25 Ağustos 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

| | Pozcaada Daclası — | MANEVRANIN HARİLIL AKDLERİ | Sular|m|zda Gemi | Dost ve Müttefik Yugoslav l Batıran Tahtelbahir ' Matbuatı Türk Ordusunun 'Hangi Devlete Ait? — F"dretini Anlatıyorlar
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bozcaada Faciası Sularımızda Gemi Batıran Tahtelbahir evlete Ait? Salâhiyetli Bir Söz: Denizaltı Gemilerinin Faaliyeti Bir Türk Meselesi Değil Bir Dünya S Hangi Mineyya cephesinden ilhamlar: 1 | srmanlı deresinin alıntıları Ahmet Emin YALMAN alih Rıfkı Atay şu fıkrayı h anlattı; asama günü Atatürk ve hay, yindeki arkadaşlar. Trak. tey kismen tamam olmuş, kıs- iğ Pr halinde, kısmen eski ti ş oilarında dolaştıkları sı- < Falih Refka demiş ki: iy, Sazan Avrupa yollarma çı. yz Bazan da bizim yollara < Yoruz, iy Atatürk derhal tashih et a “yg Ürle değil, bazan Cümhu- larına çıkıyoruz, bazan i idaresinin yollarında mağin parlar Karanlıkları bire #ydnlatıma, Ata. bu sözlü de, zihnim; z. he bi görmek, gidişimizi ölç Sözün ifade ettiği hakikatten el bir hareket noktası bulu- h ag bang yollarda ve ne derece. ire inkılâp ruhu bize rehber o- Pu ruh nerelerde tahakkuk İner Osmanlı iderösinin ka. in hâlâ hâkim olduğu saha- Meeleriğir inu daima düşündüm, Insan, “ buy Piyatı içinde pek az zihin «, “üyor, Itiyat halindeki hâ- e tenbih edici ve aydmlatıer Pı, ette mahduttur, BİP manevra meydanmda İnsanla temas ediyorsunuz. Kendi görüş ufkuna mahsus a hâdiseleri görmek im. Hyorsunuz.. Sonra masa , e, savvur edemediğiniz me kz, Sanlı şekilde karşınıza ç , Aginiz bir düzüye kamçılanı- let den kurtulan di. Mm rr iy E ir hızla dört tarafa ko Ba, Kam kırmızı tarafm tayyare ia tada bir çadırda kaldım. Ge- ki, “de kalkacak Pdirneye giden Yetişecektim, Üç, dört saat koş *tişecektim, Üç, dört sant | Mig lkmak düşüncesi, bütün yor. b Tağmen devamlı bir uy fmen devamlı bir uy Vit Mama imkân vermiyordu. Bi Arkadagım Doktor Yusuf be. Müh, 20 hava taraftarı idi A ü Kümadımı taze havaya tama- Lh ie Ay gözlerimizin içine Yap Ortalıkta serin, berrak bir Mi, İL Türlü türlü böcekler, bu Şi, Güzellikler karşısında şair | ç bi idi. Hiçbir.zaman yük- boys âhevra b sahasmda dolaşırken <re çıkmıyan çok ince, çok konser devam ödip gidi- RA ya çerçeve içinde Atatür. N Ziy, talsımir sözünü düşün.) by "İm, hayatımızın her şübö deki ka-| D > Bozcaada kıyılarında son batırı lan İspanyol vapurunun kaptanı İstanbulda Ingiliz Fi l anımızı ziyaret edeceğini dün haber verdiğimiz iki “kruvazörle üç iz filosunun 2 eylülde Istanbula Vü- racağı kati sürette tahakkuk etmiş- tir, Amiral Wills'in kumandasmdaki filo, burada beş gün kalacaktır. Ami ral gemisi, Sizpeç kruvazörüdür. Hü- kümetimizce bir kabul programı ha- zırlanmığktadır. İngiltere sefiri me- N NN yarâımile sokuldu, Ye İnlerine alt temas, ve gö İp Atdırdığı intibaları bir, Ketine gideceği için zi- tile yapılacak mera- losunun Ziyareti Filo 2 Eylülde Limanımıza Gelecek İngiliz Kolonisi Misafir Filo Subayları Şerefine Bir Ziyafet Verece Zügillere Zonanmasının en yeni uzuvtarıncan yen? inşa edilmiş bir tayyare gemisi.. İlenisi de filo subayları şerefine Mo- torpido muhribinden mürekkep İNEİ-| dn Deniz klübük ilerdir. ulhü İşidir Harici işlere geniş vukufu olan bir zattan denizaltı gemilerinin sular mız civarmdaki faaliyetlerine dair şu izahatı aldık: “Denizaltı gemilerinin faali ra sularma yakın yerlerde bile cere- yan etse bunu bir Türk meselesi di. ye karşılamak doğru değildir. Mese- le denizlerin emniyeti işidir ki, bütün İm kendi gemilerimizin a- çık deniz faaliyeti yoktur. Türk gemi lerinin geyrüseferleri kendi sahilleri- mize ait kabotajdan ibarettir. Denizlerde seyrüseferin emniyeti işinin, en baş safta bir dünya mese. lesi diye ehemmiyetle düşünülmesi lâzımdır. Deniz ticaretinin iptidai bir

halde olduğu devirlerde hile korsan- lık, memleketler arasında ticaret mü | masebetlerim sarsacak tesime yapt! yordu. Milletler arasmdaki ticari iş birliğinin bu kadar inkişaf ettiği bir devirde korsanlık gibi bir âmile hiç- bir yer bırakılmamak lâzimgelir. Sön gördüğümüz tecrübeler bir ei. heti ortaya koymuştur: O da en kü- çük bir kuvvetin canı istediği zaman (Arkası 10 uncuda) k —e Haber aldığımıza göre, Ingiliz ko- de bir balo verecek- Ali Çetinkaya Ankaraya Gitti Bir müddettenberi şehrimizde bu- lunmakta olan Nafra Vekili Ali Çetin- | $ kaya, dün akşamki trenle Ankaraya | & gitmiştir BAŞMUHARRİIRI: AHMET EMİN YALMA MANEVRANIN HARİCTE AKİSLERİ Dost ve Müttefik Yugoslav i 785 Yeni Çocuk Ansiklopedisi Cilt Kuponu | Kuponu 30 kupona mukabil bir cilt (300) kuruştur. Cüz (231) 10 kupona mukabil bir cüz rustu Matbuatı Türk Ordusunun Kudretini Anlatıyorlar Son manevramı: | İspanyada Son Vaziyet (Uspanyada Santander önlerinde şiddetli bir harp devam ediyor. Son! haberler üçüncü sayfamızdadır.) YAN, VEKİLLER HEYETİ TOPLANDI © Vekiller Heyeti, dün öğleden & V sonra saat 15 te Başvekli İsmet $ | N İnönünün Reisliği altımda Dol $ | S mabahçe sarayında toplandı. Bu $ N toplantıda Genelkurmay Bask. ç X nımız Mareşal Fevzi Çakmak Ç N ve Hariciye Vekâleti Siyasi Müs- Ç teşarı Numan Kifat Menemenci- & V oğlu da halundular, N Toplantı akşam geç vakte ka- & dar devam etti, haaa a a al ya | ', , ' ' N, , , A maras aa zın gazetelerde çıkmıyan resiml, Foto Muhabirinin fotoğraflarından) Belgrat, 24 (A-A.) — Avala ajansı hildiriyor: Türk ordusunun manevralarını bü- yük bir dikkatle takip etmiş olan bü- tün Yugoslav matbuatı Türk askeri- nin parlak meziyetlerini ve Türk za- bitlerinin yüksek iktidarlarım teba- “Çinliler Mukavemet Elliyor rüz ettirmektedir, Gazeteler dün ge miş başlıklar altında manevralar es. nasinda Trakya Umumi Müfettişi KA xım Dirik tarafından ecnebi askeri mümessiilerin şerefine i len ziyafette Yugoslav su ers (Arkası 10 uncuda) Japonlar Şanghaya Bomba Yağdırıyorlar Şehrin Yarısı Yandı, 80 Bin Kişi Muhaceret Etti Londra, 24 (TAN) — Şanghaydan gelen en son haberlere göre, bu sabah Japonlar bütün cephelerde karadan, denizden ve havadan taarruza. geç. mişler, Çinlileri her taraftan bomba ve obüs yağmuruna tutmuşlar, . fa- küt Çinliler muvaffakiyetli bir mu- kavemet göstermişlerdir Japonlarm kara, deniz ve hava kuvvetleri biribi- rw yardım ettiği halde Çinliler sar. sılmamış ve Voosung'ta iki taraf ara- smda şiddetli muharebeler olmuştur. Harp gemilerinin himayesi altmda hâ reket eden Japonlar, burada Çin hatlarma sokulmıya uğraşıyorlar. Fakat Çinlilerin muannidane mukave metile Karşılaşmaktadırlar. Şanghay şehrinin yarısı tamamile yanmış bir haldedir. Her tarafta infi- lâklar ölüyor ve buyüzden binlerce insan ölüyor. Şanghaydan harice muhacir akımı devam etmektedir. Şimdiye kadar (80000) kişi hicret etmiştir. Son harekât esnasmda bir Japon torpito muhribinin battığı haber ve- riliyor, Halihazırda iki tarafım ellişer bin kişilik kuvveti bulunduğu tahmin Şanghay dışındaki iğarco Polo köprüsünde Çin nöbetçisi olunmaktadır. Çin bir yarım daire * şeklindedir. Ve Japonlar kendi taraf. larını azami derecede tahkim etmiş- lerdir. İngilizler ve İtalyanlar Şangha ya kuvvetler göndermekte devam edi | yorlar. İtalyanlar Habeşistandan, İn gilizler Hung Kongdan kuvvetler te- # | min ederek tebaalarmı himaye etmek tedirler, (Arirası 10 uncuda) Dün Geceki Güreşler Festival güreşlerine dün gece de devam edildi ve güreşçilerimiz büyük muvaffakıyetler kazandı- lar. Tafsilât onuncu sayfadadır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler