24 Ağustos 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

ST GĞÜSLÜSLÜ ETEERGN CÜLCCECKLCIT GUF Ziyafet geç vakte kadar samimi bir hava içinde devam ettı Şımalı Çindeki Japon kuvveti 150 bini buldu Japonlar “Çinlilere kati darbeyi Şanghayda indirecğiz,, diyorlar

Sayfaya ait küpürler

 MDikkatler:ı: “ Başa çıkar mı? gene boıır!ır...,, Çorlu'da, belediye, muntazam, asri bir umumi halâ yapmış. Fakat bütün...
 Başvekil askeri heyetler şerefine çay ziyafeti verdi Ziyafet geç vakte kadar samimi bir hava içinde devam etti " Baş.ekil...
 Yaş üzümden İzmir (Akşam) —  İktisad Vekili B. Celâl Bayar, İzmirdeki - tetkikleri esnasında iktisadi meseleler arasında bu
 Şimali 'Tiyençin 22 — Şimali Çindeki Japon kuvveti 150 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Hergün 8000 kişilik takviye kıt'ası
 - Memurlar arasında terfi imtihanı açılıyor |Terfi müddetini doldurmuş memurlar | 31 ağustosta imtihan edileceklerdir Ankara
 Hatayda Türklere şiddetli tazyik yapılıyor Tazyik karşısında bir çok Türkler udutlarımızakaçmağabaşladılar Adana 23 (Hususi
 Fotoğraf tahlilleri 1.. (385) rane bir karakter, İlham tarsup toprakları gibi gayet verimli ve her nevi edebi mahsul verecek
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bi AKŞAM'ın Küçük İlânlarını Mutlaka Okuyunuz! | KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ | Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar, Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) SALI 24 Ağustos 1937 Sene 19 — N — Fiati her yerde 5 kuruş © Başvekil askeri heyetler şerefine çay ziyafeti verdi Ziyafet geç vakte kadar samimi bir hava içinde devam etti Memurlar arasında | terfi imtihanı açılıyor Terfimüddetini doldurmuş memurlar 31 ağustosta imtihan edileceklerdir Ankara 24 (Telefonla) — Maliye vekâleti kanuni terfi müddetini doldur. muş olan memurlar için 31 ağustosta bir terfi imtiham yapacaktır. Bakanlık memurların terfilerine esas olacak imtihan mevzuunun memurların mensup oldukları dairedeki işlerine göre tayinini kararlaştırmıştır. Bakanlık merkezde yapılacak bu imtihandan sonra taşra teşkilâtı memur- ları için de bir imtihan açacaktır. Vekâlet diğer taraftan teşkilâtını yeni ele- manlarla takviye için memur almağa karar vermiştir. Bunların duhul imti- hanları 12 eylülde yapılacaktır. Şimali Çindeki Japon kuvveti 150 bini buldu Japonlar “Çinlilere kati darbeyi Şanghayda indirecğiz,, diyorlar Tiyençin 22 — Şimali Çindeki Ja- pon kuvveti 150 bin kişi olarak tah- Bis, Çinlilere kat'i darbeyi onlara ri- cat elmek için vakit bırakmadan Şang- 'V 4 min ediliyor. Hergün 8000 kişilik tak- viye kıt'ası gelmektedir. Japonlar Şanghaya 50 bin asker çıkarmışlardır. Şanghay 23 (A.A.) — Japon erkânı harbiyesi namına söz söylemeğe selâ- | hiyetter bir zat, şu beyanatta bulun- muştur; «Geçen gece ve sabahleyin fecir yak- y civarında birçok noktalara iye kıtaatı çıkarılmıştır. Bu kuvvetlerin elli binden fazla olduğu zannediliyor. İhraç ameliyesi, tam bir muvaffakıyetie icra edilmiştir. Şanghayda muharebe etmekte olan Japon kıtaatı üzerinde Çinlilerin yap- mukta oldukları tazyik gitgide azal- maktadır, esasen öyle vâsi mikyasta bir şey değildir. hay mıntakasında indirmek niyetinde- yiz. Muharebelerin ecnebi mıntakaları civarında vukua gölmemesi için icap eden tedbirleri alacağız.» Bu zat, takviye kıtaatı kumandanı- nın ismini söylememiştir. Muamileyh, yakında Japonyanın açtığı seferin ye- ni hedefleri hakkında izahat vereceği» ni söylemiştir. Japon tebliği Tokyo 23 — Resmi tebliğdir: 22 Ağustos günü Şanghayda 61,62, 13,19 ve 63 üncü Çin fırkaları Chapei'de taarruza teşebbüs etmişlerdir. Bu ta- arruzlar püskürtülmüş ve Hengkov mahallesi temizlenmiştir. (Devamı 4 üncü sahifede) * Başvekil İsmet İnönünün Tarabyada dost askeri heyetler şerefine verdiği çay ziyafetinden iki intiba (Foto Etem) Hatayda Türklere şid- detli tazyik yapılıyor Tazyik karşısında bir çok Türkler Trakyadaki . büyük manevralarda | şal Fevzi Çakmak, ordu mülettişle- hazır bulunan dost ve müttefik dey- | ri Orgeneral Fahreddin, Ali Said, letlerin askeri heyetleri ve bu heyet | İzzeddin, Genelkurmay ikinci Başka- âzalarının Tefikalan şerefine dün ak- | nı Korgeneral Asım Gündüz, Harp şam saat on yedide Başvekil İsmet | Akademisi kumandanı Korgeneral Ali İnönü ve refikaları tarafından Tarab- | Fuad, İstanbul kumandan vekili ge- yadaki Tokatlıyan “otelinde bir çay neral Cemil Cahid, merkez Kumanda- ziyafeti verilmiştir. ni general .ihsan, bahriye. erkânı, Ziyafette misafirlerimizden başka İ Trakya umumi müfettişi general Vekiller, Genelkurmay Başkanı Mare- | Kâzım Dirik Vali B, Muhiddin Yaş üzümden başka kavun domates de ihraç edilecek stün- Izmirde bunun içn ciddi tedbirler alınması kararlaştırıldı İzmir (Akşam) — İktisad Vekili B. Celâl Bayar, İzmirdeki tetkikleri esnasında iktisadi meselelet arasında bu sene İzmirden Londra ve Orta Ay- | larla gönderilmişti, Fakat bu amba- rupa ile Polonyaya sevk ve ihraca | lâjlardan bir kısmı, üzümler Selânik başanan yaş üzüm ve kavunlar mese | limanında vapurun soğuk hava 'de- lesi ile ehemmiyetle alâkadar olmuş- | posundan çıkarılarak frigorifik va- tur, İlk partide Londraya sevkedilen | gonlara yüklenirken bozulmuştur. yaş razaki üzümleri bizim paramızla | Bu sebeble, o vakıttanberi Arjantin 15 kuruştan, ikinci parti üzümler 18 | özüm ambalâj şekli tatbike başlan- kuruştan satılmıştır. | mıştır. Halbuki Selânik yolu ile frigori-

fik vagonlarla Almanyaya ılan sevkiyatta üzümü başına 22 kus ruş, Polonyaya derilenler de M Tlk partide yapılan yaş üzüm sev- kiyatı, Bulgar üzümlerinin ambalâj şekillerine göre hazırlanan ambalâj- | “İngiltereye ilk partide çekirdeksiz üzüm de gönderilmiş İse de gelen ee vapta Londrada çekirdeksiz yaş N . DE . | üzümlere rağbet edilmediği, halkın : iştır. Polonyadaki YAŞ | bu nevi üzümü tanımadığı bildiril. meyva satıcısı, üzümlerimizin daha miştir fazla fiatle bile Polonyada satışı müm:| ©” kün olacağını bildirmiştir. (Devamı 4 üncü sahifede) | dağ, Yugoslav, Romanya, Yunan, İran, Irak, Afgan sefirleri, ateşemiliterler, Bükreş; Atina 'Tâhran sefirlerimiz; Parti erkânı, şehir mümessilleri bu- Tunmuştur. Ziyafet geç vakte kadar samimi h va içinde devam etmiştir. İsmet İnö- i nü ve refikaları misafirlerini ağırla- mışlardır. Misafirler bugün müzeleri Adalerı ziyaret edeceklerdir. Dikkatleor “ Başa çıkar mı? gene bozarlar...,, Çorlu'da, belediye, muntazam, asri bir umumi halâ yapmış. Fakat bütün muslukları sökülmüş, «Ne oldu?s di- ye sorduk. «Çalıp götürmüşler!» de- diler. «Peki yenisini taksalar. tedbir | alsalar!» — Adam!... Bizim halk!.. Başa çı- kılır mı?... Yaparsın, gene bozarlar... Taksim meydanında, âbidenin kar- şısında, ahali, tarhların kenarların- daki parmaklıkların üstüne çömelip oturuyor. «Buralara birer sıra yapsa- lar.» — Belediye, bütün işini bırakıb da halkın kırdığı sıraları mı yaptıra cak? Başa çıkar mi? Yaparsın, gene kırarlar... Tıpkı Bektaşinin «ben dünyaya çü- maşır yikamağa mı geldim!» hesabı... Kıran, bozan «halk» değildir. Suç işliyen bir avuç cahil yahud serseri. der, Onların bu hareketine - ceza yo: lile yahud tahripkâr zihniyetine kar. $ açılacak propaganda mücadelesile « mani olacak yerde halkı mahrum etmek olur mu? Adana 23 (Hususi muhabirimiz- den) — Üç dört gündür Antakyada | devam eden sükün dün gene ihlâl e- | dlimiştir. Lezkiyede dün gece kun- daklanan bir kaç Türk evindeki yan» hudutlarımızakaçmağa başladılar gın haberi bütün Antakyayi heyeca- na düşürmüştür. Esasen on beş gün- dür Hataya yavaş, yavaş sokulan a- şiretler ve Demirgömlekliler tekrar (Devamı 2 inci sahifede) Fotoğraf tahlilleri !.. (35) Şairane bir karakter. İlham tar- las cenup toprakları gibi gayet ve- rimli ve her nevi edebi mahsul vere- cek kıymetledir! Bu tarlada bazan, yılın dört mev- siminde, dört çeşit gazete veya mec- muanın boy attığı görülür!... Aklı ve lisanı aruza yatmadığı hal- de ille şiir yazmak sevdasında olan heveskârlara mahsus bir (Hece) for- mülü kullanmak gibi faydalı buluş- ları vardır!... » Maamafih serbes ve- gin bu buluşun da pabucunu dama atmıştır! « iş Edebi şahsiyetinin arkasında mas hir bir vantriloğ gizlediği zannedi lir, Ekser şairlerin midesinden sesler geldiği halde. o egönülden . sesler getiriri.. Sanatinde fevkalâde mütevazıdır, O kadar Ki denizin değil, damlanın; or. manın değil, ağacın da değil, yapra- ğın; Kartalın değil, kelebeğin; filin değil, kuzunun Şiirini yazmayı ter. cih ederi. ' Yüzünün çizgilerinde hüsrana uğ- rıyan insanların ifadesi vardır. Bu da plâjlarda tunçlaşan gönüllere artık kuş cwıltılarının şirini anlatama. maktan mütevellid edebi bir iztirp olsa gereki... ; i pay

Aynı gün çıkan diğer gazeteler