27 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

27 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yakında ane Hastanesi sabık Di Muallim Başmuavini rem Ser Ankara Merkez Hastanesi Dahiliye mütehassısı Sarayı b Çulha zade apartımanı birinci Her gün öyleden sonra lal rını kabul ve tedavi eder. “akimiyei Yakında williye Havagazı İktisat Yar yan umi Eskişehir Vilâyetinin Mih: bulunan Krom madenini 1.— sarfinde bii #meliyar yeniden açılmak ve bu m ii il mikzasında muntazam imalât haritası. ve bundan mad büti mikyasın yil eli oğrafik ve kime haritası: yapılmak ve bu österil ie 1 Bi en raporu. tanzim asgar 4 BOT e ücüncü senaden- itibarei ii çe bini Co) resmi nisbi ve bar Ankara evkaf müdür- günden: arası Nevi Mevkii Dükkân © Karaoğlanda Baraka Güldevrişte ikkân e da . Camisokağı Değirmen £ Bentderesinde Dükkân Balıkpazarı Baraka Kabaküllül Halaçlarda Saraçlarda ri “saat dür b mü- 15 te Ankara evkaf mü Tacaatları, -3022 a nil MN #HAV, VACILIK ve SPOR En zengin Di m iks ür- en: pall ni Bankası mi iin vakfa tahminen sur metre M. arsa satılıktır. 30- rtesi günü saat 15 te ihale Sin o gün re kaf müdürlüğüne müracaat- 1-2996 e o le a Evl Maraş tuz inhisarından tuz inhisar vi Deyi ma ge asaya teki bul .tevkifanesindeki Ist rın iaşesi in 920 senesi da 0 Senesi ekmek kp zari bala up lerin ol bi Şarınameyi. görmek cum a her gün umumi Eğe Tani e yevmi ihale olan 5 üsadif . çarşambı; öğüne 6-020 tarihine mi günü de defterdarlıkta müteşekkil ko- imişyonu mahsusa müracaatları. 1 3025 Mecmua —, akıyor. s ! Zane asgari Ça ton yüzde altısı Tetkikat devresi için .000 10 kilometrelik yolun düzelmesi için 1000 Nakliye, Kamyon, tulumba motör V. &. 30,000 Ebniye ve imalât 50.000 Sermayei mütedavile 30:000” 180.000 ın (180,000) liralık bir Türk anonim şirketi teşkil edilmek ve teahhüdatı b en si ınkalardan birinin (9000) liralık teminat mektubu verilmek şartiyle hale talibine il edileceğinden taliplerin 23 - 6 - 029 tarihine emi ) ve kadar kapalı zarfla İktisat vekâleri Ma si He um müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. OS diş ağrılarına. dişlerin çürümesine vedis etlerin hastalân- masına kar; »yeğine silâhe tir. Kuru bir ie üzerine konulacak bir santimetre ilke nda yenik macunu diş ara ARAARLI tıkları şlerde toplanan Ki eye şleri Sürüten ie ri mahv ve SA gün Ki) tecrübe edini ve ağzınızın ne kadar ini ve e ik eden serinliğe dikkat edi LYNOS DEN L REAM ağdleşiğa o kir esi deri Beyoğlu,Venedik & okağı, İbrabim Evkaf umum müdürlüğünden: Kayseride yaptırılacak olan otelin inşâatı şeriti atiye dairesinde yeniden kapalı zari usuli ile iki ay müdderle münakasaya vez edilmiştir. kanuniye ve idariye ve ve ifa eyleyecek mezkür musaddak vs gli ii mi . mm muamelatta müştereken mes'al eşriki mesai etmeleri a — Tama mü teklif iyii İh yüzde yedi buçuğudur. b Usulü veçi yi zim ve İmla olunacak zarflar 66-029 el onbeşte vE dinde dola ve ens Eğe üzel e Epe du olunduğu takdirde mldöriyet m hi ali Wi ihale olamaz tekliflerde mukabil şart dermiyan ediler — Talip olanların m atl çimleri işli almak tü çipi k ve proj ii ve, teferruatını üzre ehliyeti fenniyelerini veri eri dak vesika ile beraber her ln İstanbul ve ii güle ve arı, mağ b Ankarada Evkaf umum müdürlüğü inşaat ve tamirat nal Kastomoni “ vilayeti ; Ankara evkaf müdür- din eee üğünden: 4830 iruş bedeli | Numarası Nevi Mevki sini göbek ii” vali konağı. | 755 Dük km nın mevcut proje ve evrakı, keşfiyesi | 448 kalede ve şerait / fenniyesi' dahilinde inşası | 107 Sebze Ki ihalât kanununun kapalı zarfla müna- | 366. Dükkân. Çakıcılarda kasa o icrası (o hakkındaki (o ahkâmina | 4 Ta rla 'Demirliköprü tevlikan 15 haziran 929, Cumartesi | E ii amin saat onbeşe kadar. münakasaya'konul | Kare ştur. | 407 Tarla Hatıpçayında 2 — Talipletin mühendis olmaları | 495 Dükkân «© Çocuksarayı veya bir mühendis istihdam etmeleri 9 . meğruttur. il 3 » 3 — Taliplerin O vaktı muayyende | 49 - » yüzde yedi buçuk teminatlar havi teklif || Ç05 , mektuplarının makamı vilâyete tevdileri | 9 g e fazla tafsilat öğrenmek “ve pilân, Balli rülen ve O yaslı if ve tahlili fiyat cetvelini görmek | olan akar por b verileceğin- isteyenler Ankara İstanbul ve kastomoni | den tutmak isteye 6999 nefin baş e yemi üracaaı ei ları. | hine kadar her şana gi t 4 — ilân 15 te Ankara Evkaf enini mü asiler İr. il racaatları. ai m ln Kabak karyasli. kâtip ekşor İNN İçilen sularda en kıymetli hayat cevheri LI Lityom... İstanbul darülfünununda yapılan tahlil neticesinde Gümüş G Kimya v triyoloji raporlarına göre ÜMÜŞ siyer Azilyeli, i, Amon- yak, Nitrit, Nitrat, uzvi maddeler, sari hastalık amili marazlar yok Bu evsafa göre suyun kiymetini doktor! Deposu : Bankalar cadı menba suyunda bu cevherin bulun- dığu raporla tspit edilmiştir. a Sorunuz. lesi Anadolu hanı altında telefon : 226 Yakında Mayıs 27 Şirketimiz tesisata mübaşeret etmiştir. Montörlerimizin muhterem müş Ve Y akında m ize müracaatlarında lutfen teshilatı lâzimede bulunmalarını rica edi Drama ziraat Şirketi Şirketin fevkalâde içtimaı için evele isan 1999 tarihinde a. oi günün 17 haziran 1929 ki uğ tuy hissedarlanı da 1. Mayı bn rihanesind. ün saat Oda hazir bulup since intikali © ve mizamnamesini e — Meclisi idare intihabı. İçtim: için e his senetlerini Pi gününden on gün eve şirketin yazihanesine id bir Ban kasına tevdi etmesi lazımdır. Meclisi idare reisi Protop. i Türkiye reel idaresinin — Es vs ab e en 30 Mayıs tarihine ar i ER haftalık e progr: maseydiklerimiz. : İzmir sür'at Postası ndırma postası ve birincisi intişar e ak ei il i ola kitaplarda yazılarını tatlı lata rihtumından hareket ve hal , vapuru Cumartesi, Sak /$ çağı muz maruf edip ve inne avdet edecektir. Vapurda mü- ümmi vapuru pazartesi, perşembe şairlerimizin ri ve hatıralarına kemmel bir orkestra ve cazbant Akşamları idare rıhtımından İĞ dair meraklı sahfeler bulacaksınız. Teo si ai Karabiga oni | enişehirde kıymetli bii Bire yi pi rıhtımından. “Bandırma, vaj Cumartesi. e «Gelibolu va Trabzon ii a ç akar span m. 3 e Zn efe Perşembe akşamları idare 7 mbe akşamı Galata ire mai Mersin sür'at 5 e siz bela s1 , Kocaeli ,, “ Çanı » vapuru 285 -29 mk a ai | Cuma, hu e ieiğe. al l e ek ıhtımındı İ ya alya a —— nafarta ç vapuru 96 - 5 - yen Elsa sı ei da Galata rıhtımından. Pazar, Perşembe Ee sürat iyii İ 9da len iin ari ei mut ara; İ iskeleler ezimet ve evdet Sirkeci rıhtımın: 1 ii "ii enn ET ANLA AA Kir: B Kiralık Garaj olup ev yapılırkeğ ani üz yarma ve doldurma masrel lüzum Önünde su, » ve havi bu ve dDEE b | aliye Saray kanda se een eğ Adliye Sarayi karşısında Sa: Hİ karya apartmanında iki oto- : İİ istiyenler her gün ii karya aparumanında iki daire mobillik garaj ve m şoför Tahrir Müdürümüz vasıtası il ve iki dükkân kiralıktır. (sicak Lİ odası kiralıktır. sahibine müracaat etmeliğir O | Ve soğuk su, banyo, kalorifer) 4. — ilikli ys üti u m iz Me t Himayei e umu: MR İİ Neri Beye müracaat Bim mi merkezinden: ie mall m vi iy b il i 16 Kaiaiiten mipayeye ve kasi ii takiğ için Çöcük Sörayığl ikili 7 pen, iler yavr e ği Noksanii > gıdadan mahvolip gi N diyorlar. Bol vitamin, müracaat eden hanımlar saa teminatı olan GL A b ge si Fatma Ari hilesiz süt gibi sıhhi ve mukavvi dan muayene edi bir unsuru gidaidir. Gürbüz yavru- eskir yene diğe: vi gil Tan maBURNE ardı. Ml lr -292) yavı ie ii Ace, tülg ( yi 7 Bü sı limitet ) Yeni ilan tarifesi ost kutusü istanbul 62 Tek sütünde 3 14186 Altıncı 25. kuruş I Beşinci ©. . İ Dördüncü * 80 * GEEEEEEEEN | Üçüncü * 150 * bii Eyy müessesatı iye , Diş Hekimi ğ | dei mese tarifeye rr. Kitap ve Asar müfide > © Çi rından yüzde lat ımıza Feyzulla yapılı I Şirketler. ve. Kâtibi. adillikler- alık pazarında Polis noktası için m er İCE den, anonim şirketlerden gelecek al semi an mada her gün sabahtan pa dar ki İ 1 Menların sancım al © 1008 30 kuruştur. SE | Devsiri — resmiye | ilanlarının İ EE satın 10 kuruştur. ör kız sona mektebi m adürlüğgmeei DİKKAT; devairi resmiye ilan- Azami k Tarından talep 10 kı 3500: Birinci nevi > em yalnız. altıncı sayfa ücretidir. 12500 12000: (o Erkek koyun eti Yı sayfada n. si o 00 Sade ye eme eridilmek e e m ilanlar tarife- nevile miktarı poe erzak 19 arf usul . münakası Dk 2 Haziran 090 tarihinde e en “Talip ol ln A e BAAR A idâresine müracaatları. 1947 Mes'ul müdür: Hikmet Şevk a

Bu sayıdan diğer sayfalar: