27 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

27 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Jüri Heyeti şehir plânını kabul etti ABON RTLARI Yarar Kp alt aylığı 9 üç aylığı 5 in için 80, 16 ve 91 e İLE KARAN adı Ze Nu. 2,828. — Onuncu sel Beynelmilel mevkiimiz Bir eni Gi ve itiba- 7 Ankaranın plânı. Jüri, Jansen'in projesini şehrin nın en büyük ölçüsü beynel- iel bsiz olduğu mevkii Milli cemiyetlerde, fert plânı olarak kabul etti. İL sela a iğ mevkiler il eyliyorlarsa, dev. | ad projesi pi kazandı. letler de, beynelmilel âlemde, | gösterdik! > e göre başka başka b elelere maruz kalırlar. Herhangi bir devletin beynelmilel mevkii tesir yapan if şekil ve mahi- amiller muhtelif şı heyeti igimaiyenin devlet faa- liyetine istikamet veren mefküre ve telakkileri s5 âyin m çok yakından alâkadar Beşeriyet icabı ei cemiyet içindeki ik her gün temasta bulun: duğu e kom: Sira vaziyetinden Dünkü içtimadan evel jüri azn ibi kısmı içtima salonund. Jaussley, Eski ami yeni bir. plân. yapm caddeleri sem ii e b kısmın tanzimini icabatı hale ve i rak. mış ve işi anlarsa, devlet de beynelmi ii | Ankaranın şekli müstakbel pro- i : a in vi e Tl eh, i idi - iğerlerinden daha çok isabet göster- YAZ yem tetkik i a 1 intihap | di ğ z > dek yok. farzederek ndan okunmuş ve her kısın üz şehirde, Jansen * daha ziyade ek ünakaşa © yapılarak mora reiki Şehrin bedi. karakterinde, Brovin : Projesi biraz sade bulunmuş, dslr a ekmek Üçipeoğe önerin siniğe seneye kasa İZ aileni garbikiyesi lanıyi 'ç proje olarak 15 madde tesbit edilmiş ve her kabil değildir. Bir devletin bey- kadar fazla süs ve ihtişama ER nelmilel Dea pl ei cidi projelerdeki “rüçhan | Jansen basit bir güzellik içinde daha Eer yakar 2“ | noktaları aranılmıştır. Mukayese esasları | modern olmüştün i labalığı; ve binnetice askerinin | einlardır. Hikümet seli Janssley çokluğu ile taayyün. etmez. Bu 1 — Yollar ve yapı adalar nın sis- | “Şehrin ortasında gayer büyük beyik b illerin. ehemmiyeti inkâr o- |, mi il meydanın ortasında ge bir hal lde i sv a istika- sehrin hâkin yaratıcı sebeplerin de o mevküin tayin Gemaş tesirleri çok & üktür. faal siyaset tin bed teza- isle ei ede bütün bu, maddi ve E arıkan ai sen, bakımı kı ayla si vi parkları mehm: manevi kuvvetlerden ninde e toplu olarak yapmıştır. Jaussley, küçük derel onların azami randı- bahçecikl.ri şehrin her tarafına dağıt- ge mıştır. manını sk devlete, ike, istasiyonları, 19- Mezbaha; 14- Jansen, hali. şimendiferin yük istasi- ilel ha; n İle mevkii | lık, 15- Kanalizasyon mes'elesi yonun DÖME olark: yapımı; ve çekin Mükay, den tamamile ayırmıştır ya Jauss yenin bey- ler şeyden evel Jansen taleği a lev Si gelen umumi caddenin üze- n ziyade te- | rin KM itibarile bedii Ni ir me ii wi mış ar. ul ey, şimendifer yolunun iki & Dal yal ve binalara muş, Jan geniş bir hirle sir yapan. ami ilk onun maddi | kez ittihaz a yollar ve etmiştir ki e rn Z fından kaleyi A li bedit bir ire Si ii mış, Yenişe sen'in ne lm m ktar Jaussley'in beğen bademli ondan em iz, vi klenilen ereleri sayısını asgari hadde indirerek bunlar hatun altından geçirmel ira ansen İse manı en az. e ği garp anına koymuştur. ko- kin şehir haline ia rgâhın iki tarafını Ebi Badi bağlıyan ve şimendifer hattını kat'etmesi lâzım gelen yolların ekle en muvafık PAZARTESİ, 27 MAYIS, 1929. | mi ları si YANE VE bm ii ml bir hal tarzını bulmuş ve bilahare üs ki söy şimen; ei hatu tesisatına müsait vâ ında; Jaussle, y | bir sahası saklarıştır. EA a bi dık Muhterem türk çöpten de- | kabil ola: avlulu ve avlular | çap yi mezarlık yeri mu- miştir ki: “Bu seyal içinde li) aki sistemini kabul delerinden her deb etmi ppi ğ z Bu müşterek avluların bazı faideleri 300000 | nüfusa göre nl beraber bakım ve idareleri | in iş Jüri heyeti işte üşküldür. Halbuki m dalde yaptık” tevlit Sarki neticeslüre;” en” ekö5öTük VE BincüIği a prn ii üne e arza | veher türlü binalar yapman bibi | ikinelliği de Taesleğin. pres plân 50 senelik. inkişafa ve dığımız ni yan Vi Gazinin yzun bloklar kabul etmi , telikan. rey vermişti shy ve eke, ps olan hariciye siyaseti. | | Yunanistanın Suriye Kilidi | zin samimiyet ve a aklığı Tür denizde silahlanması. kiyenin pek mümtaz beynelmilel ek ihtilafı, evi en kuvvetli istinat | niz BAYRA İçi noktalarıdır. i ngiliz Heyeti in a le irin edeni Ale (| ie müzakeraita Kl Hükümetimizin a La Heye Haye Divanına) | me. yabı | I, düşün. a liği Istanbul, 26 ( A. A.) — Atinadan düğün. öö man Di mea “telakki lir Fös gazetesine bildiriliyor ; Mevsuk |” zerine Ze Journal na iiliyor$” ni iye tere; b: yen 4) Jansen'in projesi kabul olundu. TELEFON: Başmuharir 1063, a müdürü VEE al dare ! Müdürü TELGRAF ; Ankara Hakimi Hi el Adres: Ankara, Çankırı Caddesi, Beynelmilel Müttet ttefik k Ajanslar İbiğmmiide İlk toplanma. Konferans, | Relsi icümhur ve İsmet Paşalar Hazeratına tazimat telgrafları gönderdi. yin Ai 1, m a vel etmiş E Efe diler, Bundan iki sene Varşova'da se m lm &vel dördüncü konferan: halli olarak a vi intihap biz yandırmıştı. m içtin a ma- imap edilmiş ve ir memnuniyet il iz bes upanın köşesinden mi san ink pp bey melmilel bir içtima m ii gör- mek ve memleketimizde yapılan muaz- zem teceddür eserleri hakkında bir fi- kir edin ii a uda Re idi, Bu lâhazata diğer bir mü- İlani b ii m m mi el mahiyette olan bütün içtimalara ehemmiyetteh manda e yere mmiyeti hi hk etmek isterim. Siz bir mıntakaya * beki bütü bir Elda şebe- ai islerimi- €sası ve e neşri tamim ie biç mi ue savi gi iler, Kıtalar arasındaki müna- sini har inkişafa mazhar Mi da faaliyet vasıtalarımızı ve ki ii olan sürat ve emni- yeten deli Gal hizmetleri mul gi iğ sında has Efendiler. bu ta da edebilmesini Mi içtimalarınızın ifa edec gayenin yolunda tam bir muvaffakiyete nail olmanızı da ayrıca temenni ederim. . Clemens Dadolu Ajansi 0 e Mebusu. Falih R w âtibi Umumiliğine eri rp mara M. Amate intihap edil M. Menot Kongreyi io e yili A arak dördüncü konferansın an E ürkiye m ei oldukları “ hüsnü kabulden emi | bütün beynelmilel | siyaset le rden tereşşuh eden haberlere | barak bu düşünüşe yöre göre Yunanistan lbs bi selini in. || be yi teşi ee etmiş “ve 'konfe- | idare olunurdu. Büyük e ai ısrarlamak suretile donanma- İda sinde muvaffakiyet İ Avrupanın bu zaman ni kre karar vermiştir. ei ize i | al ei > is yeni harbiye programı ve Yün e ilm o ö sureti «Tatbiks / hakkında ogi Heye / M. Menot. mutkunde Hesen inde bir Türkiyenin, bil. | Esriye, Reli ile müzakerede bu konferansından sonra vefat etmiş cemiyeti i yenin, m lan Çekoslsvak » Ajansı Müdürü- İt talyanların seferi. Roma, dane bahri bot irmek zaman prensip meselesine avdet edi- tadır. takdirde al ve gelecek mliğinin 26 (A. blm tayyar ayı ul otuzunda T: ruri gö ve adalet | Akdeniz seferine çıka usulünde olup amir Tam la kii , ile * Türkiyenin | yareler Atina İstan e e i medeni ve haya miele ize | Odeme Kösirie pps © istinat etmekti cektir. Hava müsteşa: diselerini tevlit eden bulanık 3 i Mesut ai edecektir. vaziyetin uzamasıdır. ferans azaları mek suretile ızha dimi in Sonra Ebe e Reisicümhur si İsmet Paşa Hazretlerine konferansın tazimatı- edi n iblağı müttefiken kabul miştir, ( Mabadı 2 nci sayfada) Belediye cemiyetinde. Otomohil ücretlerinin tenzili için Emanetin dildi, Reis riyasetinde i Cemiyeti Belediyenin hak- a izhar atağı esya e vr bala ususı arzı pek Âli ii Meclisi. Gİ 26 GE M) —Aln edecek olan Vehpi, Raif Necdet, Necip. Basmacı Zade İzzet, Y e Murat Beyler e günü har edeceklerdir. m Abidin B. İstanbul, 26 (H, 3) — İkt Mn Teli Abidin > edi kya'ya hareket ahmut Esat B. va bul, 26 bei Mahmi urge, 26CA.A.)— Tı; yareci LE ile Gorier ei devam etmektedir. Gece yarısına adar saatte 188 kilometre süratle 38B9 kilometre Katetmiş olduklı Millet Meclisinde. - | dah yü Meclisine gelen As” de ie ye bere akkında kanun Jâyihası Maarif, in büyük Sene ağır mi Ki mali Saporla si olan Mus- tafa hakkınd Ad- Tiye enli havale e ve “Teşki Esasiye dl mürek- p” Muhtelit Encimen ema ve iniz m Tahlisiye ida in 1341 senesi hesabı kav'ısi hakkı nda irin meki ürlnz Boğazı Tal ie 341 - 1925. senesine ınamesinin takdim. ivan, Muhasebat Ri- Kn yan, bine dair Di m tezkeresi zmameye iri İzmir şehri l d - söyleni 70 ——— e Fikı ser; ir ay evel genç ressamları eser- terin gür şt bir hafta evel de üstatların yemleri Vie li yaşlandı. Her hu ya getirdi | kanan, ie gl san'at yatan ile yeni renkle, aratmağa çizgiler çalışması, Mini ise Kal dir den i bir luk gösteriyor: 5 ni iman © etmesek, © gençlerin id ml Teküblei seneler var, edebilir: Hikme Şerkek i Beyde öümüleri Beyin portreleri, V. 5; serginin baş- Üstatlar için söylenecek yeni bir söz öulamıyorsak bu, ancak, bize bu sözü söyletecek kadar kuvvetli öir MA verilmemesinden > gi r. Biz hayra: bil 1 geleci yl saklıyoruz. lira ver ed. cek. e zmir Beledi- yesi şehrin mül e ağlara temin için İş aşi iki milyon kriz edecek lediye bu para ile İzmirin en serim e olan hali yaptı- muk fintlerinin yükselme- ei için asri; ve ihtiyaca kâfi nk Pe fırın inşa ettirecektir. Belediye gene bu para ile b mühim o vAsi istimlak müaı leleri yapacak gk etk papa olacaktır. YE si "sekilde dak olan halde sel yi ve et satılacaktır. vi hi ve sebze dükkanlarına veren sebzeçiler hal mak imkânını elde edeci ui di halde arı eti, edecekleri için ii den sataci Gİ Asri fir yalağ yem temin e — ekmek çıkarmak kabil ol İmal işi Asri Firinda ei olduğundan dolayı ekı GM a UCUZ: Kemer çayına. yapılacak olan yeni köprü de bu para ile vücuda getirile- si İstasiyonuna inecek elektirikli arayla için umumi yol açılacaktır. Bu suretle Vİ tramvay ray ierşi yi LE kadar,uzaması temin edilmi nz AYAN m nakdiyenin bozulanlarının ii vur eskidiği cak derecede diği ve il Zaman değiştirilmesi için Mali edir. Bunun için bir talimamame © Tan Ae bunun hakkında yapılan tali Ni psg u sefer tepdil inamenin esası ba noktalar cel akılmakla cektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: