23 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

23 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sı tarafından söylenen nutuklar neticesi olarak, hükumet-i hazıra mensubları dahi bu nutukları tasdik ider beyanatda bulunmalarından dolayı, Yıldız erkanı fevkalade izhar-ı memnuniyet iderek, gerek Makedonya Bulgar çetelerinin Türkiya'ya mürurlarında ve gerek Bulgaristan vasıtasıyla jöntürklerin ve Ermenilerin ba'dema hareketlerinde serbest bulunmayarak, hükumet-i hazıranın bunlara mümana'at idecegi ve hükumet-i Osmaniyece her hususda Bulgaristan'la muvafakiyat hasıl olunması ihtimali, mehafil-i siyasiyece beyan olunmakdadır.   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Mah-ı Rumi'nin sekizinci güni tren-i mahsus ile aile-i Prensi Sofya'ya muvasalat eylemişlerdir. Prens hazretlerinin torunları Karolina hazretlerinin keyifsizlikleri üzerine ta'ziyeti havi telgraflar Prens hazretlerine vurud eylemekde olduğu müstahberdir.   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Prens hazretleri tarafından Rusya'da Münski Polk efradına teşekkürü havi telgrafnameler keşide edilmiştir.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Sofya'da iki milyon Frank sarfıyla, muhakemat devairi için bir ebniyenin inşa edilmesi mukarrer imiş.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  "HAVADİS-İ HARİCİYE"  Moskof Mutasarrıfı'na bomba atan şahsın hüviyeti tahakkuk etmiştir. Herhalde asılmağa mahkum olan (Mazorin) nam talebenin biraderi olmadığı tahakkuk etmiştir.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ceneral (Reninkanof)a bomba atan (Korşon) ismindeki amele idam olunmuştur.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Londra'dan çekilen bir telgrafnamede : Acem Şahı hazretlerinin gayet ağır suretde hasta oldukları ve hekimlerin ümiti kesildigi beyan olunuyor. Eyi adamların ve alelumum millete faideli bulunanların ömrü az olur. Teessüf.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çin'in bu def'a Berlin'e tayin ettiği sefir, Londra'da tahsil etmiş ve terakkiperver ad olunuyor.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Odessa Divan-ı Harbi bomba meselesinden 5 kişinin muhakemesinde, ikisinin 17 şer sene ameliyat-ı *** konulmasına ve üçünün idamına hükm etmiştir. İ'dama mahkum olanlardan biri, bir genç kızdır.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İtalyan anarşistleri, bombalarının kuvvetinden kinaye olarak (bütün İtalya'nın anasını ağlatacaklarını), bir mektub ile muhaliflerine bildirmişlerdir.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Varsva)dan çekilen bir telgrafnamede, Rusya ihtilalcilerinin (Soşoni) İstasyonu'na bilhücum, birçok polis ve candarma öldürdüklerini meş'ardır. Me'murları kımıldayamayacak bir hale koydukdan sonra, kasa ve demir sandıkları açub mevcuddını ve askerin suret-i sevk ve nakliyatını havi planı almışlardır. Asiler yapacağını yapıyorlar. Hükumet asıyor. Kurşuna diziyor. Bunlar da bomba ve kurşun ile mukabele idiyor. İki taraf da sağlam domuzlanıyor. Ya'ni eyi dayanıyor. Çar ile grandükler ta'biye ettikleri yerlerde saklı

Bu sayıdan diğer sayfalar: