25 Ağustos 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 — Meçhul tahtelbahirin hüviyetini anlamak henüz kabil olamadı Fransız gazeteleri soruyorlar: Acaba üçüncü bir devlete mi...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Meçhul tahtelbahirin hüviyetini anlamak henüz kabil olamadı Fransız gazeteleri soruyorlar: Acaba üçüncü bir devlete mi aiddir? İspanyanın, Milletler cemiyeti konseyinin toplanması hakkındaki müracaatının tedkik edilmesine başlandı Çanakkale boğazı yakınlarında haklı ve yerindedir. Bugünkü günde meçhul bir tahtelbahir görünmesi ve Türkiye Boğazların kapıcısıdır.» bu tahtelbahirin iki İspanyol vapu- Asılsız bir haber runu batırması her taratta büyük Bir kaç gün evvel Marmarada bir * ehemmiyetle karşılanmıştır. denizaltı gemisi görüldüğü rivayet Bulgar gazeteleri bu hadiseden edilmişti. Dün bir gazete bu tahteluzun uzadıya bahsediyorlar. Zora ga- bahirin yakalandığı ve Caddeboslanı zetesine göre Sovyet Rusya, hüküme- önüne getirildiği hakkında bir rivatimize müracaat ederek Montrö mu- yetten bahsediyordu. Caddebostanı kavelsei mucibince Boğazlarda sey- önüne böyle bir gemi getirilmediği rü seferin emniyet altına alınması lü- gibi Marmarada tahtelbahir yakazumundan bahsetmiştir. Tandığı da doğru değildir. Esasen MarBu gazete 22 ağustos tarihli nüs- maraya denizaltı gemisi girdiği Teshasında «Yabancı tahtelbahirlerin men teeyyüd etmemiştir. Boğazlarda görünmesinden Türkiye Fransız gazetelerin niçin hassastır?a başlığı altında yaz- makaleleri dığı makalede diyor ki Pariş 24 — Echo de Paris gazetesi, «Montrö mukavelesi, İstanbul — ve Bozcaada civarındaki taarruzlar doÇanakkale boğazlarını âdeta bir Türk layısile yazdığı makalede diyor ki: nehrine çevirmiştir. Şimdi Türk hü- «Bozcaada — civarındaki taarruzlar Kümetinin Boğazlar üzerindeki hak- umumiyetle general Frankonun tahları meselâ yukarı ve orta Tunanın telbahirlerine atfedilmektedir. Bu isgeçtiği memleketlerin Tuna — üzerin- nadın doğru olup olmadığı düşündeki haklarından aşağı yukarı az de- meğe değer. Almanya ve İtalya ge u e| ö5) A ğildir. Bu vaziyet karşısında yabancı tahtelbahirlerin Boğazlar - önünde elki de ta Marmara denizinde göelerini alâkadar Türk makam TÜN! larının ehemmiyetle karşılaması doğ ru ve yerindedir. Meosele, Boğazlardan geçmeleri için 'Türk makamları nezdinde lâzımgelen muamelelerini yapan ticaret vapurları hakkındadır. Bir nevi Türk Milletler cemiyetine müracaat eden İspanya Hariciye nazırı B. Giral nehrinden geçtikleri için bu ticaret | nun ise ancak iki denizaltı gemisine vapurları Türk himayesi altındadırlar. Bu sebeple verilen ehemmiyet çenlerde Valensiya hükümetlle general Frankonun ellerindeki tahtelbahirlerin ayni zamanda - teslimini ademi müdahale komitesine tektif etmişlerdi. O zaman hükümetçilerin elinde tahtelbahirlerden mürekkep bir filo bulunduğu, general Franko malik olduğu anlaşılmıştı. (Devamı 4 üncü sahifede)