25 Ağustos 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

< oet S Siralamır gürgürt " <<i ee Japon donanması manlarını işgal ediyor — .. .—— Japonlar, Çı'nlilğrin ateşi karşısında ilerliyorlar. Bır Amerıkan hastanesıne bombalar düştü Londra, 24 (Radyo) — Ja- pon donanması, rasgele bü- tün Çin limanlarını birer birer işgal etmeğe başlamıştır. Bu vaziyet, İngiltereyi - ehemmi- yetle düşündürmeğe — başla- miştır. Zira, bu — limnlarin bir kısmındaki gümrük rüsumu, Çin li- Dolmabahçede || V. Heyetinin mü- him bir içtimat Meçhul denizaltı gemile- rinin kara — sularımızda gezmeleri ve daha bazı mühim hâdiseler İstanbul, 24 (Hasust) — Ve- killer Heyeti, bugün öğleden son- ra saat 15 de, Dolmabahçe sara- yında Başvekil İsmet İnönünün tiyaselinde toplanmış ve uzan müddet müzakeratta bulunmuştar. Vekiller Heyetinin, bu mü- him içtimada, meçhul denizaltı gemilerinin, kara — sularımızdaki posta vapurlarını batırmaları key- fiyetini ve daha bazı mühim bâdiseleri tetkik ettiği tahmin olunuyor. Ba içtimada, Mareşal Fevzi PTT E TER Ç A BNK VÜSU WALGİİGdD BAYRAMAHAZIROL! 30 Agustos bayramı bu yıl çok parlak bır şekılde kutlulanacaktır* K"'"“ Son manevralara iştirak eden bir hava filomuz
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl No. 7289 Çarşamba 25 Ağustos 937 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telafo Çin-Japon muharebesi, gün geçtıkçe şiddetlenmektedir Japon donanması Çin İi- —ai ——— —— manlarını işgal ediyor Japonlar, Çinlilerin ateşi karŞısında ilerliyorlar. ...— .— Bir Amerikan hastanesine bombalar düştü aöi Japonlar Pekin kapılarında Şanghay, 14 (Radyo) — Ja- ponyanın İhraç ettiği yeni kuvvetler, şehrin şimalinde iki kilometre ilerlemiştir. Çin orduları, Japon kuv- vetlerinin — ilerlemesine olmağa çalışıyor. Japonlarır, ölüm taburları diye andıkları kıtaat, hücum tine geçerek bazı yer leri işgal eylemişlerdir. Bu sı- rada Çin ordusu, cehennemi bir ateş açmış ve fakat buna rağmen ricate mecbur kal- mıştır. İki kuvvet” arasında başlı- yan muharebe, - saatlerce de- vam etmiş ve Çin kıtaatının ricatile neticelenmıştir. Cephe, cesedlerle dolmuş bir vazi- yettedir. Pekin, 24 (Radyo) — Sa- har cephesinde başlıyan mu- harebeler, şiddetle devam edi- yor. Japon kıtaatı, Saharın mer- kezi olan (Kalkan) şehrini zaptetmişlerdir. Son haberlere göre, Japon kuvvetleri, Pekin » Kalkan - şi- mendiler hattını da ele geçir- mişlerdir. mani Libyaya iki fırka asker gönderiyor.. Londra, 24 (Radyo) Niyöz Kronikl — gazetesine göre, İtalya, Sicilya manev- ralarında bulunmuş olan fır- kalardan ikisini Libyaya gön- || derecektir. Bu fırkalar, mo-J törize edilmiştir. İtalyanın Libyaya asker göndermesine, Mısır ve İngil- tere bhükümetlerince iyi bir hazarla bakılmıyacağı Â hnolunuyor. zan- | Kalkan şehrinin Japonlarca zaptı, Çin kuvvetlerinin ma: nevi küvvetini sarsmıştır. Bu zaferden sonra Şimali Çindeki Japon — kuvvetlerinin, Sahar kuvvetlerile birleşeceği söyle- niyor. Tokyo, 24 (Radyo) — Ja- ponya mebusan meclisi, eylü- lün - birinci haftasında fevka- | lâde bir içtima akdedccek ve Londra, 24 (Radyo) Ja- pon donanması, rasgele bü- tün Çin limanlarını birer birer işgal etmeğe başlamıştır. Bu vaziyet, İngiltereyi -ehemmi- yetle düşündürmeğe — başla- mıştır. Zira, bu — limnlarin bir kısmındaki gümrük rüsumu, Çinin İngiltereden akdetmiş olduğu istikraza mukabil ter: hin — edilmiştir. Binaenaleyh, Japonların son hareketi, İngil: teyi büyük zararlara sokmak- tadır. Japonlar, işgal ettikleri li- manların gümrük — rüsumunu İngiltereye vermezlerse, İngiliz: Japon münasebatı yeni bir safhaya girecektir. Şanghay, 24 ( Radyo Japon tayyarelerinin, Konçov şehrine attıkları bir kısmı, Amerikan hastane- sine düşmüş ve büyük tahri- bat yapmıştır. Bu — hâdişe, Amerikada derin akisler yap: mıştır. Tiençin, 23 (AA.) — İyi haber - alan mahfeller Şimali Çindeki Japon kıtalarının mev- cudunu - 150,000 kişi olarak tahmin etmektedirler. Tak- viye kıtaları sekiz: bin kişilik — Başı 4 ncü sahifede — Ordu te-r_fı' listesi İstanbul, 24 ( Hususi ) — Ordu terfi listesi, Cumhurre- isinin yüksek — tasvibine arze- dilmek üzere Ankaradan şeh- rimize gönderilmiştir. Çinde alınacak olan askeri tedbirler hakkında mühim ka- râarlar verecektir. Uluslar Sosyetesi Kon- seyi toplanıyor mu? İspanya fevkalâde bir toplantı yapılması- Dolmabahçede V. Heyetinin mü- him bir içtimat ! Meçkul denizaltı gemile- rinin kara — sularımızda gezmeleri ve daha bazı mühim hâdiseler İstanbul, 24 (Hasust) — Ve- killer Heyeti, bugün öğleden son- ra saat 15 de, Dolmabahçe sara: || yında — Başvekil İsmet İnönünün tiyasetinde toplanmış ve uzüun müddet müzakeratta bulunmuştur. Vekiller Heyetinin, bu mü- him içtimada, meçhul denizaltı kara — sularımızdaki posta vapurlarını batırmaları key-

fiyetini ve daha bazı mühim bâdiseleri tetkik etttiği tahmin olunuyor. Ba içtimada, Mareşal Fevzi Çakmak da hazır bulunmuştur. İçümadan sonra, Başvekil Gene- ral İsmet İnönü, refakatinde bazı Vekiller oldukları balde Florya- ya gitmiş ve orada Atatürke mü- lâki olmuştur. N ei Mısır kralı Nisanda evlenecek gemilerinin, »—| bombaların || Misır kralı Faruk Kahire, 24 (Radyo) — Kral Farukun Prenses Zülfinazla nişanlandığı hakkındaki resmi tebliğ, bugün intişar etmiştir. Düğün, 1938 senesi Nisa- nında olacaktır. Yugoslavya kruvazörü Dün İstanbula vardı.. İstanbul, 24 (Hususi) — Yu- goslavyanın Dobrovnik adın- daki harb kruvazörü bugün m’ıaledı.lAIâkadarIar, luzumlyok dıyorlar :.? L10 ga Hmamımaiza , gek Uluslar Sosyetesi toplantı halinde Paris, 24 (Radyo) — Cum- | yacağını sormuştur. huriyetçi İspanya, Akdenizde Alâkadarlar Uluslar Sosye- başlayan denizaltı gemilerinin | tesinin, 10 Eylülden evel top- taarruzları etrafında bir karar | lanması için fevkalâde bir hal vermek üzere uluslar sosyetesi | olmadığını ileri sürmektedirler. konseyini fevkelâde içtimaa Uluslar Sosyetesi -konseyi, davet etmiştir. mukarrer olduğu üzere 10 Ey- Uluslar sosyetesi genel sek- | lülde mutad içtimamı yapacak reteri B. Avenola vekâlet eden | ve İspanya işile beraber Çin - B. (Kevedo), İsveçte bulunan | Japon ihtilâfım, Habeşistan B. Avenolla muhabereye baş- | meselesini ve Filistin -hakkın- lamış ve konseyin, 10 Eylül- | daki İngiliz raporunu müza- den evve; toplanıp toplanma: ! kere edecektir. Gemi süvarisi şerefine bu gece mükellef bir ziyafet ve- rilmiştir. Bu gemi. kral “ Aleksandrı ilk defa olarak dört sene evel limanımıza getirmişti. Vahab geldi İki sene evel Parise giden ve Rasink takımında oyaryan es- ki Altaylı Vahab, evelki gün Fransadan temelli — olarak İz- mire dönmüştür. Vahabın han- gi takımda oynıyacağı henüz belli değilse de Alsancakspor- da yer alacağı tahmin edil- mektedir. n ZSN 1 — Göklerini avucunun içinde tutmyan ulusların ha- lini görüyoruz. Uçak filoları- insan ağırlığındaki bombalarile dünyanın en vu- ruşkan — yiğitleri bile başa çıkamıyor. Türk Hava Kurumu A RAN nın bir Vekiller Heyeti Dün Dolmabahçe sarayında mühim bir içtima yaptı Vatandaş BAYRAMA:-HAZIROL! .—— 30 Ağustos bayramı bu yıl çok parlak bir şekilde kutlulanacaktır Son manevralara iştirak eden bir hava filomuz 30 Ağustos Zafer ve Tay- yare bayramının parlak bir gekilde kutlulanınası için gim- diden hazırlıklara başlanmıştır. Zafer bayramı münasebetile şehir baştanbaşa donatılacak, büyük geçit resmi yapılacak, gece balolar verilecektir. 30 Ağustos ayni zamanda tayyare bayramı olduğundan, o gün | kabul edilmiştir. ! Hava Kurumu menfaatine ro- zet tevzi edilecek, lokanta, gazinolarda ve nakil vasıtala- rında tayyare fişi verilecektir. 30 Ağustostan 7 Eylüle ka- dar Havacılık haftası olarak Bu müddet zarfında muhtelif hatipler ta- rafından hergün fuarda hapar- — Sonu 4 ncü sahifede — Mekteb buhranı başladı Lise ve ortamekteblerde kadrolartamamen doldu 21 şubeli bir ortamekteb açılması düşü- nülüyor. Fazla talebe, şimdilik namzed olarak kaydedilmektedir Mekteblerde talebe kayıd | bu da ihtiyaca cevab vere- ve kabulüne Başlandığından, | memektedir. şehrimizde mekteb buhranıw Busene — şehrimizdeki bütün şiddetile kendini gös- | mekteblerden 3500 — çocuk termiştir. mezun — olmuştur. — Bunların Erkek lisesine, kendi orta | tahsillerine devam edebilme- kısmından mezun - olan tale- | leri için mevcud ortamekteb- benin fazlalığı hasebile bu yıl | ler kâfi gelmemektedir. Yalnız hariçten talebe kabulüae im- | ortamektebin birinci sınıfı ol- kân görülememektedir. Ancak | mak üzere 21 şubeli bir mek- orta kısmı için ilkmekteb me- | teb açılması için Leşebbüslere zunu talebe alınabilecektir Iri, — Sonu 2uu:ı sahifede — ilk- Dış ve içten gelenler çoktur Şimdiye kadar fu;'Tzijzaret eden” lerin 'sayısı 95 bini £ geçti Aİ gece fuarı Fuardan bir görünüş Fuar münasebetile İzmire | 14,001 kişidir ki, bu rakamla seyyah akını devam etmekte- | dört gün zarfındaki ziyaretçi- dir. Ağustosun 17 sinden | lerin mecmu adedi 95,050 ye evelki gün akşamına kadar | baliğ olmaktadır. hariçten İzmire gelenlerin ade- Fuar komitesi, fuara iştirak di 25225 kişiyi bulmuştur. | ©den müesseseler arasında bir Bunların mühim bir kısmı tren | dekorasyon müsabakası ter- ile gelmiş ve fuar tenzilâtın- | tp etmektedir. Dekorasyon: dan istifade etmişlerdir. da en fazla muvaffak olan Fuara bu yıl büyük bir alâ- | paviyon sahibine güzel bir ka gösterilmektedir. Evelki | hediye verilecektir. ziyaret edenler ! — Sonu 2 inci sahifede —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler