23 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

23 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Burhaneddin Efendi'nin veli'ahd-ı saltanat olması içün, Fransa'da İngiliz'in muvaffak olub olmadığına ve Genç Türklerin Avrupa ortasında bu cihet hakkında ne gibi hareketde bulunmak fikirleri olduğuna dair izahat vermek üzere idüğü, mehafil-i siyasiyede beyan olunmakdadır.  **** Peter Kilisesi'nde iştigal eden bir bomba üzerine 160 anarşist tevkif edilmiş ise de, asıl müttehim elde edilememiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~ Viyana 9 Mah-ı Rumi'nin on ikinci güni Avusturya ve Macaristan Millet Meclisi a'zaları Budapeşte'de akd-i ictim'aa davet edilmişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~ "Siyasi Latife" Hep ağlayacak değiliz ya? Biraz da gülelim: Adı latife ya, bugünlerde bu gönüller razı ve meyyal degil, latifeyi bile siyasi seçdik. Eşrafdan! Bir Fransız kızıyla beraber seyahata çıkmış. Habeşistan'a getmiş. Kızın güzel olduğunda şübhe yok. Arası çok geçmeden herif kızıyla, yahut kız sayesinde herif de haşmetlu Menelik hazretlerinin (II. Menelik) huzuruna çıkmış, yavaş yavaş iltifat ve teveccühatına mazhar olmuş. Nihayet kız babasıyla Paris'e avdet etmiştir. Esna-yı avdet veya mufarakatda Habeş Hükümdarı kıza evlenecegi zaman büyük hediyeler gönderecegini lütfen va'ad ve ferman buyurmuştur. Kız hediyelere bir an evvel nail olmak içün nişanlanır. Avrupa çocuklarının teehhüli de para kazanmağa vasıta ittihaz ettiklerinden, fırsat bildiklerinden yağlı hediyeye heman kavuşmak üzere Kral'a iş'ar-ı keyfiyet iderler. Habeşistan Kralı'ndan hakikaten büyük hediyeler gelir.  1 Fil 2 Arslan 1 Kaplan  3 Zürafa Bu hediyeler o kadar büyük ki, bir çantaya, bir iki odaya bile sığmaz. Kız bunları ne yapsun? Halbuki file 11.000 frank İki arslana   9.000     " Kaplana       2.400    " Üç zürafaya 29.000 franga müşteri çıkar ki, cem'an 51.400 frank para alırlar. Bu ise kıza yine şahane bir hediye idildigini ilan idiyor. Başka şey ilan itmiyor ya! ~~~~~~~~~~~~~~~~~ - LETAİF - Emraz-ı dahiliye imtihanında : Mu'allim - Mevtin yaklaştığına ilk alamet nedir? Talebe - Hekimin gelmesidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İ'LAN  Dobriç İslam gençleri, meşahir-i Osmaniyeden Yavuz Sultan Selim hazretleriyle Midhat Paşa, Mustafa Fazıl Paşa, Ali Suavi Efendi, Kemal ve Şinasi merhumların resimlerini, kartpostal şeklinde tab ettirdiklerinden, İyd-i Said-i Fıtr münasebetiyle mezkur kartlardan idinmek arzu edenler, idarehanemize müraca'at itsünler. Bir danesinin fiy'atı on santimdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ. (Çeveren : Hamit Tarım - 28.01.2019)

Bu sayıdan diğer sayfalar: