27 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

27 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

enin hitamına “kadar fedakârane ve dile yapan «harekât i daki © istihbarat temini de mi erdiği, Ni ve 3 e İstan- Teline İner klar Ali Kara e lci iğ Mütareke; esnasında” İst da İngiliz balaman kaydol sre elbisei lâbis olmasından dolayı yeri kii hidematı devlette ademi istihdamına karar, verilmiş olan bik polis memuru 410 No, Bilal Âli Karar Heyeti riyasetinden apoyile tesbi etmekte ve malt mutellişvur o'duğu ve aileysi tarafından bimarhaneden Sik sırada mezkür cemiyete kaydedildiği tahakkuk ei, Al mia remesine sahip bulunmı bir adamın ademi mes'uliyeri ah- sani günl ve vicdaniyeden bulun: masma binden hakkında ön Ri kararın ref'ine müttefikan. ve rilmiştir. Âli Karar Yay miele İşgal zamanında fans ralından Kiliste nn dolayı hidematı “devlete polis memur'uğuna Heyeti mahsusaca ademi ağ karar Kilis rüsumat muhafaza: memuru verilmiş olan z Mus: bri Efendinin Fransızların Kilisi tafa Sal Paris Fakültesi Monitörü Bevliye ve Tenasüliye li Dr. Abdullah Arif Şehremaneti — karsısında | Sağlık Apartmanında len sonra hus- talarını kabul İktisat Vekâleti maa- dinumum müdülrüğün- ERE aş? Yesıl kam Bili sinin e zin iğ esinde kâin olup halen hükümet melt bülun. il küs ve harb kai milliyeden olan |. gali iptidalarında kaymakamlık makam oi emın ei al v a ne Gi İ meleri, e işim beke eyle b tayin keyfiyerinde; Firan e (diği cihetle bu seciyede bulunan bir. i j İaatın İngiliz Jandarmalığına girmi 9 N ve amali maden iç bir. suretle varit gö pi if harekâtta bulunmayıp | Kadar Gi To Si a | ingiliz amele elbisesi venkçi bilal milliye men inşa edilmiş bulunmak ve bi ne mebel, andarma eiiecsine | gibime ir er. yapıığı, iera kılınan | Götü teminen Milli bankalardan birinin tilerek ihbara, . sebebiyet verdiği: | resmi ve gayrı resmi tahkikat ile teb 12000. lirahıle teminat mekt Ye verilmek kanaati © haşıl, olduğundan hakkında | yün etmiş olduğundan hakkında veril. | $arüle mezkür,maden taliple iş ihale NN Di An rehine mültefakan olan ki refime. müttefikan , | edileceğinden. taliplerin 2059 lr rar erilm kareli pa müsadit pazârcesi günü saat 1öşe . kadar teminat Ankara Şehremaneti ilânat sütunu palı zarfla İktisst vekâleti: maden işleri > umum müdürl iki 6 müracaat eyle Sira“ “Rakam, Neyi Mevkii leri ilan olun: 13040. Miri emmi ir ükkân y hg Ankara İcra Riyase: 3 tinden: çay haane maa ğa An dük : baraka, ; dükkân 5 5 25 ö etme mahalli ğ 4 vala mahalli 2 ; dikin 00 baraki 20, i 00 hane 00 oda t hâne e ilan baraka bin. ge mii raya verilmesi bir 0) ni edilmiştir zan Ö29- cumartesi günü saat yedey İskan er deliye eline lp zepkil ne günleri müra- 1.3058 1 — Yirmi gün müzayedeye vaz 5 te-Encümeni Emanete 8 kanteriye resmine Halip zuhur sümer - hart > «iplerin N de encümeni emanete müracaatları. 1-3056 —Toğla fabrikasında bulunan 4 işmiş ve 74 pişmmişe tuğlanın Müzayedesi bir hafta temdit edilmiştir. "Tiiplerin 1-6 920 Cumartesi &, sat15de encümeni eme: ra Garı, ı e Gl müracaat ederek şartnı fenni projeyi. alup* mahallini ik e «lerdir. 3 — Berveçhi balâ m hal (lip Şartnamei fenniyi v ini tetkik ş ğinde ei ie vesikalerile mektep & e yü Lı yi bi aşa iyet olaniyanlar ii ei (bi mukabil miz ir on beşte Encümeni Emanete mürâcaatinr. malartatar” Gaddi Ben cidderi Koyunpazarı: caddesi atak Alpazarı vi vari, rbe arkasi milf al önünde Atpazarı Sebzehali “karşısında Men zarı iplerin 4 hüzi- —3055 Ankaar line nâzarı dikkati mel sabık misüllü bu sene hst v muavenet vekâle tinin emri mucibince kara. sinek mü cadelesine bam Lokanta, kalivehâne, aşcı Ee wi 2 Mevadi gıdaiyenin katiyen Açık bulunduru!muyacaktır. — Bilumum dükkanlarda sinek side imiye mahsus filit ve-sinek kaj ve bulun ie e istimal ol , le husust Ee Sile anlar £ Sl “yg tarihine kadar Şehremii sıhhiye dairesine müracaat la kaydet VE ire. lal — hiyenin evlere mü ani dr li ei mümanaat olmay — İşbu hil ahkâmma riayet mii İk hakkında belediyece lâzım t gelen muamelei ku fa ile ber ayrıca bera haklarında emrazı Sariye nizamnamesine ia muamelei ka- Buniye İcra edilm mahkemeye tevdi. olunacakları ii alindi 3004 Kastamoni Belediyeri- | $ Üye çin ii ar Belediye © mezbahasına min mar alât ve edevatı 15 tarihin, itibaren yirmi ru konulmuş dll iğ Bağ er alsa görmi e pey rl enleri kaman bad yesine olun Ankara Defterdarı” e Si be Ri kilo benzin bilmüz. yede Salı günü saat on beşde bd talip olanlar Ankara def- rdar kil te müteşekkil © koş Ee ona iri -2074 Bir? deynin temini istifası Az izinin. yeymi mezkürda maballinde e Hakimiyeti > Milliye Yarış © e kes 31 Mayı 1s 9: cü hafta ğin 20 yi na iştirak ede- cek ha ayvanla rın vpn sıkletler: aşağıda olduğu gibi ilan olunur: 1 — Kapgrine Gi el 7 — Mavzika azı e ak memurüna, müracaatlar, ilan 1.3058, Aıkâra Tapu Mü- düriyetini Senetsiz tasa muamelelerinin. ze idaremizce iğ ba ilân olu: 3047 ân don aa Mahkeme- nden: SER uca kinin İbrahim ogi my seyin “Efendinin ii EYL ytam sandığından diği meb yz ma UR tediye — ermediğindi Sandığına efaer m ve mean bulunan kari inde ezkürde' Berak m canik yen a ata gayri ahdür ihi © Ta icra kılınmak üzere ee edilmiş oldnğu cihetle alp olani bi muhammı Haymana mahikem: müracaat indi ilân olun gri kali imei dan 323 do; ln ille onlan e oğlu (serer vali e api hikâyeleri ) Tüğkiye vel Aka gündüzüm 5G Müiarif Vekâletince Millet mektepleri ve pk dersaneleri ğ kabul olunan: çıktı, her kitapçıda bulurur, tanesi (35kuruş ). Kitap harflerini belliyenler X (Yazı kitabı) nı. alırlarsa çok istifade ederle ünü yapılacak olan üçün- kilo 46 1-3048 erde- arayınız. misi: Behiç Hayri ekili umu! ADE — bill zi olan kasalar Akköprüde itme add Ankara kereste Yeltan Bilen a Ankara icra memur- an: — So 5 deyi emin alan zımnında Maliçaz. ve furuhin makie $J0-kum Kprçcerdi afball çar. mba günü sat Lâde ağazade hanım. li eleyen ez bilmliseye mi taliplerinin Emenike, da brzır bulunmaları ilan olun: Nedim Sungurlunun Arıcı kariyesinden Gi van oğularnda Ames oğlu Mehmet Ankara Evkaf Mü- dürlüğ günden ç Nevi Mevkii 23 Ha in İc Baraka Balıkpı w Dükkân Koy ia iz eğirmen Benlerin İncesuda, Ni Dükkan Kora rı in iin 3 a küll e 302 kalekli na yi Dükkân gi Dam a sr. ki em yazılı EN ir in Gi edeleri temdit. edilmi di ip. olanların 28-5. 0999 e An kara evkaf mi 1 yi irlüğüne mrazadar, çavuşun miden beri . gaip olduğu Gil ii ar. Merkümun akibetini bilenlerin $ gurlu “Asliye Mahkemesine bildiğini söylemeleri Kanunumedeninin 32 inci maddesi mucibince ilânen talep olunur. 1.3044 Alman muallim Gençler ve çocuklar şeraitle e pi ii sene Türk mekteplerinde muallimlik etmiştir. bilir, “Türkçe, li Adresi wi Ankara, Posta kutusu; 4 e -3051 Zayi senet İtibarı milli bankanın giri Ki 60 numaralı senetlerini kümleri kalmamıştır. “Esat efendi zade Haydar 1-302 Sungurlu Asliye ha- rsat. Kadifeden mamul iki koltuk altı por- tatif iskemle maa korniş musait itle dee satiliktir. Talip olanların ğe telinde garson ali efendiye iraca- atlı 13085 Haymana mahkeme- inden: Haymanada mukim Hasbi efendinin Haymana emval ve eytam sandığından eylediği ön müddeti mu Zarfı Garan an ii v tek Ba İN NİN tatar mahallesinde Canibi lt beşi i Hacı Salih hanesi arkası Bey hanesi cephesi. yol ile a bir bap hanesi yüz doksan lirada Kâzim efendi uhdesinde ihalei eveliye- sine kadar. verilmiş oldugundan tarihi damn pey sürmeleri için tektar ii 1300 Tİ asliye ha- m lerin» mahkeme: iki SöplELEN yön il 2 nci maddesi mucibince ilanen talep 13043 ini MERKEZ MÜBAYAAT KOMİS YONU İLÂNAT SÜTUNU çü cü Kolordn sa- tın ilya komisvonun- im cihetindeki kitaatın e i günü saat tir Gi terin ahli komisyonu- lan almaları ve Ea yazı ın Tekel teminatlarile ih sil evel ae muzda ir de lunmaları ilân çüncü yi sa- tın alma komisyonun - dan suyu Hastanesi iiyacı el komisyonumuzda b; zır Zr arı Bi öleli ihtiyacı için yevm ve saatı mu Ma Mİ alçi taplarını makbuz n 2 mübayaast komisyonu riyasetine tevdi etmeleri eb Ziden İrili Sıvas meb'usu met ef di ve eshi Paralarını almak üzre tashiben inşaat © Şubesine © müracant etmesi ilahi olunur. 1-3754 İlân Haymana mahkeme- Sarıgöl karyesinden andan unda ia gi vet mc ii defa ilan 3039 Afyon Dn mü- ia ve ihale komis- yonundan: Alyon Mk mahpusin için muham- ihtiyacı leri ve münakasaya iştirak er kene yüzde yedi buçuk teminat mu akçe veya Banka mabile rai ve a 146 İran ine müsadif si günü ere hapise sai rzşekkil komiyonu sini eylemeleri ilan ol 1-2916 —— — — — MUDAFAAİ MİLLİYE VEKÂİLE |

Bu sayıdan diğer sayfalar: