25 Ağustos 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

i ? l ı FrTransız gaze[e[erı SOFUYOrlar. ACAdVATd0NTCEİ NC S ee a e ee BÜD L ei ya Yugoslav gazeteleri Trakya manevraları münasebelile üçüncü bir devlete mi aiddir? hararetli - makaleler - neşediyorlar İspanyanın, Milletler cemiyeti konseyinin toplanması hakkındaki v e u: müracaatının tedkik edilmesine başlandı z Ka ae haklı ve yerindedir. Duşünkü iüride İ — Türkiye Boğazların Kapsndır Asılsız bir haber Bir aç güz rea Mamsanca Ü denlaal gel göcükdüğü Tirayot Calimişti. 'Dün bir gazele - bu tahtet: Tahirin yakalandığı ve Caddetosları- öaüde gekinliği Barlında - bir iraz Saklan Tahmdiyordu. ” Ceddetamni Önüne böyle. bir gemi geiriimediği gö Suraarada Önleltahic. yökae İandılı ön doğru döğüdir, ea Man- İerendleinez rrşeeeran ea aBa üyyes malişin Fransız gazetelerin makaleleri Pati 24 ÜRel de Füris çazetesi, lazare a ci aa İayıla Yandiğı ae Giyoe bi TnKARDK” oA B SAA OT İ iki İspanyol vapu- her tarafta / büyük 'tle karşılanmıştır. leri bu hadiseden hacdiyorlar. Zora ga- yyet Rusya, hüküme- timize müracaat ederek Montrü mu- Boğazlarda sey- Jtına alınması lü- iştir. te 22 ağustos tarihli Yabancı - tahtebahirlerin ünmesinden Türkiye başlığı altında yaz. iyar ki: mukavelesi, İstanbul — ve boğazlarını âdeta bir 'Türk ir, Şimdi Türk hü- ee aS ai

Sayfaya ait küpürler

 — Meçhul tahtelbahirin hüviyetini anlamak henüz kabil olamadı Fransız gazeteleri soruyorlar: Acaba üçüncü bir devlete mi...
 Dubrovnik torpido — muhribi dün akşam geldi Dost memleketin bahriyelileri şerefine bir ziyafet verildi Yugoslavyanın...
 MDikkatlerı: Heykel Güzel Sanatlar binasındaki sergiyi gezdim. Bilhassa genç heykeliraşlarımazin eşerlerini pek beğendim....
 Misafirlerimiz dün Büyükadayı gezdiler Genel Kurmay ikinci başkanı tarafından şerefle_rine ziyafet verildi Yugoslav...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Devlet Nüs ası | Doktor ŞEVKET HÜSNÜ TARAY Haydarpaşa hâstânesi (Kulak, burun ve boğaz mütehassısı) Gağaloğlu Nuru- osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den i | i KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ ve en tesirli vasıtasıdır En ucuz ilân 4 defası: 125 kuruş Akşam ilân servisi, telefon 24240 6,5 e kadar hastalarını kabul eder. Salı günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanen ÇARŞAMBA 25 Ağustos 1937 ———— Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 ÇKlişe) Söne 19 — No, 6773 — Fiati her yerde 5 kuruş © Meçhul tahtelbahirin hüviyetini anlamak henüz kabil olamadı. üçüncü b Fransız gazeteleri soruyorlar: ir devlete mi aiddir? ' Misafirlerimiz dün Büyükadayı sezdiler Genel Kurmay ikinci başkanı Acaba tarafından şereflerine ziyafet verildi Yugoslav gazeteleri Trakya manevraları münasebetile hararetli makaleler neşrediyorlar I , Milletler cemiyeti konseyinin toplanması hakkındaki dali | e m 5 APA mmm tedkik edilmesine başlandı Çanakkale boğazı yakınlarında meçhul bir tahtelbahir görünmesi ve bu tahtelbahirin iki İspanyol vapu- tırması her tarafta büyük tle karşılanmıştır. r gazeteleri bu hadiseden adıya bahsediyorlar, Zora gâ- ra Sovyet Rusya, hüküme- at öderek Montrö mu- ince EBoğazlarda sey- ıniyet altına alınması lü- 1 bahsetmiştir. «Yabancı tahi da görünmesini niçin hassastır?a başlığı altında yaz- dığı makalede diyor ki «Montrö mukavelesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını âdeta bir Türk hehrine çevirmiştir. Şimdi Türk hü- netinin Boğazlar üzerindeki hak- e orta Tunanın üzerin- n aşağı yukarı az de“ öt karşısında yaban- cı tahtelbahirlörin Boğazlar önünde ta Marmara denizinde gö- alâkadar Türk makam- ları emmiyetle karşılaması doğ- ru ve yerindedir. Mesele, Boğüzlardan geçmeleri için Türk makamları nezdinde lâzımge- ielerini yapan ticaret va- rı hakkındadır. Bir nevi Türk ni Dubrovnik torpido muhribi dün akşam geldi Dost memleketin bahriyelileri şerefine bir ziyafet verildi Dün Ifmanımıza gelen Dubrovnik Yugoslavyanın Dubrovnik. torpido muhribi dün akşam saat yedide lima» rumuza gelmiş, top atmak Suretile şeh» ri selâmlamıştır. Bu toplara Selimi- yeden mukabele edilmiştir. Dubrovnik Dolmabahçe önüne ka- dar gittikten sonra dönerek limana girmiş ve rıhtıma yanaşmıştır. Bir müddet sonr urun kaptanı ve Belediyeye giderek, Dün akşam vali ve Belediye reisi B. Muhiddin Üstündağ tarafından dost ve müttefik memleketin harp gemisi zabitleri şerefine Perapalasta bir zi- yafet verilmiştir, Dubrovnik. sabitleri i l İ Milletler cemiyetine müracaat eden İspanya Hariciye nazırı B. Giral | nehrinden geçtikleri için bu ticaret | vapurları Türk himayesi altındadır- lar. Bu sebeple verilen ehemmiyet bugün Heybeliada Deniz lisesini zi- yaret edeceklerdir. | Yugoslav bâhriyelileri bugün âbi- deye çelenk koyataklardır, Dubrovnik torpido muhribi, ikinci defa olarak limanımızı ziyaret ediyor. Hatırlardadır ki müteveffa kral Alek- sandr, bundan birkaç sene evvel Kara- denizden dönerken bu torpido muhri bile şehrimizden geçmiş ve Atatürkü Yuk bu açık deniz muhribinin saatte sürati 37 mildir. 14 santimetrelik 4, 83 santimetrelik 2, 3/7 santimetrelik | 6 tayyare topu, 2 mitralyöz ve 4 torpil

kovanı ile mücehhezdir, haklı ve yerindedir. Bugünkü günde Türkiye Boğazların kapıcısıdır.» Asılsız bir haber Bir kaç gün evvel Marmarada bir denizaltı gemisi görüldüğü rivayet edilmişti, Dün bir gazete bu tahtel bahirin yakalandığı ve Caddeboslanı önüne getirildiği hakkında bir riva- yetten bahsediyordu. - Caddebostanı önüne böyle bir gemi getirilmediği gibi Marmarada tahtelbahir yaka- landığı da doğru değildir. Esasen Mar- marâya denizaltı gemisi girdiği res- men teeyyüd etmemiştir. Fransiz gazetelerin makaleleri Pariş 24 — Echo de Paris gazetesi, Bozcaada civarındaki taarruzlar do- layısile yazdığı makalede diyor ki: «Bozcaada civarındaki taarruzlar umumiyetle general Frankonun tah- telbahirlerine atfedilmektedir. Bu İs- nadın doğru olup olmadığı düşü meğe değer. Almanya ve İtalya ge- çenlerde Valensiya hükümetile gö- neral Frankonun ellerindeki tahtel- bahirlerin ayni zamanda” teslimini ademi müdahale komitesine teklif et- mişlerdi. O zaman hükümetçilerin elinde . tahtelbahirlerden mürekkep bir filo bulunduğu, general Franko- nun İse ancak iki denizaltı gemisine malik olduğu anlaşılmıştı. (Devamı 4 üncü sahifede) Vekiller dün toplandılar Toplanlı vir saat kadar sürdü Şehrimizde bulunan Ve- killer dün Dolmabahçe sa- rayına giderek Başvekil İs- met İnönünün reisliği al- tında bir toplantı yapmış- lardır. İçtima bir saat ka- dar sürmüştür. | 3 Dikkatle rs Heykel Güzel Sanatlar binasındaki sergiyi gezdim. Bilhassa genç heykeltraşları- müzın. eserlerini pek beğendim. Zevki yerinde münevverlerimizden bu takdirleri işitiyoruz. Fakat, diğer taraftan da şunu gö- rüyoruz: Halkın Atatürke ve Cum- huriyet rejimine karşı sevgisi o dere- dedir ki, değil kasabalarımızın, hattâ köylerimizin bile meydanlarına birer heykel, birer büst dikmek hevesi umu- mileşmiştir. Meselâ Çorlu'nun hemen istisnasız bütün köylerine bir âbide- cik ya dikilmiştir, ya dikilmek üzere- dir. Ancak, bunlar, bir heykeltraşa yap- tarılmıyor, İstanbuldan bir hazır bilst alınıp, kaide üstüne oturtuluyor. mız yetişiyor; onları işsiz bırakıp apar- tımanları kalfalara yaptırıyoruz. Hey- keliraşlarımızın istidadı taptaze bir fidelik halinde beliriyor; basma kalkıp heykelleri meydanlarımıza dikiyoruz. Misafirler Adaya giderlerken vapurda Trakyada büyük manevralarda ha- zır blunan dost ve müttefik devletie- rin askeri heyetleri şerefine genel kur- may ikinci başkanai korgeneral Asım Gündüz tarafından dün öğle üzeri Adada Anadolu klübünde bir ziyafet verilmiştir. Misafirlerimiz dün sabah saat do- kuzda Köprüden hareket eden Kala- mış vapuruna binmişlerdir. Vapur, Anadölu sahilini takiben Büyükadaya gitmişlir. Buruda verilen ziyafelten sonra muhterem misafirlerimiz ara- balara binerek Adada bir tur yapmış- lar ve saat 16 da tekrar vapura bine- — Size üst kattakilerin kızını tavsiye ederim hemşire, gidin, görün!,, Kendi rek Adadan hareket etmişler, Florya önlerine kadar gittikten sonra Köp- rüye çıkmışlardır, (Devamı 4 üncü sahifede) r Manevra dönüşü intibaları: «Mareşal, baba adam, mü- barek adam, can adam!» Fevzi Çakmağın şoförü böyle söylüyor. Yazısı 6 nci sahifemizde balinde bir kız!.. Ömründe bir kere bile plâja, sinemaya gitmemişi.. — Kaç yaşında?.. — İki buçuk! i i ğ | e reisi B. Muhiddin | Dolmabahçe sarayında ziyaret etmişti.! (o Ahalinin heykel hevesile heykel | aret etmiştir. Vali ve Be- Dubrovnik 1931 senesinde Glaskov | #raşlarımıza çalışma zemini vermek bü ziyareti tersanesinde inşa edilmiştir. 1880 ton» | -delif edilmeli değil midir? Mimarlârı" İ |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler