25 Ağustos 1937 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 12

25 Ağustos 1937 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SÖON POSTA KANZUK NASIRİLACI DOKTOR JEMSİN AMERİKADA UZUN TETKİ- KAT NETİCESİ OLARAK BULDUĞU BİR FORMÜLDÜR. KANZUK NASIR İLÂCI en eski nasırları bile kökün- den çıkarır. Ciddi ve şayanı itimat bir nasır ilâcıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU - İSTANBUL Doktor * İbrahim Zati Oget Belediyo — karşısında, — Piyorloti eaddesinde 21 numarada hergün üöğleden sonra hastalarını kabul DEPOSU NKARA —. ESKİŞENİR FYOĞLU a BEŞİKTA Dişleri temizler parlatır beyazlatır, çürümesine mani olur, diş etlerini kuvvetlendirir. Her gün sabah ve akşam mutlaka DANTOS ile dişlerinizi temizleyiniz. Dantos Hasan ismine ve markasına dikkat. Fiatı : Tüp 7 1,2, büyük 12 1,2, dört misli 20 kuruştur. Hasan Deposu Nafia Vekâletinden: 1 Eylül 937 Salı günü saat 15 de Ankarada Vekâlet Mâlzeme eksiltme komis- yonu odasında 1900 lira muhammen bedelli 95 adet demir nakliye sandığı açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konmuştur. Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankarada Malzeme Müdürlüğünden Haydarpaşada Vekâlet tesellüm memurluğundan verilecektir. Müvakkât teminat 1425 Tiradır. Eksiltmeye gireceklerin 7 Eylâl 937 Salı günü saat 15 de komisyon odasında ,hazır bulunmaları lüzımdır. — <2850x — <536> İSTİKLÂL LİSESİ Direktörlüğünden: | — İik, arta ve lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır, saat /0 dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. i talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat etmelidirler. lün onuncu gününe kadar gerex mektupla gerek mektebe baş vurarak kaydını yenilet. talebenin Eytülün onundan sonra müracaatları kabul edilmiye: saatleridir. Her yerde arayınız. İt 115 birinci mükâfat. birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eylülün birinde, diğer sınıfların Eylülün yedisinde yacaktır. 6 — İsteyeniere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası, Telefon; 22534 GECEL - GÜNSEL gz-erek YUCA ÜLKÜ LİSELERİ ora -Lse n (ESKl: İNKILAB) Kuranı, Direktörü: NEBİOĞLU HAMDİ ÜLKÜMEN Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün Mmüracaat olunabilir. İsteyenlere mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 ESKİ FEYZİYE öt İŞIK LiİSESİ Erkek İSTANBUL - NİŞANTAŞI Memleketimizin en eski husust lisesidir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları, Fen ve edebiyat kolları vardır. İstabulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye Karakolu karşısında ve Toşvikiye camli itlisalindedir. Kayıt için hergün ondan 17 ye kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon : 44039 BAYANLAR, Büyük dertten kurtuldunuz!

Kadımın üdet zamanlarında kullanacağı yeni — ve F E M ı sıhhi bir tuvalet <serviyeti» dir. Husust ( FEMİL ) bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sı - kı elbiseler altında görünmez, çıkınlı ve biçimsizlik yapmaz . FEMİL sıhhi fenni bir şekilde hususf bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladı Kanı derhal emer, / kurumadığı gibi, ıslaklıkta vermez. Gayet hafif ve yümuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda e seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetle - rmiştir. FEMİL ve bağlarını bir doafa aybaşlarınızda kullanmak bütün dünya doktoriarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağ kifayet eder, Her eczanede, parfümeri ve büyük tuhaliye mağaza - larında bulunur. İsmet Eczane ve Lâporatuvarı Galata, İstanbul Tel, 49247: Eczaya müteallik hor siparişi müşterilerini memnun edecek bir çekilde dikkat ve sür'atle gönderir. Geceli Gündüzlü Diş ağrısı NEVRALİJI Bütün astırabları teskin eder Baş ağrısı, bilhassa bunlara karşı müessirdir. iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe Bulundurmayı unutmayınız. Kalbi bozmaz, Mideyi ve böbrekleri yormaz. fcabında günde 3 kaşe alınâbilir. Yepyeni formüllerle piyasaya çıkarılan VENÜS Ykss VENÜS auıığı VENÜS Rruju VENÜS «remi VENÜS Ppudras VENÜS Briyantini Kullananlar muhakkak VENÜS kadar güzelleşir. Venüs müstahzaratı şimdi bütün kibar ve şık famliyaların en kıymetli ve itimada şayan yegâne tuvalet müstahzaratı olmuştur. Deposu: Nureddin Evliyazade Mücssesesi. İstanbul Sinirağrılarıasabi öksü- f rükler,asabi zayıflıK,uyKu- YA T SA gll e ee rısı, baş dönmesi ,baygınlık, SÜMER BANK UMUMİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: MEMUR NAMZEDİ ALINACAK Bankamıza lüzumu kadar lise mezunu memur namzedi lf7 caktır. Mektepten (PEK İYİ) derece ile mezun olan namzetler U' tihansız, İYİ ve ORTA derece ile mezun olanlar müsabaka ei hanı ile seçileceklerdir. : Seçilenlerden bir ecnebi lisanını iyi bilenlere (80), dii“w (70) lira maaş verilecek ve Ankara'da vazife alanlara ayrıca ken zammı da tahakkuk ettirilecektir. İmtihan 10 Eylâl 937 tarihinde Ankara'da ve İstanbulda ayni ” manda yapılacaktır. Taliplerin isimlerini kaydettirmek ve i meyi almak üzere 1 Eylül 937 tarihine kadar Bank Umumi Müdürlüğü Personel servisine ve İstai Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur- KAYIP 30 Haziran 937 tarihinde tatbik mü” im. Ö tarihtenberi mühü- mdaa ve yenisini yaptıra- in hükmü olmadığını ilân Son Posta Matbaası Neşriyat Müdürü: Selim RaSıP ş v Büyük Pangaltı İnönü Bayır sokak | BAHİPLERİ: 5. Ragıp W No. 50 Mlebmet A. Ekrem

Aynı gün çıkan diğer gazeteler