26 Ağustos 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Meçhul tahtelbahir, Marmarada bulunduğu — / otelinde bir öğle ziyafeti verildi | takdirde teslim olmazsa imha edilecek B l - - Ankara 25 (XA) — Haber aldı iciza göre, İspanyol gemilerinin to pillenmesi ve bir denizalti gemlsinin Marmaraya girmiş olmasından şüphe dilmesi üzerine Hariciye Vekâletince Ankaradaki cenebi sefaretlere iki nota terdi edilmiştir. Bu notaların m deri berveçhi âtidir derilen tamimin tercümesidir: Hariciye Vekâleti, Bu ayın on be- şinci günü Bozcaadadan 15 mil kadar Mmesafede tabliyeti meçhul bir deni . gemisinin «Ciudad de Cadlı adındaki İspanyol ticaret — gemisinl batırdığını ve müretlebatının kurta- alabikdiğini Türkiyedeki - diplematik heyetlerin ittilama arzetmekle kesbl. fahreyler, Cumhüriyet bükümetinin — leraati kazazedelere karşı insaniyetpervere 'ne alâkasını göstermekten ibaret kal- Devletlere iki nota veren Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Aras 1037 tarihinde ecnebi sefaretlere gön: derilen tamılmin. tercümesidir. Hariciye Vekâleti Türkiyedeki dip- dematik heyetlere aşağıdaki husus. darı bildirmekle iktisabı mübahat Şöyle ki: Bu ayın 18 inci günü TTürk donan- masına mensup bir gemi Marmara denirinde bu namdaki ada yakının. da yabancı bir. denizaltı gemisinin mevcudiyeli imkânımı — farzettirecek şüpheli bir şey gördüğünü farketmiş. tir, Gerçi tahakkuk etmemiş bir mü- şahede mevruubahis ise de - Türkiye hükümeti cumhuriyesi şüpheli mınta- kalarda deniz tayyareleri vamtasile iXi defa istikşaflar yapılması için lâzım gelen tedbirleri derhal almıştır. Araş- tırmalar hiçbir netice vermemişleree de Boğarların içerisinde bir yabancı de- nizaltı gemisinin vücudü tahakkuk ettiği takdirde cumhuriyet askeri kuv- vetlerinin gerek heynelmilel Boğarlar mükavelesini ve gerek bukuku düvet Kakdelerini Mlâl edeü bu — geminin Dünkü siyafetten bir enslantane Büyük Trakya manevralarında bu- | Tayriyenin humast vapartle Boğnalçine Tunduklaı sonra - şehrimize - dönen | de bir gesinli yapmışlardır. Komşu mermleketler sakeri. heyetleri | " gel tani dörde kadır sürmüşve Mareşal Pevzi Çakmak tarafından KA NĞNN üzun temaşa etmişlerdir. Misafirler Siyaleti verilmişlir. SH | Şeşam üzeri tekfar Porapalas oteline dönerek istirahat etmişlerdir. (Devamı 4 üncü sahitede) Çok samimi bir hava içinde geçen Ziyafeti müteakip misafirler Şirketi |

Sayfaya ait küpürler

 Meçhul tahtelbahir hakkında devletlere iki nota verdik Meçhul tahtelbahir, Marmarada bulunduğu takdirde teslim olmazsa imha
 Misafir heyetlerden bir kısmı hareket ettiler Dün Tarabyadaki Tokatlıyan |2 otelinde bir öğle ziyafeti verildi Dünkü...
 Kuruçeşmede bu sabah feci bir cinayet oldu Fethullah namında biri hem babası hem kardeşini tabanca ile öldürdü Bu sabah saat
 MDikkatlerıiı lnun ve makine Kesri Mi'!ıı ııdel ve mahrecini ayni adedle zarbederseniz kıymet degişmez. Türk ordusunun son
 Acı bir kayıp: Ba küçük karde bakanımızın i öldü B. Hayrinin cenaze merasimine ald iki enstantane Dün Köprüden saat üçte...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> AKŞAM'in Küçük İlânlarınr Mutlaka Okuyunuz! KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar. 4 — Piati her yerde 5 kuruş Sene 19 — No, 6 PERŞEMBE 26 Ağustos 1937 Telefon: 24240 (İdsire) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür)— 20113 (Klişe) Meçhul tahtelbahir hakkında devletlere iki nota verdik Meçhul tahtelbahir, Marmarada bulunduğu takdirde teslim olmazsa imha edilecek i sefaretlere iki nota tevdi edilmiştir. Bu notaların metin- leri berveçi Birinci nota Hariciye Vekâletinden 24 ağustos 1947 tarihinde ecnebi sefaretlere gön- derilen tamimin tercümesidir: Hariciye Vekâleti, Bu ayın on be- şinci günü Bozcaadadan 15 mil kadar mesafede tâbliyeti meçhul bir deniz- altı gemisinin «Ciudadde Cadiz» adındaki İspanyol ticaret gemisini batırdığını ve mürettebatının kurta- rılabildi Türkiyedeki diplomatik heyetlerin ittilaina arzetmekle kesbi fahreyler. Cumhuriyet hükümetinin icraati kazazedelere karşı insaniyetpervera- ne alâkasını göstermekten ibaret kal- mıştar, Diğer taraftan, Türkiye makamatı- ha gelen malümata göre, 18 ağustos- ta Bozcaadaya iki milden az bir me- Safede ikinci bir hasmane hareket vu- kun gelmiş, tabiiyeti meçhul bir de- nizaltı gemisi sArimüra» adındaki İs- Panyol gemisini Türkiye kara suların- Devletlere iki nota veren Yariciye Vekili B, Tevfik Rüştü Aras da balırmağa teşebbüs etmiş ve mez- kür gemi Bozcaada sahillerinden ya- rım mil mesafede karaya oturmuştur. Türkiye hükümeti bu bapta resmi tahkikat yapılmasını emretmiştir. Ne- ticesi diplomatik heyetlere bildirile- cektir, — İkinci nota Hariciye Vekâletinden 24 ağustos 1937 tarihinde ecnebi sefaretlere gön- derilen tamimin tercümesidir; Hariciye Vekâleti Türkiyedeki dip- lomatik heyetlere aşağıdaki husus- ları bildirmekle iktisabı mübahat ey- ler. Şöyle ki: Bu aym 18 inci günü Türk donan- masına mensup bir gemi Marmara denizinde bu namdaki ada yakının- da yabancı bir denizaltı gemisinin mevcudiyeti imkânmı farzettirecek şüpheli bir şey gördüğünü farketmiş- tir. Gerçi tahakkuk etmemiş bir mü- şahede mevzuubahis isede Türkiye hükümeti cumhuriyesi şüpheli mınta- kalarda deniz tayyareleri vasıtasile iki defa istikşaflar yapılması için lâzım gelen tedbirleri derhal almıştır. Araş- tırmalar hiçbir netice vermemişlerse de Boğazların içerisinde bir yabancı de- nizaltı gemisinin vücudü tahakkuk ettiği takdirde cumhuriyet askeri kuv- vetlerinin gerek beynelmilel Boğazlar mukavelesini ve gerek hukuku düvel kaidelerini ihlâl eden bu geminin derhal teslim olmasını taleb etmeleri daha şimdiden mukarrerdir. Bu taleb neticelerini tayin etmek hükümeti cumhuriyeye aid bulunacaktır. Türk | memurlarının talebine derhal elmediği takdirde geminin cebren (Devami 4 üncü sahifede) Aa bir kayıp: Başbakanımızın küçük kardeşi öldü B. Hayrinin cenaze merasimine ald iki enstantane Dün Köprüden saat üçte Heybeli- adaya kalkan vapur hakiki bir matem havası içinde İdi, Başbakanımız İsmet İnönünün daha çok genç yaşında ölen küçük: kardeşine son vazifesini yap- mak üzere Adaya gidenler arasında hemen bütün vekiller, saylavlar vardı. Vapura âltmışa yakın çelenk yükle» tilmişti, Yan yana duran çelenklerin üzerinde Atatürkün, Şükrü Kayanın, Milli Müdafaa Vekili general Kâzım Özalpın, Zekâi Apaydının, Şaracoğlu Şükrünün ve dalia birçok büyüklerin ve resmi, hususi birçok müesseselerin çelenkleri göze çarpıyordu. İstanbul valisi B. Üstündağ, Ankara valisi B. Nevzad Tandoğan da birer çe- len göndermişlerdi. Feci kaza hakkında herkes biribiri- ne malümat veriyordu — Zavallı Hayri... Dün Heybeli plâ- jına girmiş. Birkaç arkadaş yüzüyor- larmış. Birdenbire üzerine bir fenalık , baygın bir halde kendisini sa- hile çıkarmışlar, Heybellada sanâtor- yomuha götürmüşler.. sanatoryomda büyük bir itina göstermişler.. fakat (Devamı 4 üncü sahifede) Milâs belediyesi tamamen yandı

Defterler, evrak hiç bir şey kurtarılamadı İzmir 25 (Telefon) — Milas beledi- ye binasında bugün yangın çıktı, İt- faiyenin bütün gayretine rağmen bina tamamile yandı. Buraya geler haber- lere göre, ateş binayi birdenbire sar- dığı için; defterler, evrak hiç bir şey | kurtarılamamıştır. | Yang i mâıştı; Suriye kabinesi istifa edecek Antakya 26 (Akşam) — Dolaşan bazı rivayetlere göre Şam kabinesi is- tifa emek üzeredir, fakat bunun için Fransanın Suriye yüksek komiseri B. Martelin Paristen dönmesi - beklen- mektedir. »Dikkatler: —————— İnsan ve mahine Kesri âdinin surel ve mahrecini ayni adedle zarbederşeniz kıymet de- ğişmez. Türk ordusunun son manevraları; teknikçe en modern ordulardan aşa- ğı kalmadığımızı bütün dünyaya is- det etti. Teknik, dünyanın bir tarafın- da zuhur edince, öteki tarafında da taklid ediliyor. Yâni hem suretin, hem de mahrecin zarbedilmesi nevinden- dir: Onun için yine asıl ehemmiyetli- si insan kuvvetidir, mili azim ve İ imandır; ordunun ruhu odur. 26 ağustos günü şunu hatırlıyoruz: değil modem teknik, hattâ kâfi ders- cede kağnı bulamadan Türk ordusu muzaffer çıkmıştı! Yeni teknikle en asri ordulara müsavi olduğu bugün or- dumuzun kıymet v i çi | nünüz! , Misafir heyetlerden bir , kısmı hareket ettiler Dün Tarabyadaki Tokatlıyan otelinde bir öğle ziyafeti verildi itiba | Mm.) ANKARA Büyük Trakya manevralarında bu- lunduktan sonra şehrimize dönen komşu memleketler askeri heyetleri şerefine dün genel kurmay başkanı mareşal Fevzi Çakmak tarafından Ta- rabyada Tokatlıyan otelinde bir öğle ziyafeti verilmiştir. İ - Çok samimi bir hava içinde geçen ziyafeti müteakip misafirler Şirketi Bu sabah saat sekiz buçukta Kuru- çeşmede tranıvay yolu üzerindeki de- po önünde feci bir cinayet olmuş, 35 yaşlarında Fethullah isminde bir ddam; hem babasını hem de kardeşi- ri tabanca ire öldürmüştür. Katil Fethullah; namı diğer Feto; yaşının hayli ierilemiş olmasına rağ- men ötedenberi boşta gezmekle melüf bir adamdır. Vakit vakit seyyar ser- gicilik, ve emsali işler yapmakta ise de kumar ve saire yüzünden hiç va- ra tutmamakla, mütemadiyen baba- i sından ve kai | mektedir. Fethullahın bu yardım is- İstanbul sayfiyelerinde mes'ud faniler: | | ! İ | inden yardım isle- | Dünkü ziyafetten bir enstantane Hayriyenin hususi vapurile Boğaziçin- de bir gezinti yapmışlardır. Gezinti saat dörde kadar sürmüş ve misafirler Boğazın manzarasını uzun üzun temaşa etmişlerdir. Misafirler akşam üzeri tekrar Perapalas otelins dönerek istirahat etmişlerdir. (Devamı 4 üncü sahifede) Kuruçeşmede bu sabah feci bir cinayet oldu Fethullah namında biri hem babasını hem kardeşini tabanca ile öldürdü teyişi, bazar tehdid mahiyetini de al- * dığı cihetle; babası ve kardeşi bundan bizar olmuşlardır. Fethullah; bu yüzden bir çok defa karakollara çağırılmış, kefalet altına âlınmış, fakat bütün bunlara rağmen; tehdid'erine devamdan çekinmemiş- tir, Nihayet; Fethullahın bu tehdidleri fazlalaşınca, babası ile kardeşi, mah- kemeye baş vurmuşlardır, Fethullah, bu hareketlere son derece kızmakta ve bu işin önüne geçecek tedbirler düşünmektedir. (Devamı 2 nci sahifede) e 14 A, Nİ 7 ) Ağ” Salamon — Nesimaçi, Rebeka, Alber, Mazalta!.. Kalkın artık, sıra bizdel,. azl a sm, premier sre

Aynı gün çıkan diğer gazeteler