4 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

4 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ARZ-I MERAM Fi 27 Mart sene 1321 tarihinde yani bundan on sekiz ay yigirmi iki gün evvel "Muvazene"nin Filibe'de tatili üzerine muvakkaten "Ahali" neşr olunmuş idi. İlk numarasunun mevki-i intişara vaz'ının dördüncü günü biz Filibe Habishane-i Umumisi'ne girdik. Bizim yerimize müdür-i mes'ul olması mukarrer bulunan şimdiki müdür-i mes'ul Reşid Efendi de eşhas-ı mechule tarafından kafasından ve birçok yerinden tehlikeli suretde aldığı cerihadan hastahaneye girdi. Düşmanların yani kahpe ve katır devri politikacılarının teşvik ve iğvaları ve tali-i nasazın aks-i delaleti üzerine gah on sene bir ay habsimize ve gah idamımıza talebleri ve goftguları oldu. Yalnız kalan üçüncü arkadaşımız darülfünun me'zunlarından Talha Kemal Efendi de bir aralık muallimliğe, evlad-ı vatanın talim ve terbiyesi vazifesini ihtiyara mecbur olarak Filibe'den uzaklaşmıştı. Yedi ay yigirmi dört gün habishanede kaldıkdan sonra istinafen beraat kazanarak biz habishaneden, Reşid Efendi de hastahaneden çıktık, derd ve yaralarımızdan halas olduk. Talha Kemal Efendi de beş on gün evvel, yani fi 5 Teşrin-i evvel sene 1322 tarihinde son hizmeti olan Tatarpazarcık memuriyetinden bil-istifa Filibe'ye gelerek biavnillah-i teala "Ahali"nin ikinci senesinin 2 numarasundan itibaren neşriyata mübaderet ve vazife-i asliyemize mübaşeret ettik. Vazifemizdeki sebatımızı takdir ideceğini kaviyyen me'mul ettiğimiz sevgili ahalimizin himmet-i ma'arifperveraneleri sayesinde "Ahali"yi yevmi neşre karar verdik. "Hadisat-ı siyasiyenin muvazene-i yevmiyesi" olacak olan "Ahali", sahifelerini ahali mektublarına kemakan küşade bulunduracağı gibi, Avrupa medeniyet bezirganlarının icraat-ı ihtikarlarına mütevakkıf ahvalin aks-i sadası olan ahbarat-ı berkiye esas ittihaz edilerek tenkidatımızı dermeyan edeceğiz. Bu babda gerek siyaseten ve gerek dinen mensub olduğumuz umum islamların vaziyet-i siyasilerinden bittabi' çokça bahs ideceğimiz gibi ilm'el ensab nokta-i nazarından, yani ırken ve dinen münasebetimiz olan, Tatarlardan, Çerkeslerden, Gürcilerden, Türkmenlerden, asıl Türklerden tenver-i efkar-ı ahaliye medar olacak bahs ve makaleler derc ideceğiz. Çok evvel yazdığımız vechile, bin parça olmuş Moskofun boyunduruğunda bulunan ve neslen, adeten, dinen Türk oğlu Türk olan Buhara, Semerkand, Hive, Hokand, Fergana ve Taşkend Türkleri hakkında etraflı ve mabadlı bir sütun açacağız. Japonya galibiyetinin hüsn-ü tesiriyle, saye-i şahanede Kanun-i Esasi ilanıyla "hükumet-i milliye" ihraz eden Acemistan

Bu sayıdan diğer sayfalar: