8 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

8 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

istidlal ve ona istinad etmekde iken, şimdi Moskof Çarı kendini bile himaye ve muhafaza etmekten aciz. "Sıçan deliği bin altuna" olmağla Ham-it-kof artık Kardeniz Boğazı'na, Moskofa en yakın olan Yıldız'dan postu başka yere kaldırub sermeği hesab etmiş olsa gerek. Gayr-ı kabil-i tedavi olan (gangren) illetine tutulduğundan bahs eden Frenk gazeteleri, gelecek padişahın sersemliğinden bahs ile Avrupa-i Osmaneden tardımıza dair uzun makaleler derc etmişlerdir. Bunları tercüme ve derc ile onların altına kendi fikir ve tenkidatımızı dermeyan etmekten hali kalacak değiliz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Dünki gün Sofya'daki Katolik Kilisesi'nde Prens Otto hazretlerinin istirahat-ı ruhları içün dua edilmiş ve Prens hazretleri namına Hey'et-i Nuzzar kilisede hazır bulunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hükumetin nim resmi olan (Novak) gazetesi Heye'et-i Nuzzar'ın tebdilinde politikaca bir tebdilat olmayacağını yazdıkdan sonra, bu tebdilat yalnız şahsi ma'zeretden ileri geldiğini beyan eylemekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki gün yeni tayin olunan Hariciye Nazırı Doktor İstançef huzuruna maiyeti memurin ve politika memurlarını kabul eylemiş ve kendilerine tebligat-ı lazımede bulunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Geçen gün Sofya'da in'ikad eden ticaret meclisinde (Zagreb)de küşad idilecek olan meşher-i umumi hakkındaki layiha kıraat edilmiş ve Dersaadet'de bir ticaret kamarası küşadına karar verilmiştir. Esnafların ve işçilerin bir kurultay çıkarmamaları içün lazım gelen tedabir tezekkür edilmiş ve ticaret hakkında kanun tanzim edilmesine ve esnaf işçilerin te'min-i rahatlarına medar olmak üzere lazım gelen tedabirin ittihazına karar verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yeni ministırlar Sobranya'ya duhullerinde meb'uslar tarafından fevkalade alkışlanmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki gün Sobranya'dan Sanof nam a'zadan birisi uzun bir nutuk iradıyla hükumet-i hazıranın Rumlar aleyhine reva gördükleri te'diyatı ta'yib iderek, Bulgaristan'ın birçok seneden beri kazanmış olduğu saydı(?) ve güzel namı şu vechile zayi'a ramak kalmış olduğunu Raço Petrof isti'fasıyla hükumetin hiç bir vakit bu mes'uliyeti üzerinden götüremeyeceğini ve idare-i hükumeti mihver-i layıkında çeveremeyecek olan heyetin işden el çekerek ehline tevdi'ni taleb ve iddi'a ettikden sonra Naçoviç'in (Grigor Naçoviç) Deraliye'de bulunduğu üç sene tarafında Devlet-i Aliye ile hiç bir hüsn-ü münasebete destres olunamadığına ta'accüb iderek, Rumlar ile olan münaza'atı ve saireyi hep bu hükumetin adem-i ehliyetine atf eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TÜRKİSTAN [Maba'd] Arazi - Bahr-i Hazar ve Aral sath-ı maili arasında çıkmış olan Türkistan arazisi oldukça killi ve çakmak taşıyla memzucdur. İşte mevad-ı mesrudenin yani kil ve çakmak taşı (silis)inin toprakda mevcud bulunduğu nisbet derecesinde arazi nebatat ve hayvanatın neşv-ü nemasına insanların zer' ve felahına müsaid ve mahsuldardır. (Asya-yı Vusta)nın istep ta'bir olunan vasi' sahraları başluca üç muhtelif şekil ve suret arz ider: 1-Killi sahralar 2-Kumlu sahralar 3-Tuzlu sahralar

Bu sayıdan diğer sayfalar: