlikte bir film seyretmek ne Zevkli bir göydil Verde ile- Türhanın odaları ayni saniyedi açıldı. İkiri ayni saniyede eğikte göründüler. Geno ve — güsel kaz, düdaklarında neşeli bir. gülüm- me ile Turhamâ bâktı, Turhanın daçları dağılmış, gözleri dalgın, yü- tü yorgundu. — Ne oldu? Hasta mısınız hocam ? — Hayır.. hayır. Sen sokağa mi gılayorsun? — Evet, Meltnle: sinemaya- gide- coğiz; — yvazı Turhanın bakışlâarı yeğeninin geno yelmen'ud. yüzüne doğru - giderkeğ Verda ayni saniyede ikisini birdef gördü ve o anda, sert ve Koskin: ilet ok birden kalbine saplandı. — Metin anormal denscek bir 84. vint içindedir, Bunun sebebi... Acde baf Aman Yarabbit Büyük Yalan uazzez Tahsin BERKAN! — Hocam ona ap föna baktı! Ni- Çin oU Itıskandi ? Yoksat,. Biyvahi., Gözlerindeki a01 ne derindi! Metinin kendisini 90 gunu düşünmek Verdayı korf ve tejâiğlandirmâle göyle düremm, iği- ne birdenbire bir fârahlik; bir harit: lik vermiğti; Tibig fırtınalardân. sön ra durgün, rahat-bir llmana'mığımı.. Fakat bu İlmana- ansızın. hücum eden dâlgalarla, yeniden agık denize dürüklünmek; oradk; evveltki' firtinas Tarla' mükayene: edilemiyecok- kadar şiddetli ve korkune: bir” kasırgu' ile Korgılaşmak tüyler Ürpertlei bir. şey olurdu! $ Bu ihtimal gerçekleşmiş, o müd- hişi Kasırga ortalığı — altüst — etmiş, küvvetli! gimşektör” etrafi” sarmmış” gis bi, birdenbire- titredi' ve> dürgüm Wi Mana- sığınmak- iatiyon bir kazazoder telâgile Motinin kolunu yakaladı. Kaçalım!! dedi. İK genö koşar adimlârlâ uraklâ- görken Sibikar Banim Türhanabakti. — Heygidi genelik! Onun cevab vermeden kapının g. iğinde dalgın durduğunu görünce - âve otti: — Gelöene Turhan... Siz de Fordi İle bir parti bazlk oynayın bArt! Yör Günlüktan bitkin bir: haldesini Biraz dinlenirsin; oldu- * Birbirine sıkı: bağlarla- bağlanmış: olan Üç inaan içta dünyanın: yüst dös Bişmişti. Metin;. büyük: bir- iradö> Kuvvetilöş © föna düşüncelerdem sıyrıtarak: Ken. dini sandöt hulyasna: brrakmış; Kali binde bi ümid' yıdtar: parlâmışti, Bu: Ümlc işiği- onü- yaşıyan ve uman: bi insan haline sokuvermişti. Seneler- denberi gizli gizli aztırab çeken dur- gün, düşünceli,. omuzları ağır bir YÜN altında ezgin Metin gitmiş, o- Yun yerine enerfik, Kuvvet dolü, neş- eli bir genc gelmişti. Bunü herkes' göğüe tefülr otmekte | Trkiye Kredi | Bankası işe başlıyor Baunka geni!Bihaya geçüi Kadar Karaköyde bir kandda faaliyetine başlıyacak — r ay önce umumi heyeti, top lantısını yaparak idare — meolisini seçmiş ve diğer gereken. kararları alnış- bulunan” Türkiye Kredi' Ban, kası bu kerre tescil ve ilâm forma- itelerini de yörtne- getirerek artilk: kanüni teşekktil musmelesini — ta mamlamış bulunmaktadır, Türkiye Kredi Bankası, yeni bina sına geçinceye kadar, şimdilik, aa raköyde, Tünsl karşisında, Nör: Gşternı hanında' fanliyete" başlaya: caktır, Yalhız İstanbulun - değil, Türkiyenin tanıdiği, muteber — ve maruf — iktisatçıların, tüccarların kurdukları Türkiye Ktedi Bankası bügünkü mütevazi yerinde çalışaca ğina göre; her türlü gösterişten u bütün zak kalmayı, sadece işe önem ver meyi tercih ettiğini filen açıkla- mıştir, Tavuk hırsızı genç kadın ——— Meğer doktür kendis'ne (tavuk: eti ye) dömiş! — Kadıköyünde Kuşdilinde oturan TI yaşlarında Hamiyet Akcalı adin da genç bir kız evvelki - akşam o cıyardaki bostanlardan birine- gire rek kümesten tavuk çalarken yaka lanmıştir, Dün öğleden sonra Sul sevik edilmiştir, Yapılan sorgusun: da; Doktor bana: tavuk eti yememi tavsiye' etti ve aksi halde hastaliğı mun iyileşmiyeceğini söyledi, Ba bamda kazandığı parayı içkiye ve riyor, bana bakmıyor. Ohun için, komşumuzun tavuğundan ,bir tane sini ödünçralacak, bilâhare gene başka bir tavuk bulup borcumu ödi yecektim, Fakat beni hirsiz sanip polise- yakalattırdılar demiştir, Din lenen şahitlerden:Ömer hâdise'hak kındiv şunları söylemiştir. — Benim 50 kadar tavuğum var dı son zamanlarda bunlardan 8 tanesi! Kayboldu, Tahkikat yaptım. Hamiyetin çaldığını öğrendim, Beş yaşındaki oğlum Murat bir — güni kendisini olta ile- bizim tavukları avlarken görmüş; — Hâdise- akşamı da suç. Üstü yakalandı » Mahkeme Hamiyetin — tevkifine ve celsenin karar için talikine ka: rar vermiştir, LAARIFTE Yüksek Ticaret okulunun 65 inci yıldönümü Dün Yüksek Ticaret ve Ekonomi okulünun 65 inci yıldönümü idi. Bu seneş diğer — yıllardakinin aksine olarak okulda tören yapılmamıştir, idit Artık hayata atılalı, toyluk- gunimı.h' lerine ve mekteb hayatına ald' izler yavaşı yavaş kaybolmağa — başladı. hakiki karakteri meydana çiktı, Verda bile, hentiz onun hislerinden tamamile emin olmadığı için böyle Aüşünüyordu. Aldanımyan, hakikati gören yalhız Turhandı. O, çok sevdiği ve'Beğendi- & yeğeninin Verdaya karşı olan duy gülarını: ötedenberi' adım: adım: takit gtmiş; onum Ümiddiz. ve: zavallı' gün- lerinde kalbinin şefkat Köşesi derin derin sızlamış, mes'ud. ve Ümldil: a atlerinde de yine- kalbinin: kıskanclik: Köşesi endişe- il&- huysuzlanmışti. Mo: tinih acısım. ve saadetini' bütün Kati bil niçin paylaşamadiğini Türhan uzun zaman. Kendi. kendine- biler iti. raf etmekten Kaçmışti. Dünya: yüzünde- en çok: sevdiği' bir Kaçı Kiğtdön birt Metindi! — Bi zekli ağir Başli; çekingen dönecek: Kadâr alğakı gönüllü' fakat ne — istodiğini Kat'ti olarak: Bilen merd! çocuk; amı CümE İçtn hor zaman blr sevinc ve' (€ tihar mevzun olmuştu. Şimdt' de: 04 müu, gene ve parlak bir mühertdis mev Klinde görmek göğsünü iftiharla Ka- Onm için - dünyadâ fedakârlık yöktu, Fa- Bartimakta di yapmıyacağı Hati.. Pakat miçin Verdayı Bu Kadâr çok seviyordü 0? (Devamı-var) tanalimed' sulh ceza mahkemesine|/ İHER SABAH Serkenkebin. efendi e: açık muhabere: B dit görmeden: Ankaraya dip oratllr Akagündüzün kardığı <Muştas garotesine kapılı BKi Daba döstüm, değerli Heocav ve Kiymelil' yazar: dörkankebim: gföndtöen bir mektüb aldım, Vati döttum” Lu moktübundü: diyor Ki efikraoı svlltim, Akanın düvati Üzerine Ankaraya v kadar çabuk harsket etmekliğim ibab Ot KU sama” uğrayıpı” vedi" etmel Kit bulamadığın gibi annenle de- ve- dalâşıp holâltaşamadım. (Berkenkebin efendi bizim vatidenin süt biraderidir) Akanın, Vakit Kayöetmedün gel ye- tişi yolundaki telgrafini, bon Kötü, yormuş va Datas pandıras yota çıkcaış tim. Makor gazata çıkaracakmış, a | ma da ihtiyacı da onun için acele dâvet #lmişmiş, Bunu: buria gelince öğrendim anımaı elim, ayağım Hala titriyor. Şimdl' yav sanden” bazı ricalar FİM var: Bürada yazacık bir'çok yere di mevzülar. butuyoruz buldan Hater almak hususunda zortuk çekiyoruz. Hususi bir — müttabir. tute mak işina de Aka yanaşmıyor; İs Buldaki gazete mühtirlürinin — çoğu, arın Habar vermiye — (ütum teorübesiz toy tir diyor amma, — bana nin ağzım açmak Muştar NİN İlk sayısı satıldı, tek nüshar Kalm di buma: rağimen Aka hâ- 1â masraf tarafdarı değil — Daha bet Çoluk çocuktanı ibaret- kalırsa ke: istemiyor tantamite olmaz, biraz ihtiyat akçesi biriktiralim! diyip düruyor. Gazetenin neşriyat müdürü: resmen Başkası amma bütün yük banim üze- rimde. eMuşta» nin ikinei sayısımdan bir nüskayı göndariyorum. Bak, oku da bizin” yazdığımız çeşit haber ve hâvadister âyarında, İstambul! mali ae berler göndermeğe gayret et; — belki münastt bir zamanını- bulur, Akadan sana da Üç, baş. koparıı Kendisi ŞİMdi İçki de içmediği için neş'eli bir dakikasını bulup sanin hesabına para sızdırmak — kolayı bir şey değlise de çalışacağım oğlum: Her hatde göreyim seni, mahcub atma beni. — Homgşireye: (vani bizim valideye) — selâmlar odax rimi. Ouadan bant de unutmasın, * Bir hayli düçünün: taşıntıktan sön- Fa bon deşu mektubu. yazını göndere dim Serkenkebin efandi amca, Moktubunuzu vatideye söyledim. aldım, — selâmlarınızı mukabere selâer ve düalar ediyor. «Muştas- ya- İstans buldan haber gönderinek. bahsine - gev Hince; madem Ki amrediyorsanuz; te- şebbüs ve teorübe sdeceğim: — Gizli iş yapmayı sevmediğimden- bu. teklifinizi bizlm patroma açtım; müsaadesini iste dim. Banar ) —— Akagündür cekidenberi tanıdığın ve sevdiğim - bir arkadaştır, dedi; Ser könkebin. efoadiye- gelince 0: dâ kudee ma'dandır. — Bü- itibarta' “Müşta> yar muhabirtik otmen” beni memnun” edör Fıkravı!” dödi, Ben de İstanbulun Kalburüstü ge- den haber ve hâvadislerini «Müşta» ya muntâazaman bildireceğim ve İlk mek- tübumu.- da yarın göndereceğim. Muh- torem ellerinizden öperim Serkenkebim. efondi amcai» FIKRACI Sabahaddin Ali tek- rar mahküm oldu Markopaşada çıkan: <Gene arka- eHitlör, Kâhküllü. Kaçıklâre Başlıklı yazıdan dölayı hakarete uğ- radiğim iddiâ edön Nihal' Addız ta- rafindan Sabâkaddin Ali alöylüne a. gılan dâvanın: duruşması: dün 3 üncü. asliye Ceza mahkemesinde sona. ere miştir. Yapılar muhakeme” sonunda Saba» haddin Ali D &y 22' gün. hapse: ve T7T lira- para: cezasmar mahiküm: ecilniş: ve takdirt tahfif' sebebile” cezanın : aki- tıdik Biet: tenzil edilmiştir. ..r.rrrrr... * TARYIM * OCAK 1948 Öğle Tlenal iş 58 Âkşam 17 07 Yatsı 7 43

Bu sayıdan diğer sayfalar: