27 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

27 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Affedilen mahkümlar Af kanunu mucibince, Bursa tevkifhanesinden 200 mevkuf tahliye edildiği baber alınmıştır....
 Poliste dayak mı? Doktor Hikmet B. namında bir zatın poliste dögüldü günden bahisle validesi tarafından müddei umumiliğe...
 Ajanslar kongrası dün toplandı urahhaslar bugün tarih yerleri gezdiler Kongra yarından itibaren esaslı mesaisine...
 Edebiyatımız ne halde? “Cüm leye hürmet, selâm ve muhabbet...,, Ruşen Eşref bey 7 dakika süren mülakatında bunları söyledi
 Maliye vekili Şükrü bey meclisin tatilinden sonra şehrimize gelecek Aldığımız malümata göre meclisin tatilinden sonra Maliye
 Yunan filosu Venizelos yeni harp gemileri ısmarlıyor Atina, 25 (fos) — Mevsuk menbadan tereşşuh eden haberlere göre...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri AKŞAM Her gün 8 sahife Sene l — No : 3813 PAZARTESİ — 27 Mayıs 1929 Kuraklık tehl kesı zalil oldu ba Fiatı 5 kuruş Ajanslar ko;ığrası dün toplandı Murahhaslar bugün tarihi | yerleri gezdiler Kongra yarından itibaren esaslı mesaisine başlayacaklır Kongranın ilk İçtimamda rı Müttefik " ajanalar — kongrası Kâmil B. küşat etmiş murahhas- lara beyanı hoşamedi etmişi Bundan sonra - int A allaş olunmuştur. ilensi reulıge Falih Fifki ve Röyter Klemens intihap edilr tibliğe Ispanya ajansi imes M. m.ılo intihap ndıl.nuşı Kongra Gazi Hz. ile İsmet Pş. Hz. ne birer tazimat telgrafı çekmiştir. Kongra murahhasları bu sabah M. Emin B. Milli talim ve terbiye reisi Mehmet Emin, azadan Ridvan Nafiz Beyler şehrimize gelmişler ve' yeni kitaplar ve Devlet mat- baasının mesaisi hakkında meşgul olmuşlardır. Poliste dayak mı? Doktor Hikmet B. namında bir zatın poliste dögüldü günden ba- hisle validesi tarafından müddei essili ir kongradan - çıkiyor. İstanbul tarafına geç- mişler. Müzeleri ve Ayasofya- ca- müni gezmişlerdir. Kongra yarın müzake rata başlıyacaktır. B Tezimi eç" haslara ziyafet verilmişti Şehrimize gelecek ecnehi profesörler Tatil mevsimi münasebetile ş rimize bir çok Avrupa profesör - leri gelecektir. Maarif. cemiyeti gelecek profösörler için içap eden teshilatı gösterecektir. Gelecek kıkatta bulunacaklardır. | Affedilen mahkümlar AF kanunü mücibince, Bursa inden 200 mevkuf tah- tevkifhanes olan profesörlar burada ilmi tet- | | | Kurakhk tel'ıhkes | Son yağan gan yağmurlar üzerine hiç kalmadı Ankara 25 ( Husüsi ) — | Metoroloji müessesesinden al- dığım melümatta 24 Mayıs V sabakından 25 Mayis saba- hına kadar Ankarağa - 13, || Konyaya 15 Yozgada — İŞ, Trabrona 3, Aksaraya 6, Sı- vasa 3, Kirşehre Tİ. Afyona | 23, Dörtyola 11. Rizeye 42, | Ispartaya 29, Boluya 6, Ki tahyaya, Eskişehire, Denizliye birer, Mağlaya 2, Nallıhana 25, Çoruma 21, Karsa 10, Aydına 7, Milimetro yağmur yağmıştır. İzmir ve Mağnisa rasat istasyonlarına civar araziye ve dağlara sağanak halinde Yoayağmur ve dolu - yağmış, Mağnisa - zirveleri “doludan | beyazlanmış. Bu beyazlık 3 saat devam etmiştir. Buraya | gelen malümata göre bütün memlekette nafi yağmurlar yağmış, hiç bi | ll Bir mülâkat, edebi bir - mülâ- kat asgari ne kadar zaman yapılır? En aşağı bir saat zarfın- da değil mi? Haydi olsun olsun da yarım saat olsun.. Haydi farzı mahal olarak 15 dakika diyeli Lâkin ben en az zamanda mü- lâkat yapmak rekorunu kırdım, Ruşen Eşref beyle tam yedi da- kikada, Galatasaraydan — tünele tım tam Galatasaray İisesinin önünde bütün başların yakarısıı da yürüyen düzgün bir ba; Birdenbir — Aman dedim 'ııldc ararken n Kai karakolun unuııde duran bcledıy: Maliye vekili rü bey meclisin tati- linden sonra şehrimize gelecek Aldığımız malümata göre mec- li len sonra Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü B. şehrimize elecektir. Şükrü bey Mecl îhııl edilen mali kanııynlnrın. bil hassa yeni gümrük kanununun tatbiki ihzaratile meşgul olacaktır. Şükrü B. şehrimizde bir ay kadar kalacaktır. Mekteplerin teftişi İstanbul mekteplerinin teftişine bu günden itibaren başlanmıştır. | Umumi imtihanlara kadar teftişat kadar aldırmayarak tramvaydan atladın... İki adımda dogru “Diyorlar ki,, muharririnin yanın: Aşkolsun - vallahi ... Beni böyle İstanbula gelir gelmez bulacağınızı hiç tahmin etmezdim, — Ânket isterim beyfendi Siz ki “Diyorlar ki,, ile edebiyat hakkında bir çok güzel şeyler söylettiniz, her halde söyleyecek iz de vardır. devam edecektir. p Bu. teftişlere maarif — vekâleti ediyor hususi Bir ehemmiyet atfetmek- | — Adliye Vekili Mahmut Esat B. tedir. beraberlerinde Birinci Hukuk reisi Feyzi Daim B. olduğu halde bu akşam Ankaraya hareket ede- cekti Dün muharririmiz Vekil Beyi görmüş ve teftişatı hakkında kendisinden izahat rica etmiştir. Mahmut Esat B. teftişlerinden Reklâm Ücreti Bu gün 4 üncü sahifamızda başlıyor. Milli ve mahalli bi dekorda ” cereyan eden, ihti- raslı, âşıkane ve içtimai bir liye edil baber alınmıştır. (| romandır. Muharriri: (Vâ-Na) memnun olduğunu söylemiştir. memurunun dik dik bakışına zerre |Ankaraya hareket[ Edebıyatımız ne halde? “Cümleye hürmet, selâm ve muhabbet. Ruşen Eşref bey 7 dakika süren mülâkatında bunları söyledi şair, muharrirlerimizi masıl bulu- yorsunuz? — Hepsine — benden hürmet, selam, muhabbet... — Yalnız bu kadar mı bey- Meselâ en ziyade beğen- edip, romancı.. — Hepsine hürmet, selâm mu- habbet. — En beğendiğiniz şair ?, — Hürmet, muhabbet selâm. (Devamı ikinci sahifede) Yunan filosu Venizelos yeni harp gemileri ısmarlıyor Atina, 25 (f08) — Mevsuk menbadan tereşşuh eden haberlere göre Yunanistan bilhassa hafif sefaini harbiye ısmarlamak sure- tile donanmasını takviyeye karar vermiştir. M. Venizelos yeni bah> riye programı ve bünun - sureti tatbiki kakkında İngiliz heyeti bahriye reisile müzakerede bulun- muştur. Müdafi,.

Bu sayıdan diğer sayfalar: