27 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Ajanslar kongrası dün toplandı urahhaslar bugün tarih yerleri gezdiler Kongra yarından itibaren esaslı mesaisine...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ajanslar kongrası dün toplandı urahhaslar bugün tarih yerleri gezdiler Kongra yarından itibaren esaslı mesaisine başlayacaklır Kongramn ilk içtimaında rels nutkunu okurlırkon Müttefik — ajanslar kongrası dün Tarabyada Sümmer palas ' W otelinde ilk içtimamı aktetmiştir. Kongrayı İstanbul mebusu Tevfik | ç Kâmil B. küşat etmiş murahhas lara beyanı hoşamedi etmiştir. Bundan sonra intihabat yapılmış ajans Havas meclisi idare reisi M. Meno reis intihap olunmuştur. ikinci reisliğe Falih W Fıfkı ve Röyter mümessili M.* r Klemens intihap edilmiştir. Kâl. Murahhaslar kongradan çıkıyor tibliğe Ispanya ajansi mümessili | "Tarabyadan İstanbul tarafına geçM. Amato intihap edilmiştir. mişlery Müzeleri ve AyasofyagcîKongra Gazi Hz. ile İsmet Pş. | müni gezmişlerdir. Kongra yarın Hz. ne birer tazimat telgrafı | müzake rata başlıyacaktır. çekmiştir. Dün akşam Tarabyada murahKongra murahhasları bu sabah | haslara ziyafet verilmiştir.