5 Temmuz 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Ispanya işi, Avrupa vaziyetini yeniden gerginleştirdi Taymis: “Ingilterenin gürültüsüzce karar verdiği unutulmamalıdır,,diyor
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ispanya işi, Avrupa vaziyetini yeniden gerginleştirdi Taymis: “Ingilterenin gürültüsüzce karar verdiği unutulmamalıdır,,diyor Ingiliz kabinesi bugün toplanıyor, B. Edenin gazetesi Ispanyadaki gönüllülerin çekilmesi lüzumunda ısrar ediyor » Londra 3 — Balâhiyettar mahafilde söylendiğine göre giltere ve Fransanın serbesçe hareket etmeleri projeFransu ve İngiltere İspanya işlerine karışmamak — ve sine güçlük çikarmak içindir.> kontrol işinde birlikte hareket etmekte devam edecek- Matin gazetesi Almanya ve İtalyanın mukabil tekleıdır.uumnuuhbmuwcdıkıhmmnm- liflerde bulunacakları ve son dakikada bir anlaşma met serbes hareket etmek hakkını elde edeceklerdir. olacağı ümit edildiğini söylüyor. Fransa, vaziyeti güçleştirmekten çekinmekle beraber | Journal gazetesi Berlinden şu haberi alıyor: —« Ahayati menfaatlerini ve şerefini halelden masun bulun- || man - İtalyan projesini 29 milletten yirmi yedisinin durmağa kati surette azmetmiştir. : reddettiği burada gizli tutulmuştur. B. Hitlerin - <Alİngilz kabinesi pazartesi günkü toplantısında İspan- manyanın şerefine ve tamamiyetine dokunulmadıkça ya işini tedkik ederek bir karar verecektir. bir damla Alman kanı tehlikeye konulmıyacağı» hakTaymisin bir makalesi kındaki beyanatı dikkate şayan görülüyor.> Londra 3 — Taymis gazetesi yazdığı makalede diyor Paris 4 (A.A.) — Matbuat bu sabah ekseriyetle adeki: «B. Hitler ve Mussoliniye düşünmeleri için vakit mi müdahale meselesinde bir uzlaşmaya varılacağını bırakılmıştır. Bunlar İngilterenin yavaşça ve hattâ gü- ümit etmektedir. Yalnız müfrit sağ cenah gazetelerile rültüsüzce karuar verdiğini unutmamalıdırlar.» || müfrit sol cenah matbuatı bu işte daha şiddetli hareB. Edenin fikirlerini yayan Yorkshire Post gazetesi | ket edilmesi lâzımgeldiğini yazmaktadırlar, İspanyadaki gönüllülerin bir tehlike teşkil ettiğinden Matin gazetesinin Berlin muhabiri şöyle yazıyor: bahisle bunların geri çekilmeleri Tâmmgeldiğini söylüyor. «Siyasi mahfillerde bu akşam hasıl olan kanaate Fransız gazeteleri ne diyorlar? göre Berlin ve Roma hükümetleri mukabil tekliflerinde Paris 4 — Pertinax, Echo de Paris, gazetesinde yazdı- | tadilât yapmağa muvafakat edeceklerdir. ğ bir makalede diyor ki: «Bugün ortada teknik bir Son saatte hasıl olan muvakkat anlaşma sayesinde Müzakere vardır. Bu görüşülen şey bir kontrol mesele- ademi müdahale siyasetinin devam etmesi ümidi yenlsidir. -Bu teknik mevzuun arkasında siyas! hücumlar den kendini göstermiştir. Bu hususta durmâdan gayret ve mukabil hücumlar yapılıyor. Bütün çalışmalar, İn- sarfedilmektedir.»