25 Ağustos 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

25 Ağustos 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 AKŞAM 24 Ağustos 1937 Dün Geceki ve Bu Sabahki Eaberler Şanghayda şiddetli bir harp başladı Japonlar, şiddetli bir muharebeden sonra Şanghayda 2 kilometre ilerlediler Şanghay 25 — Dün karaya çıka- nlan yeni Japon kuvvetleri, çok şi detli bir muharebeden sonra Şang- bayda iki kilometre ilerlemeğe mu- vaffak olmuşlardır. Çinliler de ileriliyorlar Nankin 25 — Santral Niyüz ajan- sına göre Tiyençin (istikametinde ilerlemekte olan Çin &skerleri, Tiyen- çinden bir kaç kilometre ileride bu- lunan Yangçinga varmışlardır. Şanghay 24 (A A.) — Bu sabah Japonlar bütün cephelerde karadan, denizden ve havadan taarruza başla- mışlardır. Şiddetli bir bomba ve obüs yağmuruna rağmen Çinliler, ricat et- memektedirler. Voosung'da şiddetli müharebeler ce- reyan ettiği bildirilmektedir. Harp gemilerinin topları tarafından hima- ye edilmekte olan Japonlar burada Çin hatlarına girmeğe uğraşmakta- dırlâr. Fakat Japon kitalarının hü- cumlarına Çinliler büyük bir şiddetle mukavemet etmektedirler. Şanghay 24 — 12 Japon tayyaresi Ghapel'yi ve.bilhassa demir yolunu uzun müddet bombardıman etmiştir, Japon harp gemileri dün akşam üze- Tİ ve gece Poutoungdeki Çin mewzi- lerini şiddetle bombardıman etmişler- dir, Harp ne zaman bitecek? Tokyo 24 — Bazı nazırlarla Minse- to partisi erkânının içtimaında Har- biye Nazırı hüxümetin Nankin hükü- metine karşı kati tedbirler almağa ka rar verdiği ve ihtilâfın zannedildiğin- den daha çabuk bileceğini söylemiş- tir. | Konsye «Çin meselesi: Tokyo 24 — Jaj Başvekili prens bir müddet kadar süreceğini, fakat bunun ne olacağını ki n bilmediğini s miş ve demiştir ki: «Bu Japonyanın, şimdiye kadar katlanmadığı tihan olacaktır.» Tokyo borsasında fiatler düşüyor Tokyo 24 (A-A.) — “Borsada dün yeniden fiatler mahsüs derecede alçal- mıştır Bu hal, iki milyar harp tahsisatı is- tenilmiş olması dolayısile bunun fena aksülâmeller tevlid etmesi ve şirketler- deki ihtiyat akçasının hükümetin mec buri istikrazlarına sarfedilmesi korku- sundan ileri geldiği zannedilmektedir. Şiddetli topçu muharebesi Nankin 24 (A.A) — Central News Çin ajansının bildirdiğine göre Vo sungda bu sabah rıbtımlardaki Çin bataryaları ile takviye kıtaları ihraç etmek istiyen sahildeki Japon harp gemileri arasında şiddetli bir topcu düellosu olmuştur. Muharebe devam etmekte ise de Japonların ihraç te- şebbtüsleri şimdiye kadar akim kal- mıştır. Şanghaydaki Japon Kışlalarile Ze- şuen sokağının şimal kısmı hâlâ Çin ağır topcularının ateşi altındadır. Şimali Çin kıtaları Tiyençinin 20 kilometre cenubu garbisinde bulunan Yangliuşung'a doğru ilerlemektedir- ler. Her iki tarafın da ağır zayıat ver- diği söylenmektedir. Çin hükümeli harp esirlerine iyi muamele edilmesi için bugün ask? makamlara tebligatta bulunmuştur. Istanbula gelecek) Eye denizinde dolaşan Ingiliz filosu Eylül iptidalarında beklenilen filo hangi gemilerden mürekkeptir Önümüzdeki 2 eylülde iki kruva- zör ile 3 torpido muhribinden mü tekkep bir İngiliz filosunun limani- mızı ziyaret edeceğini yazmıştık. Li- marımıza gelecek İngiliz kruvazörle- ri 1919 ve 1918 senelerinde denize in- dirilmiş Despatch ve Delhi namında- ki 4850 şer tonluk iki hafif kruvazör- le 1455 tonluk İnglefield ve 1350 şer tonluk İsis ve İlex mühriplerinden mürekkeptir. Bu üç torpido mulıribi, geçen se- ne denize indirilmiş en son sistem İns giliz muhriplerindendir. Yeni fındık nizamnamesi Ankara 25 (Telefonla) — Yeni fın- dık nizamnamesinin Vekiller heyetin- den geçtiğini bildirmiştim. Nizam- Name 23 eylülden itibaren meriyete girecektir. Buna göre fındık ihracatı Trabzon, Giresun, Ordu, Fatsa ve İs- tanbuldan yapılacaktır. Diğer limanlardan ihracat yapmak istiyen tüccarlar kontrol masrafları kendilerine alt olmak üzere yapabile- Ceklerdir. kayada infılâk 12 kişi öldü, bir çok kl yaralandı 12 kişinin bu yüzden ölmüş, bir çok sarsan yaralanmış olduğu söylen- ir raci İri Gi paça olduğundan bahsedilmekte. laa Havas ajansı muhabiri. nin öğrendiğine göre kaza, Celle ya- kınında ve Munster büyük manevra- Jar sahasi civarında topçu endaht sa“ hasında vukua gelmiştir. fahtelbahir meselesi Bir Türk meselesii değil bir dünya meselesidir Harici işlerde vukufu bulunan bir zat Ege denizinde denizalı ge mileçinin faaliyeti hakkında şu İza- hatı vermiştir: — Tahtelbahirlerin faaliyeti, kara sularımıza yakın yerlerde cereyan et- se bile bunu bir Türk meselesi di- ye telâkki etmek doğru değildir. Me- sele denizlerin emniyeti işidir ve bü- tün dünyayı alâkadar eder. Türkiye- nin bu meselede doğrudan doğruya alâkası yoktur. Gemilerimizin seyrü seferleri, kendi sehillerimize ait ka- botajdan ibarettir. Ispanyol sularında da milliyeti meçhul bir tahtelbahir var Valansiya 24 (A.A) — Castellondan bildirildiğine göre sivil vali, milliyeti meçhul bir denizaltı gemisinin Bur- riana limanında demirli bulunan iki ticaret gemisine birkaç obüs atmış öl- duğunu beyan etmiştir. Obüsler hedeflerine isabet elmemiş- tir. Hiçbir hasar yoktur. Denizaltı ge- misi, obüsleri attıktan sonra kaybol- muştur, Zirai krediler Heyet eylül sonlarına doğru toplanacak Ankara 24 (Telefon) — Ziraat bankası zirai krediler yüksek nazım heyeti eylül sonlarına dağru ilk top- lantısını yapacaktır. İktisad Vekili- nin riyaset edeceği bu toplantıda, bankanın umumi faaliyet ve plasman proğramının âna hatları tesbit edile- |, cektir. Bundan başka zirai kredilerin istihsal mevzuları bakımından mili ekonomi icablarına göre tevzii müs- bet şekil ve tarzları tayin edilecektir. | | | Askeri terfi üstesi hazırlandı İ Cumartesi günü kıtalara | | | İ | tebliğ edile: edilecek Ankara 25 (Telefonla) — Mili Mü- dafaa Vekâleti 30 ağustosta edi- lecek askeri terfi listesi hazırlıklarını bitirmiştir. Liste dün akşam Bakan- uk.zat işleri dairesi rgisi general Sa- lim Cevad tarafından yüksek tasdike arzedilmek üzere İstanbula gönde- İ| rilmiştir. Ordu ve jandarmada terfi eder bay ve askeri memürlarımızın leri 30 ağustosta * kendilerine teb edilmek üzere cumartesi günü bulun- dukları kıtalara gönderilecektir. Yeni bir'yolcu tayyaresi geldi Tayyare, on yolcu taşıyacak ve beş saat havada kalacak Hava yollarmın ısmarlamış olduğu yedi yolcu tayyaresinden biri dün şehrimize gelmiştir. Tayyare dört motörlüdür. On yolcu taşıyacak olan bu tayyare saatte 235 kilometre sü- ratle seyretmek şârtile havada beş saat kalabilecektiğ, Başvekil, Yeşilköye gelen bu yeni yolcu tayyaresini, orada bulunan bir kaç vekil ile beraber, tedkik etmiştir. İstanbul - Ankara hava seferleri saati değişecek Ankara 24 (Telefon) — Havayol- ları idaresi eylülün ilk haftasında İzmir - Ankara -*İstanbul - Adana arasında yapılacak olan hava seferle- rinin proğramını tesbit etmektedir. Seferler, evvelce de yazıldığı gibi her gün yapılacaktır. Seferlere başlan- dıktan sonra İstanbul - Ankara ara- sında işliyen tayyarelerin hareket sa- atlerinde değişiklik yapılacaktır. İs- tanbuldan öğleden sonra kalkan tay- yareler öğleden evvel, buna mukabil

Ankaradan da öğleden sonra kalks- caklardır. Havayolları idaresi bu hu- sustaki tetkiklerine devcam etmekte- dir. Misafir heyetler Rumen ve Yugoslav erkânıharbiye reisleri bugil gidiyorlar Trakya manevralarında hazır bu- lunan Yugoslav ve Rumen erkânı harbiye zeislerile maliyetlerindeki he- yetler bugün şehrimizden ayrılacak- Yardır. Rumen heyeti öğleden sonra Daçya vapurile, Yugosiav heyeti de akşam kohvansiyonel trenile hare- ket edeceklerdir. Yunan erkânı harbiye reisi general Papagos ile maiyeti cuma günü Ro- manya vapurile Pireye hareket ede- cektir Nafia vekili Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya dün akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. Orta mektep muallimi olan ilk mektep muallimleri Ankara 25 (Telefonla) — Maarif Vekâletinin orta mektep muallimi ol- mak istiyen #k mektep muallimleri arasında açlığı sözlü imtihan nelice- si belli olmuştur. İmtihana İstanbuldan gelenlerden muvaffak olanların e İsimleri şunlar. dır: Türkçe ve edebiyattan: Lâmla, Enise Dıramalı, “Ülker, Melâhat, Fer- hunde, Hatice, Kadircan Kaflı, Sıdı- ka, Naciye, Hamdi. Tarih ve cog- rafyeden: Nusret, Muammer. Riyazi- yeden: Şadan, Turan.. Rıza, Fen bil gili ve biyolojiden: Semiha, Arjantinde bir petrol deposu yandı Buenos - Aires 24 (A.A) — Campa na petrol deposunda çıkmış olan yan- gın bastırılmıştır, 800,000 litre petrol yanmıştır. i | Tayyareler bir Ingiliz vapuruna bomba attılar Ingiltere vapuru himaye için bir torpido muhribi gönderdi Perpigman 24 (A.A) — Momei-Julia adındaki İngiliz vapuru, Barcelona gi- derken bir bombardımana maruz kal- mıştır Vapurun kaptanı, dün « sabahleyin İ bir tayyarenin ilsi bomba atmış ve bun- ın kıç tarafına 12 metre uzağına düşmüş olduğunu beyan et- miştir. Vapura isabet vaki olmamıştır. Port-Vindres 24 (AA) Nömei-Tu- | ia gemisine açık denizde refakat et- mek üzere buraya bir İngiliz torpido muhribi gelmiştir. Londra 24 (A.A.) — İngiliz bah: makamatı, NomelJulia vapurunun bomburdımanını İspanyol asilerinin bahriye makamatı nezdinde protesto etmiştir. Santader cephesinde Salamanca 24 (A.A.) — Umumi ka- rargâh tarafından neşredilen bir teb- liğde pazartesi akşamı Santander eya- , Jetinde faaliytte bulunan nasyonalist- lerin mahsus derecede ilerledikleri bil- dirilmektedir. * Navar livası Cabana de Los Llanos ve Sierra Calva sırtlarile Reinosa'dan Torrelaviga'ya giden yol arasındaki | hattı işgal etmişlerdir. İşgal edilen hat Torelaviga'ya beş kilometrelik bir me- safededir. Bilbao 24 (A.A.) — Asilerin, Bilbao ile Santander arasında en mühim s- tihkâm olan Castro-Urdiales'i zaptet- tikler! bildirilmektedir. Ingiliz - Italyan anlaşması Çemberlâyn 4 teşrinisa- nide Mussoliniye cevap verecek Roma 25 (Akşam) — Hariciye Na- rı Kont Clanonun . Londrayı, İngi- liz Başvekili Çemberlâynin Romayı ziyaret edecekleri haberleri burada mevsimsiz telâkki edilmektedir. Londra 25 (Akşam) — İngiliz Baş- vekili Çemberlâyn 4 teşrinievrelde İngiliz muhafazakâr partisinin kon- gresinde B. Mussolininin Palermoda irad'etliği son nutka cevap vere cektir. O zamana kadar iki memleket arasında anlaşma © müzakerelerine başlanmış ve ilerlemiş olacağı ümit edilmektedir. e ei Siyasi vaziyet Ingiliz başvekilinin Londraya gelmesi fena alâmet sayılmıyor Londra 24 (A-A.) — Siyasi mahafli- de tebarüz eltirildiğine göre Başvekil B. Chamberlainin bir iki gün kâlmak üzere Londraya avdeti umumi siyasi vaziyetin fena inkişaflarım gösteren bir delil gibi telâkki olunmamalıdır. B. Chamberlainin bu avdetinin sebe- bi kralın misafiri olarak Balmora! şa- tosuna gitmeden evvel dahili ve harici vaziyet hakkında malümattar olmak arzusudur. B. Chamberlalnin Londrada kala- cağı bu iki gün esnasında hiç bir ka” bine toplantısı yapılmayacaktır. Na- arlar arasında yalnız B. Eden ve Lord Halifax, bu haftanın ortalarına doğru Londraya döneceklerdir. İki yangın başlangıcı Dün gece Galatada Arapvamlinde dökmeci Kalikasın dükkânında bir hasır sandalya tutuşarak yangın çık- mışsa da söndürülmüştür. Küçükpazarda Üç mihraplı cemi sokağında Mehmedin evinde kiracı Fatma dün çamaşır yıkamak üzere ocağı fazlaca yakmış, baca kurumla» rı tutuşarak yangın çıkmışsa da der- hâl yetişen itfaiye ateşin büyümesi ne meydan vermeden söndürmüştür. bildirildiğine göre âsilerin tayyürtleri Torralâveja ve Arenas de İgun; | balarını enkaz haline getirmiş | çok telefata sebebiyet vermiştir | Salamanca 24 (A.A) — Radio Nacle onal, bilhassa dün saat 17 de Santan-| der cephesindeki yâziyet hakkında ati İ deki tebliği neşretmiştir: Yeni bir mühim ileri hareketi mışlar? Kıtaatımız, Cojino kasat ve Tonto dağını işgal etmiştir. Biskaya cephesinde kıtaatı tro-Urdisles ve Montedüctu çök kasübülürı işgal öle İspanyadan İngiltereye demir ihracı Londra 24 (AA) tarafından Bilbao'nun zaptındanberi İsuanyadan demir madeni ithal etmi- yen gal memleketi yakında yeniden it- halâta başlıyacaktır. Bu memleketin, kısmı azami İspan- yadan gelmek şartiyle senede bir mil- yon Lonluk maden ithal ettiği malüm- du | Valencia 24 (A.A.) — Santander'den ve bir tir. i ithalât Bilbao'nun zaptı- na kadar yarım milyon tona ok muştur. Üç idam kararı Bilbao 24 (A.A) — Bask hükümet reisinin maiyetindeki zevat arasında bulunan Endüstri nazırı Manüel Kas- tro ile mülâzim Cecilia Serrano ve Jo- | se Angle İrazabal divanı harp karari- İ Je idama mahküm geilenişlerdir. iHodza - Tataresco mülâkatı B, kedim küçük antant arasında daha sıkı işbirliği t teklif etmiş Bükreş 24 (AA) — Dün Mamo- rosda bulunan B. Tataresco ve Hod- zanın bu mülâkatları hakkında hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. *Siyasl mahafilden öğrenildiğine gö- re, B. Hodza Tuna meseleleri ve İlal- ya ve Almanya ile münasebeticr me- Selesinde Küçük antant devleti daha sıkı bir diplomatik iş birliğin- de bulunmalarını teklif etmiştir. Ayrıca, Polonya ile Çekoslovakya arasında yaklaşma meselesi ve Ro- manya ile Çekoslovakya arasında ekonomik ve endüstriyel iş birliği mes selesi de mevzuu bahsolmuştur. Filistinin âtisi Araplarlâ Yahudiler arasında anlaşma teminine çalışılıyor Kudüs 24 — Cenevre ve Kudüste araş# ve yahudi noklai nazarlarını telife uğraşılmaktadır. Musevi üniversitesi erkânından mürekkep bir heyet muhaceretin tah- didi ve bir Arap - Musevi milli devleti kurmak esası dairesinde bir noktai itilâf bulmağa çalışıyor. Araplar, evvelemirde milli bir arap hükümetinin teşkili şartile bu nok- tai nazarı prensip itibarile kabule meyal görünyorlar. Maamafih iki noktai nazar, birbirinden çok uzak- tar, Bu teşebbüse önayak olanların si- yonist ekseriyeti tarafından muhale- İete uğraşmaları muhtemeldir. Büyük Rumen manevraları Varşova 4 (AA) — Gazeteler, eylülde yapılacak'olan büyük Ro- manya manevralarında Lehistan mâ» reşalı Smitgiy ile Fransız ordusu baş- kumandanı general Gamelinin hazır bulunacaklarını bildirmektedir Matbuat bu iki ziyarete aske:i bü- yük bir ehemmiyet atfediyorlar. — Franco kıtaları

Aynı gün çıkan diğer gazeteler