4 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

4 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gibi Çin ve Afganistan'ın da millet meclisleri açmak ihtimali, ağleb-i ihtimal görünmekde ve böylece medeni barbarları ürkütmekde olduğundan Avrupa'da mevcud en mühim devletlerin "şekl-i hükumet" ve "kanun-i esasi"lerinden mukayesesi namında hülasat'ül hülasa malumatı havi, kariben bir sütun açacağız..... Şimdiye kadar mündericatı Türkiya'da kat'iyyen yasağ olan bu sütun siyasi bir ders olacakdır ki, ileruda Türkiya'da açılacak olan hukuki darülfünunda ders olarak okunacağı gibi, Avrupa'da tahsil arzusunda bulunanlara ilk senede imtihan kazandırmağa masdar olacağından mühimdir. Baki ahalimizin baki tevcihatı, aksa-yı emelimizdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Ta'til-i neşriyatımız üzerine bize teveccüh gösteren ve ahalimizi kemakan havadissiz bırakmayan ve hizmetleri cidden meşkur olan (Meşveret), (Şura-yı Ümmet), (Uhuvvet) refiklerimize arz-ı teşekkür ve son zamanda tulu'larıyla ahrar-ı Osmaniyye arasında bir mevki-i muhterem ihraz eden (Terakki) ceridesi ve sebat ve hidmat-ı kadimiyesiyle meşhur (Sancak) refiklerimizin tekrar neşriyata mübaderetlerini ezdil ve can tebrik bakiye-i hizmetde muvaffakiyet ve bekalarını temenni ideriz. Ümmet ve insaniyete hadim olarak esna-yı sükutumuzda neşr olunan ceraidin beka ve teksiri temenniyatı dahi sevda-yı milli ihtisasatınca bir vazife-i vicdaniyedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hamburg şehrinin Bulgar ticaretine gayet elverişli bulunması cihetiyle, orada bir Bulgar tüccar memurunun bulunmasına dair, hükumet tedbir almıştır. Sofya şehrinde dün akşam İngiliz Sefarethanesi'nde bir ziyafet verilmiş, bu ziyafetde Bulgaristan'ın Petersburg politika memuru Doktor İstançef hazır bulunmuştur. Sofya Darülfünunu mu'allimlerinden iki zatın Avrupa'da riyaziyat üzerine tahsilleri içün Ma'arif nezareti karar vermiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Gelecek sene Mayısın ikinci günü Bulgarların Hristiyanlığı kabul eylediklerinin 1.000 nci senesine tesadüf eylemekle, Bulgar krallarından Çar Boris'in ilk Hristiyan Bulgar Kralı olduğu eclden kendisinin namına şenlikler icra olunmak üzere Muharririn Cemiyeti tarafından daha şimdeden tedabir-i lazımeye müraca'at edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Keçde Vraca (Vratsa/İvraca) ma'denlerinde bir bomba iştial iderek ma'denciyi itlaf etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bugün Sobranya (Bulgar Milli Meclisi) meb'uslara mezuniyet hakkındaki kararları tedkikle meşguldür. Maliye Nezareti meb'usandan Millet Bankası içün seksen yedi milyonluk bir krediyet taleb idiyor. Bunun üzerine ****** vuku bulmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Rusya Dahilindeki edyanın sebest olmaları içün irade-i imparatori ısdar ve ilan olunmuştur. Pöf!!!.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Türkiya'da bulunan Ulahların kilise ve mekatib meselelerinden halli ve tamami-i icrasını Romanya Sefiri taleb etmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ORADA NE VAR? Epey şeyler var; ezcümle şu günlerde matbuat-ı ecnebiyenin ara sıra malumat vermekde olduğu Türkiya-İran hudud meselesi mevcud. Bu mesele garib ve pek çok zevatın anlayamadıkları bir mesele değil midir? Hakikat hal şundan ibarettir: Musul Vilayeti'ni İran arazisinden ayran hududun iki cihetinde Kürd aşiretleri sakindir. Her iki tarafdaki aşiretlerin ilca-yı zuruf zaman ile diğer tarafa kaçageldikleri malumdur. Bu gibi vaka'lar esasen ehemmiyetsiz

Bu sayıdan diğer sayfalar: