22 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

22 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Prens Kiril hazretlerinin veladetlerine tesadüf eden yevm-i mahsus sebebiyle hükumet namına, Prens hazretlerine ifa-yı tebrikat edilmiş ve Prens hazretlerinden teşekküratı havi, Reis-i Nüzzar'a telgrafnameler keşide edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sobranya'da evvelsi gün ictima'da; birinci, sancak meclisleri a'zaları içün, ikinci, hukuk nizamnamesinin bazı bendlerinin tebdili, üçüncü, Sofya Polisi'nin tanzim ve ıslahı, dördüncü, Ahyolu yangınından mutazarrır olan ahaliye ve Makedonya'da Rum çeteleri taraflarından zulümdide olan Bulgarlara sekiz yüz bin frank iane-i nakdiyenin Bulgar Hükumeti tarafından i'ta olunması, beşinci, Bulgar Millet Bankası'nın mevcudat-ı nakdiyesinin takviyesi içün sekiz yüz yetmiş dokuz bin altı yüz elli frank 20 santim fevkalade bir paranın hükumetden verilmesi hakkında ve yüz elli bin frank-ı fevkaladenin hükumete i'tası hakkında ve Fransız Cumhuriyeti namına hükumet arsalarından, Sofya'da bir arsanın meccanen i'tası içün müzakerat ceryan eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ministır Panayotof'un Mir, Preporus(?) ve sair gazeteler aleyhine ikame eyledigi namus davası, evvelsi gün Sancak Mahkemesi'nde ru'yet olunarak, mezkur gazetelerin müdür-i mes'ulleri mahkeme-i mezkur tarafından birer, ikişer, üçer ay habse, yüzer, ikişer yüzer frank cezaya mahkum edilmişlerdir. Maliye Ministırı tarafından ipotika yani terhinat hakkında yeni bir nizamname layihası tertib idilerek Sobranya Mecclisi'ne i'ta idülüb kabul ve tasdik idildikden sonra, şimdiye kadar böyle bir nizamname Bugaristan'da yapılmamış olduğundan, bu nizam mallarını terhin idecek ahalinin menfa'atini mucib olmağla beraber gelecek sene bu maksadla bir bankanın teşkili dahi, Maliye Ministırlığı'nca tefekkür ve tezekkür edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Rusya'da ihtilalciler gettikce kuvvetleniyor. Buna sebeb ise hükumet-i müstebedenin gösterdigi şiddet ve tazyiktir. Batum karibinde demir yol katarına atılan bombadan iki kişi ölmüş, yedi kişi de cerihadar olmuştur. Son telgraflar, ihtilalcilerin Tiflis'de katarı tevkif idüp, 7 kişiyi soyduklarını da haber verdigi esnada, ihtilalcilerin hükumetden şimdiye kadar 7.500.000 frank ğasb ve sirkat ettiklerini ilan ve işa'a idiyor. Sivastopol'da maskeli haydudlar, kışladaki nöbetçi zabitin üzerine bilhücum, merkumu bağlamışlar ve kışladan 29 tüfenk almışlardır. İhtilalcilerin Acemistan'dan ucuzca tüfenk iştira eyledikleri, Moskof hükumeti tarafından işa'a olunuyor. Maksad hep efkar-ı ahaliyi Müslümanlar aleyhine çevermekten ibarettir. Yimiyorlar! Acemistan hükumeti Rusya'dan iltica eden Ermeniler vasıtasıyla Kafkasya'da bir iş görmege niyeti var ise, bundan eyi fırsat olmaz. Lakin ihtilalci Erminlere güvenmek, köpeğe peynir tulumu inanmak kabilinden olur. Yarın bizim padişahlığımızı Acemler batırdı diye İran'a karşı da kıyam idebilirler. Ermeniler her milletden ziyade zebunkeşlige meyyal ve entrikaya alet olmak isti'datı haizdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İhtilalciler, İsveç Konsolosu'nu öldürdükleri resmen tahakkuk ve tebeyyün etmiştir. Garib şey! Öldürmek şöyle dursun, bir Rus ve hatta Rum konsolosuna Türkiya'da biraz ilişmiş olsa idiler, hatta vazifesini icra ve ifa eden bir nöbetçiye tokat atan bir ihtilalperver, Rus Konsololsu'na bir ilişseler o adamlar idam ve düvel-i medeniye kıyameti koparırlar idi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: