25 Ağustos 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

25 Ağustos 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— — — HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN Di L T Son Posta Sene 8 — No. 2539 'f ifteri telefonu * 20203 ÇARŞAMBA 25 — AĞUSTOS 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kuruş BİR MÜNAFIKLIK: | Vekiller dün İsmet B şör a . . İnönünün riyasetinde Turkıye lrak_ ışıe."ne Dolmabahçede toplandı karıştırılmak isteniyor! İçtimada Genel Kurmay Başkanı Mareşal Ş TOR L D ; Fevzi Çakmak ve Menemencioğlu bulundular İstifa eden Irak Başvekili tayyare ile alelâcele Ankaraya gelerek Şehrimizde bulunan Vekiller dün öğleden sonra saat 15 de Dolmabahçe Sarayında Başvekil İsmet İnönünün riyasetinde İsmet İnönü ile görüşmüş imiş ! Hiçbir devletn| - — — — © | toplanmışlardır. Toplantıda Genel Kurmay Başkanı Mareşal dahili — işlerile Fevzi Çakmak ve Hariciye siyasi müsteşarı Menemencioğ'u alâkadar değiliz! da bulunmuşlardır. Toplantı iki saatten fazla devam etmiştir. İçtimada son günlerde cereyan eden siyasi hâdiseler etrafında müzakereler cereyan ettiği söylenmektedir. Kendi işlerine kimsenin karışmasına razı olmıyan l_"" imemleket başkalarının işlerine karışmamak lâzim geldiğini pekâlâ bilir. .- vrrereeeerAA AU UU UUU UUKU AU DAUA UUKU UUU UA UKUU I Lüzumundan fazla kulak asılmaması lâzım gelen bir masal | Marmaradaki esrarengiz denizaltı gemisi! Mütehassıslar şu dakikada Marmarada bir denizaltı gemisi bulunabilmesine ihtimal vermiyorlar, bu gemi ğ Marmaraya ya hiç girmemiş, yahut görüldüğünü z | e hissetiği zaman çıkıp gitmiştir Eski Irak başvekili Hikmet Süleyman B, Yeni Irak başvekili Cemıl Bey Midfai y —x Şam, 21 (Husust muhabirimiz yazıe|sust konuşmalarda bu düygüyu açıkca yor) —draktaki hükümet değişmesi hâ; |ifadeden gekinmiyor. disesi, Şamın bütün siyast muhitin iş| Memnuniyetin sebebi de şudür: Va. galde devam ediyor. Denilebilir ki bu ııfıllı.jre göre sabık irak hükümetinin değişüe —Bürlüeyi yüemlik ” etikletir. 'Türkiyeye karşı çok döst ölmak gibi a _) y ge büyük bir hatası vardı. Türkiyeyi Su- Vakıâ, gazeteler açık sürette bu mem- riyenin düşmanı olarak telâkki eden nuniyeti ifade etmiyorlarsa da satır-| Vataniler için bir Trak hükümetinin Harm arasından bu manayı okumak ka.|bundan büyük kabahati olamazdı. Hik- İbil olduğu gibi, Vatani muhit! de hu- (Devamı 5 inci sayfada) berüR AAA AA AAA Ü diz Tasir üeüt “Yasi vaziyeti sükün ve huzur işinde - halledivermiş “olmasını nn Saadeti ve selâmeti hisle-

rile dolu olan Türkiye efkârı Tiemnuniyetle karşılamıştır. Yazan : Muhittin Bö'ssn (Yazısı ikinci sayfada Hergün sü- tunumuzdadır. l T ERTDR KÜ SerkeSAST TTT TANTTTT Polis merkezine ağlaya Bağîekilimizin ağlaya“giren genç kız - |biraderi vefat etti | BZ ee DeDi bağırdı: “Kurtarın benil!,, İ z ima hat bşdm ea nt çei çi De ee Ha meker gn yapmak üzere Heybeliadada Çam lima- da ecnebi bir denizaltı gemisi | biraz da halkın yardımı ile, Jules Ver- nında denize girmiş, fakat tam banyo | ©© kâyesi, biraz gazetecilerin ve (Devamı 3 üncü sayfada) * * * 'B" haydudun taarruzuna mı uğramıştı, kıskanç bir âşık tarafından 'ehdid, azılı bir sarhoş tarafından takib mi ediliyordu? Hayır, bun- ın hiç biri değil, sadece bir ercin müptelâsı idi, «bu yaşta ölmek istemiyorum!» diyordu ;.,'»ıparkvn üzerine fenalık gelmiş, .k Ibi Ç - ö ' 'i durmuştur, Ka arain terae a ssen| Güreşçilerimiz dün gece görenler hemen koşup denizden çıkar « Dün İ ibi. adlis B B dla Ezihklan e p . . . Ban i adlisi Enver|şa ıztırap olan bu genç hastayı muaye- | Mışlar, sanatoryuma nakletmişlerdir. Fa- t &e Tan genç bir kız|ne ettikten sonra, Tıbbı adliye sevket-|kat geçirdiği kalb buhranı pek şiddetli e ı y ı ne ıce er a ı ar e hayatı baştanba- | miştir. (Devamı 3 üncü sayfada) | olmuş, denizden de kalbi pek yorgun bir eee ŞA in £ e aa A T z |Çoban Mehmet Samsunlu Ahmedi sayı hesabile yendi, hd natoryumdi ılan bütün tedaviye, gös- | Ce $ erti İ ü izimkiler kazandılar Y enıi d en k uvv et a l an (a Yü ü HazEL LA Şimalli gureşçılerle müsabakalarda bizimkile lamamış, kalb sektesinden vefat etmiştir. j Japonlar Şanghayda — |: 2omca a Başvekilimiz de hâdiseyi derin bir te- tekrar taarruza geçtiler |:< DZA vaziyette çıkarılmış olan bay Hayri sa- mişlerdir. a y (Devami 3 üncü sayfada) Kadın gözü İle Bugünkü Avrupa “Son Posta,, nın kadın okuyucuları için yapılan bir Avrupa seyahatinin || intıbaları Yazan: Muazzez Tahsin Bir kaç güne kadar neşre haşlıyacağız. Yaşar Mustafa yonu reisi Ahmed Fetgeri şimalli güreş- çilere İstanbula geldiklerinden dolayı teşekkür etti ve bu temasların buudan (Devamı 5 inci sayfada) Belediye festival komitesinin — tertib ettiği güreş müsabakalarının üçüncüsü dün gece Taksim stadında yapıldı. Müsabakalardan sonra güreş federas-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler