25 Ağustos 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

Urdu terfi listesi Yeni listenin yarın yüksek tasdikten çıkması muhtemel Milli Müdafaa Bakanlığı 30 ağustosta ilân olunacak askeri — terfi listesinin hazırlığını bitirmiştir. Liste dün akşam' bakanlık zat işleri daniresi reisi General Salim Cevad ve maiyeti tarafından yüksek tazdi- ke arzedilmek üzere İstanbula götürülmüştür. Bu yıl terfi edecek ge- nerallerimizle, generalliğe terfi adecek albaylarimızın kimler olduğu henüz bildirilmemiştir. Liste yüksek tasdikten çıktıktan sonra yeni ge- F A G F el SA Ğ Hslen e ee Serli erlecair SamAraİlardı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ordu terfi listesi Yeni listenin yarın yüksek tasdikten çıkması muhtemel terfi işleri Milli Müdafaa Bakanlığı 30 ağustosta ilân olunacak askeri listesinin hazırlığını bitirmiştir. Liste dün akşam' bakanlık zal dairesi reisi General Salim Cevad ve maiyeti tarafından yüksek tasdi- ke arzedilmek üzere İstanbula götürülmüştür. Bu yıl terfi edecek ge- nerallerimizle, göneralliğe terfi adecek albaylariımızın kimler olduğu henüz bildirilmemiştir. Liste yüksek tasdikten çıktıktan sonra yeni ge- olabilecektir. Lis- nerallerimiz ve terfi edecek generallerimiz belli tenin yarın yüksek tasdikten çıkması muhtemeldir. Diğer taraftan jandarma genel komutanlığı da bu 30 ağustosta terfi edecek jandarma subaylarımızı tesbit etmiştir. Jandarma terfile- rine aid liste de dün akşam İstanbulda bulunan jandarma genel — ko- mutanı General Naciye gönderilmiştir. Jandarma tetfilerine aid liste İstanbulda İç Bakan ve C. H. P. Genel Sekretori B. Şükrü Kaya ve jan darma yüksek tasdike arzedilecektir. Ordu ve jandarmada terfi eden subay ve askeri genel komutonı General Naci tarafından görüldükten — sonra memurlarımızın terfileri 30 ağustosta kendilerine tebliğ edilmek üzere cumartesi gü- nü telgrafla bulundukları kıtalara bildirilecektir. 1937 Türkiyesi lng'hz filosu Ankara, yeni hükümet merkezi Brüksel'de çıkan Le Soir ga- zetesinin muharriri B. Henri Lieb-, recht memleketimizde bir tetkik seyehati yaptıktan sonra Belçika. ya dönmüş ve Türkiye hakkın- daki ilk makalesini, gazetesinin 7 ağastos tarihli nüshasında neş- retmişti. B. Liebrecht memleketi- miz hakkındaki ikinci makalesi- ni de 10 ağustos tarihinde neşret- miştir. Ankara, Temmuz 1937 İstanbulda, Sarayburnunda, gözleri- miz bu şehrin teshir edici sihriyle do- lu olduğu halde dostlarımızla beraber oturmuş, biraz serinliyorduk. Birisi ba- na dedi ki: “Ankaraya mı gidiyorsu- nuz? Bahtiyarsınız doğrusu! orada ye- ni Türkiyeyi hakikaten anlayacak, on beş yıldanberi yapmakta olduğumuz gayretlerin büyüklüğünü göreceksiniz. Bize hız veten Ankaradır; direktifler oradan gelir. Eğer bugünkü Türkiye büyük bir inşaat sahasıma benzetilirse, yeni hükümet merkezimiz Atatürkün i- radesiyle kurulacak olan yeni binanın ne olacağını iyi gösterir.” Ankara İstanbula 15 saat kadar u- zaktadır. Akşam saat yediye doğru Haydarpaşadan ayrılarak: hayret verici bir gurubun ihtişamı içinde, nihayetin- de İzmit şehrinin yükselmekte olduğu bir körfez boyunca ilerliyoruz. Şimdi eski Anadolu toprağı üstünde bulun- maktayız, Buralarda hiç bir yer yoktur ki tarihte şanlı bir isim bırakmış olma- sın, En küçük türk köyünün yerinde es- kiden meşhur olan bir şehir yatar ve bu köyün camisi hiç şüphesiz bir elen ma- bedinin veya bir bizans sarayının köşe- bend taşları veya sütunları ile inşa 0- lunmuştur. Gece olduğu için maalesef göreme- diğimiz dağlık bir peyzajdan geçerek ve Firigya'nın büyük nehri loan Sakar- ya'nın vadisini tırmanarak, tcenimiz bizi Anadolu yaylasına götürüyor. Sa- bahleyin, büyük bir iltisak garı olan Eskişehir'i geçmiş bulunuyorduk. Tren yolu, ucsuz bucaksız, çöle benziyen ve şimalde alçak dağların kapadıkları bir ovanın içinden geçiyor. Bu dağ sil- Silesi, sert mavi renkte bir sema üzerin- de, hiç bir sisin bulundırmadığı bir netlikle, devamlı bir çizgi halinde u- zayıp gidiyor. Yağmur mevsiminde sel halini aldıklarma şüphe olmryan ufak derecikler hemen hemen kurumuş gi- biz bunların kenarında, sayısı belli ol Mıyan bir alay leylek melankolik bir tarzda hulyalara dalmışlar. Bir çok ko- çayırlıklardaki kısa otları .. Üncü sıyfada ) eylülde lstanbulda İstanbul 24 (Telofnlap — Limanı- mızı ziyaret edecek olan iki kruvazör ve Üç torpitodan mürekkep itgiliz fi- losunun 2 eylülde İstanbulda bulunacağı anlaşılmıştır. Filo burada $ gün kalacaktır. Filo- ya amiral Wilis kumanda etmektedir. Amiral gemisi Vispeç kruvaörüdür. . . . Ingiltereden iki . * Tayyaremiz geldi İstanbul 24 (Telefonla) — Bugün İngiltereye sipariş edilen iki tayyare- miz Yeşilköye gelmiştir. Bunlardan bi- risi av diğer dört motörlü 14 kişilik yolcu tayyaresidir. Başbakan İsmet İn- önü bugün yeşiköye giderek yolcu tay- yaresini gözden geçirmiştir. B. Ali Çefinka ya Bugün geliyor İstanbul 24 (Telefonla) — Bayın- dırlık bakanı B. Ali Çetin Kaya bugün Ankaraya hareket etmiştir. Bay Ali Çe- tin Kaya istasyonda bir çok kimseler tarafından uğurlanmıştır. B. Celâl Bayar dönüyor İstanbul, 24 (Telefonla) — Bir müd- dettenberi Ege ve havalisinde bulunan ve İzmirdeki enternasyonal fuarı açan Ekonomi Bakanı Bay Celâl Bayar ya- rın şehrimize gelecektir . Büyük harbte Entelicens Servis nasıl çalışıyordu ? e İN

Rusyada — En- y telicens - servis şefliğini — yap- mış olan Büyük Britanya'n 1 n şimdiki — deniz bakanı Samuel Hor — hatırala- rını anlatıyor. e Bir kaç güne kadar tefrikaya başlıyoruz ULU ATIRLIMYI Z, ANDIMIZDIR HER YERDE CARĞAMBA 5 25 KURUŞ Ağustos 18 inci Yd Se>lS Şiddetli borabardımanlar altında harah olan Şanghay'ın genel! görünşü Şarghayda şiddetli çarpışmalar oluyor Japonlar karadan denizden Büyük Şef manevraları takib ederken İsmet İnönü yerde bir askerle berabel Manevralarımız ve Yugoslavya Yugoslav gazeteleri türk askerinin değerini övüyorlar Belgrad, 24 (AÂ.A.) — Avala ajan- sı bildiriyor : 'Türk ordusunun Manevralarını bü- yük bir dikkatle takib etmiş olan bü- tün yugoslav matbuatı türk askerinin parlak meziyetlerini ve türk — zabitle r nişan alıyor rinin yüksek iktidarlarını tebarüz ettir- mektedir. Gazeteler dün geniş başlık- far altında manevralar esnasında Trak- ya amumt müfettişi Kâzım Dirik tara- fından ecnebi askeri mümessilerin şe- refine Edirnede verilen ziyafette Yu- goslavya ordusu erkânı harbi: ye Teisi general Nediç tarafından söylenen nut. ku dercetmektedirler. Gazeteler bil- hassa general Nediç'in nutkundan yeni Türkiyenin gerek askeri gerekse s06- yalve kültürel sahalarda elde ettiği mühim terakkilerden bahseden kısmını ehemmiyetle kaydetmektedirler, | havadan taarruza geçtiler Şimal cephesind—e_Nankovda japonlar ilerlemeğe başladı Londra, 24 (Hususi) — Takviye kıtaları geldikten sonra japon- lar bu sabah bütün cephelerde karadan, denizden ve havadan şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. Çinliler şiddetli bir obüs ve bomba yağmı- ru altında mukavemet etmektedirler. Harb gemilerinin korudukları japon kıtaları Çin mevzilerine biribiri ardısıra hücumlarda bulun- Akdenizde Gemilere tecavüz devam ediyor Yeniden üç gemi daha bombardıman edildi Londra, 24 (Hususi) — Noemi- Julia adındaki ingiliz vapuru Barselon'a giderken bir tayyare bombardımanına uğramıştır. Va- purun kaptanı tayyarenin attığı iki bombanın, vapurun kıç tara- fından 12 metre açığa düştüğünü (Somu 4. üncü sayfada) GEMİNİN ADI Ağustos Britiş Korporal (İng.) 6 Mongioa (italyan) 6 Cebel Amur (Frn.) 6 Küstakis (Yunan) 7 Kampteador (İ4sp.) n Edit (Danimarka) 12 Param (fransız) 13 Konde de Abasolo (İsp.) Core Maknayt (Panama) Ciudad de Kadiz (İsp.) 15 Armura (İspanya) Nomci « Julia (İngiliz) Akdenizin emniyeti Vusung'da çarpışmalar bilhas- sa şiddetle cereyan etmektedir. Japon kuvvetleri general İvane Matsuo'nun kumandası — altında- dır. Çin mevzileri üzerinden w- çan japon tayyareleri de harba t sirli bir tarzda iştirak etmektedir. Japon topçusu, Şanghay civarım- daki kasabaları şiddetle bombar- duıın etmektedir. Çın kaynakları m kıtalarını püskürttüklerimi dı Iîı ara hıldıı-mı,lırdıı Tayyare harbı Dün Yangtse ve Vangpu nehirle- rinin birleştikleri noktada bulunan Pa- oşan Üzerinde 4 japon tayyaresiyle 27 Çin tayyaresi arasında şiddetli bir çar- pışma olmuş, japon tayyareleri 9 Çim tayyaresini düşürdükten ve kurşunlare ( Sonu 3. üncü sayfada ) Agustosta tecavüze uğrayan gemiler MEVKİ HÜCUM EDEN Ceznir açıkları — Tayyare Cezair açıkları İ Cezair açıkları “ Cezair açıkları Tunus civarı Barselon cenubu Tunus — açıkları Pantelleria Tunus civarı Bozcaada açıkları Bazcanda civarı Barselon civarı destroyer - batımıştır tayyare - batmnıştır denizaltı . kaçmıştır destroyer - batmıştı meçhul bir harb ge denizaltı - batmıştır denizaltı - batmıştır tayyara - kurtulmuş

Aynı gün çıkan diğer gazeteler